HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanema osalustasu kehtestamine Jõgeva linna lasteaedades

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2014, 11

Lapsevanema osalustasu kehtestamine Jõgeva linna lasteaedades

Vastu võetud 30.10.2014 nr 23
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Lapsevanema osalustasu

  Jõgeva Linnavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteaed) on vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määr ühes kalendrikuus lapse kohta personali töötasude, sotsiaalmaksu, majandamiskulude ja õppevahendite kulude osaliseks katmiseks lasteaia eelarves 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

§ 2.  Osalustasu vähendamine

 (1) Lapsevanem on tasu maksmisest vabastatud üks kuu aastas, kui laps ei käi järjestikku terve kuu lasteaias ning lapsevanem on sellisest puudumisest teavitanud lasteaeda üks kuu ette.

 (2) Lapse eest, kes kasutab lasteaiakohta ilma toitlustamiseta vaid õppe- ja mänguaegadel, tasutakse 60% osalustasu määrast.

 (3) Lapse eest, kes alustab lasteaiakoha kasutamist pärast 15. kuupäeva või lõpetab lasteaiakoha kasutamise enne 15. kuupäeva, tasutakse 50% osalustasu määrast.

§ 3.  Täiendavad soodustused osalustasu maksmisel

 (1) Kui ühest perest käib Jõgeva linna lasteaedades samaaegselt kaks või enam last, saab lapsevanem täiendavat soodustust:
 1) 50% teise lasteaias käiva lapse eest;
 2) 100% kolmanda ja iga järgneva lasteaias käiva lapse eest.

 (2) Soodustus kuulub kohaldamisele vaid juhul, kui vanema ja laste elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõgeva linnas ning nad elavad samas eluruumis.

 (3) Soodustuse saamiseks teavitab lapsevanem lasteaeda soodustuse saamise aluseks olevatest asjaoludest. Lasteasutuse juht esitab soodustatud isikute nimekirja Jõgeva Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale, kes kontrollib soodustuse kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid ning edastab nimekirja finantsosakonnale osalustasude arvestamiseks.

 (4) Soodustus hakkab kehtima soodustuse andmise aluseks olevate asjaolude Jõgeva Linnavalitsusele teatavaks saamisele järgnevast kuust ja lõpeb nimetatud asjaolude muutumisele järgnevast kuust.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Jõgeva Linnavolikogu 28. veebruari 2013. a määrus nr 3 „Lapsevanemate kaetava osa määra kehtestamine Jõgeva linna koolieelse lasteasutuse eelarves” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Kalmer Lain
Linnavolikogu esimees