Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Vändra alevi arengukava aastateks 2014 - 2018

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2014, 10

Vändra alevi arengukava aastateks 2014 - 2018

Vastu võetud 16.10.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, lg 2, § 37² lg 3, lg 4 ja lg 7 alusel.

§ 1.  Vändra alevi arengukava

  Kinnitada Vändra alevi arengukava aastateks 2014 – 2018 (lisa 1 arengukava, lisa 2 arengukava tegevuskava).

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivolikogu 09.10.2013. a määrus nr 11 „Vändra alevi arengukava aastateks 2013 – 2018 vastuvõtmine“.

 (2) Arengukavas 2014 - 2018 kavandatud tegevusi rahastatakse alevieelarve võimaluste kohaselt ja kooskõlas eelarvestrateegiaga.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Enok
Volikogu esimees

Lisa 1 Vändra alevi arengukava 2014 – 2018

Lisa 2 Vändra alevi arengukava tegevuskava 2014 – 2018