Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Saarde valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2018, 5

Saarde valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord

Vastu võetud 17.10.2018 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja muudele kodanikuühendustele (edaspidi taotleja) Saarde valla eelarvelise toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).

  (2) Toetust antakse tegevuseks, mis toimub Saarde valla haldusterritooriumil või esindab Saarde valda või on suunatud Saarde valla elanikele, pakkudes neile huvialast tegevust, koolitust, osalemisest projektides, meelelahutust või külaelu arendamiseks.

§ 2.   Eesmärk

  Toetuse andmise eesmärgiks on arendada mittetulundustegevust ning kodanikualgatust Saarde vallas.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatavad mõisted on:
  1) toetus – vallaeelarvest eraldatav rahasumma;
  2) projekt – konkreetse eesmärgi saavutamiseks kavandatud ühekordse iseloomuga ajaliselt piiratud tegevuste kogum;
  3) kodanikuühendus – üksikisikute (v.a avaliku võimu asutuste või juriidiliste isikute) poolt mittetulunduslikel eesmärkidel asutatud organisatsioon;
  4) taotleja – käesoleva korra § 1 lõikes 1 märgitud organisatsioon, või organisatsiooni volitatud esindaja, kes esitab taotluse toetuse saamiseks;
  5) mittetulundustegevus – kasumit mittetaotlev Saarde valla elanikele suunatud tegevus elukeskkonna, kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, külaelu, tervise jms edendamiseks;
  6) kaasfinantseerimine – toetus vallaeelarvest fondidesse või programmidesse esitatud projekti rahastamiseks;
  7) omafinantseerimine – taotleja oma rahaline panus projekti rahastamiseks;
  8) mitterahaline toetus – tasuta vallavara rentimine (ruumid, inventar jms);
  9) valdkond – vallaeelarves fikseeritud mittetulunduslik kultuuri-, spordi-, külaliikumise ja muu seltsitegevuse valdkond;
  10) mitterahaline omafinantseering - vabatahtlik tasuta töö, mille väärtus määratakse kindlaks tööks kulutatud aja alusel kehtiva miinimumpalga tunni- või kuumäära järgi.

§ 4.   Eelarve

  (1) Mittetulundustegevust toetatakse vallaeelarves selleks ette nähtud kultuuri-, spordi-, külaliikumise ja muu seltsitegevuse vahenditest ning vajadusel reservfondist.

  (2) Kui eelarve ei ole aasta alguseks vastu võetud, võib vallavalitsus eelarve vastuvõtmiseni määrata toetust ürituse korraldamiseks ja projekti kaasfinantseerimiseks vastavalt esitatud taotlusele, kuid mitte rohkem kui 1/12 ulatuses kuus eelmise aasta eelarve vastavatest kuludest, kui need on kavandatud alanud eelarveaasta eelnõus vähemalt samas mahus.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus (lisa 1), mis esitatakse vallavalitsusele
  1) tavaks kujunenud tegevuse ja oluliste sündmuste toetuseks - hiljemalt 15. oktoobriks enne järgmist eelarveaastat,
  2) mittetulundustegevusele riiklikest, Euroopa Liidu ja muudest projektidest toetuse taotlemisel/saamisel valla kaasfinantseeringu taotlemiseks – vastavalt nimetatud projektitaotluste tähtaegadele.

  (2) Mittetulunduslike juriidiliste isikute tegevuseks toetuse taotlemisel
  1) taotleja (MTÜ, SA) peab olema seaduse kohaselt moodustatud ja registrisse kantud,
  2) taotlejal peavad olema tähtaegselt esitatud majandusaasta aruanded ning ei tohi olla riikliku ega kohaliku maksu võlga,
  3) seltsingu puhul tuleb esitada seltsingulepingu kinnitatud koopia.

  (3) Lõikes 2 fikseeritud nõuete täitmist kontrollib vallavalitsus.

§ 6.   Taotluse menetlemine

  (1) Toetuse taotlused esitatakse tähtaegselt vallavalitsusele.

  (2) Toetuse andmisel ja selle suuruse määramisel lähtutakse järgmistest asjaoludest:
  1) eelarvesse planeeritud summast vastavas valdkonnas, kust toetust taotletakse;
  2) tegevuse toetamisel on oluline osa tegevusvaldkonna mitmekesisusel ja toetusest kasusaajate hulgal;
  3) eelistatud on taotlused, kus on olemas taotleja oma- või kaasfinantseering või/ja on kirjutatud taotlus ning on olemas otsus lisavahendite (projektitoetuse) saamiseks riiklikest, Euroopa Liidu või muudest projektidest;
  4) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub Saarde valla territooriumil või esindab Saarde valda, on suunatud vallaelanikele ja on nende huvides;
  5) toetuse hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid (lisa 2).

§ 7.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetust antakse kalendriaasta tegevuste katmiseks.

  (2) Toetus otsustatakse ja eraldatakse vallavalitsuse korraldusega sihtotstarbeliselt taotluses esitatud tegevuste läbiviimiseks kuu jooksul pärast vallaeelarve kinnitamist või vajadusel käesoleva korra § 4 lõikes 2 fikseeritud korras.

  (3) Toetuseks eraldatud summa kannab vallavalitsus taotleja arvele või tasub konkreetsed arved toetuseks eraldatud summa ulatuses.

  (4) Toetust ei anta taotlejale, kes on eelnevalt kasutanud toetusraha mittesihtotstarbeliselt või jätnud aruande esitamata käesoleva korra § 9 punkti 2 kohaselt.

  (5) Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsus tehakse taotlejale teatavaks 5 tööpäeva jooksul.

§ 8.   Toetuse kasutamise järelevalve

  (1) Toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsuse vastava valdkonna ametnik.

  (2) Toetuse järelevalve vorm (lisa 3) on kirjalik aruanne, mille toetuse saaja esitab vallavalitsusele hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda aruande juurde kuludokumentide koopiaid ja täiendavaid selgitusi.

§ 9.   Toetuse saaja vastutus

  Toetuse saaja maksab toetuse osaliselt või täielikult tagasi, kui:
  1) toetust ei kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) üritus, mille korraldamiseks toetus eraldati, ei toimunud;
  4) ürituse korraldamine oli väiksemate kuludega, kui taotluses esitati.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saarde Vallavolikogu 29. septembri 2010.a määrus nr 9 „Saarde valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord“ (RT IV, 09.09.2015, 55);
  2) Surju Vallavolikogu 19. novembri 2008.a määrus nr 13 „Surju valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste taotlemise ja andmise kord“ (RT IV, 26.11.2013,13).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

Lisa 1  Saarde valla eelarvest mittetulundustegevuse taotluse vorm

Lisa 2 Saarde valla mittetulundustegevuse taotluste hindamisleht

Lisa 3 Saarde valla eelarvest mittetulundustegevuse toetuse aruanne

/otsingu_soovitused.json