Teksti suurus:

Vormsi valla heakorra eeskirja muutmine

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2019, 8

Vormsi valla heakorra eeskirja muutmine

Vastu võetud 28.10.2019 nr 6

Määruse kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 361 alusel.

§ 1.   Vormsi valla heakorra eeskirjas tehakse järgmised muudatused:

  (1) § 2 lg 5 muudetakse järgmiselt:
„(5) Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puude vms koristamine.”;

  (2) § 3 lg 1 punkt 2 muudetakse järgmiselt:
„2) heakorratöid kõigil valla omandis olevatel teedel, sealhulgas parklates, eraldiseisvatel matkaradadel, teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on määramata siis kaks meetrit teerajatise piirist) prügimajades ja prügimajade ümbruses ning bussipeatustes koos inventari paigalduse ja hooldusega;”;

  (3) § 3 lg 1 punkt 4 muudetakse järgmiselt:
„4) üldkasutatava ranna heakorratöid;”;

  (4) § 3 lg 1 punkt 6 muudetakse järgmiselt:
„6) heakorratööde tegemise vallale kuuluvates parkides, metsades, haljasaladel kui Vormsi valla õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.”;

  (5) § 4 lõige 2 muudetakse järgmiselt:
„(2) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, vitriini, või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse loal. Paigaldatud esemete korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.”;

  (6) § 4 lg 4 muudetakse järgmiselt:
„(4) Kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik, võib tee omanik tee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata. Tee sulgemisest või liikluspiirangutest teavitatakse avalikkust ja vastav teade avalikustatakse valla kodulehel. Vallavalitsus võib piirangute kehtimisel ajal väljastada raskeveoste tegemiseks erilubasid.”;

  (7) § 4 lisatakse lg 7 muudetakse järgmiselt:
„(7) Avalikus kohas laagrisse jäämine, telkimine ja lõkke tegemine või sõiduki kasutamine elamiseks on lubatud ainult selleks ettenähtud piirkonnas. Eramaadel on telkimine lubatud omaniku loal.”;

  (8) § 5 tunnistatakse kehtetuks.

  (9) § 6 pealkiri muudetakse järgmiselt :
§ 6. Heakord Vormsi vallas hoonestatud kinnistul”;

  (10) § 6 lg 1 muudetakse järgmiselt:
„(1) Vormsi vallas kinnistul või kinnistu osal, millel asub ehitis, on kinnistu omanik kohustatud:”;

  (11) § 6 lg 1 punkt 5 muudetakse järgmiselt:
„5) tagama et õue ja puhastusala muru oleks muru kasvuperioodil regulaarselt niidetud, vastavalt vajadusele, et oleks välditud kulu tekkimine kuid mitte vähem kui 1 kord aastas.”;

  (12) § 7 pealkiri muudetakse järgmiselt:
§ 7. Heakord hoonestamata Vormsi vallas asuvatel kinnistutel”;

  (13) § 7 lg 1 muudetakse järgmiselt:
„(1) Vormsi vallas asuval kinnistul, v.a. § 6 nimetatud kinnistud, on kinnistu omanik kohustatud:”;

  (14) § 7 lg 1 punkt 2 muudetakse järgmiselt:
„2) tuleohutuse tagamiseks niitma või muul moel tagama kinnistu hooldamise vähemalt ühe korra aastas, kui kinnistu osaks on heina-, karja- või põllumaa.”;

  (15) § 71 lg 12 muudetakse järgmiselt:
„(12) Kaevetööde puhul, mis nõuavad liikluse ümberkorraldamist, peab kaeveloa taotleja sellest informeerima valla kodulehe kaudu, nimetades tööde kestvuse ja ümbersõidu marsruudi.”;

  (16) § 8 lg 1 muudetakse järgmiselt:
„(1) Teenindusettevõtja majandustegevuses kasutatavale kinnistule või kinnistu osale kohaldatakse sätteid, mis reguleerivad heakorda Vormsi vallas.”;

  (17) § 12 punkt 2 muudetakse järgmiselt:
„2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal.”;

  (18) § 131 lg 5 tunnistatakse kehtetuks;

  (19) § 14 lg 1 muudetakse järgmiselt:
„(1) Kariloomi tuleb karjatada, aia või elektrikarjusega piiratud alal või karjakuga, omanik peab tagama, et tema loomad ei kahjustaks ümbrust ega reostaks avalikke kohti.”;

  (20) § 14 lg 2 muudetakse järgmiselt:
„(2) Keelatud on loomade pääsemine haljasaladele, laste mänguväljakutele, parkidesse ja kalmistutele.”;

  (21) § 14 lg 3 muudetakse järgmiselt:
„(3) Kariloomi ei tohi pidada koolide, lasteasutuste, toitlustusasutuste, kaupluste ja teiste ühiskondlike hoonete vahetus läheduses.”;

  (22) § 14 lg 5 muudetakse järgmiselt:
„(5) Kariloomi on lubatud pidada ainult omaniku maal või siis lepinguga tema kasutuses oleval maal.”;

  (23) § 14 lg 6 muudetakse järgmiselt:
„(6) Kariloomade pidamisega tekitatud kahjud peab korvama loomade omanik, samuti on ta kohustatud kinni pidama veterinaariat puudutavatest nõuetest ja loomakaitseseadusest.”;

  (24) § 17 lg 1 punkt 9 muudetakse järgmiselt:
„9) pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid siseveekogudes jm selleks mitteettenähtud kohas või reostada neid muul moel;”;

  (25) § 17 lg 1 punkt 15 muudetakse järgmiselt:
„15) sõiduteedel hooldustööde teostamise käigus paigutada lund ja jääd sissesõiduteedele;”;

  (26) § 17 lg 1 punkt 16 tunnistatakse kehtetuks;

  (27) § 17 lg 1 punkt 17 muudetakse järgmiselt:
„17) kuivatada pesu üldkasutataval maa-alal.”;

  (28) § 17 lg 1 punkt 18 muudetakse järgmiselt:
„18) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras vallavalitsuse vastavasisulise loa olemasolul on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile ja tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul;”;

  (29) § 17 lg 1 punkt 22 muudetakse järgmiselt:
„22) kasutada mürkaineid ja pestitsiide;”;

  (30) § 17 lg 1 punkt 24 muudetakse järgmiselt:
„24) grafiti tegemine;”;

  (31) § 19 lg 1 muudetakse järgmiselt:
„(1) Kulu põletamine on keelatud, välja arvatud tuleohutuse seaduses sätestatud erijuhtudel.”;

  (32) § 19 lg 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teataja avaldamist.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json