Teksti suurus:

Valdkondlik arengukava 2009-2013 Sport Luunja vallas

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2012, 45

Valdkondlik arengukava 2009-2013 Sport Luunja vallas

Vastu võetud 21.05.2009 nr 34

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 37 lg 4 p 2 ning volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepaneku alusel.

Sissejuhatus

Luunja valla spordi arengukava on strateegiline dokument, mis määrab valdkonna arengu põhisuunad aastateks 2009-2013.

Olulisteks põhimõteteks arengukava koostamisel on kavandatavate tegevuste elluviidavus, suunatus pikaajalisele ja tasakaalustatud arengule ning seatud eesmärkide selgus.

Ühiskonnas hakatakse järjest enam väärtustama vaba aja sisukat veetmist ja tervislikku elulaadi. Huvi tõus sportimise vastu toob endaga kaasa vajaduse luua paremaid tingimusi sporditegevuseks.

Peamisteks eesmärkideks on luua kõikidele elanikegruppidele, eelkõige noortele võimalused igapäevaseks spordiga tegelemiseks, kujundada ja arendada välja spordirajatiste võrgustik erinevate sportimisvajaduste rahuldamiseks ning aidata kaasa spordiklubide jätkusuutlikule arengule.

Arengukava koostamisel kaasati valla kultuuri- ja spordikomisjoni liikmeid, erinevate spordialade esindajaid, valla spordiaktiviste.

Hetkeolukorra kirjeldus

I. Spordikorraldus, finantseerimine

Valla eelarvest on seni peamiselt finantseeritud võistlustegevust ning rahvaspordiüritusi (paarisvõrkpall, karikaturniir kiirmales, mälumäng, suusapäevad, pargijooks). Vallaelanike sportlik tegevus lähtub elanike enda soovist ja tahtest.

Suuremamahulised investeeringud spordi valdkonda tehti 2006.-2008. aastal seoses Luunja Keskkooli spordisaali renoveerimisega, samuti jõusaali ning olmekompleksi rajamisega kooli ruumidesse.

II. Spordirajatised

Spordirajatiste osas on puudus piirkondlikest spordiväljakutest, liikumisradadest. Kepikõnni ja jooksu harrastajad kasutavad valgustamata maanteede ääri, mis arvestades meie liikluskultuuri on üsnagi ohtlik.

Spordirajatiste osas on tehtud aastatel 2006-2008 investeeringud Luunja Keskkooli võimla ja jõusaali renoveerimiseks.

Renoveeritud võimlas on head tingimused võrk- ja korvpalli harrastamiseks. Jõusaalis on kaasaegne sisustus, mis rahuldab täielikult harrastussportlaste vajadused.

Keskkooli staadion vajab täielikku renoveerimist. Kergejõustiku harrastamiseks puuduvad võimalused.

Maadlussaal vajab renoveerimist, et parandada noorte maadlejate treeningtingimusi.

Piirkondlikult on parimas olukorras Kakumetsa ja Põvvatu külade elanikud, kuhu on rajatud aktiivsete vallaelanike eestvõttel ja valla toel aktsepteeritav mänguväljak erinevate sportlike võimalustega (tennis, võrkpall).

Pallimänguväljakud (võrk- ja korvpalli mängimiseks) on Kavastu, Pilka, Kabina, Sirgu ja Lohkva külas ning Luunja alevikus.

Talvine valgustatud suusarada (1 km) on Luunjas ning valgustamata rajad (3km ja 5 km) Kabinas. Viimane toimib aktiivsete külaelanike eestvedamisel.

Luunja alevikus (Luunja Tall) ja Sirgu külas (Saksa Ratsutamiskompleks) on võimalus tegeleda ratsaspordiga.

III. Rahvasport, üritused

Vallas ei ole välja kujunenud suuremat hulka elanikke haaravat sportlikku tegevust.

Valla rolliks on seni olnud toetada nii laste, noorte kui täiskasvanute osalemist kohalikel, maakondlikel ning vabariiklikel võistlustel. Maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel on Luunja vald esindatud jalgpallis, korvpallis, võrkpallis, lauatennises, kabes, males, suusatamises, kergejõustikus, krossijooksus, maadluses ja ratsutamises.

Luunja Kultuurimajas saavad valla elanikud aktiivselt tegeleda aeroobikaga tunnustatud treeneri käe all.

Kepikõnniharrastus on valla elanike hulgas järjest populaarsemaks muutumas.

Luunja vallas toimuvad traditsioonilised spordisündmused:

Jaan Jaago mälestusturniir kreeka-rooma maadluses,

Palladium Cup ratsutamises,

Saksa Ratsutamiskompleksis toimuvad erinevad ratsutamisvõistlused.

Luunja valla sportlased võtavad traditsiooniliselt osa järgmistest maakondlikest ja vabariiklikest võistlustest:

Tartumaa talimängud,

Tartumaa suvemängud,

Tartumaa sügismängud,

Eestimaa talimängud,

Eestimaa suvemängud,

Eesti valdade talimängud,

Eesti valdade suvemängud,

Emajõe mängud.

IV. Spordiklubid, noortesport

2008.a detsembri seisuga tegutseb vallas 4 spordiklubi kokku 52 liikmega.

Valla lapsed ja noored saavad lisaks kooli õppekavasse kuuluvale kehalisele kasvatusele oma koormust spordi vallas täiendada Tartu linna spordiklubides.

V.  Valla sporditegevuse probleemid

Valla sporditegevuse peamisteks probleemideks on:

• Sporditegevuse mõningane kaootilisus

• Noortespordi rahastamissüsteemi puudumine;

• Valdkonda puudutava info vähesus;

• Olemasolevate rajatiste (staadion, maadlussaal) amortiseerumine või kasutamisvõimaluste puudulikkus

• Valla planeeringutes liikumisradade, mängu-palliväljakute puudumine/vähesus;

• Valla spordiürituste traditsioonide puudumine;

• Elanikkonna vähene huvi sportliku tegevuse vastu;

• Valla spordielu vähene kajastamine meediakanalites;

• Vabade kinnistute puudumine spordi- ja mänguväljakute rajamiseks.

Eesmärgid

Peaeesmärk

Luunja on tervete ja aktiivsete elanikega omavalitsus, kus on loodud head tingimused erinevate spordialadega tegelemiseks.

Otsesed eesmärgid

1. Luunja valla spordikorraldus on süsteemne ja arenev

1.1. spordialane tegevus on planeeritud optimaalselt ja mitmekülgselt,

1.2. noortespordi rahastamine on süsteemne,

1.3. spordirajatised on kaardistatud ning nende haldajad teevad koostööd ühtses võrgustikus,

1.4. toimib pidev koostöö haridusasutuste, klubide, spordialaliitude ja sponsorite vahel,

1.5. Luunja valda tuntakse kui spordilembest ja tervislikke eluviise toetavat valda.

2. Luunja vallas on loodud mitmekülgsed võimalused spordiga (eelkõige noortesport, harrastussport) tegelemiseks, rajatud on kaasaegne spordirajatiste võrgustik

2.1. erinevatele huvigruppidele on tagatud sportimisvõimalused koos vajaliku inventariga,

2.2. mängu- ja spordiväljakud on rajatud suurematesse küladesse, tõmbekeskustes Luunjas ja Lohkvas on laiema kandepinnaga spordirajatised;

2.3. rajatud on kergliiklusteede võrgustik.

3. Elanikud on teadlikud tervislikest eluviisidest ja harrastavad aktiivselt liikumist ning sporti, osalevad aktiivselt valla spordivõistlustel ja tervisepäevadel.

3.1. Märkimisväärne osa elanikkonnast tegeleb aktiivselt spordiga, sealjuures on sportlikku tegevusse kaasatud enamus lastest ja noortest,

3.2. spordist on kujunenud peresid kaasav ning erinevaid põlvkondi siduv tegevus;

3.3. elanike võistlusvõimalused on avardunud;

3.4. spordiürituste tase on kõrge ja mitmekesine.

4. Treeningtegevust pakuvad ning üritusi organiseerivad tugevad ja elujõulised spordiklubid.

4.1. Lapsed ja noored osalevad aktiivselt spordiklubides ja rahvaspordiüritustel;

4.2. spordiklubid on haldussuutlikud, neis tegutsevad atesteeritud juhendajad-treenerid;

4.3. noortel on võimalus arendada spordimeisterlikkust;

I. Juhtimine ja finantseerimine

Valla sporditegevuse korraldamisel on oluline harrastamiseks vajalike tingimuste loomine, spordirajatiste korrashoid ning tegevuse süsteemne planeerimine ja arendamine. Adekvaatsed otsused tagavad valdkonna optimaalse finantseerimise, elanikkonna rahulolu ja aktiivse vaba aja sisustamise.

Koostöö haridusasutuste, klubide, spordialaliitude, maakondlike ja riiklike struktuuridega parandab osalemist üritustel ja võistlustel, tõuseb ürituste korralduse tase, suureneb spordiga tegelejate arv.

Valdkonda puudutava info täpsustamiseks on oluline teostada vastav uuring. Regulaarsed valdkonna ümarlauad annavad tagasisidet tehtud tööle ning võimaldavad paremini planeerida edasist tegevust.

Koostöö piirkondade aktiiviga ning kohalike ettevõtjatega võimaldab elanikel tunda end vajalikena ning korraldamisse kaasata erinevaid ideid.

Sporditegevuse igakülgne kajastamine vallalehes/kodulehel innustab elanikke osalema, organiseerimisel kaasa lööma ja uusi ideid välja pakkuma.

Valla sporditegevust korraldab valla spordijuht koos klubide ning vallavalitsusega.

Valla spordijuhi ülesanded on:

• valla spordialase tegevuse kavandamine ja koordineerimine

• spordirajatiste haldamise korraldamine;

• spordiürituste kalenderplaani koostamine ja kättesaadavaks tegemine;

• rahvaspordiürituste korraldamise koordineerimine

• koostöö korraldamine kõikide asjassepuutuvate osapooltega

II. Spordirajatised

Spordirajatiste kasutamise analüüs võimaldab paremini planeerida ja optimeerida rajatiste kasutuskoormust. Rajatiste kaardistamine, regulaarsed hooldus- ja remonttööd võimaldavad hoida rajatised korras ning aktiivses kasutuses.

Kavandamisel on noortekeskus Lohkva külla, kuhu on võimalik rajada ekstreemspordi harrastamiseks vajalikud tingimused (skate-park) sisetingimustes. See võimaldab noortel huvitava alaga tegeleda aastaringselt.

Luunja Keskkooli staadioni rekonstrueerimine täismõõtmelise staadionina koos vajalike hüppe- ja heitesektoritega annab võimaluse kergejõustiku harrastamiseks ning võistluste korraldamiseks.

Liikumisharrastuste võimaluste (terviserajad, kergliiklusteed, mängu- ja spordiväljakud) parandamine annab võimaluse aktiivsemalt tegeleda sobiva alaga igas eas elanikel.

Kergliiklusteed suurendavad laste liikumisharrastust, võimaldades rattaga ohutult liigelda, sealhulgas ka koolis käia.

Suusarajad ja uisuväljakud on hooajalised ja sõltuva paljuski looduslikest ilmaoludest, kuid võimaldavad ka talvisel ajal mitmekülgsemat sportlikku tegevust vabas õhus.

III. Rahvasport

Valla rolliks on ja jääb laste, noorte ja täiskasvanute osalemise toetamine nii kohalikel, maakondlikel kui vabariiklikel võistlustel.

Rahvaspordi arendamisel on oluline jätkata traditsiooniks kujunevate ürituste läbiviimist ning algatada uusi üritusi, mille tulemusel suureneb harrastajate arv ning seeläbi ka elanikkonna tervis.

Valla esindusvõistluse korraldamine võimaldab valla sporditegevust tutvustada väljaspool valda ning seega tõuseb valla maine.

IV. Noortesport, spordiklubid

Noortespordi toetamise süsteemi arendamine annab võimaluse erinevate aladega tegelemiseks ning võimaldab kaasata sporditegevusse nii lapsi kui noorukeid, samuti tõsta spordimeisterlikkust.

Klubilise tegevuse arendamine võimaldab kaasata atesteeritud õpetajaid ja treenereid, mis omakorda loob eeldused süvendatult spordiga tegelemiseks ning tipptasemeni jõudmiseks.

Klubilise tegevuse korral oleks vallal kindel partner, kellega koostöös lahendada spordiala arenguga tekkivaid probleeme.

Tegevuskava

1. Juhtimine ja finantseerimine

Eesmärgid

 

Tegevused

Oodatavad tulemused

Teostajad

Maksumus, allikad

Ajakava

Spordialase tegevuse planeerimine

Iga-aastase tegevuskava ja eelarve menetlemine vallavalitsuse ja volikogu komisjonide poolt

• Adekvaatsed otsused  

• valdkonna optimaalne finantseerimine

• spordirajatiste investeeringute kava

Vallavalitsus

Volikogu komisjonid

ca 450 000- XXX krooni aastas

Iga-aastaselt

Süsteemne noortespordi rahastamine

Rahastamissüsteemi väljatöötamine ja rakendamine

• Toimiv rahastamissüsteem on selge ja läbipaistev

Vallavalitsus

Volikogu

 

Alates 2010. aastast

Mitmekülgne ja hästi toimiv koostöö erinevate osapoolte vahel

Pidev koostöö klubide, haridusasutuste, spordialaliitude, maakondlike ja riiklike struktuuride, sponsorite vahel 

• Spordiga tegelejate arvu suurenemine

• Üritustel ja võistlustel osalemisvõimaluste paranemine

• Ürituste korraldustaseme tõus

Spordijuht

Vallavalitsus

Klubid

Haridus-asutused

X

Iga-aastaselt

Valla spordirajatiste kaardistamine

Spordirajatiste ülevaate koostamine

Objektiivne ülevaade valla spordirajatistest

Spordijuht

 

2009

2. Spordibaasid

Eesmärgid

 

Tegevused

Oodatavad tulemused

Teostajad

Maksumus, allikad

Ajakava

Treening- ja võistlustingimuste tagamine spordiobjektide korrasoleku ja optimaalse kasutamise kaudu

• Regulaarsete hooldus- ja remonditööde teostamine

• Vajaliku inventari soetamine

• Kasutuskoormuse optimeerimine

• Spordiväljakute pidev valmisolek aktiivseks kasutamiseks

• Valla spordirajatiste intensiivsem kasutamine valla elanikkonna poolt

Spordijuht

Vallavalitsus

Keskkool

MTÜ-d

X

Pidevalt

Uute spordiobjektide rajamine, olemasolevate rekonstrueerimine

• Staadioni rekonstrueerimine Luunjas

Skate-pargi rajamine Lohkva noorte-keskusesse

• Terviseradade ja spordiväljakute rajamine

• Talvehooajal suusaradade ning uisuväljakute rajamine

• Kergliiklusteede rajamine

• Sportimisvõimaluste mitmekesistumine

• Uute harrastajate kaasamine

• Alternatiivsete vaba aja veetmise võimaluste pakkumine

• Kooli kehalise kasvatuse tundide läbiviimise tingimuste paranemine

Vallavalitsus

Spordijuht

MTÜ-d

Staadion ca 2 500 000

Skate-park

ca 1 500 000

Allikad:

• fondid

• vallaeelarve

• sponsorid

2009-2012

3. Harrastus (rahva-) sport, spordiüritused

Eesmärgid

 

Tegevused

Oodatavad tulemused

Teostajad

Maksumus, allikad

Ajakava

• Luunja vallas tegutsevad aktiivsed harrastus(rahva)sportlased

• Vallas toimuvad  võimalikult mitmekülgsed üritused

• Traditsiooniliste ürituste läbiviimine

• Uute ürituste algatamine

• Läbiviidavate ürituste toetamine

• Mujal korraldatavatest (maakondlikest ja vabariiklikest) üritustest osavõtt

• Spordiga tegelemise ja võistlusvõimaluste pakkumine valla elanikele

• Elanike tervise paranemine

• Regulaarse kehalise tegevuse stimuleerimine

• Vaba aja sisustamise võimaluste avardumine, spordiharrastuse laiem levik

• Spordist on kujunenud erinevaid põlvkondi siduv tegevus

• Valla maine paranemine ja kohaliku elu mitmekesistamine

• Uute traditsioonide kujunemine

• Mitmekülgne ja kõrge spordiürituste tase

• Üritustest osavõtt on rahvarohke

Spordijuht

Spordiklubid

MTÜ-d

Valla asutused

X

Vastavalt ürituste kavale

4. Spordiklubid ja noortesport

Eesmärgid

 

Tegevused

Oodatavad tulemused

Teostajad

Maksumus, allikad

Ajakava

• Lapsed ja noored osalevad aktiivselt spordiklubides ja -koolides ning spordiüritustel

• Spordiklubid on jätkusuutlikud, neis tegutsevad atesteeritud juhendajad-treenerid

• Spordiklubide tegevuse arendamine ja toetamine

• Olemasolevate klubide toetamine

• Uute klubide loomisele kaasaaitamine

• Klubide poolt korraldatavate ürituste toetamine

• Laste ja noorte võistlustel osalemise toetamine

• Spordialaste projektide toetamine

• Võimalikult paljude laste ja noorte kaasatus sporditegevusse

• Võimalikult mitmekesiste võimaluste kujundamine spordiga tegelemiseks

• Harrastajate spordimeisterlikkuse tõstmine

• Tervislike eluviiside ja vaba aja veetmise harjumuste kujundamine

• Kandepinna ettevalmistamine harrastusspordi arenguks

Spordijuht

Klubid

Vallavalitsus

X

Pidevalt

Arengukava läbivaatamise ja uuendamise kord

Arengukava vaadatakse läbi kord aastas kultuuri- ja spordikomisjoni poolt, kes tuginedes valla arengule, toimunud aruteludele ja ettepanekutele teeb arengukava muudatusettepanekud vallavolikogule.

Määrus jõustub 01. juunil 2009

Heino Saar
Volikogu esimees

Lisa 1 

Lisa 2