SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2016, 8

Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.10.2016 nr 27

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõike 1, § 16 lõike 1 ja § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord (edaspidi määrus) sätestab tugiisikuteenuse taotlemise, taotluse menetlemise ning teenuste osutamise tingimused ja korra Saue vallas.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) Saue valla elanik – isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald;
 2) sotsiaaltöötaja – vastava erialase ettevalmistusega sotsiaaltööd tegev Saue vallavalitsuse ametnik või töölepinguline töötaja;
 3) teenuse saaja leibkonna tulu määr – teenuse saaja leibkonna dokumenteeritav tulu leibkonna liikme kohta;
 4) vähekindlustatud pere piirmäär – pereliikmete arvust lähtuv teenuse saaja leibkonna tulu määr, mille puhul leibkonna dokumenteeritav tulu leibkonna liikme kohta on võrdne või jääb alla Saue Vallavolikogu sätestatud kohaliku toimetulekupiiri;
 5) tugiisikuteenus (edaspidi teenus) – sotsiaalhoolekande seaduse §-s 23 sätestatud sotsiaalteenus.

§ 3.  Teenuse määramise tingimused

  Teenust on õigus saada sotsiaalhoolekande seaduse §-s 23 toodud tingimustele vastaval isikul, kes on Saue valla elanik ja kellel on tuvastatud oluline kõrvalabi vajadus.

§ 4.  Teenuse taotlemine ja taotluse menetlemine

 (1) Teenuse taotlemiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja vallavalitsusele vormikohase avalduse, millele lisatakse olemasolul Sotsiaalkindlustusameti otsus puude, selle raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta ning rehabilitatsiooniplaan.

 (2) Teenuse taotlusi menetleb sotsiaaltöötaja.

 (3) Teenuse vajaduse ja mahu väljaselgitamiseks viib sotsiaaltöötaja esitatud taotluse alusel läbi teenuse vajaduse ja mahu sh isiku kõrvalabi vajaduse määra hindamise. Sotsiaaltöötja koostab hindamise tulemusena juhtumiplaani.

 (4) Hindamiseks kasutatakse esitatud dokumente ja klienditöö käigus kogunenud teavet (kodukülastused, vaatlus lasteasutuses, kirjalik info erinevatelt ametkondadelt jmt).

 (5) Teenuse vajaduse, eesmärgi, sisu ja mahu määramisel lähtutakse:
 1) teenuse vajaduse hindamise tulemustest;
 2) iga konkreetse juhtumi eripärast.

 (6) Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda teenuse taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente, mis on asjakohased ja vajalikud taotluse menetlemiseks ja teenuse määramise vajaduse hindamiseks.

 (7) Kui taotleja ei ole esitanud käesoleva paragrahvis nimetatud andmeid või dokumente või neis esineb puudusi, määrab sotsiaaltöötaja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel tagastatakse taotlus seda läbi vaatamata.

 (8) Teenuse määramine, sealhulgas teenuse maht või teenuse mittemääramine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse ja selle lisaks olevate dokumentide esitamisest.

§ 5.  Teenuse osutaja

 (1) Teenuse osutajaks on:
 1) vallavalitsusega töö- või käsunduslepingu sõlminud nõuetele vastav füüsiline isik või
 2) juriidiline isik, kellelt tellitakse teenust vastavalt kokkulepitud tingimustele.

 (2) Vahetult teenust osutav isik peab vastama sotsiaalhoolekande seaduses toodud nõuetele.

 (3) Teenuse taotlejal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku määramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.

§ 6.  Teenuse saaja omaosalus

 (1) Teenuse osutamine on tasuline.

 (2) Teenuse saaja tasub omaosalusena 5% teenuse kuu maksumusest kuus, kuid mitte rohkem kui:
 1) Saue valla eelarvest finantseeritava teenuse kuumaksumuse osa;
 2) teenuse saaja leibkonna tulu määra ja vähekindlustatud pere piirmäära vahe.

 (3) Vallavalitsusel on õigus lõpetada teenuse osutamine käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 toodud soodusmääraga juhul, kui pere majanduslik olukord on paranenud ning tegemist ei ole enam vähekindlustatud perega.

§ 7.  Teenusele suunamine

 (1) Teenusele suunamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

 (2) Vallavalitsus ei rahulda teenuse osutamise taotlust, kui teenuse vajaduse hindamise tulemusena selgub, et teenuse osutamine isikule ei ole põhjendatud. Teenuse osutamisest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse põhjendatud korraldusega.

 (3) Teenuse osutamiseks sõlmivad vallavalitsus, teenuse saaja ja teenuse osutaja teenusele suunamise korralduse alusel kolmepoolse lepingu, milles sätestatakse teenuse osutamise tingimused, muuhulgas:
 1) teenuse osutamise periood;
 2) teenuse maht;
 3) teenuse sisu ehk kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud;
 4) teenuse osutamise koht;
 5) tasu suurus ja omaosaluse määr.

§ 8.  Teenuse osutamise lõpetamine

  Teenuse osutamise leping lõpetatakse ennetähtaegselt ning teenusele suunamise korraldus tunnistatakse kehtetuks:
 1) teenuse saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel, eelkõige teenuse saamise vajaduse lõppemisel või kui teenust saama õigustatud isiku rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole enam Saue vald;
 2) teenuse saaja soovil;
 3) tugiisiku ettepanekul kooskõlastatult sotsiaaltöötajaga.

§ 9.  Teenuse osutamisega seonduvate andmete kasutamine ja aruandlus

 (1) Teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

 (2) Tugiisik on kohustatud esitama vallavalitsusele igakuiselt töötundide arvestuse ja sisulise aruande hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 1. kuupäevaks. Kui teenuse osutamise koht on haridusasutus, kus teenust saav isik õpib, siis on tugiisik kohustatud igakuiselt esitama ainult töötundide arvestuse aruande.

§ 10.  Järelevalve

  Tugiisiku tegevust kontrollib ja teenuse osutamise üle peab arvestust sotsiaaltöötaja.

§ 11.  Määruse rakendamine

 (1) Kui aastatel 2016 ja 2017 taotletakse teenuse osutamist lapsele, siis tuleb teenuse osutamise taotlusele lisada Sotsiaalkindlustusameti poolt tehtud otsus raske või sügava puudega lapse tugiisikuteenusele suunamise või suunamata jätmise kohta.

 (2) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 28. jaanuari 2010. aasta määruse nr 4 „Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 165 lõike 1 punkt 3.

 (3) Muuta Saue Vallavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 8 „Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste summade suurused“ § 1 lõige 132 ja sõnastada see järgmiselt:
„132) puudega lapsele osutatavate teenuste toetus on kuni 2000 eurot aastas;“.

 (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Riga
vallavolikogu esimees