PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

„Luunja valla üldplaneeringu kehtestamine“ osaliselt kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2012, 39

„Luunja valla üldplaneeringu kehtestamine“ osaliselt kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 19.02.2009 nr 9

26.06.2008.a. Luunja vallavolikogu määruse nr. 8-1 „Luunja valla üldplaneeringu kehtestamine“ osaliseks tühistamiseks esitas Eeli Lääne kaebuse Tartu Halduskohtusse, üldplaneeringu tühistamiseks Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja 20 maaüksuste osas.
Asja menetlemisel halduskohtus selgus, et nimetatud maaüksuste osas esitatud vastuväidete ja ettepanekute osas ei ole maavanem järelevalvet teostanud.
Planeerimisseaduse § 23, mis reguleerib järelevalve teostamist planeeringute koostamise üle, lg.1 sätestab, et järelevalvet üldplaneeringu koostamise üle teostatakse enne planeeringu kehtestamist üldplaneeringute osas maavanema poolt.
Planeerimisseaduse § 23 lg 3 p 5 kohaselt on järelevalve teostaja pädevuses üldplaneeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute ning planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse ärakuulamine ja seisukoha esitamine vastuväidete kohta, kui planeeringu koostamisel vastuväiteid ei arvestatud.
Arvestades asjaolu, et Tartu maavanem ei ole järelevalvet ülalnimetatud maaüksuste osas laekunud vastuväidete ja ettepanekute osas teostanud, on tegemist olulise menetlusnormi rikkumisega, mille tõttu tuleb volikogu määrus selles osas kehtetuks tunnistada.
Juhindudes KOKS § 22 lg. 1 p. 31 ja Haldusmenetluse seaduse § 64 lg. 2, 65 lg. 2
volikogu otsustab:

1. Tunnistada osaliselt kehtetuks Luunja Vallavolikogu 26.06.2008.a. määrus nr. 8-1 „Luunja valla üldplaneeringu kehtestamine“ Veibri külas asuvate Andrese maaüksuse (katastritunnusega 43201:003:0156) ning Lillevälja 20 maaüksuse (katastritunnusega 43201:003:0131) osas.
2. Määrus jõustub 26. veebruaril 2009.

Heino Saar
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json