Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tööalase koolitustoetuse maksmise kord Luunja vallas

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2012, 31

Tööalase koolitustoetuse maksmise kord Luunja vallas

Vastu võetud 21.04.2005 nr 2

Määrus kehtestatakse täiskasvanute koolituse seaduse paragrahvide 3, 7 ja 13 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

1. Käesolev kord sätestab õiguslikud tagatised Luunja valla elanikele tööalase koolitustoetuse saamiseks, avalduse menetlemise korra ja eraldatud summade üle arvestuse pidamise.

2. Käesolev kord ei laiene tasemekoolitusele.

3. Käesoleva korra alusel on tööalast koolitustoetust õigus taotleda inimestel, kelle tõendatud netosissetulek pereliikme kohta ei ületa arvestuslikku elatusmiinimumi.

4. Tööalase koolitamise toetamiseks ettenähtud summad on fikseeritud valla eelarves.

5. Toetuse maksmise eesmärk on tõsta inimese tööalase kvalifikatsiooni taset ja suurendada tema konkurentsivõimet tööturul.

6. Tööalane koolitus võimaldab kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist või täiendamist.

7. Tööalase koolituse läbimist tõendab tunnistus või tõend.

8. Tööalane koolitus toimub:

8.1. registreeritud õppekavade alusel koolitusluba omavates koolitusasutustes;

8.2. registreeritud kursustel.

9. Toetuse taotlemiseks peavad lisaks punktis 3 toodule olema täidetud järgmised tingimused:

9.1. taotleja peab rahvastikuregistri andmetel elama Luunja vallas;

9.2. täiendõpe on seotud eriala või ametiga;

9.3. taotleja ei ole saanud jooksval kalendriaastal käesoleva korra järgi makstavat toetust;

9.4. taotleja tasub ise vähemalt 30% täiendõppe maksumusest ja vähemalt 10% ümberõppe maksumusest.

10. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus koos vajalike lisadega, milles taotleja:

10.1. tõendab enda vastavust punktile 3 ja punkti 9 alapunktidele 1–3;

10.2. näitab ära, millises koolitusasutuses või kursusel ta soovib saada tööalast koolitust, selle maksumuse, koolituse alguse aja ja kestvuse;

10.3. esitab tööalase koolituse vajaduse põhjenduse.

11. Vallavalitsus registreerib avalduse vastavalt kehtestatud korrale ja suunab seisukoha võtmiseks volikogu haridus- ja kultuurikomisjonile.

12. Volikogu haridus- ja kultuurikomisjon teeb viieteistkümne tööpäeva jooksul peale taotluse laekumist vallavalitsusele ettepaneku taotluste rahastamise või mitterahastamise kohta. Komisjonil on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.

13. Toetuse saamise otsustab vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul pärast haridus- ja kultuurikomisjoni vastava ettepaneku saamist.

14. Otsus vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, mille koopia saadetakse taotlejale.

15. Toetust makstakse ülekande korras koolitusasutusele.

16. Vallavalitsus peab arvestust, milles on:

16.1. taotleja nimi;

16.2. taotletud summa;

16.3. toetuse määramise otsus ja kuupäev;

16.4. makstud summa, koolitusasutuse nimi.

17.  Koolituse lõppedes esitab taotleja vallavalitsusele tõendi või tunnistuse koopia.

18.  Tunnistada kehtetuks Luunja vallavolikogu 26.oktoobri 2000.a määrus nr 9-2 „Tööalase koolitustoetuse maksmise kord Luunja vallas“.

19.  Määrus jõustub 25.aprillil  2005. a.

Heino Saar
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json