Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2023, 1

Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine

Vastu võetud 24.10.2023 nr 51
jõustumine 01.01.2024

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruses nr 66 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" tehakse järgmised muudatused:


paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„§ 2. Osalustasu määrad
(1) Osalustasu määr ühe lapse kohta kuus on:


1) 5,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Maardu linn katkematult vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist;


2) 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast käesoleva lõike punktis 1 nimetamata juhtudel.


(2) Üksikvanem käesoleva määruse tähenduses on:


1) vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele;


2) vanem, kelle lapse teine vanem on surnud;


3) vanem, kes kasvatab last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda.


(3) Üksikvanem peab esitama Maardu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) dokumendid, mis tõendavad, et vanem kasvatab last üksinda (sünnitõend, abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, ainuhooldusõiguse tõendav dokument jne).


(4) Linnavalitsusel on õigus kontrollida vanema esitatud andmete õigsust ametlikes andmekogudes.


(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud osalustasu määr rakendatakse üksikvanema suhtes alates linnavalitsusele vajalike dokumentide esitamisele järgnevast kuust ja rakendamine lõpetatakse alates üksikvanema staatuse kaotuse tuvastamisele järgnevast kuust.“.

§ 2.   Määrus jõustub 01.01.2024.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json