HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvitegevuse ja -hariduse finantseerimine 2019. aastal

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2018, 7

Huvitegevuse ja -hariduse finantseerimine 2019. aastal

Vastu võetud 25.10.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord Vinni vallas elavatele 7.-19. aastastele noortele 2019.aastal.

  (2) Käesoleva korra eesmärgiks on soodustada Vinni valla noorte osalemist huvihariduses- ja huvitegevuses, eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused vabalt valitud huvialal;
  2) huvikool – munitsipaalhuvikool või koolitusluba omav erahuvikool, mille põhikirjaliseks eesmärgiks on huvihariduse või -tegevuse pakkumine;
  3) huvitegevus – lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused vabalt valitud huvialal.

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse kompensatsiooni saajad

  Huvihariduse ja huvitegevuse kulusid on õigus kompenseerida kõigile noortele, kelle enda ja vanema(te) alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Vinni vallas ja kelle vanematel (eestkostjatel, hooldajatel) ei ole Vinni vallale võlgu.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord

  (1) Huviharidust ja huvitegevust pakkuvate institutsioonide lepingupartner on huviharidust saava ja huvitegevuses osaleva lapse vanem.

  (2) Huvihariduse ja -tegevuse toetuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) taotluse koos kuludokumendiga. Huvitegevuse toetuse taotlejal on õigus kulude taotlemise periood (üks kuu kuni 12 kuud) kalendriaasta lõikes vabalt valida.

  (3) Vinni valla eelarvest kompenseeritakse õpilaste huvitegevuse kulusid taotluse esitamisel 85 % ulatuses kuludokumentides fikseeritud summast. Huvialade arv ja kompensatsiooni summa ei ole arvuliselt piiratud.

§ 5.   Kutsealast ettevalmistust andva huvihariduse toetamine

  (1) Erandina kompenseeritakse huvihariduse kulud 100 % muusika valdkonna kutsealast ettevalmistust andvates koolides (Rakvere Muusikakool, Väike-Maarja Muusikakool jts)

  (2) Muusika valdkonna kutsealast ettevalmistust andvates koolides õppivate õpilaste puhul tasub huvikooli kulud ametiasutus koolipidaja arve alusel, tingimusel, et lapsevanem on ametiasutust õppimisest teavitanud.

  (3) Muusikakooli eelklassi, laulustuudio, lisapilli ja lisaaasta maksumust ei kompenseerita.

  (4) Vastavalt Rakvere Linnavalitsuse poolt esitatud arvele esitatakse ametiasutuse poolt Rakvere Muusikakooli eelklassis, laulustuudios, lisapilli ja lisaaastal õppiva õpilase vanemale igakuuliselt tasumiseks arve.

Meelis Maine
Esimees

/otsingu_soovitused.json