SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2023
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2022, 23

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Vastu võetud 29.04.2021 nr 7
RT IV, 07.05.2021, 21
jõustumine 10.05.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.10.2022RT IV, 08.11.2022, 1211.11.2022, osaliselt 01.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (edaspidi kord) reguleerib isiku ja perekonna toimetuleku soodustamiseks Luunja valla korraldatavate sotsiaalteenuste (edaspidi teenus) ja makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) rahastamist, tingmusi ja korda.

  (2) Korda kohaldatakse kooskõlas sotsiaalseadustiku üldosa seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, haldusmenetluse seaduse ja teiste sotsiaalkaitse korraldust ja sotsiaalkaitse tagamist reguleerivate seaduste ja riiklike määrustega.

  (3) Korras kasutatakse mõisteid käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitud seaduste ja nende alusel antud riiklikes õigusaktides sätestatu tähenduses.

  (4) Toimetulekupiir käesoleva korra tähenduses on Riigikogu poolt riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir.

  (5) olekandelise abi andmisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abieluga sarnanevas suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

  (6) Luunja Vallavalitsusel on õigus määrata abivajavale isikule erandkorras teenus või toetus, mida kord ette ei näe, kui selle tingib ettenägemata olukord ning seda teenust või toetust ei ole võimalik või põhjendatud viia teenuste ja toetuste loetellu. Nimetatud juhul juhindub vallavalitsus korra eesmärgist ja Luunja valla eelarves ettenähtud rahalistest vahenditest.

  (7) Luunja vald avaldab valla veebilehel teenuste ja toetuste kirjelduse, taotluste vormid ja nende täitmise juhendid.

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi saajad

  (1) Sotsiaalteenust ja -toetust on õigustatud taotlema isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Luunja vald ja kelle tegelik elukoht on Luunja vald või isik kes vajab vältimatut sotsiaalabi ning viibib Luunja valla haldusterritooriumil, kui käesoleva määrusega ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Lapsele antava sotsiaalhoolekandelise abi saamise aluseks on lapse tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht Luunja vallas.

  (3) Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikujärgne elukoht ei ole Luunja vald.

§ 3.   Sotsiaalhoolekandelise abi liigid

  (1) Luunja vald korraldab järgmisi sotsiaalteenuseid, mille täpne kirjeldus, eesmärk ja sisu on sätestatud sotsiaalhoolekande seaduses:
  1) koduteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) täisealise isiku hooldus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) varjupaigateenus;
  7) turvakoduteenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus;
  9) eluruumi tagamise teenus;
  10) võlanõustamisteenus;
  11) lapsehoiuteenus;
  12) asendushooldusteenus;
  13) järelhooldusteenus.

  (2) Luunja vald korraldab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid sotsiaalteenuseid, milleks võivad olla (loetelu ei ole ammendav):
  1) erialaspetsialisti nõustamisteenus;
  2) perenõustamisteenus;
  3) perelepitusteenus;
  4) kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
  5) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
  6) toiduabi;
  7) viipekeele tõlketeenus.

  (3) Luunja vald maksab järgmisi sissetulekust mittesõltuvaid toetusi:
  1) sünnitoetus;
  2) suure pere toetus;
  3) lapsehoiuteenuse ja lasteaiakoha kasutamise toetus;
  4) aabitsatoetus;
  5) koolilõuna toetus;
  6) õppetoetus;
  7) eakate juubelitoetus;
  8) hooldajatoetus
  9) matusetoetus.

  (4) Luunja vald maksab järgmisi sissetulekust sõltuvaid toetusi:
  1) lastelaagri toetus;
  2) tervisetoetus;
  3) küttepuude toetus;
  4) toetus kriisiolukorra või õnnetusjuhtumi korral;
  5) toimetulekutoetus.

§ 4.   Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Abi saamiseks esitab abi vajav isik, temale määratud eestkostja, hooldaja või muu isik vallavalitsusele sellekohase taotluse. Kui abivajajast saadakse teada muul viisil, selgitab taotlust menetlev ametnik välja isiku tahte ja tema abivajaduse.

  (2) Taotlust ei pea esitama eakate juubelitoetuse saamiseks.

  (3) Taotluses märgitakse ära vähemalt taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, selgitus abivajaduse kohta, arveldusarve number, taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri. Täpsemad taotluse vormid avaldab vallavalitsus valla veebilehel.

  (4) Toetust menetleval ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus nõuda taotleja enda ja tema ülalpidamiskohuslaste sissetulekut ja varalist seisu tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid. Ametnikul on põhjendatud vajaduse korral õigus teha päringuid andmete saamiseks läbi sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) ja muude infosüsteemide.

  (5) Isiku pöördumisel või abivajadusest teadasaamisel hindab ametnik vajadusel hindamisinstrumendi, kodukülastuse, vestluse ja majandusliku olukorra analüüsi põhjal toetuse või teenuse saaja abivajadust ning selgitab välja taotleja konkreetsed vajadused. Abivajaduse hindamisel arvestatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid. Abivajaduse muutumisel tuleb läbi viia korduvhindamine.

  (6) Isikule, kes iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi, mis hõlmab ka vajadust koordineerida mitme organisatsiooni koostööd abi andmisel, rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste pakkumisel lähtutakse edaspidi juhtumiplaanist.

  (7) Teenuse või toetuse määramise/või mittemääramise otsustab vallavalitsus hiljemalt 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest või teenuse ja/või toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saatmise päevast. Teenuse või toetuse maksmise otsustab vallavalitsus üldjuhul korraldusega.

  (8) Toetuse taotluse rahuldamisel loetakse sellekohane otsus taotlejale teatavaks tehtuks toetuse väljamakse tegemisega.

  (9) Toetus kantakse 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest taotleja pangakontole või taotluse aluseks olnud arve esitaja arvelduskontole.

  (10) Toetuse võib erandkorras ning põhjendatud juhtudel välja maksta sularahas vallavalitsuse kassast.

§ 5.   Sotsiaalhoolekandelise abi suurus

  (1) Sotsiaaltoetuste suurused on kehtestatud käesoleva määruse lisas.

  (2) Sissetulekust sõltuvat toetust on õigus saada isikul või perekonnal, kelle kõigi liikmete keskmine netosissetulek 3 eelmisel kuul on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kolmekordne määr.

  (3) Toimetulekutoetuse arvestamine toimub sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks kehtestab vallavolikogu määrusega.

  (4) Teenuse osutamise eest võib võtta tasu. Luunja valla poolt rahastatavate teenuste eest tasu võtmise tingimused ja tasu määra kehtestab vallavolikogu määrusega. Riigieelarveliste teenuste puhul toimub teenuste rahastamine riigi poolt.

  (5) Valla korraldatavate või osutatavate teenuste rahastamine tagatakse kas osaliselt või täies ulatuses valla eelarvest.

§ 6.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmisest keeldumine ja abi andmise lõpetamine

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisest võib keelduda kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei esita teenuse ja /või toetuse määramiseks vajalikke lisaandmeid, dokumente või ei kõrvalda muid taotluse puudusi;
  3) perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste puhul vallavalitsus leiab, et taotleja või tema pereliikmete ning kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või tema pereliikmetele toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
  4) perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste puhul töövõimeline 18- aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi, on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses;
  5) taotleja on eelnevalt saadud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  6) taotlejal on täitmata rahalisi kohustusi Luunja valla ees;
  7) teenuste vajadust on võimalik või otstarbekam katta teiste teenuste või muu abiga;
  8) abivajaduse katavad riiklikud teenused.

§ 7.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetus makstakse lapse vanemale või eestkostjale, kui lapse üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel olnud Luunja valla elanik vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ja lapse sünni registreerimisest kuni sünnitoetuse viimase osamakseni on mõlema vanema, üksikvanema või eestkostja elukoht pidevalt registreeritud Luunja valda.

  (2) Sünnitoetust makstakse lapse vanemale, üksikvanemale või eestkostjale kolmes osas. Sünnitoetuse esimene osa makstakse pärast lapse sünni registreerimist. Sünnitoetuse teine osa makstakse lapse 1- aastaseks saamisel. Sünnitoetuse kolmas osa makstakse lapse 2- aastaseks saamisel.

  (3) Mitmike sünni korral rakendatakse igale lapsele toetuse maksimaalmäära.

§ 8.   Suure pere toetus

  (1) Suure pere toetust makstakse alates pere neljandast lapsest kaks korda aastas (augustis ja detsembris).

  (2) Suure pere toetuse suuruse otsustab vallavalitsus volikogu poolt kehtestatud eelarve piires.

§ 9.   Hõbelusikas ja laste jõulupakid
[RT IV, 08.11.2022, 12 - jõust. 11.11.2022]

  (1) Hõbelusikas on asjaline toetus. Vastsündinule kingitakse nimeline hõbelusikas, kui lapse, lapse vanemate, üksikvanema või eestkostja elukoht on rahvastikuregistri andmetel Luunja vald.

  (2) Jõulupakkide toetus on asjaline toetus, mille saamise õigus on kõigil Luunja valla lastel alates teisest eluaastast ning 1.-9. klassi õpilastel.
[RT IV, 08.11.2022, 12 - jõust. 11.11.2022]

  (3) Hõbelusika ja jõulupaki (rahalise) suuruse otsustab vallavalitsus vallavolikogu poolt kehtestatud eelarve piires.

§ 10.   Lapsehoiuteenuse ja lasteaiakoha kasutamise toetus

  (1) Lastehoiu kohatasu toetust makstakse eralastehoius, eralasteaias, teise omavalitsuse munitsipaallasteaias või munitsipaallastehoius kohta kasutava lapse eest järgmistel tingimustel:
  1) laps ja üks vanematest või laps ja üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Luunja valla elanikud;
  2) laps on 1,5 kuni 7-aastane;
  3) vanema poolt eelistatud munitsipaallasteaias või munitsipaallastehoius ei ole lapsele kohta pakkuda.

  (2) Toetusega kompenseeritakse summa, mille võrra ületab teenus valla lasteaedade arvestusliku kohamaksumuse.

  (3) Lapsehoiuteenuse toetuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus koos nõutud lisadega.

  (4) Toetuse maksmine lõpetatakse, kui:
  1) laps on lõpetanud lasteaiateenuse kasutamise;
  2) laps on kolinud elama teise omavalitsusse;
  3) lapsele on pakutud vanema poolt eelistatud munitsipaallasteaias kohta, kuid vanem on kohast loobunud.

§ 11.   Aabitsatoetus

  (1) Aabitsatoetus on ühekordne toetus mida makstakse esmakordselt 1. klassi õppima asuva lapse vanematele, kui lapse ja mõlema vanema, üksikvanema või eestkostja elukoht avalduse esitamise ajaks on olnud elanike registri andmetel eelnevad kolm kuud Luunja vald.

  (2) Taotluse võib esitada lapse esmakordse koolimineku aastal alates 1. augustist kuni 31. detsembrini.

§ 12.   Koolilõuna toetus

  (1) Koolilõuna toetusena põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele kompenseeritakse riigieelarvest makstava ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe.

  (2) Luunja Keskkooli õpilastele kompenseeritakse hommikusöögi maksumus.

  (3) Koolilõuna toetusena kutsekooliõpilastele (põhikooli baasil) kompenseeritakse koolilõuna osaliselt, korra kvartalis õppetöö perioodil. Õpilasel ei tohi olla üle 10 tunni põhjuseta puudumise kvartalis.

§ 13.   Õppetoetus

  (1) Gümnaasiumiastme õpilastele, kes õpivad väljaspool Luunja valda, kompenseeritakse töövihikute maksumus.

  (2) Ühistranspordi kasutamise maksumus kompenseeritakse vähekindlustatud peredest pärit või muukeelse põhikooli-, gümnaasiumiastme ja põhikooli baasil kutsekooli õpilastele, kes kasutavad kooli sõiduks ühistransporti, sh Tartu linnaliine.

§ 14.   Eakate juubelitoetus

  Toetust makstakse alates 70. eluaastast iga viie aasta järel, isiku sünnikuul inimestele, kelle elukoht on elanike registri andmetel viimased kuus kuud registreeritud Luunja valda ning kelle tegelik elukoht on Luunja vallas.

§ 15.   Hooldajatoetus

  (1) Hoolduse seadmist ja hooldajatoetust saab taotleda isik, kes hooldab suure abivajadusega isikut.

  (2) Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise eelduseks on hooldatava abivajaduse hindamine.

  (3) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt alates hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise kalendrikuust hiljemalt kuu viimasel kuupäeval hooldaja arvelduskontole. Kui toetuse saamise õigus lõpeb kuu keskel, makstakse toetus selle kuu eest välja täies ulatuses.

  (4) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse kui hooldaja või hooldatav viibib järjest üle kahe kuu haiglaravil.

  (5) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldatava või hoodaja taotluse alusel või järgmistel juhtudel:
  1) kui on ära langenud hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise alus;
  2) kui hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
  3) hooldatava paigutamisel ööpäevaringsesse hoolekandeasutusse;
  4) hooldatava teise omavalitsuse territooriumile elama asumine;
  5) hooldatava või hooldaja surma korral;
  6) hooldusvajaduse vähenemine;
  7) muul põhjusel kaalutlusotsuse alusel sh valeandmete esitamisest teadasaamisel ja hooldamise sisu ja kvaliteedi õigustatud ootustele mittevastamisel.

  (6) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise peatamise, lõpetamise või suuruse muutmise 10 päeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

§ 16.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse isiku surma korral, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht oli Luunja vald.

  (2) Matusetoetus makstakse kirjaliku taotluse alusel matuse korraldajale olenemata korraldaja elukohast ja sugulusastmest.

§ 17.   Lastelaagri toetus

  Lastelaagri toetus on üks kord aastas makstav vajaduspõhine toetus laagris osaleva 7-18 aastase lapse, kes õpib üldhariduskooli päevases õppevormis, osaluse hüvitamiseks.

§ 18.   Tervisetoetus

  (1) Tervisetoetust makstakse vajaduspõhiselt alljärgnevate kulude osaliseks või täielikuks katmiseks:
  1) töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspensioni) saavale isikule üks kord aastas retseptiravimite kompenseerimiseks tingimusel, et isik ei teeni sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;
  2) puudega lapsele ja puudega täiskasvanule meditsiiniliselt põhjendatud abivahendi ostmiseks või laenutamiseks;
  3) kuni 18- aastase lapse prillide (või nägemisteravust korrigeerivate abivahendite) hüvitamiseks;
  4) meditsiiniasutuse tõendi alusel hüvitatakse pikaajalise koduse hapnikuravi saaja elektrienergia kulud üks kord kuus;
  5) nägemispuudega isiku juhtkoera ülalpidamiseks üks kord kvartalis;
  6) muudel tervisest tulenevatel põhjendatud juhtudel (voodipäev, transport jms).

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktide 1 kuni 3 ja punktis 6 sätestatud toetuse taotlusele tuleb lisada kulusid tõendavad dokumendid.

  (3) Vallavalitsus otsustab igakordselt vajadusest lähtuvate toetuste suuruse taotlust menetleva ametniku ettepanekul.

§ 19.   Küttepuude toetus

  (1) Küttepuude toetus on üks kord aastas makstav toetus ahiküttega eluruumi küttekulude kompenseerimiseks.

  (2) Küttepuude toetusele on õigus toimetulekuraskustes perekonnal ja üksi elaval vanaduspensionäril.
[RT IV, 08.11.2022, 12 - jõust. 11.11.2022]

  (3) Küttepuude toetuse taotlusele tuleb lisada kulusid tõendav dokument.

§ 20.   Toetus kriisiolukorra või õnnetusjuhtumi korral

  (1) Toetust makstakse isikule või perekonnale, kes on sattunud kriisiolukorda loodusõnnetuse, tulekahju või muu õnnetusjuhtumi tagajärjel.

  (2) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele taotluse, millele lisab vajadusel vastavate ametkondade tõendid taotluse põhjendatuse kinnitamiseks (päästeamet, politsei, tervishoiuasutus vms).

  (3) Toetuse määramisel võetakse arvesse isiku või perekonna toimetulekuvõimet ning elukondlikke vajadusi.

  (4) Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus vallavolikogu poolt kehtestatud eelarve piires.

§ 21.   Toimetulekutoetus

  Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

§ 22.   Riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarvest Luunja vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse vahendeid kasutab Luunja vallavalitsus raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate teenuste osutamiseks. Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetust võib taotleda kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil sihtrühma kuuluv laps saab 18. aastaseks.

  (2) Toetavad teenused on:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) sotsiaaltransporditeenus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) muud teenused, mis aitavad parandada raske ja sügava puudega lapse arengut ja tema pere toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

  (3) Riigieelarvest Luunja vallale määratud asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise toetuse vahendeid kasutab Luunja Vallavalitsus asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks, korraldamiseks ning hooldusperede toetamiseks.

  (4) Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise kulude hüvitiseks eraldatud vahendeid kasutab Luunja Vallavalitsus:
  1) sotsiaaltöötajate koolituskuludeks;
  2) sotsiaaltöötajatele vajalike töövahendite ja inventari soetamiseks.

  (5) Eelarveaasta lõpuks kasutama jäänud vahendid kantakse samaks otstarbeks üle järgmise aasta eelarvesse.

§ 23.   Kaebuste lahendamie

  Kui sotsiaalhoolekandelise abi määramisel on rikutud isiku õigusi, võib ta esitada vaide Luunja Vallavalitsusele või kaebuse Tartu Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, mil oleks pidanud otsusest teada saama.

§ 24.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad
[RT IV, 08.11.2022, 12 - jõust. 01.01.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json