EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2018, 43

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 25.10.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse Reklaamiseaduse § 13 lg 1 ja § 30 lg 2 p 4, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg2, § 22 lg 1 p 2 ja § 36 lg 1, Maksukorralduse seaduse § 2, § 3 lg 3 ja § 5 lg 2 ning Kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 3 lg 2, § 4 lg 1, § 5 p 5, § 10, § 15 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib välireklaami (edaspidi reklaam) paigaldamist ja kehtestab nõuded reklaami avalikustamise viisile ja kohale Häädemeeste valla haldusterritooriumil.

  (2) Käesoleva määrusega kehtestatakse Häädemeeste valla haldusterritooriumil reklaamimaks.

  (3) Määruses sätestatust on kohustatud kinni pidama ka maksustamisele mittekuuluva reklaami avalikustaja.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse reklaamiga seotud mõisteid Reklaamiseaduses sätestatud tähenduses.

§ 3.   Reklaami põhinõuded

  (1) Reklaam peab vastama Reklaamiseaduses sätestatud reklaami nõuetele.

  (2) Reklaam peab teostuselt, mõõtmetelt ja kujunduslikult sobima ümbruskonda ning olema ohutu.

  (3) Reklaam ei tohi häirida paiknemise koha läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste huve.

2. peatükk REKLAAMI PAIGALDAMINE 

§ 4.   Reklaami paigaldamise õigus

  (1) Reklaami paigaldamise õiguslikuks aluseks on vallavalitsuse korraldus.

  (2) Paigaldusluba on nõutav statsionaarse ja mittestatsionaarse reklaami paigaldamiseks v.a juhtudel, kui reklaam on paigaldatud:
  1) vastavalt vallavalitsuse loale toimuvatel kultuuri-, spordi- ja heategevuslikel üritustel;
  2) füüsiliste ja juriidiliste isikute reklaam pindalaga alla 0,5 m2 (kaasa arvatud), mis on paigaldatud vallavalitsuse poolt spetsiaalselt tasuta väljapanekuks rajatud reklaamikandjale.

  (3) Keelatud on reklaami paigaldamine selleks mittekohandatud ja -määratud kohtadele.

§ 5.   Reklaami paigaldamise loa taotlemine

  (1) Välireklaami paigaldamise taotlus- maksudeklaratsioon esitatakse Häädemeeste Vallavalitsusele.

  (2) Taotlus-maksudeklaratsioonile lisatakse järgmised dokumendid:
  1) reklaami paigalduskoha maa, ehitise või ühissõiduki omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks;
  2) reklaamikavand koos vastavate mõõtude ja värvilahendusega;
  3) reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni kirjeldus või joonis;
  4) ehitiste fassaadile paigaldatava reklaami puhul fassaadijoonis koos paigalduskoha ja olemasolevate reklaamide äranäitamisega.
  5) maa-alale paigaldamise korral asendiplaan koos maapealsete ja maaaluste objektide ja tehnovõrkude äranäitamisega, kus on näidatud paigaldatava objekti asukoht. Asendiplaanile võtta tehnovõrkude valdaja kooskõlastus, kui reklaam paigaldatakse tehnovõrgu kaitsevööndisse.
  6) reklaamiobjekti paigaldamisel tee kaitsevööndisse on vajalik liiklusohutuse eest vastutava isiku või organi kooskõlastus.
  7) statsionaarse reklaami paigaldamisel tuleb eelnevalt taotleda selle püstitamiseks Ehitusseadustikus ehitiste püstitamiseks ettenähtud load ja kooskõlastused.

  (3) Esitatud välireklaami paigaldamise taotlus-maksudeklaratsioon registreeritakse vallakantseleis.

§ 6.   Reklaami paigaldamise loa väljastamine

  (1) Vallavalitsus väljastab paigaldusloa 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud reklaami paigaldamise taotlus-maksudeklaratsiooni registreerimisest, kui on täidetud kõik Reklaamiseaduse ja käesoleva määruse nõuded.

  (2) Puuduste korral esitatud dokumentides teatab vallavalitsus sellest reklaami paigaldajale hiljemalt 20 tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Enne paigaldusloa väljastamist kontrollib vallavalitsuse finantsjuht (edaspidi maksuhalduri kohustusi täitev ametnik) maksusumma laekumist vallavalitsuse arveldusarvele;

  (4) Vallavalitsus edastab hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast loa väljastamist informatsiooni maksuhalduri kohustusi täitvale ametnikule.

  (5) Paigaldusluba väljastatakse tähtajaga kuni 1 (üks) aasta. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse loale.

  (6) Reklaamiobjektide paigaldamiseks valla omandis olevatele hoonetele, rajatistele, reklaamikandjale ja transpordivahenditele annab nõusoleku paigaldusloa väljastamiseks vallavalitsus oma korraldusega, milles märgitakse eksponeerimise aeg ja koht. Reklaami paigaldaja ja vallavalitsus sõlmivad omavahel lepingu reklaami paigaldamisega seotud õiguste ja kohustuste määramiseks.

§ 7.   Paigaldusloa väljastamisest keeldumine

  (1) Paigaldusloa väljastamisest keeldumise otsustab vallavalitsuse ametnik, kelle tööülesandeks on paigalduslubade menetlemine määratud ametijuhendiga.

  (2) Paigaldusloa andmisest keeldumise põhjuste kohta annab ametnik motiveeritud vastuse 15 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud avalduse registreerimise kuupäevast.

  (3) Paigaldusloa väljastamisest võib keelduda, kui:
  1) varem on esitatud taotlus samale asukohale reklaami paigaldamiseks;
  2) reklaami paigaldaja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  3) reklaam ei vasta Reklaamiseaduses sätestatud nõuetele või käesolevas määruses toodud reklaami põhinõuetele;
  4) ei ole tasunud reklaamimaksu või reklaami paigaldajal on varasemad võlad reklaamimaksu osas või võlad vallaga sõlmitud reklaami paigaldamise lepingust;
  5) reklaami paigaldaja on eelnevalt korduvalt rikkunud välireklaami paigaldamise eeskirja või Reklaamiseaduse nõudeid, mille kohta on tehtud ettekirjutus;
  6) reklaamikavand ei sobi paigalduskoha arhitektuuri või ümbritseva keskkonnaga stiililt, proportsioonilt või värvilahenduselt;
  7) paigaldatav reklaam kujutab ohtu inimeste elule, tervisele või varale;
  8) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel või muudel kaalukatel põhjustel.

§ 8.   Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  Paigaldusloa võib vallavalitsus kehtetuks tunnistada, kui reklaami paigaldaja:
  1) on paigaldusloa taotlemisel esitanud valeandmeid;
  2) on paigaldanud reklaami mittevastavuses paigaldusloas esitatud andmetele;
  3) on vähemalt kahel korral rikkunud käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja tingimusi;
  4) ei ole täitnud ettekirjutusi;
  5) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

3. peatükk REKLAAMI PAIGALDAJAKOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

§ 9.   Reklaami paigaldaja kohustused

  (1) Reklaami paigaldaja kohustub:
  1) paigaldama reklaami vastavalt paigaldusloa taotluses ja paigaldusloas esitatud korras ja tingimustel;
  2) tagama paigaldatud reklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul;
  3) kohe reklaami korrastama või selle maha võtma, kui see on rikutud, määrdunud või lõhutud või kujutab ohtu inimestele või varale;
  4) reklaami paigaldamisel ja selle ülevaloleku ajal tagama jalakäijate ja liikluse ohutuse;
  5) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaami tagajärjel (purunemine, allakukkumine jms) kõik isikutele ja nende varale põhjustatud kahjud;
  6) reklaami muutmisel paigaldusloa tähtaja jooksul esitama vallavalitsusele kooskõlastamiseks uue reklaami kavandi;
  7) täitma tähtajaliselt kõiki selleks volitatud isikute seaduslikke ettekirjutusi ja nõudmisi;
  8) reklaami maha võtma hiljemalt paigaldusloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval ja korrastama kasutuses olnud maa-ala või pinna hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast paigaldusloal märgitud lõpptähtaega;
  9) informeerima vallavalitsust paigaldusloas sätestatud tähtajast reklaami lühemal eksponeerimisel;
  10) informeerima kolme tööpäeva jooksul vallavalitsust paigaldusloale märgitud vastutava isiku andmete muutumisest;

  (2) Ilma loata paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud või ebarahuldavas seisukorras olev reklaam, kuulub mahavõtmisele. Mahavõtmise kulud kannab reklaami paigaldaja.

  (3) Pärast reklaami mahavõtmist on ettekirjutuse saanud reklaami paigaldaja kohustatud kirjalikult informeerima ettekirjutuse teinud järelevalvet teostavat ametnikku reklaami mahavõtmisest. Mahavõetava reklaami eest maksu arvestamine lõpetatakse pärast kirjaliku teate kättesaamist, kui reklaam on maha võetud.

  (4) Kui reklaami paigaldaja poolt ei ole reklaam või reklaamikandja võetud maha pärast ettekirjutuses määratud tähtaega, on vallavalitsusel õigus rakendada asendustäitmist või sunniraha.

§ 10.   Reklaami paigaldajaõigused

  Reklaami paigaldajal on õigus:
  1) igal ajal loobuda reklaami eksponeerimisest, teatades sellest vallavalitsusele, kui reklaami eksponeerimise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud;
  2) taotleda loa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotlus-maksudeklaratsiooni vähemalt 20 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

4. peatükk REKLAAMIMAKS 

§ 11.   Maksu nimetus, maksuobjekt, maksumaksjad

  (1) Käesoleva maksumäärusega kehtestatava maksu nimetus on reklaamimaks.

  (2) Reklaamimaks on Häädemeeste valla kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ning käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta rahaline kohustus.

  (3) Maksuobjektiks on välireklaam.

  (4) Maksumaksja on reklaami paigaldaja.

§ 12.   Maksumäärad

  (1) Reklaamimaksu määr on:
  1) Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ning Uulu-Valga maantee ääres 5 eur/m2;
  2) mujal 2 eur/m2.

  (2) Ajutiselt (kuni 7 päeva) paigaldatav reklaam on tasuta.

  (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaami, mille paigaldamise tähtaeg on möödunud, maksumäär on 3 (kolme) kordne kehtestatud maksumäärast.

  (4) Iga reklaamikandja reklaami kandev külg maksustatakse eraldi.

§ 13.   Maksu tasumise kord, tähtpäev või tähtaeg

  (1) Igasugune reklaam Häädemeeste valla haldusterritooriumil kuulub maksustamisele, välja arvatud käesoleva määruse § 4 lõikes 2 ja § 16 toodud erijuhud.

  (2) Reklaamimaks tasutakse Häädemeeste valla eelarvesse ühekordselt kogu maksusumma ulatuses enne reklaamiloa väljastamist.

  (3) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub Maksukorralduse seaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 14.   Maksusumma arvutamise või määramise kord

  (1) Maksusumma arvutamisel võetakse aluseks reklaampinna maksumäär ühe ruutmeetri kohta.

  (2) Maksusumma arvutamisel ümardatakse täisruutmeetrist erinev reklaamipind täisruutmeetriteni iga reklaamikandja osas eraldi.

  (3) Maksusumma arvestatakse kalendrikuude järgi. Alla kalendrikuu esitatava reklaami eest arvestatakse maksusumma ühe kalendrikuu eest. Kui reklaami esitamise perioodil esitatakse mõnel kalendrikuul reklaami alla kalendrikuu, arvestatakse iga sellise kalendrikuu eest maksusumma kalendrikuu järgi.

§ 15.   Maksustamisperiood,maksukohustuse tekkimise aeg

  (1) Maksustamisperiood on reklaami esitamise aeg reklaami paigaldamisest kuni reklaami esitamise lõppemiseni.

  (2) Maksukohustus tekib taotlus-maksudeklaratsioonis näidatud reklaami paigaldamise päevast.

  (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise tähtaeg on möödunud, maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päeval ning lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

§ 16.   Võimalikud maksusoodustused ja nende andmise kord

  (1) Maksustamisele ei kuulu:
  1) Reklaam käesoleva määruse § 4 lõikes 2 toodud erijuhtudel;
  2) riigi- ja omavalitsusasutuste, Euroopa Liidu institutsioonide reklaam;
  3) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  4) liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigutatud teave (Eesti Standardi EVS 613-2001 «Liiklusmärgid ja nende kasutamine»);
  5) sotsiaalreklaam - reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit.
  6) avalikult kasutatavale jäätmete kogumisvahendile paigaldatud reklaam selle kogumisvahendi tootja või omaniku või jäätmete koguja kohta.
  7) teave majapidamise või ettevõtte asukohta juhataval suunaviidal, mis ei sisalda muud teavet lisaks majapidamise või ettevõtja ja/või ettevõtte nimele ja ettevõtte kaugusele;
  8) mittetulundusühingute, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaam.

  (2) Vallavalitsusel on õigus eespool nimetamata juhtudel ja maksumaksja poolt esitatud põhjendatud taotluse alusel anda oma korraldusega maksusoodustusi või maksust vabastada.

  (3) Maksusoodustust ei anta isikule:
  1) kes on esitanud maksusoodustuse või -vabastuse taotlemisel valeandmeid;
  2) kes on reklaamimaksu võlglane.

§ 17.   Reklaamimaksu haldamine

  (1) Reklaamimaks ja täiendavalt maksmisele kuuluvad summad laekuvad Häädemeeste valla eelarvesse.

  (2) Reklaamimaksu maksuhalduriks on Häädemeeste Vallavalitsus.

  (3) Reklaamimaksu kogumist korraldab maksuhaldur valla finantsjuhi kaudu.

  (4) Maksuhalduril on kõik Maksukorralduse seadusega maksuhaldurile antud õigused ja pandud kohustused, välja arvatud need õigused ning kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile.

  (5) Häädemeeste Vallavalitsuse finantsjuht on volitatud rakendama reklaamimaksu kogumisel Maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi ja kohustusi.

5. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 18.   Järelevalve

  Kontrolli reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu laekumise üle teostab vallavalitsus.

§ 19.   Vastutus

  (1) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest reklaami paigaldamise osas tuleneb Reklaamiseadusest.

  (2) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest reklaamimaksu osas tuleneb Maksukorralduse seadusest.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Määruse rakendamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist paigaldusloa alusel paigaldatud reklaam kehtib paigaldusloal märgitud tähtpäevani.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud reklaami paigaldamise load kehtivad kuni lubade lõppemiseni.

  (3) Kinnitada välireklaami paigaldamise taotlus-maksudeklaratsiooni vorm vastavalt lisale 1.

§ 21.   Määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Tahkuranna Vallavolikogu 30.jaanuar 2009 määrus nr 3 “Reklaami- ja kuulutusemaksu kehtestamine Tahkuranna vallas” tunnistada kehtetuks.

§ 22.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json