Teksti suurus:

Luunja Lasteaed Midrimaa arengukava aastateks 2009-2012

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2012, 30

Luunja Lasteaed Midrimaa arengukava aastateks 2009-2012

Vastu võetud 23.04.2009 nr 25

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel.

 1 SISSEJUHATUS

1.1 Luunja Lasteaed Midrimaa (edaspidi Lasteaed) arengukava on dokument, mis määrab lasteaia töö põhisuunad ja tegevuskava lähemaks kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra.

1.2 Lasteaia arengukava lähtub lasteaia põhimäärusest, kehtivast seadusandlusest ning Luunja valla arengukavast.

 2 LASTEAIA ÜLDANDMED

2.1 ASUKOHT

Lasteaed on koolieelne lasteasutus, mis asub Luunja vallavalitsuse haldusalas aadressil Uus 3, Luunja alevik, Tartumaa 62222. 2009. a veebruarikuust paikneb üks rühm ajutiselt Luunja Keskkooli hoones.

2.2 AJALOOST

2.2.1 Lasteaed avati 05. novembril 1985. a  5-rühmalisena kuuele rühmale mõeldud 2-korruselises tüüpprojektiga hoones.

2.2.2 Seoses laste arvu järk-järgulise vähenemisega toimusid esimesed  suuremad muudatused, kui 1991. a viidi läbi koondamine ning järele jäi kolm rühma. Tühjaksjäänud ruumidesse kolis vallavalitsus. 

2.2.3 Laste arv vähenes veelgi ja 1994. a muudeti lasteaed 2-rühmaliseks. Sellisena töötati 2005. a septembrikuuni. Keskmiselt käis sel perioodil igal õppeaastal lasteaias nelikümmend last. Lasteaed oli avatud 07.00 – 18.00.

2.2.4 Alates 2004. a novembrist on lasteaed avatud 07.00 – 19.00.

2.2.5 Alates 2005. a veebruarist  sõlmitakse lapsevanemaga kohakasutamise leping.

2.2.6 01. septembril 2005 taasavati kolmas rühm. Rühmad said endale nimed: Midrimõmmid, Midritriinud ja Midrilinnud.  Lapsi oli kokku viiskümmend kolm.

2.2.7 15. oktoobril 2007 avati neljas rühm. Rühma nimeks sai Midrikutsud. Lapsi oli nüüd kokku 73.

2.2.8 Luunja lasteaias käivad eelkõige Luunja valla sissekirjutusega lapsed või valla töötajate lapsed, kuid vabade kohtade olemasolul ka lapsed naabervallast või Tartust.  

2.3. HETKESEIS

2.3.1 Alates 02.02.2009  töötab lasteaed 5-rühmalisena. Uus rühm sai nimeks Midrikiisud. Rühm asub Luunja Keskkooli algklasside hoone II korrusel.  Lapsi on nüüd lasteaias kokku 91.

2.3.2 Avalduste arv lasteaeda  on viimastel aastatel tõusnud ning hetkel oleme olukorra ees, kus lapsed ei mahu ka viide rühma. Lasteaed vajab laiendamist ja eelkõige oma hoonet täielikult lasteaia kasutusse.                    

2.3.3 Käesoleval õppeaastal ka pärast V rühma avamist soovib lasteaia kohta 14 last. Vallavalitsus rakendab neile alternatiive. 2009/2010 õ/a vajaks lasteaia kohta (seisuga 06.02 2009) 43 last.  

2.3.4 2010/2011 õ/a soovib lasteaia kohta (seisuga 06.02 2009) 25 last.

2.3.5 2009. aasta kevadel saadame kooli 19 last.

2.4 PERSONAL

2.4.1 Lasteaia personal on olnud staažikas ja püsiv. Hetkel on neli töötajat töötanud meil üle kahekümne aasta, kaks töötajat üle kaheksateistkümne aasta. Kaks töötajat, üks neist juhataja, on lasteaias töötanud  avamisest alates.

2.4.2 Lasteaial on olnud kolm juhatajat. Praegune juhataja on ametis 27. novembrist 1989.

2.4.3 2009.a 02. veebruarist on lasteaias kakskümmend viis töötajat, nendest üks lapsehoolduspuhkusel:

  • juhataja                     
  • majandusjuhataja      
  • üksteist lasteaiaõpetajat (üks lapsehoolduspuhkusel)          
  • kaks logopeedi
  • liikumisõpetaja
  • muusikaõpetaja
  • kokk
  • köögi abitööline
  • viis õpetaja abi
  • pesumasinist

3  LASTEAIA ARENDUSE PÕHISUUNAD JA -VALDKONNAD

3.1 TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE

3.1.1  Välishindamine

Välishindamist on teostanud:

o Tartu Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond

o Tartumaa Tervisekaitsetalitlus

o Tartumaa Päästeteenistus

o Luunja Vallavalitsus

 3.1.2  Sisehindamine

Sisehindamises on osalenud kõik huvigrupid: personal, lapsevanemad ja lapsed.

Kasutatud on erinevaid meetodeid:

o arenguvestlused

o heaoluküsitlused (ankeedid, essee, vestlused, avalikud analüüsid)

o lahtised tunnid

Sisehindamine pole olnud küll plaanipärane, kuid andnud olukorrast vajaliku ülevaate.

3.2    ARENGUEELDUSEDTEGEVUSVALDKONDADE  KAUPA

3.2.1  Juhtimine

Lasteaia juhataja omab erialast kõrgharidust ja pikka staaži. Töötab lasteaias avamisest alates.

3.2.2  Pedagoogiline personal

3.2.2.1  Kümnest töötavast lasteaiaõpetajast kuus on atesteeritud õpetaja ametijärku, neli  lasteaiaõpetajat ei vasta kvalifikatsioonile ning töötavad tähtajalise lepinguga.  Kolm lasteaiaõpetajat omandavad kõrgharidust. Üks õpetaja on lapsehoolduspuhkusel, kust kavatseb naasta 2010.a.

3.2.2.2  Liikumisõpetaja omab kõrgharidust, on väga sobiv oma ametikohale. Ametikoormus hetkel 0,5 ametikohta.

3.2.2.3  Muusikaõpetaja omab küll pedagoogilist kõrgharidust, kuid tal puudub muusikaline eriharidus. Ametikoormus hetkel 0,5 ametikohta.

3.2.2.4  Lasteaias töötab kaks logopeedi. Mõlemad omavad erialast kõrgharidust ja vastavad kvalifikatsioonile. Mõlemad töötavad ka kooliealiste lastega. Üks töötab momendil 0,38, teine 0,5 ametikoormusega.

3.2.3  Muu personal

3.2.3.1 Õpetaja abid osalevad aktiivselt meeskonnatöös.

3.2.3.2 Majandusjuhataja,  kokk ja köögi abitööline on kogenud ning väga kohusetundlikud töötajad, kes tagavad häireteta kvaliteetse töö oma pädevuse piires.

3.2.4 Hoolekogu

3.2.4.1  Lasteaia hoolekogu on valitud lasteaia töö paremaks organiseerimiseks.

3.2.4.2 Hoolekogu

· tunnetab oma rolli võimalusi ning toetab igati lasteaia õppe- kasvatustegevust

· osaleb aktiivselt lasteaia probleemide lahendamises oma pädevuse piires.

3.2.5  Õppe- ja kasvatustegevus

3.2.5.1 Lasteaias on väljakujunenud oma töörütm.

3.2.5.2 Kogu tegevus lähtub õppekavast ja kalendritähtpäevadest.

3.2.5.3 Igal õppeaastal on nn üldnimetus ja läbiv teema.

3.2.5.4 Õppeaasta jooksul avaldatakse mitmeid näituseid, toimuvad ekskursioonid, muuseumi- ja teatrikülastused, kohapealsed teatrietendused, piknikud jne.

3.2.5.5 Töösse kaasatakse lapsevanemad.

3.2.5.6 Lasteaed on sõprussuhetes Kavastu Algkool-Lasteaia ja Melliste Algkool-Lasteaiaga.

3.2.5.7 Lasteaial on mitmed väljakujunenud traditsioonid.

3.2.5.8 Tähtsamad üritused ja tähtpäevad:

· Sügise tervitamine (Mihlipäeva tähistamine)

· Õpetajate päev

· Lasteaia sünnipäev

· Isadepäev

· Mardi- ja kadripäev

· Advendiaeg ja jõulupeod

· Spordipäevad

· Sõbrapäev

· Vabariigi aastapäev

· Vastlapäev

· Teatrikuu ja teatrikülastused

· Lihavõtted

· Karjalaskepäev

· Nõiapidu

· Emadepäev

· Lasteaia lõpetamine

 3.2.6  Reklaamialane tegevus

3.2.6.1 Lasteaial on olemas infovoldik, oma logo, logoga särgid töötajatele, logoga helkurid.

3.2.6.2 Avaldatakse artikleid valla infolehes Kodu - Uudised.

3.2.6.3 Osaletakse pakutavatel lasteaedadevahelistel üritustel, ainesektsioonide töös.

3.2.6.4 Lasteaia osavõtul toimub kaks korda aastas valla titade “lusikapidu”.

3.3 ARENGU ÜLDEESMÄRK, VISIOON

Lasteaia arengu üldeesmärk

Areneda kvaliteetlasteaiaks, kus on loodud head tingimused õppe-kasvatustegevuseks nii lastele kui personalile.

Visioon

Luunja Lasteaed Midrimaa on vähemalt kuuerühmaline, kvaliteetset alusharidust andev hea mikrokliimaga koolieelne lasteasutus kaasaegselt remonditud hoones.

3.3.1 Juhtimine

Juhataja

· jätkab senist meeskonnatööd kaasates kogu personali

· tagab võimalikult head töötingimused, tunneb seadusandlust, järgib õigusakte ja lasteaia põhimäärust

· töötab välja sisehindamise põhimõtted

· täiendab koostöös vallavalitsusega töötajate tunnustamisvõimalusi

· ergutab jätkuvalt töötajaid enesetäiendamisele, ametijärgu tõstmisele

· tõhustab koostööd hoolekogu ja teiste lastevanematega

· jätkab lasteaia töö tutvustamist väljaspool

· taotleb õppealajuhataja-metoodiku ametikohta

3.3.2 Pedagoogiline personal

· jätkab igati töise ja mitmekesise õpikeskkonna loomist ja tagamist ühtse meeskonnana

· on jätkuvalt pideva enesetäiendamisega tegelevad oma ala spetsialistid

· ühtlustab laste arenguhindamise põhimõtted

3.3.3 Muu personal

· jätkab meeskonnatöö põhimõtteid, tunneb end ühise pere liikmena, teeb   tõhusat koostööd

3.3.4 Hoolekogu                      

· toetab lasteaia õppe-kasvatus- ning majandustegevust oma pädevuse piires

3.3.5 Õppe-kasvatustegevus

3.3.5.1  Õppe- ja tegevuskava on pidevalt arenev, laste vajadusi arvestav.

3.3.5.2  Arvestatakse laste erivajadustega, toimub töö gruppides ja ka individuaalselt.

3.3.5.3  Arvestatakse kohalikke olusid, koduvalla traditsioone.

3.3.5.4  Lasteaiapäev on lastele turvaline ja  arendav.

3.3.5.5  Tõhustub koostöö lastevanematega.

3.3.6 Reklaamialane tegevus

3.3.6.1  Luuakse lasteaia kodulehekülg

3.3.6.2 Otsitakse uusi võimalusi enesetutvustamiseks

3.3.7 Majandustegevus

3.3.7.1 Lasteaia hoone vabastamine vallavalitsuse kasutusest ja rühmade avamine lasteaiale mõeldud hoones.

3.3.7.2  Jätkub õueala kujundamine, korrastamine (mänguvahendid, hekid, puud) ja laiendamine ning jalgrattatee rajamine.

3.3.7.3  Trepikoja (trepikodade) täisremont

3.3.7.4  Köögi põranda ja seinte plaatimine, värvimistööd, sanitaartehnika kaasajastamine

3.3.7.5  Turvavalgustuse nõuetele vastavusse viimise lõpetamine.

3.3.7.6  Välisuste vahetus.

3.3.7.7  Hoone kapitaalremont (koos projektitellimisega) – elektrisüsteemid, torustikud, tuletõrjenõuded, ruumid (ka kelder), võimalik juurdeehitus (kontoriosa, võimla).

3.3.7.8  Territooriumiala nõuetele vastavusse viimine (korralik tara, suletud lasteaiaesine, jalgrattatee, värav õueala tagaossa).

3.3.7.9  Tuletõrjeredeli korrastamine (värvimine, turvalisus)

3.3.7.10 Inventari uuendamine (riiulid, arvutid, lastetoolid, köögiinventar).

3.3.7.11 Lasteaia kodulehekülje loomine.      

3.3.8 Laste arvu prognoos

Arvestus ei kehti, kui Lohkva piirkonnas avatakse uus lasteaed

Õppeaasta

Avaldusi esitatud (06.02.2009)

Kooliminejaid/lahkujad kevadel

Kokku lapsi

Vajalik rühmade arv

2008/2009

11

19

91  (102)

5...6

2009/2010

50

14

122

7

2010/2011

25

17

   

2011/2012

4

22

   

4  ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

4.1.  UUENDAMISE KORD JA KINNITAMINE

4.1.1  Uuendamise korra eest vastutab juhataja.

4.1.2  Muudatused arutatakse läbi lasteaia pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus.

4.1.3  Tegevuskava korrigeeritakse kord aastas.

4.1.4  Vajadusel korrigeeritakse arengusuundi ja täpsustatakse valdkondade arendamise eesmärke.

4.1.5  Tegevuskavasse lisatakse veel üheks kalendriaastaks arengusuundadest ja eesmärkidest tulenevad tegevused

4.1.6  Arengukava arutatakse läbi ja kiidetakse heaks pedagoogilise nõukogu koosolekul ja hoolekogus ning arengukava kinnitab kohalik omavalitsus.

4.1.7  Arengukava kinnitatakse lasteaia pidaja poolt määratud korras.

5. Määrus jõustub 1. mail 2009

Heino Saar
Volikogu esimees

Lisa Tegevuskava 2009-2012