HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Luunja Keskkooli põhimäärus

Luunja Keskkooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2016, 33

Luunja Keskkooli põhimäärus

Vastu võetud 27.10.2016 nr 82

Põhimäärus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2 ja Luunja valla põhimääruse § 10 lg 1 p 37 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimetus

  Kooli nimetus on Luunja Keskkool (edaspidi kool).

§ 2.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Kool on Luunja valla hallatav munitsipaalasutus.

  (2) Kool lähtub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, seadustest ja nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest.

§ 3.   Asukoht

  Kool asub Luunja vallas. Kooli aadress on Puiestee 28, Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond.

§ 4.   Kooli tegutsemise vorm

  Kool on ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium, kus õpe on korraldatud klassipõhiselt (1.-12. klass).

§ 5.   Kooli õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 6.   Õppevorm

  Koolis toimub statsionaarne õpe.

§ 7.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on oma nimetusega pitsat.

  (2) Koolil on oma sümboolika ja oma sümboolikaga dokumendiplangid.

§ 8.   Eelarve

  Koolil on oma alaeelarve Luunja vallaeelarve koosseisus.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 9.   Kooli tegevuse eesmärgid

  Kooli tegevuse eesmärk on võimaldada õpilastel täita koolikohustust ning omandada nii põhi- kui gümnaasiumiharidust, luues tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.

§ 10.   Kooli ülesanded

  (1) luua õpilastele tingimused ja võimalused koolikohustuse täitmiseks ning hariduse omandamiseks;

  (2) luua tingimused ja võimalused hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks, korraldada eripedagoogilist, psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ning vajadusel teisi tugi- ja nõustamisteenuseid;

  (3) luua õpilastele tingimused hariduse omandamiseks vastavalt tema eeldustele ja vajadustele ning arendada elukestva õppimise oskusi;

  (4) aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed;

  (5) luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;

  (6) võimaldada gümnaasiumi õpilastel õppida süvendatult majandusõpetust;

  (7) tagada õpilastele tervisekaitsenormide kohane päevakava, õppekorraldus ja –koormus ning toitlustamine;

  (8) luua õpilastele tingimused kultuuri- ja sporditegevuseks;

  (9) kasutada koolile eraldatud ressursse sihipäraselt ja mõistlikult õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedi tagamiseks;

  (10) teha kooli eesmärkide täitmisel koostööd õpilaste seaduslike esindajatega (edaspidi vanem), kohaliku omavalitsusega, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitsespetsialistide, teiste koolide ning muude organisatsioonide ja isikutega.

3. peatükk Kooli juhtimine 

§ 11.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor tagab koostöös õppenõukogu ja hoolekoguga kooli tulemusliku töö.

  (2) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu, täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem või tema poolt volitatud isik.

  (3) Direktor täidab Eesti Vabariigi seadustest või seaduste alusel antud õigusaktidest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, töölepingust ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib kooli igapäevast tegevust;
  2) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) vastutab eelarvest kinnipidamise ning aruandluse õigeaegse esitamise eest;
  4) kasutab ja valdab kooli valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale;
  5) korraldab kooli asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt;
  6) kinnitab kooli töökorralduse ja asjaajamise reeglid ning teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
  7) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  8) kinnitab koolitöötajate koosseisu vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  9) korraldab õpetajate, õppe- ja arendusjuhi ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks konkursi;
  10) sõlmib, muudab ja lõpetab kooli töötajatega töölepingud ning täidab muid tööandja õigusi ning kohustusi;
  11) korraldab kooli arengukava koostamist;
  12) kehtestab kooli vastuvõtu tingimused ja korra.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss vallavalitsuse kehtestatud korras.

4. peatükk Koolielu korraldamiseks loodud organid 

§ 12.   Kooli õppenõukogu ja hoolekogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  (2) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

§ 13.   Esimese õpilasesinduse valimine ning õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmine

  (1) Esimese õpilasesinduse (ÕE) valimine toimub uue õppeaasta alguses 7.-12. klassi õpilaste seast.

  (2) ÕE põhimääruse eelnõud tutvustavad kõik 7.-12.klassi klassijuhatajad iga aasta kolmandas klassijuhataja tunnis. Põhimääruse eelnõu heakskiitmise hääletamine viiakse läbi klassides klassijuhatajate poolt. Hääletamistulemused edastatakse õpilasesindusele. Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile.

§ 14.   Kooli juhtkond

  (1) Koolil on juhtkond. Kooli juhtkond on direktorile kooli tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandev organ.

  (2) Kooli juhtkond määratakse direktori käskkirjaga.

  (3) Juhtkond võtab vastu ja täidab koolielu korralduslikke otsuseid.

§ 15.   Raamatukogu

  Raamatukogu ülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude teabekandjate hoidmise ja kättesaadavaks tegemisega kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi. Raamatukogu tegevus on korraldatud lähtuvalt haridus- ja teadusministri kinnitatud töökorralduse alustest.

§ 16.   Kooli tervisenõukogu

  Koolis tegutseb tervisenõukogu, mille ülesanneteks on tervislike eluviiside propageerimine, sõltuvusainetealane ennetus- ja teavitustöö, koolitoidu tervislikkuse üle järelevalve teostamine ning kooli vaimse ja füüsilise õppekeskkonna kujundamiseks ettepanekute esitamine.

§ 17.   Kooli nõukoda, HEV-koda ja ainekomisjonid.

  (1) Kooli nõukoja ülesandeks on toetada kooli arengut, planeerida, koordineerida ja analüüsida koolielu ning arutada läbi ainekomisjonides esilekerkinud probleemid. Nõukoja liikmed on kooli direktor, õppe- ja arendusjuht, huvijuht ja kõik kooli ainekomisjonide esimehed. Nõukoja uus koosseis kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga iga õppeaasta alguses.

  (2) Ainekomisjoni moodustavad sarnaste ainevaldkondade aineõpetajad. Ainekomisjonide esimehed valitakse ainekomisjoni liikmete poolt kevadisel kokkuvõtval koosolekul ja kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga iga õppeaasta alguses.

  (3) Kooli tugispetsialistide meeskonna (HEV-koja) moodustavad koolis töötavad tugispetsialistid, kes toetavad hariduslike erivajadustega õpilaste toimetulekut koolis ning nõustavad õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid.

5. peatükk Kooli õppekorraldus, -keskkond ja õppekavaväline tegevus 

§ 18.   Kooli õppekava

  (1) Riiklike õppekavade alusel koostab kool õppekavad (põhikooli õppekava ja gümnaasiumi õppekava), mis on koolis õpingute alusdokument. Kooli õppekavad kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi tema õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas, selleks koostab kool õpilasele individuaalse õppekava. Individuaalse õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija esildise alusel.

§ 19.   Õppetöö korraldamise alused

  (1) Koolis on õpe korraldatud õppeaastati. Õppeaasta koosneb trimestritest ja koolivaheaegadest. Trimestril on õpe korraldatud õppepäevadena. Õppepäevadel on õpilase õppetöö korraldatud õppetundidena.

  (2) Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.

  (3) Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.

  (4) Vajalike tugiteenuste loomiseks õpilastele, kellele neid ei ole võimalik tagada tavaklassis, võib hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks moodustada koolis järgmisi rühmi ja klasse:
  1) õpiabirühmi põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks – rühmatäitumuse piirnormiga kuni 6 õpilast.

  (5) kooli pidaja nõusolekul võib direktor moodustada ka hariduslike erivajadustega õpilaste klasse ja rühmi, mida põhimääruses sätestatud ei ole.

§ 20.   Kooli päevakava

  (1) Koolil on päevakava, mis kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust (sealhulgas tunniplaani). Kooli päevakava kehtestab direktor käskkirjaga.

  (2) Õpilasele ja vanemale tehakse kooli kodukorras sätestatud viisil teatavaks õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast.

§ 21.   Kooli üldtööplaan

  Koolil on üldtööplaan, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Üldtööplaani kinnitab õppenõukogu.

§ 22.   Õpilase kooli vastuvõtmine ja koolist väljaarvamine

  (1) Õpilasi võetakse kooli vastu Luunja Keskkooli vastuvõtu tingimuste ja korra kohaselt.

  (2) Õpilane arvatakse koolist välja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 28 lõikes 1 loetletud tingimustel.

  (3) Õpilase kooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise otsustab kooli direktor käskkirjaga.

§ 23.   Kooli kodukord

  (1) Koolil on kodukord, mille kehtestab direktor käskkirjaga ja mis on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.

  (2) Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

§ 24.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Kooli direktori otsusel korraldab kool õppekavavälise tegevusena:
  1) pikapäevarühma tegevust;
  2) huvitegevust, (ringid ja erinevad kontserdid, teemapäevad jne).

  (2) Kooli direktor otsustab lähtuvalt kooli eelarvest, kas õppekavavälist tegevust korraldatakse tasu eest või tasuta. Kui õppekavavälist tegevust korraldatakse tasu eest, siis kinnitatakse õppekavavälise tegevuse hind kohaliku omavalitsuse korraldusega.

6. peatükk Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 25.   Õpilaste õigused kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) osaleda õppetöös;
  2) õppida oma huvidele ja võimetele vastavalt;
  3) saada õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamiseks õpetajatelt täiendavat abi õpetajate tööaja piires;
  4) luua koolis ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe ning osaleda nende töös, arvestades õigusaktides sätestatut;
  5) võtta osa õppekavavälisest tegevusest, vastavalt kooli päevakavale ja üldtööplaanile;
  6) saada nõustamist ja koolis pakutavaid tugispetsialistide teenuseid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  7) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise osas
  8) kuuluda kooli õpilasesindusse, mis esindab õpilaskonda;
  9) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
  10) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  11) pöörduda abi saamiseks kooli töötajate poole.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) osalema talle kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
  3) kasutama talle määratud tugimeetmeid;
  4) järgima tervislikke eluviise;
  5) käituma lugupidavalt kaasinimestega ja järgima üldtunnustatud viisakusreegleid;
  6) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selles kirjapandud nõuete rikkumise eest;
  7) täitma talle kohaldatud mõjutusmeetmeid;
  8) hoidma kooli head mainet;
  9) hoidma heaperemehelikult kooli kasutuses olevat vara;
  10) täitma teisi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 26.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) teha ettepanekuid kooli tegevuse korraldamise kohta;
  2) olla teavitatud oma lapse õppest puudumistest;
  3) olla teavitatud oma lapse hinnetest;
  4) omada juurdepääsu kooli valduses olevale teabele õpilase kohta;
  5) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  6) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas ning õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  7) osaleda vanemate koosolekul;
  8) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
  9) olla kaasatud lapse individuaalse õppekava koostamisse;
  10) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu ning vallavalitsuse poole.

  (2) Vanemal on kohustus:
  1) luua õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitada kooli nende muutustest;
  3) tutvuda koolielu reguleerivate dokumentidega;
  4) teha kooliga koostööd oma lapse õpetamisel ja kasvatamisel;
  5) osaleda oma lapse arenguvestlusel;
  6) tagada piiratud teovõimega õpilase järelevalve ning õppe korraldamine individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu ajal;
  7) tagada õpilase koolikohustuse täitmine;
  8) teavitada kooli koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest ja selle põhjusest;
  9) osaleda kooli kutsel õpilase käitumise arutamisel
  10) pöörduda kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole.

§ 27.   Koostöö kooli, vanema ja õpilase vahel

  (1) Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub direktor kokku õpilaste vanemate koosoleku arvestusega, et kõigile vanematele antakse vähemalt üks kord aastas võimalus osaleda vanemate koosolekul. Kooli direktor on kohustatud vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel kokku kutsuma selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.

  (2) Õpilase arengu toetamiseks korraldab kool temaga arenguvestlusi, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

7. peatükk Koolitöötajad 

§ 28.   Koolitöötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Koolitöötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on määratud töölepingus (sealhulgas tööülesannete kirjelduses) ja töökorralduse reeglites, kollektiivlepingus, kooli kodukorras, seadustes ja nende alusel antud õigus- ja haldusaktides.

  (2) Õpetajate ülesanne on õpilaste õpetamine kooli õppekava järgi, arvestades kooli ning õpetatavas haridusliigis ja -tasemel seatud eesmärke ja ülesandeid

  (3) Kooli teiste töötajate ülesandeks on tagada kooli häireteta töö, asjaajamise korraldamine, heaperemehelik majandamine, vara ja muude esemete säilimine ning korrasolek.

  (4) Koolitöötajatel on keelatud avalikustada õpilaselt saadud teavet õpilase ja tema perekonna kohta, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

  (5) Koolitöötajad on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (6) Koolitöötajatel on õigus täiendada oma erialaseid või pedagoogilisi teadmisi vastavalt töölepingu seadusele ja täiskasvanute koolituse seadusele. Õpetajad osalevad koolitustel vastavalt koolituskavale.

  (7) Koolitöötajatel on õigus töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastu võetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes.

  (8) Koolitöötajatel on õigus esitada kooli direktorile ettepanekuid õppekorralduse parandamiseks.

8. peatükk Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 29.   Vara

  (1) Kooli kasutuses olevaks varaks on kooli sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muud asjad, õigused ning hüved. Vara omanikuks on Luunja vald.

  (2) Kooli valduses oleva vallavara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning vara soetamine toimub volikogu kehtestatud korras.

  (3) Kool korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamisekorra kohaselt.

  (4) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

  (5) Koolil on oma veebileht http://www.luunja.edu.ee, mille kaudu teeb kool üldsusele kättesaadavaks avalikustamist vajavad dokumendid ja andmed.

§ 30.   Rahalised vahendid ja raamatupidamine

  (1) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, sihtotstarbelistest ning projektipõhistest eraldistest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning käesolevas põhimääruses sätestatud tasulisest tegevusest saadud laekumistest.

  (2) Kooli tasulisteks tegevusteks on tema kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine, koolituste korraldamine, kultuuriürituste korraldamine, trükiste väljaandmine. Tasulise tegevuse hinnad kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korraldusega.

  (3) Kooli raamatupidamisarvestust korraldab vallavalitsus.

§ 31.   Järelevalve

  (1) Riiklikku ja haldusjärelevalvet kooli tegevuse üle tehakse õigus- ja haldusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Kui riikliku ja haldusjärelevalve tulemusel tehtud ettekirjutuse täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha, tasutakse see kooli eelarvest.

  (3) Kooli ja kooli direktori tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teeb järelevalvet (sealhulgas teenistuslikku järelevalvet) vallavalitsus.

9. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 32.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ja kujundab ümber ning tegevuse lõpetab Luunja vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsus õigusaktidega sätestatud alusel ja korras.

  (2) Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemat, kooli personali, lapsevanemaid (eestkostjad, hooldajad), õpilasi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (3) Kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

10. peatükk Lõppsätted 

§ 33.   Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Põhimääruse muutmiseks võivad teha ettepanekuid kooli töötajad ning hoolekogu, vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmed. Muudatusi tehakse vastavalt vajadusele ja õigusaktide muutumisele.

  (2) Kooli põhimääruse kinnitab ja tunnistab kehtetuks Luunja vallavolikogu.

  (3) Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu 21. detsembri 2010. a määrus nr 53 „Luunja Keskkooli põhimäärus”.

§ 34.   Põhimääruse jõustumine

  Põhimäärus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json