Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kihelkonna Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2022, 11

Kihelkonna Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 27.10.2022 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 “Saaremaa valla põhimäärus” § 34 lõike 1 ja Saaremaa Vallavolikogu 24. novembri 2017. a määruse nr 14 “Saaremaa Vallavalitsuse põhimäärus” § 27 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Kihelkonna Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) tegevuse eesmärgid ja ülesanded, tegevuse korraldamise, majandamise ja asjaajamise alused.

§ 2.   Asutuse nimetus, asukoht, tegevuskohad

  (1) Hooldekodu nimi on Kihelkonna Hooldekodu.

  (2) Hooldekodu asukoht on Ravi tn 1, Kihelkonna alevik, Saaremaa vald, Saare maakond.

  (3) Hooldekodu postiaadress on Ravi tn 1, 93401 Kihelkonna alevik, Saaremaa vald, Saare maakond.

  (4) Hooldekodu tegevuskohad on:
  1) Kihelkonna hooldekodu - Ravi tn 1, Kihelkonna alevik, Saaremaa vald, Saare maakond;
  2) Mustjala päevakeskus-pansionaat – Alevi tn 16, Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond.

§ 3.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Hooldekodu on Saaremaa Vallavalitsuse hallatav asutus, mis tegutseb vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna eest vastutava struktuuriüksuste haldusalas.

  (2) Hooldekodu juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika, eelarve

  (1) Hooldekodul võib olla kasutusel oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab vallavalitsus hooldekodu juhataja ettepanekul.

  (3) Hooldekodul on oma eelarve Saaremaa valla eelarves.

§ 5.   Asjaajamise alused

  (1) Hooldekodu asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Hooldekodu asjaajamise korraldust reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab juhataja käskkirjaga.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 6.   Tegevuse eesmärk

  (1) Hooldekodu tegevuse eesmärk on sotsiaalteenuste korraldamine, osutamine ja arendamine puudega inimesele, eakale ja teisele abivajajale (edaspidi sihtrühm) toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks ning erinevate toetavate teenuste osutamine.

  (2) Eesmärgi saavutamiseks täidab hooldekodu järgmisi ülesandeid:
  1) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  2) eluruumi teenus;
  3) väljaspool kodu osutatav intervallhooldus;
  4) väljaspool kodu osutatav päevahoiuteenus;
  5) päevakeskuse teenus.

§ 7.   Hoolekodu ülesanded

  (1) Eesmärgist tulenevalt täidab hooldekodu järgmisi ülesandeid:
  1) juhendab ja abistab klienti igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
  2) loob klientidele turvalised elamis- ja hooldamistingimused;
  3) kindlustab kliendid vajaduse korral esmatasandi arstiabiga;
  4) teeb koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega eesmärgiga võimaldada klientide tegevusvõime säilitamiseks ja arendamiseks vajalikke teenuseid;
  5) korraldab klientidele huvi- ja ühistegevusi;
  6) korraldab klientidele abivahendite soetamist ja rentimist.

  (2) Hooldekodu lähtub oma tegevuses järgmistest põhimõtetest:
  1) kliendikeskne lähenemisviis teenuste osutamisel;
  2) erinevate sihtrühmade iseseisva toimetuleku igakülgne toetamine;
  3) teenuse saajate põhiõiguste järgimine;
  4) sotsiaaltöö eetikanormide järgimine.

  (3) Lähtudes vajadusest võib hooldekodu osutada eneseväärikust säilitava elustandardi ja sotsiaalse turvalisuse tagamiseks ning toimetulekuvõime säilitamiseks muid toimetulekuks vajalikke sotsiaalteenuseid.

  (4) Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Saaremaa vald. Teiste omavalitsusüksuste elanikke võetakse hooldekodusse vabade kohtade olemasolul.

3. peatükk HOOLDEKODUSSE VASTUVÕTMINE JA LAHKUMINE 

§ 8.   Hooldekodusse vastuvõtmine

  (1) Hooldekodusse võetakse vastu inimesed, kes ei ole oma tegevusvõimest, tervislikust seisundist või elukeskkonnast tulenevalt või sotsiaalse olukorra tõttu suutelised kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulema ja/või oma elu korraldama.

  (2) Hooldekodusse võib isiku vastu võtta ka terviseasutuse või sotsiaaltööspetsialisti taotlusel või suunamisel.

  (3) Hooldekodu teenuseid vajava isikuga või tema seadusliku esindajaga, kliendi elukohajärgse omavalitsusüksuse või muu teenust rahastava füüsilise või juriidilise isikuga sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu leping.

§ 9.   Hooldekodust lahkumine

  Hooldekodust lahkumine toimub isiku või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel või isiku surma tõttu.

4. peatükk STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

§ 10.   Hooldekodu struktuur

  (1) Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (2) Hooldekodu tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (3) Vallavalitsus korraldab juhataja vaba ametikoha täitmiseks konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (4) Juhataja:
  1) juhib hooldekodu, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ette nähtud vahendite piires;
  3) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks hooldekodu töötajate koosseisu ja palgamäärade projekti;
  4) töötab välja ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
  5) töötab välja hooldekodu töökorralduse reeglid ja muud hooldekodu sisesed eeskirjad ning esitab need kinnitamiseks vallavalitsusele;
  6) sõlmib, muudab ja lõpetab hooldekodu töötajatega töölepingud;
  7) esitab vallavalitsusele hooldekodu eelarve projekti;
  8) sõlmib hooldekodus klientide lepinguid;
  9) vastutab hooldekodu valduses oleva vallavara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
  10) vastutab eelarve vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;
  11) rakendab abinõusid hooldekodu töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  12) korraldab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  13) esitab vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse muutmise kohta;
  14) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (5) Juhataja äraolekul täidab juhataja ülesandeid juhataja määratud isik.

5. peatükk FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS, JÄRELEVALVE 

§ 11.   Hooldekodu vara ja vahendid

  (1) Hooldekodu vara moodustavad tema kasutusse Saaremaa valla poolt antud varad.

  (2) Hooldekodu eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, vahendid hooldekodu osutatud tasulistest teenustest ning eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

  (3) Hooldekodu osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

  (4) Hooldekodu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 12.   Aruandlus

  Hooldekodu esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 13.   Järelevalve

  Järelevalvet hooldekodu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Hooldekodu tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

  (1) Hooldekodu ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab Saaremaa Vallavolikogu.

  (2) Hooldekodu ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 15.   Hooldekodu põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine

  Hooldekodu põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab Saaremaa Vallavolikogu.

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Kihelkonna Vallavolikogu 20. juuni 2011. a määrus nr 10 „Hooldekodu põhimäärus“.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json