Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Vallavara valitsemise kord

Vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2016, 47

Vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 26.04.2007 nr 14
jõustumine 01.05.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.200727.07.2007
20.09.200723.09.2007
25.10.2016RT IV, 08.11.2016, 1411.11.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2 ning elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Kanepi valla omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valitsemise, kasutamise ja käsutamise alused.

§ 2.  Määruse kohaldamine

  Käesolevat korda kohaldatakse koos asjaõigusseaduse, erastamisseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, võlaõigusseaduse ja teiste vara valdamist, kasutamist ja käsutamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 3.  Vallavara

  Vallavaraks käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevad kinnis- ja vallasasjad, väärtpaberid ning valla varalised õigused ja kohustused.

§ 4.  Vallavarast saadud tulu

  Vallavara käsutamisest ja kasutamisest saadud tulu ning varalised õigused kuuluvad vallale, kui seadusest, volikogu või valitsuse õigusaktidest või lepingust ei tulene teisiti.

§ 5.  Tervikvara

  Tervikvara käesoleva korra tähenduses on asjade kogum, millest osa eraldamise korral muutub ülejäänud osa sihipärane kasutamine võimatuks või oluliselt raskendatuks.

§ 6.  Omandiõiguse teostamine

  Omandiõigust vallavarale teostatakse vara valitsemise, kasutamise ja käsutamisega.

§ 7.  Vallavara valitsemine

  Vallavara valitsemine on selle vara üle tegeliku võimu teostamine, samuti reaalservituudi teostamine.

§ 8.  Vallavara kasutamine

  Vallavara kasutamine on selle vara omaduste igasugune tarbimine vara füüsilist vormi muutmata.

§ 9.  Vallavara käsutamine

  Valla vara käsutamine on vara õigusliku seisundi muutmine, samuti tema tulevase juriidilise staatuse määramine võõrandamise või täieliku ärakasutamise teel, samuti koormamine piiratud asjaõigustega, st hoonestusõiguse, reaalservituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või kinnispandiga.

§ 10.  Vähempakkumine

  Vallavara parendamiseks või vallale oluliste tööde tegemiseks kuulutab vallavalitsus (edaspidi valitsus) välja vähempakkumise.

§ 11.  Vallavarakomisjon

 (1) Eelläbirääkimistega pakkumise ja enampakkumise korras vallavara kasutusse andmise võõrandamise ning hangete korraldajaks on vallavarakomisjon, mille moodustab vallavalitsus.

 (2) Vallavarakomisjoni tööperioodiks on volikogu volituste aeg.

 (3) Vallavarakomisjon valib enda hulgast tööperioodi alguses esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

§ 12.  Vallavara kõlbmatuks tunnistamine ja maha kandmine

  Vallavara kõlbmatuks tunnistamine ja maha kandmine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele ja valla raamatupidamise sise-eeskirjale.

2. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA VALLALE RAHALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 13.  Vallavara omandamine

  Vallavara omandatakse vallaelanike huvides.

§ 14.  Vallavara omandamise viisid

  Vallavara omandamise viisid on:
 1) ostmine;
 2) vallale vara pärandamine või kinkimine;
 3) riigivara ja -maa munitsipaliseerimine;
 4) ehitise, kui peremeheta vallasasja hõivamine;
 5) igamine;
 6) muud seadusega sätestatud viisid.

§ 15.  Vallavara omandamine tasu eest

  Vallavara omandamise tasu eest otsustab volikogu, kui:
 1) omandatakse kinnisvara, aktsiaid või osasid;
 2) omandatava vara hind ületab eelarves selleks ettenähtud vahendeid.

§ 16.  Vara omandamine pärimise või kinkimise teel

  Pärandi või kingi vastuvõtmise otsustab üldjuhul vallavalitsus. Kui asjaga kaasnevad varalised õigused on väiksemad, kui sellega kaasnevad kohustused, otsustab vallale pärandatava vara või kingi vastuvõtmise või sellest loobumise vallavolikogu. Pärandvara ja kingi hindamise korraldab vallavalitsus. Pärandvara või kingi valdajaks jääb valla ametiasutus või hallatav asutus, kes on testamendis või kinkelepingus näidatud pärijana või kingi saajana.

§ 17.  Vallavara omandamise lepingu sõlmimine

  Vallavara omandamise lepingu sõlmib vallavanem või vallavanema poolt volitatud isik. Kui vallavara omandamine kuulub valla hallatava asutuse pädevusse, sõlmib vara omandamise lepingu vastava asutuse juht või tema poolt volitatud isik.

§ 18.  Riigivara taotlemine

  Riigivara taotlemine ja vallale üleandmine (munitsipaliseerimine) toimub seadusandluses sätestatud korras.

§ 19.  Hanke korras vara omandamine

 (1) Hanked jagunevad:
 1) riigihangeteks, kus hanke maksumus ületab riigihangete seadusega kehtestatud piirmäära;
 2) vallahangeteks, kus hanke maksumus jääb alla riigihangete seadusega kehtestatud piirmäära.

 (2) Riigihanked korraldatakse vastavalt riigihangete seadusele. Ka vallahankeid võib korraldada järgides riigihangete seadust.

 (3) Asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise hanke korras korraldab valitsus vastavalt riigihangete seaduses ja teistes õigusaktides kehtestatud korrale, otsustades ka pakkumise edukaks tunnistamise.

 (4) Asja ostmist või teenuse tellimist maksumusega vähem kui 20 000 krooni ja ehitustöö tellimust maksumusega vähem kui 50 000 krooni võib otsustada vallavanem vallahanget korraldamata.

 (5) Isikud, kellele tehakse ettepanek vallahankel osalemiseks, otsustab vallavalitsus.

 (6) Vallahankel osalema võib kutsuda kõik äriregistrisse kantud juriidilised isikud kes:
 1) hankele vastava tegevusalaga on registreeritud majandustegevuse registris või omavad riiklikku tegevusluba;
 2) kinnitavad, et on eelnevate hangetega täitnud kõik lepingulised kohustused;
 3) kinnitavad, et omavad kogemusi ja vajalikku tehnilist varustust hankes osalemiseks.

 (7) Hanke eduka pakkuja selgitab välja vallavarakomisjon.

 (8) Hanke eduka pakkuja kinnitab vallavalitsus vallavarakomisjoni ettepanekul. Hankelepingu sõlmib vallavanem. Kui hankelepinguga võetakse vallale rahalisi kohustusi, mis ei ole tagatud jooksva aasta eelarvega, annab loa hankelepingu sõlmimiseks volikogu.

§ 20.  Laenu ja varaliste kohutustuste võtmine

  Vallale laenude ja teiste varaliste kohustuste võtmise otsustab volikogu.

3. peatükk VALLAVARA VALITSEMINE JA VALLAVARA ARVESTUS 

§ 21.  Vallavara valitsejad ja nende kohustused

 (1) Vallavara valitsejateks on vallavalitsus või valla hallatavad asutused vastavalt vara otstarbele ja valla või valla hallatava asutuse põhimääruses sätestatud ülesannetele ning kolmandad isikud vastava lepingu alusel.

 (2) Vallavara valitsejad on kohustatud tagama vallavara säilimise, korrashoiu ja otstarbekohase kasutamise.

§ 22.  Vallavara valduse muutmine

 (1) Vallavara valduse muutmine on vara üleandmine tervikvarana, samuti osadena ühelt valdajalt teisele ilma omandivormi muutmata.

 (2) Vallavara jaotuse valitsejate vahel ja üleandmise ühelt teisele otsustab vallavalitsus, lähtudes sellest, milline vara on vajalik valitseja põhimäärusejärgsete ülesannete täitmiseks.

 (3) Vallavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt valitsejalt teisele toimub kirjaliku akti alusel, mille koostab vara üleandja.

 (4) Vallavara valitseja võib vallale kuuluva asja anda rendi-, hoiu- või muu lepingu alusel teise isiku kasutusse.

§ 23.  Vallavara arvestus

  Vallavara arvestus toimub vastavalt valla raamatupidamise sise-eeskirjale.

4. peatükk VALLAVARA KASUTAMINE JA KASUTUSSE ANDMINE 

1. jagu Üldsätted 

§ 24.  Vallavara kasutusotstarbed

  Vallavara kasutatakse:
 1) avalikuks otstarbeks;
 2) valla valitsemise otstarbeks;
 3) vallale tulu saamiseks.

§ 25.  Avalikuks otstarbeks kasutatav vara

  Avalikuks otstarbeks kasutatakse valla omandis olevat asja, mis on oma ühiskondliku olemuse tõttu kasutatav igaühe poolt.

§ 26.  Valitsemise otstarbeks kasutatav vara

 (1) Valla valitsemise otstarbeks kasutatakse vallavara, mis on vajalik volikogule, valitsusele ning valla asutustele nende põhimäärusjärgsete ülesannete täitmiseks.

 (2) Vallavara, mida ei kasutata avalikuks otstarbeks, valitsemise otstarbeks ega ole otsustatud võõrandada, kasutatakse tulu saamiseks.

§ 27.  Vara tasu eest kasutusse andmine

 (1) Vara võib anda tasu eest teisele isikule rendile, üürile või koormata seda hoonestusõiguse, kasutusvalduse või muu piiratud asjaõigusega.

 (2) Vallale kuuluvaid eluruume annab kasutusse vallavalitsus. Vallale kuuluvaid eluruume ei anta kasutusvaldusse.

 (3) Vara antakse teiste isikute kasutusse avaliku enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras.

 (4) Vallavara kasutusse andmise viisi määrab vallavara kasutusse andmise otsustaja.

 (5) Vara rendi-, üüri-, kasutamise ja teenuste osutamise hinnad kehtestab vallavalitsus.

 (6) Vara kasutamisest laekuv tasu jääb vastava vara valitseja käsutusse, kui ei otsustata teisiti.

§ 28.  Vallavara kasutusse andmise otsustamine

 (1) Vallavara kasutusse andmise otsustab volikogu, kui vallavara hind ületab 100 000 krooni;

 (2) Vallavara kasutusse andmise otsustab valitsus, kui vara väärtus ei ületa 100 000 krooni;

 (3) Käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes loetlemata juhtudel otsustab valla vara kasutusse andmise vallavalitsus.

 (4) Vallavara kasutusse andmise tähtaja määrab kasutusse andmise otsustaja.

§ 29.  Vallavara hindamine, alghinna määramine

 (1) Vara hindamisel määratakse vara turuväärtus.

 (2) Vallavara hindamisel ja alghinna määramisel võetakse aluseks:
 1) rendile antava vara senisest kasutamisest saadav tulu;
 2) samalaadse vara rentimise eest saadav tulu;
 3) samalaadse vara rentimise eest tulevikus eeldatavalt saadav tulu;
 4) ekspertide hinnangud;
 5) muud asjaolud, mida peetakse oluliseks.

§ 30.  Vara kasutusse andmise lepingute täitmise kontroll

  Vallavalitsus on kohustatud kontrollima vara kasutusse andmise lepingute täitmist ning võtma tarvitusele abinõud vältimaks vallale kahju tekitamist.

§ 31.  Kasutusse taotlejad

  Vallavara v.a eluruume võivad kasutusse taotleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kelle tegevus ei ole vastuolus kehtiva seadusandlusega.

2. jagu Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras 

§ 32.  Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

  Vallavara võib anda otsustuskorras kasutusse rendilepingu, üürilepingu või vara tasuta kasutamise lepingu alusel tasuta või tavalisest väiksema tasu eest:
 1) hoolekandeasutustele;
 2) heategevuslikele organisatsioonidele;
 3) vallale kuuluvatele (aktsiate või osade ainuomanik on vald) äriühingutele;
 4) riigivõimu- ja kohalike omavalitsuste asutustele;
 5) mittetulundusühingutele, seltsingutele;
 6) vallale tähtsate ühiskondlike ürituste läbiviimiseks;
 7) vallale vajalike tööde tegijale või teenuse osutajale;
 8) vältimatu abi andmiseks.

§ 33.  Väiksema tasu suuruse määramine

  Käesoleva määruse paragrahvis 32 nimetatud väiksema tasu suuruse määrab vallavalitsus.

§ 34.  Otsustuskorras kasutusse antav vara

 (1) Otsustuskorras antakse kasutusse:
 1) kortereid või eluruume sotsiaalhoolekannet vajavate vallaelanike majutamiseks;
 2) üksikut asja, mille kasutamise tasu on kindlaks määratud;
 3) vallavara, mille suhtes või mille abil on kasutaja kohustatud tegema teatud töid või osutama teatud teenust, kusjuures selliste tööde tegemiseks või teenuse osutamiseks on vaja eriteadmisi ja kogemusi;
 4) vallavara, mille kasutusse andmiseks on eelnevalt korraldatud eelläbirääkimised või enampakkumine, mis ei ole aga andnud soovitud tulemust;
 5) vallavara on jäänud mingitel põhjustel ootamatult kasutajata, mille tõttu on seatud ohtu selle säilimine;
 6) muud vallavara, lähtudes valla huvidest.

 (2) Otsustuskorras kasutusse andmisel ei ole esmatähtis võimalikult suure tasu saamine, vaid vallaelanike vajaduste rahuldamine ning vallale tähtsate tööde tegemine või teenuste osutamine.

1. jaotis Eluruumide üürileandmise kord 

§ 35.  Eluruum

 (1) Eluruumiks käesoleva korra mõttes loetakse elamut või korterit ( sh. korteriomandi eset), mis on kasutatav alaliseks elamiseks, samuti muud omaette ruumi, mis vastab eluruumile kehtestatud nõuetele

 (2) Käesolev kord ei laiene eluruumidele, mis on vallavolikogu otsusega tunnistatud sotsiaalkorteriks.

§ 36.  Eluruumide valitseja

 (1) Eluruumide valitseja on vallavalitsus. Vallavalitsus võib vajadusel määrata eluruumide valitsejaks mõne teise isiku lepingu alusel.

 (2) Kui vald omandab eluruumi või vabaneb eluruum, mis ei ole tunnistatud sotsiaaleluruumiks, võtab vallavalitsus seisukoha eluruumi edasise kasutamise kohta, arvestades eluruumi ja elamu andmeid, eluasemeteenuse vajajana arvel olevate isikute vajadusi ning valla vajadust munitsipaal- ja tööandja eluruumide järele.

 (3) Asustamata või vabanenud eluruumid antakse üürile, erastatakse avalikul enampakkumisel, tunnistatakse sotsiaaleluruumiks või erastamisele mittekuuluvaks, võetakse kasutusele tööandja eluruumina või võõrandatakse.

 (4) Vallale pärandatud või kingitud eluruumide, samuti peremehetu varana eluruumi vastuvõtmise õigustloovate aktidega reguleerimata juhtudel otsustab vallavalitsus.

 (5) Valla esindamist korteriühistu, elamuühistu, korteriomanike ühisuse liikmena, seltsingulepingu alusel tegutsemisel lepingu poolena või seltsingulepingu sõlmimisel korraldab vallavalitsus. Volituse andmise valla esindamiseks korteriomanike või – valdajate üldkoosolekul otsustatakse haldamise lepinguga või vallavalitsuse korraldusega.

 (6) Valla omandis olevast eluruumist kohtuotsuse alusel väljatõstetava isiku suhtes täitemenetluse edasilükkamise, peatamise või lõpetamise avalduse esitamise ning avalduse esitamiseks volituse andmise otsustab vallavalitsus.

§ 37.  Isikud, kes on õigustatud taotlema eluruumi üürilepingu sõlmimist

 (1) Arvestust eluruumide üürimist taotlevate isikute üle peab vallavalitsus.

 (2) Eluruumide üürimist võivad taotleda Eesti rahvastikuregistris Kanepi valla aadressandmeid omavad järgmised isikud:
 1) kelle õiguslikul alusel kasutatav Kanepi vallas asuv eluruum on muutunud kasutamiskõlbmatuks või kuulub lammutamisele seoses maa sundvõõrandamisega või kasutusõiguse lõpetamisega munitsipaalvajadusteks;
 2) kes on vabanenud kinnipidamiskohast, kuid endisesse eluruumi tagasi pöördumine on võimatu;
 3) orvud ja vanemliku hoolitsuseta isikud, kes pöörduvad endisesse elukohta hoolekandeasutustest;
 4) vanurid, puudega isikud, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid, kes vajavad kõrvalabi ja kelle kasutuses olevas eluruumis on raske hooldamist korraldada;
 5) mõjuvatel põhjustel teised isikud, kellel ei ole eluasemekulude võlgnevusi senises elukohas või kellel ei ole täitmata kohustusi Kanepi valla ees.
[RT IV, 08.11.2016, 14 - jõust. 11.11.2016]

§ 38.  Eluruumi taotlemine

 (1) Eluruumi taotlemiseks tuleb taotlejal esitada vallavalitsusele kirjalik avaldus järgmiste andmetega:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg;
 2) taotleja perekonnaliikmete ees- ja perekonnanimed ning sünniajad, kes soovivad saada taotlejaga ühist eluruumi;
 3) eluruumi taotlemise põhjus;
 4) andmed senikasutatava eluruumi kohta, elamistingimuste halvenemise või eluruumi kasutusõiguse kaotamise põhjus;
 5) kontaktandmed;

 (2) Taotlusele lisatakse nende olemasolul järgmised dokumendid:
 1) ärakiri tõendist lastekodust või erikoolist tagasipöördumise kohta;
 2) ärakiri tõendist kinnipidamiskohast vabanemise kohta;
 3) tõend isiku tervisliku seisundi kohta;
 4) endise eluruumi üürileping;
 5) muud asjakohased dokumendid.

 (3) Avaldusele kirjutavad alla kõik täisealised perekonnaliikmed, kes avaldavad soovi saada üürile ühine eluruum.

§ 39.  Eluruumide üürile andmise otsustamine

 (1) Eluruumi üürile andmise otsustab vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsus võib nõuda avaldajalt täiendavaid dokumente tervisliku seisundi ja majandusliku olukorra kohta.

 (3) Eluruumi taotlejale teatatakse kirjalikult üürileandmise otsusest ja kohustusest sõlmida üürileping kümne päeva jooksul arvates üürileandmise otsuse teatavakstegemise päevast.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul üürilepingu mõjuva põhjuseta sõlmimata jätmise korral tühistatakse eluruumi üürileandmise otsus. Mõjuvate põhjuste ilmnemisel pikendatakse üürilepingu sõlmimise tähtaega kuni 30 päevani.

§ 40.  Üürilepingu sõlmimine

 (1) Eluruumi kasutamise aluseks on eluruumi üürileping, mille sõlmib valla esindajana vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik.

 (2) Eluruumi üürileping sõlmitakse kirjalikus vormis.

 (3) Eluruumi valdus antakse üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga, milles fikseeritakse eluruumi olukord ning millele kirjutavad alla üürnik ja eluruumi valitseja.

 (4) Kirjaliku nõusoleku eluruumi allkasutusse, eelkõige eluruumi allüürile andmiseks vastavalt võlaõigusseadusele otsustab vallavalitsus.

§ 41.  Eluruumi tunnistamine varisemisohtlikuks või kasutamiskõlbmatuks

 (1) Eluruumi varisemisohtlikuks või kasutamiskõlbmatuks tunnistamise korraldab vallavalitsus. Eluruumi seisukorra kohta koostatakse hinnang, kus märgitakse eluruumi bilansiline maksumus, lühiiseloomustus, varisemisohtlikuks või kasutamiskõlbmatuks muutumise põhjused, eluruumiga seotud õigused ja kohustused ja muud eluruumiga seotud olulised andmed. Hinnangu andmiseks võib vallavalitsus tellida hinnangu muudelt vastavat kvalifikatsiooni omavatelt isikutelt.

 (2) Eluruumi varisemisohtlikuks või kasutamiskõlbmatuks tunnistamise, selle eluruumi remontimise või selle muul viisil kasutamise, samuti lammutamise otsustab vallavalitsus.

3. jagu Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras 

§ 42.  Enampakkumine

 (1) Enampakkumise korras antakse kasutusse vallavara, mille kasutusotstarve ei ole piiritletud ning vara kasutamine ei ole seotud eriliste lisatingimustega.

 (2) Enampakkumise eesmärk on võimalikult suure renditasu saamine.

§ 43.  Enampakkumises osalejad

  Enampakkumisel võivad osaleda käeoleva määruse paragrahvis 31 nimetatud isikud.

§ 44.  Enampakkumise teade

  Enampakkumise korras vallavara kasutusse andmise teade avaldatakse valla veebilehel ja maakondlikus ajalehes, vajadusel ka üleriigilises ajalehes vähemalt 30 tööpäeva enne enampakkumise läbiviimist ning vastavas otsuses või korralduses ning teates peab olema märgitud:
 1) enampakkumise korraldaja;
 2) rendile antava vara nimetus, asukoht ja lühiiseloomustus, kinnisvara puhul ka maatüki suurus ja sihtotstarve;
 3) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg;
 4) rendi alghind;
 5) enampakkumise viis;
 6) enampakkumise ja rendilepingu tingimustega tutvumise aeg ja koht;
 7) nõutavad dokumendid pakkumisest osavõtja kohta;
 8) osalemise osavõtutasu ja vajadusel tagatisraha suurus, tasumise tähtaeg ja viis.

§ 45.  Alghinna määramine

 (1) Alghinna määramisel lähtutakse määruse paragrahvist 29.

 (2) Teistkordsel enampakkumisel võib müügi otsustaja alghinda alandada.

§ 46.  Enampakkumise viisid

  Enampakkumine viiakse läbi avalikult, kas suulise või kirjaliku enampakkumisena.

§ 47.  Vallavara kasutusse andmise pakkumise osavõtutasu ja tagatisraha

 (1) Osavõtutasu on 19 eurot ning seda ei tagastata ühelegi isikule ja arvestatakse pakkumise kulude katteks.
[RT IV, 08.11.2016, 14 - jõust. 11.11.2016]

 (2) Tagatisraha suurus on 10% vara alghinnast.

 (3) Mittevõitnud osalejatele tagastatakse makstud tagatisraha 15 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumise päevast arvates. Pakkumise võitja makstud tagatisraha tasaarvestatakse rendihinna hulka.

 (4) Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või tulemuste kinnitamata jätmise, tagatisraha ei tagastata.

§ 48.  Enampakkumise nurjumine

  Enampakkumine loetakse vallavarakomisjoni poolt nurjunuks, kui:
 1) enampakkumisel viibivad isikud ei allu enampakkumise läbiviija korraldustele, eiravad läbiviimise korda;
 2) pärast enampakkumise läbiviimist selgub, et rendilepingu sõlmimise õiguse omandanud isik on esitanud valeandmeid ning suuruselt teise pakkumise teinud isik ei ole enam huvitatud rendilepingu sõlmimisest;
 3) enampakkumisel ei olnud osalejaid.

§ 49.  Tulemuste kinnitamine

 (1) Enampakkumise tulemused kinnitab või jätab kinnitamata vara kasutusse andmise otsustaja 15 kalendripäeva jooksul arvates enampakkumise päevale järgnevast päevast.

 (2) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui:
 1) on rikutud enampakkumise ettevalmistamise korda;
 2) enampakkumine loeti vallavarakomisjoni poolt nurjunuks.

 (3) Kui enampakkumise tulemusi ei kinnitata või rendilepingut mingitel põhjustel ei sõlmita, otsustab vara kasutusele andmise otsustaja, kas korraldada uus enampakkumine või anda vara kasutusse muul viisil.

§ 50.  Tulemustest teatamine

 (1) Enampakkumise võitjale teatatakse enampakkumise tulemuste kinnitamisest või kinnitamata jätmisest tähitud kirjaga või muul sobival viisil, teatades samas rendilepingu sõlmimise kuupäeva.

 (2) Teate vastuvõtmisest keeldumisel või mõjuva põhjuseta määratud tähtajal rendilepingu sõlmimisele mitteilmumisel kaotab enampakkumise kinnitatud võitja õiguse rendilepingu sõlmimiseks. Tagatisraha sellisel juhul kinnitatud võitjale ei tagastata.

 (3) Rendilepingu sõlmimisel muutub tagatisraha rendilepingujärgseks makseks ja selles ulatuses tehakse tasaarvestus rendi tasumisel.

§ 51.  Otsuse tühistamine

  Kui parima pakkumise teinud isik ei ole määratud tähtajaks sõlminud rendilepingut, on vara kasutusse andmise otsustajal õigustehtud otsus tühistada ja kutsuda lepingulistesse suhetesse paremuselt järgmise pakkumise teinud isiku või korraldada uus pakkumine.

1. jaotis Suulise enampakkumise läbiviimise kord 

§ 52.  Suulise enampakkumise avatuks kuulutamine

  Vallavarakomisjoni esimees (edaspidi enampakkumise läbiviija) kuulutab suulise enampakkumise ettenähtud ajal ja kohas avatuks, seejärel tutvustab ta komisjoni liikmeid ja tema poolt määratud protokollijat ning teeb ruumis viibijatele ettepaneku registreerida end enampakkumisest osavõtjana.

§ 53.  Enampakkumisest osavõtjate registreerimine

 (1) Enampakkumisest osa võtta soovijad või nende esindajad esitavad nõutud dokumendid. Peale seda registreeritakse nad osavõtjate lehel, millele kantakse osalejate nimed, nende elu- või asukohad ning annavad allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise korrast ja rendilepingu tingimustest. Esindajad esitavad vastava volikirja. Kui osavõtutasu ja tagatisraha oli lubatud tasuda ka kohapeal, siis antakse enampakkumisest osa võtta soovijatele võimalus osavõtutasu ja tagatisraha tasumiseks enne enampakkumise algust.

 (2) Isikud, kes ise või kelle volitatud esindajad ei nõustu andma käesolevas paragrahvis lõikes 1 ettenähtud allkirja või ei tasu osavõtutasu ja tagatisraha või ei esita tõendeid nende tasumise või nõutud pangagarantii olemasolu kohta, enampakkumisele ei lubata.

 (3) Kui enampakkumisele ei ilmunud ühtegi osalejat või kui ilmunud osalejat (osalejaid) ei lubata pakkumisest osa võtta loeb vallavarakomisjon enampakkumise nurjunuks.

§ 54.  Registreerimisnumber

  Enampakkumisele lubatud isikule väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb kuni enampakkumise lõpuni.

§ 55.  Reeglite tutvustamine

  Enne pakkumiste esitamist tutvustab enampakkumise läbiviija enampakkumise reegleid ja kaebuste (protestide) esitamise korda ning teatab osalejate arvu, nende registreerimise numbrid ja enampakkumise sammu (minimaalse pakkumise määra).

§ 56.  Pakkumiste esitamine

 (1) Pakkumist alustatakse alghinnast. Enampakkumisest osavõtja annab enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast enampakkumise läbiviijalt selleks vastava loa saamist. Pakkumised tehakse täiskroonides. Enampakkumise läbiviija teatab osaleja numbri ja pakkumise suuruse.

 (2) Enampakkumise käik ja tulemused fikseeritakse pakkumiste lehel.

§ 57.  Korraldustele allumine

  Kõik osalejad ja saalis viibijad on kohustatud enampakkumise ajal alluma enampakkumise läbiviija korraldustele. Enampakkumise läbiviijal on õigus nõuda korrarikkujate lahkumist, kui nad teistkordselt on rikkunud enampakkumise reegleid või ei ole täitnud läbiviija korraldusi. Vallavarakomisjonil on õigus lugeda enampakkumine nurjunuks, kui osalejad ei täida enampakkumise läbiviija korraldusi.

§ 58.  Pakkumiste lõpetamine

 (1) Enampakkumise läbiviija kuulutab pakkumise lõppenuks pärast kõrgeima pakutud rendihinna kolmekordset teatamist.

 (2) Osavõtja, kelle pakutud rendihind oli kõrgeim, annab enne lahkumist pakkumiste lehele allkirja selle kohta, et ta kohustub peale enampakkumise tulemuste kinnitamist võtma rendile enampakkumisel olnud vara. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse rendilepingu sõlmimiseks ning tagatisraha talle ei tagastata. Vara antakse rendile osavõtjale, kes tegi suuruselt järgmise pakkumise.

§ 59.  Pakkumiste protokoll

 (1) Enampakkumise kohta koostatakse protokoll, milles fikseeritakse alghind, minimaalse pakkumise määr, pakkumisel väljakujunenud rendihind ja rendilepingu sõlmimise õiguse omandanud isiku nimi. Kui enampakkumise nurjumist põhjustav asjaolu leiab aset enampakkumise läbiviimisel, kantakse see protokolli. Protokollis peab kajastuma ka suuruselt teise pakkumise teinud osavõtja.

 (2) Protokollile kirjutavad alla vallavarakomisjoni esimees ja protokollija.

 (3) Protokolli lahutamatuteks lisadeks on osavõtjate registreerimise leht ja pakkumiste leht.

§ 60.  Kaebuste esitamine

  Kaebused suulise enampakkumise läbiviimise kohta esitatakse enampakkumise päevale järgneva tööpäeva jooksul kirjalikult vallavalitsusele.

2. jaotis Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord 

§ 61.  Kirjalikul enampakkumisel osalemine

 (1) Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse enampakkumise korraldajale kinnine ümbrik, millele on märgitud enampakkumisele pandud objekti aadress või nimetus.

 (2) Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) pakkuja nimi, elukoht või asukoht ja kontaktandmed;
 2) nõusolek osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;
 3) tõendid ettenähtud osavõtutasu ja vajadusel tagatisraha tasumise kohta;
 4) sõnadega kirjutatud pakutud rendisumma;
 5) tegevusalad, millega rendipinnal kavatsetakse tegeleda;
 6) pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku esindaja puhul volikiri.

 (3) Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta kehtestatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkumiste esitamise ja nende avamise tähtaegade vahe peab olema piisavalt suur, et tagada kõigi, ka posti teel saabuvate pakkumiste osalemine enampakkumises.

§ 62.  Pakkumiste registreerimine

  Pakkumiste kinnised ümbrikud registreeritakse vastavalt nende saabumise järjekorrale kuupäevaliselt ja kellaajaliselt vallavalitsuse kantseleis.

§ 63.  Pakkumiste avamine ja protokolli koostamine

 (1) Varem väljakuulutatud kohas ja kuupäeval ning kellaajal avab vallavarakomisjon ümbrikud vastavalt nende saabumise järjekorrale. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumiste esitajad ja nende esindajad. Enampakkumise läbiviija viseerib kõik pakkumised ning kannab nad pakkumiste lehele.

 (2) Võrdväärsete pakkumiste korral antakse võitja väljaselgitamiseks nendele pakkujatele võimalus viie kalendripäeva jooksul teha täiendav pakkumine.

 (3) Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee ükski pakkuja täiendavat pakkumist, otsustab eelistuse vallavarakomisjon muude asjaolude põhjal.

 (4) Pakkumise kohta koostatakse protokoll, mille lahutamatuks osaks on pakkumiste leht ning need saadetakse pakkumisele järgneva 3 tööpäeva jooksul pakkumisest osavõtjatele.

§ 64.  Kaebuste esitamine

  Kaebused kirjaliku enampakkumise läbiviimise kohta esitatakse kirjalikult vallavalitsusele kolme tööpäeva jooksul peale protokolli kättesaamist.

4. jagu Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras 

§ 65.  Eelläbirääkimistega pakkumine

 (1) Eelläbirääkimistega pakkumine on vallavara kasutusse andmise viis, kus teatud lisatingimuste täitmine on sama oluline kui renditasu.

 (2) Lisatingimuseks on üldjuhul rentniku kohustus teha renditava vara suhtes või selle abil teatud tööd või osutada teatud teenust, või teatud tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole otseselt seotud renditava vallavaraga.

§ 66.  Eelläbirääkimistega pakkumise teade

  Eelläbirääkimistega pakkumise korras vallavara kasutusse andmise teade avaldatakse valla koduleheküljel, maakondlikus ajalehes ja vajadusel ühes üleriigilises ajalehes vähemalt 30 tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega ning otsuses või korralduses ja teates peab olema märgitud:
 1) renditava vara nimetus, asukoht ja lühiseloomustus, kinnisvara puhul ka maatüki suurus ja sihtotstarve;
 2) eelläbirääkimiste korraldaja;
 3) lisatingimused ja renditasu algsuurus;
 4) nõutavad dokumendid pakkumisest osavõtja kohta;
 5) pakkumiste esitamise koht, tähtaeg (kuupäev, kellaaeg), pakkumiste avamise koht ja aeg;
 6) millal ja kus saab rentimise tingimustega, vara kasutusotstarbe osas tehtavate piirangutega ja pakkumise võitja väljaselgitamise alustega tutvuda;
 7) osavõtutasu suurus ja tagatisraha suurus, tasumise tähtaeg ja viis.

§ 67.  Pakkumise esitamine

  Pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii renditasu kui ka kõigi lisatingimuste suhtes ning esitama kõik nõutavad dokumendid.

§ 68.  Pakkumiste avamine

 (1) Pakkumiste ümbrikud avab vallavarakomisjon pakkumise teates nimetatud kohas ja ajal. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla komisjoni esimees ja tema poolt määratud protokollija.

 (2) Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele ei lubata. Osavõtutasu ei tagastata ühelegi osavõtjale.

 (3) Pakkumiste ja eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ja teistele pakkumise esitajatele ei avaldata. Avalikustada võib pakkumiste arvu ja mitu neist vastas nõuetele.

§ 69.  Eelläbirääkimistele kutsumine ja pakkumise vormistamine

 (1) Eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud isikud.

 (2) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise või teatab pakkumisest loobumisest.

 (3) Võrdväärsete pakkumiste korral antakse võitja väljaselgitamiseks nendele pakkujatele võimalus viie kalendripäeva jooksul oma pakkumisi täiendada.

§ 70.  Tulemuste kinnitamine

  Pakkumise tulemused kinnitatakse käesoleva määruse § 49 sätestatud korras.

§ 71.  Tulemustest teatamine

  Pakkumise tulemustest teatatakse käesoleva määruse § 50 sätestatud korras.

5. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

1. jagu Üldsätted 

§ 72.  Vallavara võõrandamine

 (1) Vallavara võõrandamine on vara tasu eest või tasuta teise isiku omandisse andmine.

 (2) Vallavara võib võõrandada, kui:
 1) vallavara ei ole enam avalikuks otstarbeks ega valitsemise otstarbeks vajalik;
 2) vallavara kasutamine ilma võõrandamiseta ei ole võimalik, põhjendatud või on vallale kahjulik;
 3) vallavara võõrandatakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ning vara võõrandamiseks tehtud ettepanekust lähtub, et nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamiseta ei ole võimalik;
 4) vallavara on antud vallale üle erastamise kohustusega;
 5) vallavara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
 6) muudel seaduses ja volikogu poolt ettenähtud juhtudel.

§ 73.  Vallavara võõrandamise viisid

  Vallavara võõrandatakse:
 1) avaliku enampakkumise korras;
 2) eelläbirääkimistega pakkumise korras;
 3) otsustuskorras;
 4) volikogu otsusel muul viisil.

§ 74.  Vallavara võõrandamise otsustamine

  Vallavara võõrandamise otsustab:
 1) vallavara puhul väärtusega üle 6400 euro volikogu;
[RT IV, 08.11.2016, 14 - jõust. 11.11.2016]
 2) vallavara puhul väärtusega kuni 6400 eurot valitsus.
[RT IV, 08.11.2016, 14 - jõust. 11.11.2016]

§ 75.  Võõrandamises osalejad

  Vallavara võõrandamises võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kelle tegevus ei ole vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seadustega.

2. jagu Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras 

§ 76.  Avalik enampakkumine

  Avalik enampakkumine on vallavara müügi viis, kus ostu-müügileping sõlmitakse isikuga, kes on pakkunud kõige kõrgema ostuhinna ja nõustub kehtestatud lisatingimustega, kui need on kehtestatud.

§ 77.  Avaliku enampakkumise viisid

  Avalik enampakkumine võib olla suuline või kirjalik.

§ 78.  Avaliku enampakkumise teade

  Avaliku enampakkumise kohta avaldatakse teade valla koduleheküljel ja maakondlikus ajalehes, vajadusel ka ühes üleriigilises ajalehes vähemalt 30 tööpäeva enne enampakkumise toimumist ning vastavas otsuses või korralduses ning teates tuleb märkida:
 1) müüdava vara nimetus ja asukoht;
 2) kinnisvara puhul ka maatüki suurus ja sihtotstarve;
 3) aktsiate ja osade müügi korral aktsiaseltsi nimi, asukoht, registrikood, müüdavate aktsiate arv, liik, nimiväärtus ja protsent aktsiate koguarvust; osaühingu puhul osade arv, osa suurus ja osakapitali suurus;
 4) vara mõttelise osa müümisel kaasomaniku õigused;
 5) müügi korraldaja;
 6) enampakkumise läbiviimise vorm (suuline, kirjalik);
 7) müügi alghind;
 8) suulise enampakkumise korral selle toimumise aeg ja koht;
 9) kirjaliku enampakkumise korral pakkumiste esitamise koht, tähtaeg ja kord ning pakkumiste avamise koht, päev ja kellaaeg;
 10) osavõtutasu ja tagatisraha suurus ning selle tasumise kord;
 11) millal ja kus saab vara müügitingimustega tutvuda;
 12) ostuhinna tasumise kord ja tähtajad ning järelmaksuga ostuhinna tasumise korral nõutavad lepingu täitmise tagatised.

§ 79.  Varaga tutvumine

  Pärast teate avaldamist tagab valitsus informatsiooni kättesaadavuse müüdava vara ja ostu-müügilepingu põhitingimuste kohta ning võimaluse tutvuda müüdava varaga kohapeal.

§ 80.  Vallavara võõrandamise pakkumise osavõtutasu ja tagatisraha

 (1) Osavõtutasu on 19 eurot ning seda ei tagastata ühelegi isikule ja arvestatakse pakkumise kulude katteks. Tagatisraha suurus on 10% vara alghinnast.
[RT IV, 08.11.2016, 14 - jõust. 11.11.2016]

 (2) Mittevõitnud osalejatele tagastatakse makstud tagatisraha 15 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumise päevast arvates. Pakkumise võitja makstud tagatisraha tasaarvestatakse müügihinna tasumisel.

 (3) Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või tulemuste kinnitamata jätmise, tagatisraha ei tagastata.

§ 81.  Tulemuste kinnitamine

 (1) Enampakkumise tulemused kinnitab või jätab need kinnitamata vallavalitsus 15 tööpäeva jooksul.

 (2) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui:
 1) oluliselt rikuti enampakkumise läbiviimise korda;
 2) enampakkumise võitjal puudus õigus osaleda enampakkumises;

 (3) Tulemuste kinnitamata jätmise põhjused tuleb formuleerida ja kirjalikult vormistada ning teatada parima pakkumise teinud isikule.

§ 82.  Enampakkumise nurjumine

  Enampakkumine loetakse vallavarakomisjoni poolt nurjunuks, kui:
 1) enampakkumisel viibivad isikud ei allu enampakkumise läbiviija korraldustele, eiravad läbiviimise korda;
 2) pärast enampakkumise läbiviimist selgub, et lepingu sõlmimise õiguse omandanud isik on esitanud valeandmeid ning suuruselt teise pakkumise teinud isik ei ole enam huvitatud lepingu sõlmimisest;
 3) enampakkumisel ei olnud osalejaid.

§ 83.  Tulemustest teatamine

 (1) Enampakkumise võitjale teatatakse enampakkumise tulemuste kinnitamisest või kinnitamata jätmisest tähitud kirjaga või muul sobival viisil, teatades samas müügilepingu sõlmimise kuupäeva.

 (2) Teate vastuvõtmisest keeldumisel või mõjuva põhjuseta määratud tähtajal lepingu sõlmimisele mitteilmumisel kaotab enampakkumise kinnitatud võitja õiguse lepingu sõlmimiseks. Tagatisraha sellisel juhul kinnitatud võitjale ei tagastata.

 (3) Müügilepingu sõlmimisel muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks ja selles ulatuses tehakse tasaarvestus.

§ 84.  Müügilepingu sõlmimine

  Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates.

§ 85.  Otsuse kehtetuks tunnistamine

  Kui parima pakkumise teinud isik ei ole määratud tähtajaks sõlminud müügilepingut, on vara võõrandamise otsustajal õigustehtud otsus kehtetuks tunnistada ja kutsuda lepingulistesse suhetesse paremuselt järgmise pakkumise teinud isiku või korraldada uus pakkumine. Võitja poolt sissemakstud tagatisraha sellisel juhul ei tagastata.

1. jaotis Suulise enampakkumise läbiviimise kord 

§ 86.  Suulise enampakkumise avatuks kuulutamine

  Vallavarakomisjoni esimees või aseesimees (edaspidi enampakkumise läbiviija) kuulutab suulise enampakkumise ettenähtud ajal ja kohas avatuks, seejärel tutvustab ta komisjoni liikmeid ja tema poolt määratud protokollijat ning teeb ruumis viibijatele ettepaneku registreerida end enampakkumisest osavõtjana.

§ 87.  Enampakkumisest osavõtjate registreerimine

 (1) Enampakkumisest osa võtta soovijad või nende esindajad esitavad nõutud dokumendid. Peale seda registreeritakse nad osavõtjate lehel, millele kantakse osalejate nimed, nende elu- või asukohad ning annavad allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise korrast ja rendilepingu tingimustest. Esindajad esitavad vastava volikirja. Kui osavõtutasu ja tagatisraha oli lubatud tasuda ka kohapeal, siis antakse enampakkumisest osa võtta soovijatele võimalus osavõtutasu ja tagatisraha tasumiseks enne enampakkumise algust.

 (2) Isikud, kes ise või kelle volitatud esindajad ei nõustu andma käesolevas paragrahvis lõikes 1 ettenähtud allkirja või ei tasu osavõtutasu ja tagatisraha või ei esita tõendeid nende tasumise või nõutud pangagarantii olemasolu kohta, enampakkumisele ei lubata.

§ 88.  Registreerimisnumber

  Enampakkumisele lubatud isikule väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb kuni enampakkumise lõpuni.

§ 89.  Reeglite tutvustamine

  Enne pakkumiste esitamist tutvustab enampakkumise läbiviija enampakkumise reegleid ja kaebuste (protestide) esitamise korda ning teatab osalejate arvu, nende registreerimise numbrid ja enampakkumise sammu (minimaalse pakkumise määra).

§ 90.  Pakkumiste esitamine

 (1) Pakkumist alustatakse alghinnast. Enampakkumisest osavõtja annab enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast enampakkumise läbiviijalt selleks vastava loa saamist. Pakkumised tehakse täiskroonides. Enampakkumise läbiviija teatab osaleja numbri ja pakkumise suuruse.

 (2) Enampakkumise käik ja tulemused fikseeritakse pakkumiste lehel.

§ 91.  Korraldustele allumine

  Kõik osalejad ja saalis viibijad on kohustatud enampakkumise ajal alluma enampakkumise läbiviija korraldustele. Enampakkumise läbiviijal on õigus nõuda korrarikkujate lahkumist, kui nad teistkordselt on rikkunud enampakkumise reegleid või ei ole täitnud läbiviija korraldusi. Vallavarakomisjonil on õigus lugeda enampakkumine nurjunuks, kui osalejad ei täida enampakkumise läbiviija korraldusi.

§ 92.  Pakkumiste lõpetamine

 (1) Enampakkumise läbiviija kuulutab pakkumise lõppenuks pärast kõrgeima pakutud ostuhinna kolmekordset teatamist.

 (2) Osavõtja, kelle pakutud ostuhind oli kõrgeim, annab enne lahkumist pakkumiste lehele allkirja selle kohta, et ta kohustub peale enampakkumise tulemuste kinnitamist maksma vara eest pakutud hinda. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse ostulepingu sõlmimiseks ning tagatisraha talle ei tagastata. Vara müüakse osavõtjale, kes tegi suuruselt järgmise pakkumise.

§ 93.  Pakkumiste protokoll

 (1) Enampakkumise kohta koostatakse protokoll, milles fikseeritakse alghind, minimaalse pakkumise määr, pakkumisel väljakujunenud ostuhind ja ostu-müügilepingu sõlmimise õiguse omandanud isiku nimi. Kui enampakkumise nurjumist põhjustav asjaolu leiab aset enampakkumise läbiviimisel, kantakse see protokolli. Protokollis peab kajastuma ka suuruselt teise pakkumise teinud osavõtja.

 (2) Protokollile kirjutavad alla enampakkumise läbiviija ja protokollija.

 (3) Protokolli lahutamatuteks lisadeks on osavõtjate registreerimise leht ja pakkumiste leht.

§ 94.  Kaebuste esitamine

  Kaebused suulise enampakkumise läbiviimise kohta esitatakse enampakkumise päevale järgneva tööpäeva jooksul kirjalikult vallavalitsusele.

2. jaotis Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord 

§ 95.  Kirjalikul enampakkumisel osalemine

 (1) Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja enampakkumise korraldajale kinnise ümbriku, millele on märgitud enampakkumisele pandud objekti nimetus ja asukoht. Saabunud pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras.

 (2) Pakkumine peab sisaldama:
 1) täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht) ja kontaktisiku sidevahendi numbrit;
 2) nõusolekut müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
 3) dokumenti osavõtutasu ja tagatisraha või nõutud pangagarantii kohta;
 4) sõnade ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumissummat;
 5) pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja;

§ 96.  Pakkumiste avamine

 (1) Varem väljakuulutatud kohas ja kuupäeval ning kellaajal avab vallavarakomisjon ümbrikud vastavalt nende saabumise järjekorrale. Enampakkumise läbiviija viseerib kõik pakkumised ning kannab nad pakkumiste lehele. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumiste esitajad ja nende esindajad.

 (2) Pakkumise kohta koostatakse protokoll, mille lahutamatuks osaks on pakkumiste leht.

 (3) Kui enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist, loeb vallavarakomisjon enampakkumise nurjunuks.

§ 97.  Pakkumised, mida arvesse ei võeta

  Pakkumisi, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta teates sätestatud tingimustele, arvesse ei võeta. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokolli märge arvesse võtmata jätmise põhjuste kohta.

§ 98.  Enampakkumise võitja

 (1) Enampakkumise võitjaks on pakkumises kõrgeima summa pakkunud osaleja. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse pakkumise, korraldatakse nende vahel viie tööpäeva jooksul täiendav enampakkumine.

 (2) Täiendavate pakkumiste alghinnaks on varem pakutud kõrgeim summa. Kui üks varem pakkumises osalejatest ei osale täiendavas pakkumises, on võitja teine võrdse pakkumise teinud osaleja. Kui ka täiendav pakkumine ei selgita võitjat, korraldatakse täiendavaid pakkumisi kuni võitja väljaselgitamiseni.

§ 99.  Pakkumiste avamine ja protokolli koostamine

 (1) Varem väljakuulutatud kohas ja kuupäeval ning kellaajal avab vallavarakomisjon ümbrikud vastavalt nende saabumise järjekorrale. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumiste esitajad ja nende esindajad. Enampakkumise läbiviija viseerib kõik pakkumised ning kannab nad pakkumiste lehele.

 (2) Võrdväärsete pakkumiste korral antakse võitja väljaselgitamiseks nendele pakkujatele võimalus viie kalendripäeva jooksul teha täiendav pakkumine.

 (3) Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee ükski pakkuja täiendavat pakkumist, otsustab eelistuse vallavarakomisjon muude asjaolude põhjal.

 (4) Pakkumise kohta koostatakse protokoll, mille lahutamatuks osaks on pakkumiste leht ning need saadetakse pakkumisele järgneva 3 tööpäeva jooksul pakkumisest osavõtjatele.

§ 100.  Kaebuste esitamine

  Kaebused kirjaliku enampakkumise läbiviimise kohta esitatakse kirjalikult vallavalitsusele kolme tööpäeva jooksul peale protokolli kättesaamist.

3. jagu Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras 

§ 101.  Eelläbirääkimistega pakkumine

 (1) Eelläbirääkimistega pakkumine on vallavara müügi viis, mida rakendatakse siis, kui teatud lisatingimuste täitmine on sama oluline kui müügihind.

 (2) Lisatingimusteks võivad olla:
 1) teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
 2) investeeringute suurus;
 3) keskkonnaalaste tingimuste täitmine;
 4) muud müügi otsustaja kehtestatud tingimused.

§ 102.  Eelläbirääkimistega pakkumise teade

  Eelläbirääkimistega pakkumise korras vallavara võõrandamise teade avaldatakse valla koduleheküljel, maakondlikus ajalehes ja vajadusel ühes üleriigilises ajalehes vähemalt 30 tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega ning otsuses või korralduses ja teates peab olema märgitud:
 1) võõrandatava vara nimetus, asukoht ja lühiseloomustus, kinnisvara puhul ka maatüki suurus ja sihtotstarve;
 2) eelläbirääkimiste korraldaja;
 3) lisatingimused ja alghind;
 4) nõutavad dokumendid pakkumisest osavõtja kohta;
 5) pakkumiste esitamise koht, tähtaeg (kuupäev, kellaaeg), pakkumiste avamise koht ja aeg;
 6) millal ja kus saab võõrandamise tingimustega, vara kasutusotstarbe osas tehtavate piirangutega ja pakkumise võitja väljaselgitamise alustega tutvuda;
 7) osavõtutasu ja tagatisraha suurus ning tasumise tingimused.

§ 103.  Pakkumise tegemine

 (1) Pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise hinna kui ka kõigi nõutud lisatingimuste kohta ning esitama tehtud pakkumise täitmiseks tagatised.

 (2) Pakkumised esitatakse kirjalikult ümbrikus, kus peale lõikes 1 nimetatu peavad olema täielikud andmed pakkuja kohta (nimi, isikukood, aadress; registrikood, asukoht, esindajate volikirjad; dokument osavõtutasu tasumise kohta jms) ning tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta.

§ 104.  Pakkumiste avamine

 (1) Pakkumised avatakse vastavalt saabumise järjekorrale pakkumise esitamisele järgneval tööpäeval. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla enampakkumise läbiviija ja protokollija.

 (2) Eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avalikustamisele ei kuulu. Avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu neist vastab nõuetele.

 (3) Võrdväärsete pakkumiste korral annab vallavarakomisjon ostja selgitamiseks pakkujatele võimaluse oma pakkumisi viie tööpäeva jooksul täiendada.

§ 105.  Eelläbirääkimistele kutsumine ja pakkumise vormistamine

 (1) Eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud isikud.

 (2) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise või teatab pakkumisest loobumisest.

 (3) Võrdväärsete pakkumiste korral antakse võitja väljaselgitamiseks nendele pakkujatele võimalus viie kalendripäeva jooksul oma pakkumisi täiendada.

 (4) Pakkumise kohta koostatakse protokoll, mille lahutamatuks osaks on pakkumiste leht ning väljavõte protokollist saadetakse pakkumisele järgneva 3 tööpäeva jooksul pakkumisest osavõtjatele.

§ 106.  Kaebuste esitamine

  Kaebused eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise kohta esitatakse kirjalikult vallavalitsusele kolme tööpäeva jooksul peale protokolli kättesaamist.

§ 107.  Tulemuste kinnitamine

  Pakkumise tulemused kinnitatakse käesoleva määruse § 49 sätestatud korras.

§ 108.  Tulemustest teatamine

  Pakkumise tulemustest teatatakse käesoleva määruse § 50 sätestatud korras.

4. jagu Vallavara võõrandamine otsustuskorras 

§ 109.  Otsustuskorras vara võõrandamine

 (1) Otsustuskorras võib võõrandada vallavara, kui:
 1) võõrandatav vara võib rikneda või hävida enne enampakkumise lõpuleviimist;
 2) enampakkumise korras võõrandamine ei ole andnud soovitud tulemusi;
 3) vallavara võõrandaja pakub (osutab) vallale kohaliku omavalitsuse seadusjärgsete põhiülesannete täitmiseks vajalikke töid või teenuseid.
 4) võõrandatav vara on omandatud peremeheta ehitise hõivamise teel.
[ - jõust. 27.07.2007]
 5) vallavara ei ole kohaliku võimu teostamiseks vajalik ning selle muul viisil kasutamine ja võõrandamine ei ole otstarbekas.
[RT IV, 08.11.2016, 14 - jõust. 11.11.2016]

 (2) [Kehtetu - RT IV, 08.11.2016, 14 - jõust. 11.11.2016]

6. peatükk VALLAVARA TASUTA VÕÕRANDAMINE 

§ 110.  Vallavara tasuta võõrandamine

 (1) Vallavara võib tasuta võõrandada, kui:
 1) vara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
 2) võõrandamine on ette nähtud seaduses või volikogu õigusaktidega sätestatud korras;
 3) vara võõrandatakse heategevuslikel, tervishoiu, hariduse, hoolekande ja muudel eesmärkidel;
 4) vara on füüsiliselt ja moraalselt vananenud, väärtus on tühine.

 (2) Vallavara tasuta võõrandamise otsustab volikogu.

7. peatükk VALLAVARA PAIGUTAMINE ETTEVÕTLUSESSE 

§ 111.  Vallavara paigutamine ettevõtlusse

 (1) Vald võib olla osanikuks või aktsionäriks valla seisukohalt olulises äriühingus, asutada sihtasutusi ja olla mittetulundusühingute liikmeks.

 (2) Vallavara ettevõtlusse paigutamise otsustab volikogu.

8. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE 

§ 112.  Vara koormamise mõiste

  Vara koormamine on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku kasutusõiguse (servituudi), reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

§ 113.  Reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine

 (1) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine on lubatud, kui see toimub:
 1) isiku, kellel on selleks seadusest tulenevalt õigus, nõudel ja kasuks;
 2) avalikes huvides.

 (2) Valla omandis olevale kinnisasjale seab reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse vallavalitsus.

 (3) Vara koormamise lepingu, vajadusel ka asjaõiguslepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus.

§ 114.  Isikliku kasutusõiguse seadmine

 (1) Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine on lubatud, kui:
 1) see toimub vallavalitsuse otsusega selleks seaduslikku õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
 2) see toimub vallavolikogu otsusega ja avalikes huvides;
 3) see seatakse vallavolikogu otsusega vallale erilisi teeneid osutanud isiku kasuks.

 (2) Isiklik kasutusõigus seatakse tasu eest või tasuta. Tasuta isikliku kasutusõiguse seadmine võib toimuda eriliste teenete eest. Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmib vallavalitsus.

§ 115.  Hoonestusõiguse seadmine

 (1) Hoonestusõigust võib seada enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras.

 (2) Hoonestusõiguse seadmise otsustuskorras otsustab:
 1) vallavolikogu - hoonestamata munitsipaalmaa koormamisel;
 2) vallavalitsus - hoonestusõiguse seadmisel munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks.

§ 116.  Hoonestusõiguse seadmise ettevalmistamine

 (1) Hoonestusõiguse seadmise hoonestamata munitsipaalmaale algatab ning vajalikud materjalid valmistab ette vallavalitsus oma algatusel või huvitatud isiku taotlusel.

 (2) Hoonestusõiguse seadmise ettevalmistamisel vallavalitsus:
 1) korraldab kehtestatud planeeringut arvestades kinnisasjale katastriüksuse moodustamise sellele hoonestusõiguse seadmise eesmärgil;
 2) teeb ettepaneku hoonestusõiguse aastatasu kohta.

 (3) Hoonestusõiguse seadmiseks vajalike ettevalmistustööde lõppedes võtab vallavolikogu vastu otsuse hoonestusõiguse seadmiseks. Hoonestusõiguse seadmise otsus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) hoonestusõigusega koormatava maa suurus, asukoht, sihtotstarve ja katastritunnus;
 2) hoonestusõiguse aastatasu algsuurus;
 3) hoonestusõiguse seadmise tingimused;
 4) hoonestamise tingimused (katastriüksuse sihtotstarve, lubatud ehitiste arv krundil, ehitis(t)e lubatud suurim ehitusalune pind, ehitis(t)e lubatud kõrgus ja hoonestamise tähtaeg);
 5) hoonestusõiguse seadmise viis (enampakkumine, eelläbirääkimistega pakkumine või otsustuskord);
 6) enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik) ja avalduste esitamise tähtaeg, mis ei või olla lühem kui kaks nädalat teate ilmumise päevast arvates;
 7) osavõtutasu ning tagatise suurus ja tasumise kord;
 8) lepingu sõlmimiseks nõutavad tagatised;
 9) enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise läbiviija nimi.

 (4) Teadaanne hoonestusõiguse seadmisest enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras avaldatakse valla kodulehel ja maakonna ajalehes vähemalt 30 päeva enne avalduste esitamise tähtpäeva.

 (5) Hoonestusõiguse seadmise kuulutus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
 1) pakkumise läbiviija nimi;
 2) pakkumise viis;
 3) hoonestusõigusega koormatava maa suurus, asukoht ja sihtotstarve;
 4) hoonestusõiguse aastatasu algsuurus ja hoonestusõiguse tähtaeg;
 5) hoonestamise tingimused ja hoonestamise tähtaeg;
 6) avalduste esitamise koht, aeg ja viis;
 7) osavõtutasu ja tagatisraha suurus ning tasumise kord;
 8) enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise tingimustega tutvumise aeg ja koht.

§ 117.  Hoonestusõiguse seadmise enampakkumine

 (1) Enampakkumisel või konkursil võivad osaleda kõik isikud, kes on tasunud osavõtutasu ja tagatisraha, on oma kirjalikus avalduses nõustunud hoonestusõiguse tingimustega.

 (2) Enampakkumisel või konkursil osalemiseks esitab taotleja pakkumise korraldajale kirjaliku avalduse kuulutuses märgitud tähtajaks. Avalduses peab olema kirjutatud:
 1) taotleja nimi ja isikukood, juriidilise isiku nimi, asukoht ja registrikood;
 2) selgesõnaline nõusolek hoonestusõiguse tingimustega;
 3) pakutava hoonestusõiguse aastatasu suurus.

 (3) Hoonestusõiguse seadmise enampakkumine viiakse läbi kas suulise või kirjaliku enampakkumisena. Enampakkumise läbiviimisel kohaldatakse käesoleva korra paragrahve 80-100, arvestades erisust, et pakkumise objektiks on hoonestusõiguse tasu.

§ 118.  Hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  Hoonestusõiguse seadmisel eelläbirääkimistega pakkumisse korras kohaldatakse käesoleva põhimääruse paragrahve 101-108, arvestades järgmisi erisusi:
 1) pakkumise objektiks on hoonestusõiguse aastatasu;
 2) alghind tehakse pakkujatele teatavaks;
 3) kui pakkumisest osavõtjale antakse õigus ettepanekute tegemiseks töö või teenuse täpsete tehniliste või muude tingimuste kohta, peab pakkumine sisaldama täpseid andmeid pakutavate tehniliste ning muude tingimuste ja projektide kohta;
 4) pärast pakkumiste läbivaatamise lõppu esitab pakkumise läbiviija pakkumised koos omapoolse arvamusega vallavalitsusele;
 5) parima pakkumise väljaselgitamisel arvestatakse peale hoonestusõiguse tasu suuruse pakkujate poolseid tingimusi töö tegemiseks või teenuse osutamiseks, pakkujate eelnevat kogemust, oskusi ja vilumust ning töö või teenuse erilist tähendust ja iseloomu.

§ 119.  Enampakkumise ja konkursi tulemuste kinnitamine

 (1) Hoonestusõiguse seadmise enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 15 tööpäeva jooksul pärast pakkumise tulemuste väljaselgitamist.

 (2) Enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise tulemusi ei kinnitata, kui:
 1) enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamisel ja läbiviimisel rikuti oluliselt selle läbiviimise korda;

§ 120.  Hoonestusõiguse leping

 (1) Enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise järel või pärast otsuse või korralduse vastuvõtmist hoonestusõiguse seadmiseks otsustuskorras sõlmib vallavanem või vallavalitsuse volitatud esindaja hoonestusõiguse seadmise lepingu ja reaalkoormatise seadmise lepingu ning vajadusel hüpoteegi seadmise lepingu ning asjaõiguslepingud hoonestusõiguse, reaalkoormatise ja hüpoteegi kandmiseks kinnistusraamatusse.

 (2) Hoonestusõiguse lepingus tuleb kindlaks määrata:
 1) hoonestusõigusega koormatava maa asukoht, katastriüksuse sihtotstarve, katastritunnus ja kinnistu registriosa number;
 2) hoonestusõiguse tähtaeg, selle pikendamise tingimused;
 3) hoonestusõigusega koormatava maa üleandmise tähtaeg ja kord;
 4) hoonestusõiguse tasu suurus, maksmise kord ja sanktsioonid selle rikkumise eest;
 5) maksude tasumise kohustus ja reaalkoormatise teostamise kohustus;
 6) vajadusel kindlustamiskohustus;
 7) hoonestamise tähtaeg;
 8) lepingu täitmise tagatised;
 9) muud vajalikud andmed.

 (3) Kui hoonestusõigus seatakse eelläbirääkimistega pakkumise korras, tuleb lepingus täiendavalt kindlaks määrata:
 1) töö või teenuse kirjeldus ja tehnilised nõuded, samuti viide tingimustega seotud joonistele, tehnilistele tingimustele ja projektidele;
 2) töö või teenuse teostamise kord, tähtajad ja tingimused;
 3) hoonestusõiguse tasu arvutamise alused, kui vald on õigustatud saama osa hoonestaja tehtud töö või osutatud teenuse eest saadavast tulust;
 4) töö või teenuse iseloomust tingitud erilised kohustused;
 5) töö tegemiseks või teenuse osutamiseks vajalikud investeeringud;
 6) valla poolt hoonestajale ettenähtud toetused (mööndused ja soodustused) ning selliste toetuste andmise tingimused ja kord.

9. peatükk LÕPPSÄTE 

§ 121.  Määruse jõustumine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 01. mail 2007. a.