Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Erateede ja -tänavate tasuta valla omandisse võtmine

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2012, 7

Erateede ja -tänavate tasuta valla omandisse võtmine

Vastu võetud 24.09.2009 nr 48

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Luunja Vallavolikogu 21.04.2005.a. määruse nr 4-1 „Luunja vallavara eeskiri” § 35 lg 1 alusel.

1. Eratee või -tänav (edaspidi tee) võetakse tasuta valla omandisse juhul kui:
1.1. Tee omanik(ud) on esitanud vallavalitsusele vastavasisulise kirjaliku taotluse
1.2. Omanik või arendaja on jätnud tee lõplikult välja ehitamata.
1.3. Tööde lõpetamine omaniku, arendaja või tee kasutaja poolt ei ole võimalik
1.4. Tee antakse vallale üle koos maaga, millel tee paikneb.
2. Vald teostab ülevõetud teel suvist ja talvist teehooldust.
3. Vald ei võta kohustust tee lõplikuks väljaehitamiseks.
4. Tee ülevõtmise otsustab vallavalitsus.
5. Määrus jõustub 01. oktoobril 2009.a.

Heino Saar
Volikogu esimees