Teksti suurus:

Valla heakorrakonkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2012, 20

Valla heakorrakonkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 23.02.2012 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel.

I Konkursi eesmärk

1. Aktiviseerida Luunja valla haldusterritooriumil asuvate eramute, korterelamute, talude, -ettevõtete ja vallaasutuste (edaspidi Objektid) omanike ja valdajate sihiteadlikku tegevust neile kuuluvate või kasutusvalduses olevate hoonete ning nende ümbruse heakorrastamisel ja kaunistamisel.

II Üldsätted

2. Valla heakorrakonkurss kannab üldnime: Kaunis Kodu, mis sisaldab kategooriaid: eramu, korterelamu, talu, ettevõte, vallaasutus.

3. Konkursi nimetusele lisandub hindamise aasta.

4. Igal aastal viiakse läbi konkurss Kaunis Kodu eramute kategoorias, millele lisandub ülejäänud kategooriatest üks komisjoni poolt tehtud valiku põhjal.

5. Kui eramute kategoorias registreerub konkursile vähem kui 10 Objekti, siis nende hindamist ja parimate väljaselgitamist ei toimu.

III Konkursi läbiviimise kord

6. Konkurss viiakse läbi igal aastal ajavahemikus 20. mai – 20. august.

7. Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavalitsus 5 liikmelise komisjoni, mille volitused kestavad kaks aastat. Komisjoni liikmetest üks liige on planeeringu- ja keskkonnakomisjonist, üks kultuuri- ja spordikomisjonist, üks varasema konkursi võitja ja kaks liiget nimetab vallavalitsus.

8. Komisjon valib oma liikmete seast komisjoni tööd korraldava esimehe.

9. Komisjoni esimees teavitab konkursi toimumisest aprillikuu valla infolehes ning valla veebilehel. Teade peab sisaldama:

9.1. Läbiviidava konkursi kategooriate nimetusi;

9.2. Konkursile registreerimise perioodi ja võimalusi;

9.3. Objektide külastamise perioodi;

9.4. Muud infot vastavalt komisjoni otsustele.

10. Kandidaate konkursil osalemiseks võib esitada iga vallakodanik. Osalemiseks on vajalik Objekti omaniku või valdaja nõusolek. Konkursile eelneva viie aasta jooksul esikoha võitnud Objektid ei saa konkursil osaleda.

11. Komisjoni liikmed külastavad kõiki esitatud Objekte nende omanikke või valdajaid eelnevalt teavitades.

12. Iga komisjoni liige hindab Objekte iseseisvalt 10-palli süsteemis, kusjuures 10 on kõrgeim hinne. Hindamisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:

- kinnistu terviklik ruumimõju, territooriumi üldmulje;

- hooned (arhitektuur, seisukord, värvilahendused jm);

- territooriumi heakord ja haljastus;

- ilu- ja tarbeaiad;

- tarad, piirded ja väravad;

- hoonete ja haljastuse sobivus maastikuga;

- territooriumi tsoneerimine ja funktsionaalsus;

- üksikute kujunduselementide sobivus;

- väikevormid, dekoratiivelemendid (terrassid, skulptuurid, lehtlad, aiamööbel jmt);

- koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamine;

- lahenduste omanäolisus;

- keskkonnanõuete täitmine (reovee- ja jäätmekäitlus jm);

- muud (veesilmad, teed, välisvalgustus, lipumastid, basseinid jm).

13. Pärast kõigi Objektide külastamist teeb komisjon kindlaks kaks parimat Objekti eramute kategoorias ja parima Objekti komisjoni poolt lisatud kategoorias komisjoni liikmete hindamistulemuste summeerimiste teel. Võrdsete punktide korral otsustab komisjon tulemuse hääletamise teel.

III Tunnustamine

14. Heakorrakonkursi Kaunis Kodu eramute kategooria parimaid tunnustatakse järgnevalt:

14.1. Suurima hindepallide summa saanud Objekti valdajat või omanikku tunnustatakse rahalise preemiaga väärtuses 500 eurot ja hoonele kinnitatava auplaadiga.

14.2. Teisele kohale tulnud Objekti valdajat või omanikku tunnustatakse rahalise preemiaga väärtuses 300 eurot.

15. Komisjoni poolt lisatud kategooria parima Objekti omanikku või valdajat tunnustatakse valla tänukirja ja meenega.

16. Järgnevatele kohtadele tulnud Objektide valdajaid või omanikke võidakse tunnustada meenetega. Kõikide konkursil osalenud Objektide omanikud või valdajad saavad tänukirja. Konkursi parimad Objektid esitatakse valla poolt maakondlikule ja üleriigilisele tasandile tunnustamiseks.

17. Komisjonil on õigus jätta esikoht välja andmata, preemiasumma ümber jaotada ning anda välja temaatilisi eriauhindu (nt kauneima aia, parima ehitise, parima lahenduse jmt eest).

18. Hindamiskomisjoni ettepaneku konkursil osalenute tunnustamiseks kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

19. Konkursi tulemused avalikustatakse valla infolehes ja veebilehel ning võitjaid tunnustatakse pidulikult.

V Rakendussätted

20. Määrus jõustub 5. märtsil 2012.a.

21. Tunnistada kehtetuks volikogu 29.03.2007.a määrus nr 5-1 „Valla heakorrakonkursside läbiviimise kord“.

Heino Saar
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json