KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vinni valla lemmikloomade registri põhimäärus

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2018, 33

Vinni valla lemmikloomade registri põhimäärus

Vastu võetud 25.10.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 ja avaliku teabe seaduse 435 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Vinni valla lemmikloomaregistri (edaspidi register) pidamise kord, sealhulgas registri vastutava ja volitatud töötleja ülesanded, registrisse kogutavate andmete koosseis, andmete registrisse kandmise kord, registrist andmete väljastamise kord ja muud registri pidamisega seotud korralduslikud ülesanded.

§ 2.   Registri nimi, omanik ja asutaja

  (1) Registri ametlik nimi on „Vinni valla lemmikloomade register“.

  (2) Registri omanik on Vinni vald.

  (3) Registri asutaja on Vinni Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

§ 3.   Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärgiks on:
  1) Vinni valla haldusterritooriumil registreeritud lemmikloomade üle arvestuse pidamine;
  2) Vinni vallas registreeritud lemmikloomade kohta informatsiooni kogumine ja väljastamine;
  3) Vinni vallas registreeritud järelevalveta lemmiklooma omaniku kiire leidmine ja lemmiklooma tagastamine omanikule;
  4) seaduses nõutud vaktsineerimiste jälgimine.

§ 4.   Registri pidamise viis

  (1) Register on avalik ja seda peetakse veebipõhise liidesega andmekoguna.

  (2) Register on ühetasandiline infotehnoloogiline andmebaas.

  (3) Registri andmeid töödeldakse digitaalselt tarkvaraga Lemmikloomaregister.

§ 5.   Registri andmete kaitse

  (1) Registri turvaklass on K1T1S1.

  (2) Registri turbeaste on keskmine (M).

  (3) Isikuandmete töötlemisel peab vastutav töötleja tagama isikuandmete kaitse üldmääruse ja avaliku teabe seaduse nõuete järgimise.

  (4) Andmete töötlemisel peab andmete töötleja tagama andmete registris säilimise.

§ 6.   Andmete õiguslik tähendus

  Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

2. peatükk REGISTRIANDMETE TÖÖTLEJAD  

§ 7.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Vinni Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate Vinni valla õigusaktide eelnõude ning dokumentatsiooni koostamist;
  3) korraldab ja juhib registri arendustöid ja kasutuselevõttu;
  4) korraldab ja juhib registri pidamist, täiendamist ja kasutajate õiguste haldamist;
  5) sõlmib registri volitatud töötlejaga lepingu registri andmete töötlemiseks ja andmekogu majutamiseks;
  6) määrab teenistujad, kellele antakse registri kasutajaõigused;
  7) lahendab registri pidamisel tekkivaid probleeme;
  8) teeb järelevalvet registri pidamise üle;
  9) tagab andmetele juurdepääsu nende sihipäraseks kasutamiseks;
  10) täidab muid seadusest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid kohustusi.

§ 8.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad on eraõiguslikud isikud, kes vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu või volituse alusel sisestavad ja töötlevad registriandmeid või teostavad registri majutamist ja arendustöid.

  (2) Registrit majutav volitatud töötleja:
  1) majutab, hooldab ja haldab registrit;
  2) arendab ning võimaldab kasutada registri pidamiseks vajalikku tarkvara;
  3) osutab registri majutamisteenust, hooldust ja haldust;
  4) võimaldab andmetele juurdepääsu;
  5) tagab registri andmete turvalisuse ja säilimise;

  (3) Registriandmeid sisestav volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;
  2) kannab registrisse andmeid ning uuendab neid;
  3) vastutab registrisse sisestatud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
  4) rakendab meetmeid andmekaitse tagamiseks;
  5) teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine ei ole tema pädevuses, registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest;
  6) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

3. peatükk REGISTRI KOOSSEIS  

§ 9.   Registrisse kantavate andmete koosseis

  Registri unikaalsed ehk põhiandmed on Vinni valla haldusterritooriumil asuvate koerte, kasside ning teiste lemmikloomade kohta kogutud andmed:
  1) andmed koerte, kasside ning teiste lemmikloomade kohta;
  2) andmed lemmikloomaomaniku kohta.

§ 10.   Registrisse kantavad lemmiklooma andmed

  Registrisse kantavad lemmiklooma andmed on:
  1) registrikood – tarkvara poolt omistatav lemmiklooma registrikande identifikaator;
  2) registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip) või
  3) liik;
  4) nimi;
  5) vanus/sünniaeg;
  6) sugu;
  7) tõug või tõuta looma puhul looma välimuse lühikirjeldus;
  8) muu eritunnus;
  9) asukoht;
  10) registreerinud veterinaararsti nimi ning organisatsioon;
  11) viimase vaktsineerimise kuupäev;
  12) järgmise vaktsineerimise kuupäev;
  13) viimase kande teinud veterinaararsti nimi;
  14) surma aeg;
  15) surma põhjus.

§ 11.   Registrisse kantavad lemmikloomaomaniku andmed

  Registrisse kantavad lemmikloomaomaniku andmed on:
  1) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) nimi;
  3) elukoht;
  4) telefoninumber;
  5) e-posti aadress.

4. peatükk ANDMETE TÖÖTLEMINE  

§ 12.   Andmete alusdokumendid

  Registrisse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) lemmiklooma omaniku täidetud ankeet lemmiklooma registreerimiseks;
  2) lemmiklooma passi kanne vaktsineerimise kohta;
  3) veterinaararsti tõend;
  4) riigiportaali või LLRi portaali www.llr.ee kaudu esitatud andmed.

§ 13.   Andmeandja

  Andmeandja on:
  1) Vinni vallas asuva lemmiklooma omanik või hooldaja;
  2) veterinaararst;
  3) isik, kes on lemmiklooma leidnud või kinni püüdnud.

§ 14.   Andmete registrisse kandmise kord

  (1) Andmete registrisse kandmise ning uuendamise kohustus on vastutaval töötlejal.

  (2) Andmed võib kanda registrisse ka volitatud töötleja või lemmiklooma omanik läbi Eesti teabevärava eesti.ee või LLRi portaali www.llr.ee.

  (3) Vastutav töötleja registreerib lemmiklooma ning lemmikloomaomaniku andmed ankeedi täitmisel hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul, arvates lemmiklooma märgistamise kuupäevast.

  (4) Vastutaval töötlejal on õigus keelduda andmete registrisse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või ei ole kooskõlas õigusaktidega.

§ 15.   Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmeandja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (2) Vastutav töötleja vastutab registrisse kantud andmete vastavuse eest esitatud alusdokumentidele.

  (3) Kui vastutav töötleja avastab registrist ebaõiged andmed või teda on ebaõigetest andmetest teavitatud, korraldab ta viivitamata andmete parandamise.

§ 16.   Registrist andmete väljastamise kord

  (1) Registris sisalduvaid andmeid kasutavad vallavalitsuse teenistujad vallale seadustega pandud ülesannete täitmiseks.

  (2) Registrisse kantud andmeid väljastatakse;
  1) andmesubjektile või tema esindajale;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) kolmandale isikule põhjendatud vajaduse korral taotluse alusel, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (3) Andmete saamist loetakse põhjendatuks, kui:
  1) järelevalveta lemmiklooma leidnud isik soovib lemmiklooma tagastada omanikule;
  2) järelevalveta lemmiklooma kinni püüdnud Vinni valla poolt määratud juriidiline isik soovib lemmiklooma tagastada omanikule;
  3) järelevalveta viibinud lemmikloom on põhjustanud kahju.

  (4) Taotlus andmete väljastamiseks esitatakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (5) Registrist väljastab andmeid vastutav töötleja neile esitatud avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

  (6) Avalikus kohas järelevalveta lemmiklooma leidjale väljastatakse lemmiklooma kiibi numbri järgi registrisse tehtud avaliku päringu korral lemmiklooma omaniku või hooldaja kontaktandmed.

  (7) Hulkuvate lemmikloomade püüdmise teenust osutavale isikule ning järelevalveametnikule avaldatakse päringu korral kõik lemmiklooma ja tema omaniku kohta registreeritud andmed.

  (8) Registrist ametlike väljavõtete saamiseks on õigus registri vastutaval ja volitatud töötlejal. Ametliku väljavõtte korral kuuluvad avaldamisele kõik registris sisalduvad andmed, kui päringus ei ole määratud teisiti.

  (9) Andmete väljastamise kohta peetakse elektroonilist kanderaamatut, kuhu märgitakse kellele, millal ja millised andmed on väljastatud.

  (10) Andmete väljastamine registrist on tasuta.

§ 17.   Registri kasutamise õiguse andmine

  (1) Andmete juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne, juurdepääsude loomine registrit majutava volitatud töötleja ülesanne.

  (2) Registri volitatud töötlejale juurdepääsu andmise ja sulgemise kord sätestatakse lepinguga.

  (3) Juurdepääs andmetele on reguleeritud õiguste süsteemiga. Juurdepääs registriandmetele toimub läbi kasutaja identifitseerimise ID-kaardi autentimissüsteemiga või kasutajanime ja parooliga.

  (4) Vastutava töötleja taotlusel loob andmekogu majutav volitatud töötleja kasutajakonto (edaspidi konto) andmekogu administraatorile.

  (5) Konto loomiseks esitab vastutav töötleja volitatud töötlejale avalduse, milles märgib teenistuja ees- ja perekonnanime ja isikukoodi.

  (6) Registri volitatud töötleja avab ühe tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist juurdepääsu ja teavitab sellest juurdepääsu saanud isikut.

  (7) Konto sulgemiseks teeb vastutav töötleja taotluse, milles märgib järgmised andmed:
  1) teenistuja ees- ja perekonnanimi;
  2) registri kasutamise õiguse lõppemise aeg.

  (8) Volitatud töötleja sulgeb konto taotluses nimetatud kuupäevale järgneval tööpäeval.

5. peatükk JÄRELEVALVE, FINANTSEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE  

§ 18.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teevad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet tegeval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (4) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 19.   Registri pidamise finantseerimine

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Vinni valla eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

  (2) Registri vastutav töötleja tasub registri majutamise eest vastavalt registrit majutava volitatud töötlejaga sõlmitud lepingule.

§ 20.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab vallavolikogu.

  (2) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete kuulumine hävitamisele või üleandmine teise andmekogusse, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmine või hävitamine toimub registri volitatud töötleja poolt registri vastutava töötleja vastutusel.

  (5) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrusega nr 174 „Laekvere valla, Rägavere valla ja Vinni valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.04.1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ moodustus 25.10.2017 Laekvere valla ja Rägavere valla liitumisel Vinni vallaga haldusüksus nimega Vinni vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lg 3 alusel on liitunud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41 tunnistatakse kehtetuks Vinni Vallavolikogu 24.11.2011 määrus nr 21 „Vinni valla lemmikloomade registri põhimäärus“.

Meelis Maine
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json