HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Rõuge Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2019, 37

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.10.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Rõuge vallas (edaspidi vald) elavale isikule põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel on Rõuge vald, tagatakse õppimisvõimalus tema elukohale lähimas Rõuge valla munitsipaalkoolis (edaspidi kool).

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu ka need koolikohustuslikud õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Rõuge vald.

§ 3.   Elukohajärgne kool

  (1) Elukohajärgsed munitsipaalkoolid Rõuge vallas on Misso Kool, Haanja Kool, Rõuge Põhikool, Varstu Kool ja Mõniste Kool.

  (2) Elukohajärgsesse kooli vastuvõtul lähtub kool Rõuge Vallavolikogu 22.05.2018 määrusest nr 13 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord Rõuge vallas“.

  (3) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses lähtutakse kaasava hariduse põhimõttest, mille kohaselt õpivad hariduslike erivajadustega õpilased üldjuhul elukohajärgses tavakoolis.

  (4) Kool, kuhu õpilane õppima asub ja mis on õpilasele Eesti rahvastikuregistri andmete alusel elukohale lähim Rõuge valla munitsipaalkool või on elukohast kooli korraldatud koolitransport, loetakse õpilase elukohajärgseks kooliks.

§ 4.   Elukohajärgne kool põhihariduse omandamiseks mittestatsionaarses õppes

  Rahvastikuregistri andmetel Rõuge vallas elavale 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud, on elukohajärgseks kooliks lähim munitsipaalkool, kus toimub mittestatsionaarne õpe.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Mõniste Vallavalitsuse 18.03.2011 määrus nr 1 „Mõniste vallas elavale lapsele elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mailis Koger
vallavanem

Eve Mändmaa
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json