EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Messitoetuse andmise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2019, 51

Messitoetuse andmise kord

Vastu võetud 23.01.2014 nr 3
RT IV, 31.01.2014, 1
jõustumine 03.02.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.10.2015RT IV, 16.10.2015, 101.11.2015
25.01.2018RT IV, 01.02.2018, 3104.01.2018
31.10.2019RT IV, 08.11.2019, 3801.12.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5, konkurentsiseaduse § 301 lg 1 ja § 33 ning Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 ja § 26 lg 1 p 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Messitoetuse andmise kord (edaspidi määrus) reguleerib Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi ettevõtlusamet) kaudu Eestis toimuvatel messidel osalemise toetuse andmist ja kasutamist.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 08.11.2019, 38 - jõust. 01.12.2019]

§ 11.   Riigiabi

  (1) Korras nimetatud toetus on käsitatav vähese tähtsusega abina komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1-8) (edaspidi VTA määrus), artikli 3 mõistes. Toetuse andmisele kohaldatakse VTA määruses ning konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

  (2) Ühele taotlejale antud vähese tähtsusega abi ei tohi kolme järjestikuse majandusaasta jooksul koos käesoleva korra alusel taotletava toetusega ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot.

  (3) Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse VTA määruse artikli 5 lõikes 1 sätestatud vähese tähtsusega abi kumuleerimise reegleid.

  (4) Toetuse andmisel kohaldatakse konkurentsiseaduse § 492 lõikes 3 sätestatut.

  (5) Vähese tähtsusega abi suuruse arvutamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud VTA määruse artikli 2 lõike 2 kohaselt.

  (6) Korda ei kohaldata VTA määruse artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

  (7) Toetuse saajal on kohustus säilitada toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumente kümme aastat alates toetuse otsuse tegemisest.

  (8) Ettevõtlusamet säilitab toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumente kümme aastat alates korra alusel viimase toetuse andmisest.
[RT IV, 08.11.2019, 38 - jõust. 01.12.2019]

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on toetada Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate osalemist Eestis toimuvatel messidel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele ja müügi edendamisele, ning arendada selle kaudu väikeettevõtlust Tallinnas.

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) ettevõtja - füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele on kaupade müük või teenuste osutamine püsiv tegevus, või seaduses sätestatud äriühing;
  2) mess - Eestis toimuv ettevõtjate tooteid või teenuseid tutvustav väljapanek, mis toimub väljaspool ettevõtjate müügikohta ja mille eesmärk on laiendada ettevõtjate müügi- ja kontaktvõrgustikku ning leida koostööpartnereid;
  21) messikorraldaja - äriühing või mittetulundusühing, sihtasutus või erialaliit, kelle tegevusala on viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal messide korraldamine;
[RT IV, 01.02.2018, 31 - jõust. 04.01.2018]
  3) messistend - ekspositsiooni esitlemiseks kujundatud ja rajatud keskkond;
  4) omafinantseering - toetuse saaja rahaline panus abikõlblike kulude katmisse. Omafinantseeringuna ei käsitata teisi kohaliku omavalitsuse, riigi või Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
  5) stendipind - messikorraldajalt üüritud pind ekspositsiooni esitlemiseks;
  6) toetuse saaja - toetuse taotleja, kelle taotlus on tunnistatud vastavaks;
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]
  7) toetuse taotleja (edaspidi taotleja) - ettevõtja, kes on esitanud ettevõtlusametile toetuse taotluse ja kes pakub messil oma kaupu või teenuseid;
[RT IV, 01.02.2018, 31 - jõust. 04.01.2018]
  8) taotlus - vormikohane kirjalik toetuse taotlemise avaldus ja sellele lisatud dokumendid;
  9) trükis - paberile trükitud reklaam- ja teabematerjal (välja arvatud visiitkaardid), mis on mõeldud klientidele messil jagamiseks;
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]
  10) esitlustarvik - paberile või kangale trükitud teabega ja kokkupandava kergkonstruktsiooniga abivahend (roll-up, bännerstend jms), mis on mõeldud messil kasutamiseks.
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

2. peatükk ABIKÕLBLIKUD KULUD NING TOETUSE ÜLEMMÄÄR 

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Toetust antakse neil messidel osalemiseks, mille korraldaja tegevusala on viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal messide korraldamine ja mis on loetletud ettevõtlusameti juhataja asjaomases käskkirjas.
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

  (2) Abikõlblikud on järgmised messil osalemisega seotud kulud:
  1) messi osavõtutasu eeldusel, et hinnapakkumise või arve on taotlejale väljastanud messikorraldaja ning taotleja tasub messikorraldajale;
  2) stendipinna üürikulu eeldusel, et hinnapakkumise või arve on taotlejale väljastanud messikorraldaja ning taotleja tasub messikorraldajale;
  3) messistendi või stendipinna kujundamise ja/või ehitamise kulu;
  4) kaardimakseterminali rentimise ja seadistamise kulu;
  5) trükiste ja esitlustarvikute kujundamise, trükkimise ja tootmisega seotud kulud eeldusel, et arve on taotlejale väljastanud ettevõtja, kelle tegevusala viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal on trüki- või kujundusteenuse osutamine.
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kulud on abikõlblikud eeldusel, et kulu on tekkinud taotleja ja ettevõtja vahelisest tehingust ning viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal on ettevõtja tegevusala olnud asjaomase teenuse osutamine.
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

  (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kulud ühe ettevõtja osutatud teenuste ja müüdud kaupade eest on abikõlblikud 900 euro ulatuses (ilma käibemaksuta) taotluse kohta.
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

  (4) Kulu arvestatakse tekkepõhiselt.

  (5) Sularahas tasutud kulu ei ole abikõlblik.

  (6) Abikõlblikud on kulud, mis on tekkinud alates taotleja messile registreerimisest kuni lõpparuande esitamiseni.
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

  (7) Käibemaks on abikõlblik, kui on võimalik näidata, et õigusaktide kohaselt ei ole projekti raames tasutud käibemaksust õigust sisendkäibemaksu maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel.

  (8) Kui ettevõtlusamet teeb otsuse tunnistada taotlus mittevastavaks, jäävad tehtud ja kavandatavad kulutused taotleja kanda.
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

  (9) Tulumaksuseaduse § 8 lõikes 1 sätestatud seotud isikute vahel tehtud tehingute alusel tekkinud kulud ei ole abikõlblikud.
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

§ 5.   Toetuse ülemmäär

  (1) Toetust antakse kuni 1000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.

  (2) Toetust antakse kuni 50% tegelikult tehtud abikõlblikest kulutustest.

  (3) Ühele taotlejale antakse toetust maksimaalselt kahel messil osalemiseks kalendriaastas.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotluste vastuvõtmine kuulutatakse välja ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga. Teave taotluste vastuvõtmise kohta avaldatakse Tallinna veebilehel ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

  (2) Taotluse vorm on kättesaadav Tallinna linna veebilehel (www.tallinn.ee) ja ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn).

  (3) Taotlus esitatakse ettevõtlusametile vähemalt 21 kalendripäeva enne messi algust. Hiljem esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.

  (4) Taotlus esitatakse vormikohase digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina (ettevotlus@tallinnlv.ee) või allkirjastatud paberdokumendina koos elektroonilise koopiaga ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn). Taotlusega koos esitatakse vormil nõutud lisadokumendid, sh hinnapakkumised projekti eelarves näidatud kõigi kulude kohta. Taotlusele kirjutab alla taotleja või tema seaduslik esindaja.
[RT IV, 01.02.2018, 31 - jõust. 04.01.2018]

  (5) Toetuse taotlemise vormi kehtestab linnavalitsus.

  (6) Ettevõtlusamet peatab taotluste vastuvõtmise juhataja käskkirjaga, kui kalendriaastal vastavaks tunnistatud taotluste alusel antavate toetuste kogumaht on võrdne summaga, mis on asjaomasel aastal linna eelarves ettevõtlusametile toetuse maksmiseks ette nähtud. Taotlused, mis on esitatud pärast toetuse maksmiseks ette nähtud summa täitumist, jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse taotlejale.
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

  (7) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotluste vastuvõtmise peatamist avatakse taotluste vastuvõtmine juhul, kui linna eelarves nähakse ette lisavahendid toetuse eraldamiseks.

§ 7.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on äriregistri andmetel registreeritud Tallinnas;
  2) taotleja on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja esitanud äriregistrile vähemalt ühe majandusaasta aruande;
  3) taotleja töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale on viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal kuni 20, töötleva tööstuse tegevusvaldkonnas (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (edaspidi EMTAK) 2008, jagu C) tegutseval taotlejal kuni 100. Taotleja käive viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal on kuni 400 000 eurot. Kui taotleja on tegutsenud kauem kui kaks majandusaastat ja esitanud äriregistrile vähemalt kaks majandusaasta aruannet, siis peab taotleja täistöökohaga töötajate arv viimase kuue kuu jooksul olema vähemalt üks;
[RT IV, 01.02.2018, 31 - jõust. 04.01.2018]
  4) taotlejal on tasutud riiklikud ja kohalikud maksud ja tal ei ole Tallinna linna ees muid võlgnevusi. Eelnimetatud võlgnevuste ajatamise korral peavad maksed olema tasutud maksegraafiku kohaselt. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses ja maksuseadustes sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse;
  5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
  6) äriühingust taotleja osanikeks ja/või aktsionärideks on vähemalt 51% ulatuses füüsilised isikud.

  (3) Taotleja viimases äriregistrile esitatud majandusaasta aruandes toodud müügitulust ei moodusta rohkem kui 50% järgmised tegevusvaldkonnad:
  1) põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008, jagu A);
  2) joogitootmine, v.a alkoholivaba joogi tootmine, mineraalvee ja muu villitud vee tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 11, v.a alajagu 1107);
  3) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);
  4) hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008, jagu G);
  5) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K);
  6) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);
  7) juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 69); peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 70); turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 732);
  8) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 8.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Kui taotluses esineb kõrvaldatavaid puudusi, määrab ettevõtlusamet taotlejale esimesel võimalusel puuduste kõrvaldamise tähtaja. Ettevõtlusamet teavitab taotlejat sellest, millised asjaolud vajavad selgitamist ja/või täiendamist. Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtajaks esitatuks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaja jooksul, võib ettevõtlusamet jätta taotluse läbi vaatamata.
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

  (2) Taotleja ja taotluse vastavus määruses esitatud nõuetele otsustatakse ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga kümne tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

  (4) Kui nõuetele vastavate taotluste alusel väljamaksmisele kuuluv summa ületab ettevõtlusametile asjaomasel eelarveaastal toetuseks ette nähtud kogusumma, peatab ettevõtlusamet taotluste vastuvõtmise § 6 lõike 6 kohaselt. Enne taotluste vastuvõtmise peatamist laekunud taotlused tunnistatakse vastavaks linnaeelarves selleks ette nähtud summa ulatuses ja taotluste laekumise järjekorras. Pärast taotluste vastuvõtmise peatamist laekunud taotlused, millele eelarves ette nähtud vahenditest ei piisa, jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse taotlejale.
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

  (5) Ettevõtlusamet edastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käskkirja taotlejale posti või e-posti teel viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. Digitaalselt allkirjastatud otsuse võib edastada e-posti teel, kui taotleja on taotluses väljendanud selleks nõusolekut.
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

5. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSMINE 

§ 9.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse saaja esitab 21 kalendripäeva jooksul pärast messi toimumist aruande messil osalemise kohta digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina või allkirjastatud paberdokumendina koos elektroonilise koopiaga. Aruande kohustuslikud lisad on:
  1) abikõlblike kulude tegemist ja nende eest tasumist tõendavad dokumendid ja/või nende koopiad (arved ja maksekorraldused);
  2) fotod, mis tõendavad messil osalemist;
  3) info- ja reklaamtrükiste näidised (kui messiks on valmistatud trükiseid).

  (2) Messil osalemise aruande kinnitab ettevõtlusameti juhataja.

  (3) Aruande läbivaatamisel ja makstava toetuse määramisel lähtutakse taotlusest, ettevõtlusameti juhataja taotluse vastavaks tunnistamise käskkirjast ning aruandele lisatud abikõlblike kulude tegemist tõendavatest dokumentidest. Toetus kantakse tõendatud abikõlblike kulude eest toetuse saaja pangakontole 21 kalendripäeva jooksul arvates aruande ja selle kohustuslike lisade kontrollimisest ja aruande kinnitamisest.
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

  (4) Kui toetuse saaja jätab aruande ja selle lisad tähtajaks esitamata või kui pärast taotluse vastavaks tunnistamist ilmneb taotlejale esitatavate nõuete mittevastavus, tunnistab ettevõtlusamet taotluse vastavaks tunnistamise käskkirja kehtetuks ja teavitab toetuse saajat sellest viivitamata.
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

§ 10.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab ettevõtlusamet.

  (2) Toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub ettevõtlusamet esitatud taotlusest, aruandest ja vajaduse korral kohapealse kontrolli tulemustest.

  (3) Kui toetuse saaja on esitanud valeandmeid või rikkunud määruses sätestatud tingimusi, on ettevõtlusametil õigus esitada kolme aasta jooksul arvates otsuse tegemisest toetuse saajale nõudeavaldus tagastada toetus täies mahus.

  (4) Kui taotleja on esitanud ettevõtlusametile valeandmeid, ei ole tal kolme aasta jooksul pärast valeandmete esitamist õigust toetust saada.

  (5) Ettevõtlusametil on õigus pärast toetuse väljamaksmist avalikustada Tallinna veebilehel toetuse saaja nimi, tegevusvaldkond, messi nimetus, millel toetuse saaja osales, ja toetuse summa.
[RT IV, 16.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json