KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2018, 3

Lääne-Harju valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Vastu võetud 30.10.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Lääne-Harju valla (edaspidi vald) korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded.

 (2) Määruses sätestatakse nõuded elutähtsa teenuse taseme ja teenuse osutamise valmisoleku kohta ning nõuded elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks. Samuti sätestatakse elutähtsa teenuse taastamise korraldus ja taastamise prioriteedid, tingimused, mille korral on tegemist elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga, ning hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus.

 (3) Määruses nimetatud elutähtsate teenuste osutajad lähtuvad elutähtsate teenuste osutamisel lisaks käesolevas määruses sätestatule ka teistest õigusaktides kehtestatud nõuetest.

§ 2.  Kohaliku tee sõidetavuse tagamise kirjeldus

  Kohaliku tee sõidetavuse tagamine kui elutähtis teenus (edaspidi kohaliku tee sõidetavuse teenus) on kohaliku tee korrashoiu teenus, mis tagab kohalike teedevõrgu toimimise ja tingimused ohutuks liiklemiseks ning mida osutab ehitusseadustiku § 97 lõikes 8 nimetatud ettevõtja (edaspidi tee-ettevõtja).

§ 3.  Kohaliku tee sõidetavuse teenuse tagamise nõutud tase

  Hädaolukorras või muus sarnases olukorras peab tee-ettevõtja valla territooriumil tagama kohaliku tee sõidetavuse, lähtudes majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruses nr 92 „Tee seisundinõuded“ ette nähtud nõuetest

§ 4.  Nõuded kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks

  Tee-ettevõtja peab kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse tagamiseks ja katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt järgmist:
 1) vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäev ringi, et kindlustada teenuse tagamisega seotud ülesannete täitmine;
 2) lähtudes ilmastikuoludest vajalikus koguses töövalmiduses teehooldetehnikat ja abivahendeid;
 3) lisalepingute olemasolu, et vajaduse korral kaasata lisatehnikat ja -tööjõudu ning rakendada muid asjakohaseid meetmeid;
 4) vajaliku töökorralduse, et jätkata teenuse osutamist, kui on katkenud vedelkütusega varustamise, telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse osutamine.

§ 5.  Kohaliku tee sõidetavuse tagamise katkestuse pikim lubatud aeg, hädaolukorra määratlus, taastamise kord ja prioriteedid

 (1) Kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenus loetakse katkenuks juhul, kui tee-ettevõtja ei ole võimeline täies mahus osutama teenust käesoleva määruse §-s 3 kehtestatud tasemel.

 (2) Kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraks on olukord, kus on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest, mille tõttu tee-ettevõtja ei suuda teenuse osutamist §-s 3 kehtestatud tasemel tagada:
 1) katkematu lumesadu kus 4 tunni jooksul sajab vähemalt 10 sentimeetrit lund;
 2) lumesadu kus 4 tunni jooksul sajab vähemalt 5 sentimeetrit lund ja sellega kaasneb tugev tuul kiirusega üle 12 meetrit sekundis ning tekivad ohtlikud tuisuvaalud üle lumekihi kriitilise paksuse õigusaktidega sätestatud teede seisundinõuete tähenduses;
 3) muu ilmastikutingimustest tingitud olukord, kus kehtestatud seisundinõuete tagamine võib olla märkimisväärselt raskem.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hädaolukorras, sealhulgas tugeva lumesaju või tuisu korral tagab tee-ettevõtja:
 1) lumetõrje alates 10 sentimeetri paksusest lumekihist;
 2) põhitänavate ja teede, ohtlike tänavalõikude, koolibussiliinide kasutatavate teede ja tuletõrje veevõtukohtade juurde viivate teede hoolduse hiljemalt 6 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest;
 3) kõnni- ning jalg- ja jalgrattateede hoolduse hiljemalt 8 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest;
 4) kõrvaltänavate, veotänavate ja -teede, jaotustänavate, väljakute, parkimisplatside, kvartalisiseste tänavate, jalgtänavate ning jalgteede hoolduse hiljemalt 12 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1-4 loetletud olukordades tagab tee-ettevõtja võimaluse korral teehoolduse lõike 3 punktides 2-4 nimetatud järjekorras.

 (5) Tee-ettevõtja rakendab teenuse katkestuse korral viivitamata meetmeid, et taastada teenuse osutamine täies mahus.

 (6) Tee-ettevõtja võtab teenuse osutamise taastamiseks vajaduse korral kasutusele lisatehnika, rakendab vajaduse korral lisatööjõudu ja alltöövõtjaid ning muid asjakohaseid meetmeid.

 (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul kutsub vallavalitsus kokku kriisikomisjoni.

§ 6.  Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

 (1) Tee-ettevõtja teavitab hädaolukorrast või sellel ohust Lääne-Harju Vallavalitsust.

 (2) Samuti teavitatakse elutähtsa teenuse katkestusest, kui katkestuse likvideerimine kestab prognoositult vähemalt 2 tundi ja katkestuse piirkonnas elab vähemalt 50 inimest või on piirkonnas häiritud koolide, lasteaedade, haiglate, majutusasutuste tegevus või teenuse katkestusega võib kaasneda reaalne oht liiklejate tervisele, elule või nende varale.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
 1) katkestuse toimumise aeg ja kestus;
 2) katkestuse tegelik või oletatav põhjus ja hetkeolukorra lühikirjeldus;
 3) teenuse taastamiseks rakendatavad meetmed;
 4) prognoositav kahju teenuse tarbijatele;
 5) prognoositav mõju teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele.

 (4) Tee-ettevõtja teavitab avalikkust teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust vähemalt oma veebilehel ja massimeedia vahendusel.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json