Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Märjamaa Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.12.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2013, 4

Märjamaa Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 22.12.2009 nr 6

Määrus kehtestatakse Märjamaa valla põhimääruse paragrahvi 23 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Märjamaa Vallavolikogu sotsiaalkomisjon (edaspidi sotsiaalkomisjon) on Märjamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) tööorgan, mis täidab talle volikogu poolt õigusaktide alusel antud ja käesolevas põhimääruses sätestatud ülesandeid.

 (2) Sotsiaalkomisjon juhindub oma tegevuses seadustest, volikogu määrustest ja otsustest ning käesolevast põhimäärusest.

 (3) Sotsiaalkomisjon on aruandekohustuslik volikogu ees.

 (4) Sotsiaalkomisjoni tehnilist teenindamist korraldab Märjamaa Vallavolikogu kantselei (edaspidi kantselei).

§ 2.  Sotsiaalkomisjoni põhimäärus

  Sotsiaalkomisjoni põhimäärus määrab kindlaks komisjoni pädevuse, tegevuse alused ja korra.

§ 3.  Sotsiaalkomisjoni tegevusvaldkonnad

  Sotsiaalkomisjoni tegevusvaldkondadeks on:
 1) Märjamaa valla sotsiaalhoolekandepoliitika;
 2) sotsiaalhoolekande ja tervishoiu võrgustik;
 3) sotsiaalteenused ja –toetused;
 4) rahvatervis;
 5) lastekaitse;
 6) koostöö teiste volikogu komisjonidega.

§ 4.  Sotsiaalkomisjoni eesmärk, ülesanded ja õigused

 (1) Sotsiaalkomisjoni eesmärgiks on riikliku sotsiaalpoliitika teostamine.

 (2) Eesmärgist tulenevalt sotsiaalkomisjoni ülesanded on:
 1) volikogu määruste ja otsuste eelnõude algatamine;
 2) osalemine valla arengukava väljatöötamisel ja muutmisel;
 3) sotsiaalhoolekande eelarve projekti koostamise organiseerimine;
 4) komisjoni tegevusvaldkonnaga haakuvate volikogu menetluses olevate eelnõude kohta arvamuse andmine; vastavate volikogu otsuste täitmise kontrollimine;
 5) komisjonile suunatud avalduste läbivaatamine, lahendavate ettepanekute ja otsuste tegemine;
 6) sotsiaal-ja tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike baaside korrastamine ja arendamine;
 7) sotsiaalsete erivajadustega inimeste sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine, toimetulekuvõime jälgimine ja toetamine;
 8) laste hoolekande korraldamiseks ja laste arenguks soodsa keskkonna kujundamine;
 9) elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine;
 10) koostöö tervisekaitsetalitusega;
 11) koostöö arendamine vabatahtlike ühendustega ja muude toetajatega.

 (3) Sotsiaalkomisjonil on õigus:
 1) kaasata oma tegevusse asjatundjaid;
 2) nõuda vallavalitsuse struktuuriüksustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni.

§ 5.  Sotsiaalkomisjoni moodustamine

 (1) Sotsiaalkomisjoni moodustab volikogu.

 (2) Sotsiaalkomisjoni esimees ja aseesimees peavad olema volikogu liikmed.

 (3) Sotsiaalkomisjoni peab kuuluma vallavalitsuse esindaja ja komisjon peab olema vähemalt 5-liikmeline.

§ 6.  Sotsiaalkomisjoni juhtimine

 (1) Sotsiaalkomisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

 (2) Sotsiaalkomisjoni esimees:
 1) kutsub kokku ja juhatab sotsiaalkomisjoni koosolekuid ning korraldab nende ettevalmistamist ja volikogu õigusaktide eelnõude menetlemist;
 2) esindab sotsiaalkomisjoni vastavalt käesolevale põhimäärusele ning sotsiaalkomisjoni poolt antud pädevusele;
 3) omab õigust nõuda kõigilt valla sotsiaal- ja tervishoiuasutustelt vajalike dokumentide ärakirju ja informatsiooni sotsiaalkomisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes;
 4) kirjutab alla sotsiaalkomisjoni poolt ettevalmistatud määruste ja otsuste eelnõudele ja teistele dokumentidele ning peab sotsiaalkomisjoni nimel kirjavahetust;
 5) täidab muid seaduse alusel ja käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesandeid.

§ 7.  Sotsiaalkomisjoni ja tema liikme volituste lõppemine

 (1) Sotsiaalkomisjoni tegevus lõpeb kas koos volikogu antud koosseisu volitustega või volikogu otsusel enne tähtaega.

 (2) Kui sotsiaalkomisjon ei ole kahel korral järjest tulnud toime volikogu määruste ja otsuste eelnõude ettevalmistamisega volikogu poolt määratud tähtajaks, võib volikogu esimees teha volikogule ettepaneku valida komisjonile uus esimees ning komisjoni tegevus antud koosseisus lõpetada.

§ 8.  Sotsiaalkomisjoni koosolek

 (1) Sotsiaalkomisjoni töö vormiks on koosolek.

 (2) Sotsiaalkomisjoni istungi päevakorra projekti koostab sotsiaalkomisjoni esimees või aseesimees. Päevakord kinnitatakse koosolekul poolthäälte enamusega.

 (3) Sotsiaalkomisjoni korralised koosolekud toimuvad mitte harvem kui kord kahe kuu jooksul.

 (4) Sotsiaalkomisjoni kokkukutsumisel tuleb kutses näidata arutamisele tulevad küsimused. Kutsele märgitakse koosoleku toimumise aeg ja koht ning lisatakse koosoleku päevakorda esitatud õigusaktide eelnõud. Kutse peab sotsiaalkomisjoni liikmetele olema teatavaks tehtud vähemalt neli päeva enne koosoleku toimumist.

 (5) Sotsiaalkomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas sotsiaalkomisjoni esimees või aseesimees.

 (6) Hääletamine koosolekul on avalik. Hääletatakse juhul, kui vähemalt üks sotsiaalkomisjoni liige seda nõuab.

 (7) Sotsiaalkomisjoni koosolekust võivad sõnaõigusega osa võtta volikogu ja vallavalitsuse liikmed, samuti sotsiaalkomisjoni poolt koosolekule kutsutud isikud.

§ 9.  Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll

 (1) Sotsiaalkomisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollid vormistatakse 10 tööpäeva jooksul.

 (2) Koosoleku protokollile kirjutab alla sotsiaalkomisjoni esimees või aseesimees.

 (3) Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid asuvad kantseleis.

§ 10.  Muudatuste tegemine sotsiaalkomisjoni põhimääruses

  Muudatuste tegemine põhimääruses toimub volikogu poolt.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 28. detsembril 2009.

Villu Karu
Volikogu esimees