Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Luunja valla stipendiumi statuut

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2012, 21

Luunja valla stipendiumi statuut

Vastu võetud 15.12.2011 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Vabariigi valitsuse 20.juuni 2000.a määruse nr 196 „Õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused” § 3 punkti 5 ja § 4 punkti 2 alusel ning kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekul.

1. Käesolev statuut sätestab Luunja valla stipendiumi eesmärgi ning taotlemise ja määramise põhimõtted.

2. Luunja valla stipendium on loodud Luunja valla alla 30.a vanustele noortele, kes õpivad kõrg- või kutsekoolides ning osalevad aktiivselt valla arengu huvides noorsoo- ja kultuuritöös.

3. Stipendiumi eesmärgiks on toetada edukaid õppureid, kes aitavad kaasa Luunja valla elu edendamisele noortele suunatud tegevuse ja vaba aja sisustamise projektide ning ürituste korraldamise kaudu, selle eest tasu saamata. Tegevuse märksõnaks on „Noorelt noortele!“.

4. Stipendiumi saajaks võivad olla:

4.1. üliõpilased,

4.1.1. kes ei viibi taotlemise hetkel akadeemilisel puhkusel;

4.1.2. kellel puuduvad võlgnevused;

4.1.3. kes on õppinud kõrgkoolis vähemalt ühe semestri;

4.2. kutsekoolide õpilased,

4.2.1. kes õpivad keskkooli baasil;

4.2.2. kellel pole mitterahuldavaid hindeid;

4.2.3. kes on õppinud kutseõppeasutuses vähemalt ühe poolaasta.

Oluliseks kriteeriumiks on aktiivsus ning valmidus Luunja valla noorte tegevuse edendamiseks ning vaba aja sisustamiseks.

5. Stipendiumi taotlejaks on üliõpilane või kutseõppeasutuse õpilane.

6. Stipendiumi taotlus peab sisaldama järgnevat:

6.1. avaldus taotleja kontaktandmetega, isikukoodi ja arveldusarve numbriga;

6.2. soovituskiri, mille esitajaks võib olla vastav õppeasutus või taotlust toetav isik (erinevate klubide ja ringide juhendajad, külavanem, huvitegevuse juhendaja, raamatukogu või noortekeskuse töötaja või muu vallakodanik);

6.3. elulookirjeldus;

6.4. õppetöö tulemuste kinnitatud väljatrükk;

6.5. vabas vormis kirjalik põhjendus, miks stipendiumi taotleja väärib Luunja valla stipendiumi koos eelseisvate plaanidega valla noorte elu edendamiseks.

7. Stipendiumifondi suurus määratakse kindlaks valla eelarvega.

8. Stipendiumi taotlemine toimub avaliku konkursi korras. Vallavalitsus kuulutab vastavad konkursid välja vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega valla infolehes Kodu Uudised, valla veebilehel ning ajalehes Postimees.

9. Stipendiume jagatakse kaks korda aastas. Taotlus tuleb esitada 15. septembriks ja 15. veebruariks (postitempli kuupäev) Luunja vallavalitsusele.

10. Stipendium võidakse määrata taotlejale maksimaalselt üks kord aastas.

11. Taotluste läbivaatamiseks ja stipendiumide määramise ettepaneku tegemiseks moodustab vallavalitsus viie liikmelise komisjoni, mille volitused kestavad kuni 2 aastat. Komisjonil on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust.

12. Komisjon teatab kahe nädala jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega oma otsusest vallavalitsusele. Ühe nädala jooksul peale komisjonilt ettepanekute saamist otsustab vallavalitsus stipendiumi määramise, informeerib taotlejaid oma otsusest ja kannab stipendiaatidele raha üle.

13. Tunnistada kehtetuks Luunja vallavolikogu 26.08.2004.a määruse nr 10-3 „Luunja valla stipendiumi statuudi kinnitamine” ning vallavolikogu 23.04.2009.a määruse nr 23 „Volikogu 26.08.2004.a määruse nr 10-3 „Luunja valla stipendiumi statuudi kinnitamine” muutmine”.

14. Määrus jõustub  1. jaanuaril 2012.

Heino Saar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json