Teksti suurus:

Määruse muutmine ja määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2019, 1

Määruse muutmine ja määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 31.10.2020 nr 22
jõustumine 01.01.2020

Määrus on antud lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktidest 34 ja 37 ning rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõikest 1, § 13 lõikest 2 ja §-st 16.

§ 1. Määruse muutmine
Muuta Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määruse nr 8 „Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ (RT IV, 08.06.2018, 20) § 40 lõiget 2 ja kehtestada see järgmiselt;
„(2) Ametiasutuse hallatavad asutused on
1) Käru Põhikool;
2) Laupa Põhikool;
3) Retla-Kabala Kool;
4) Türi Põhikool;
5) Türi Ühisgümnaasium;
6) Türi Kevade Kool;
7) Türi Lasteaed;
8) Türi Muusikakool;
9) Türi Kultuurikeskus
10) Türi Raamatukogu;
11) Türi Muuseum;
12) Türi Noortekeskus;
13) Türi Päevakeskus;
14) Türi Haldus;
15) Türi Kommunaalasutus
16) Väätsa Põhikool;
17) Väätsa Lasteaed Paikäpp;
18) Väätsa eakate kodu;
19) Väätsa Tervisekompleks.“.
§ 2. Määruste kehtetuks tunnistamine
22. oktoobril 2017 ühinesid Käru vald, Türi vald ja Väätsa vald ning ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglaseks on Türi vald. Arvestades eelmärgitud asjaolusid ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41, tunnistada kehtetuks
1) Türi Vallavolikogu 26. aprilli 2006 määrus nr 36 „Türi Raamatukogu põhimäärus“ (RT IV, 12.02.2016, 3);
2) Türi Vallavolikogu 26. aprilli 2006 määrus nr 37 „Türi Raamatukogu kasutamise eeskiri“ (RT IV, 12,02.2016, 6);
3) Türi Vallavolikogu 29. augusti 2007 määrus nr 24 „Türi Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord“ (RT IV, 12.02.2016, 7);
4) Käru Vallavolikogu 23. oktoobri 2007 määrus nr 106 „ Käru Raamatukogu põhimäärus“ (Riigi Teatajas avaldamata);
5) Käru Vallavolikogu 23. oktoobri 2007 määrus nr 107 „Käru Raamatukogu kasutamise eeskiri“ (RT IV, 14.05.203, 43);
6) Väätsa Vallavolikogu 30. septembri 2010 määrus nr 14 „Väätsa Raamatukogu põhimäärus“ (RT IV, 19.12.2013, 24);
7) Väätsa Vallavolikogu 30. septembri 2010 määrus nr 15 „Väätsa Raamatukogu kasutamise eeskiri“ (RT IV, 19.12.2013, 25);
8) Väätsa Vallavolikogu 30. septembri 2010 määrus nr 16 „Väätsa Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord“ (RT IV, 19.12.2013, 28).
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus on jõus 1. jaanuarist 2020.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json