Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Hangete korraldamise kord

Hangete korraldamise kord - sisukord
Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2015, 24

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Hangete korraldamise kord

Vastu võetud 11.09.2012 nr 17
RT IV, 08.12.2012, 5
jõustumine 01.12.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.09.2015RT IV, 06.10.2015, 709.10.2015

Määrus kehtestatakse Riigihangete seaduse § 10 lõike 1 punkt 2, § 131, § 182 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Hangete korraldamise kord (edaspidi kord) reguleerib Meeksi vallavalitsuse poolt (edaspidi vallavalitsus) korraldatavate riigihangete ja alla riigihangete seaduse § 15 lõike 1 § 182 sätestatud piirmäära jäävate hangete (edaspidi lihtmenetlusega hanged) hanke menetlusega seotud toimingute teostamist.

 (2) Hangeteks käesoleva korra kohaselt on asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside tellimine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste konstsessioonide andmine vallavalitsuse poolt.

 (3) Käesolev kord kehtib ka ühishangete puhul, kus üheks osapooleks on vallavalitsus.

 (4) Käesolevat korda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.  Korra eesmärk

  Korra eesmärk on tagada valla rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine ning isikute võrdne kohtlemine asjate ostmisel, teenuste tellimisel, ideekonkursside korraldamisel ja ehitustööde tellimisel, sõlmides hankelepingyuid soodsamatel tingimustel.

§ 3.  Hangete planeerimine, hankeplaan

 (1) Hankemenetluse ettevalmistamise aluseks on vahendite olemasolu valla eelarves asja ostmiseks, teenuse või ehitustöö tellimiseks või vastav rahastamisotsus.

 (2) Kui hankelepinguga kavatsetakse võtta rahalisi kulutusi nõudvaid kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, peab loa vastavate kohustuste võtmiseks enne riigihanke korraldamise otsustamist andma vallavolikogu.

 (3) Hangete planeerimise eesmärgil koostatakse hankeplaan.

 (4) Hankeplaanis kajastatakse vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hanked, kui asjade ostmine ja teenuste tellimise eeldatav maksumus on üle 10 000 euro ja ehitustööde korral üle 30 000 euro.

 (5) Hankeplaani märgitakse hanke nimetus ja lühikirjeldus, hanke liik, eeldatav maksumus, hanke eest vastutav isik ja eeldatav hanke korraldamise aeg.

 (6) Hankeplaan kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega 3 nädala jooksul pärast Meeksi Vallavolikogu poolt valla eelarve kinnitamist. Hankeplaani võib vajadusel aasta jooksul muuta.

 (7) Hankeplaan avalikustatakse Meeksi valla veebilehel (kodulehel) www.meeksi.ee.

 (8) Kui vallavolikogu pole eelarveaasta alguseks eelarvet vastu võtnud ja hange on vajalik läbi viia enne hankeplaani kinnitamist, taotleb vallavalitsus volikogult selleks nõusoleku.

 (9) Hankeplaani täpsustatakse ja muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele.

 (10) Vald ei ole kohustatud hankeplaanis märgitud hanget läbiviima.

§ 4.  Erakorralistel juhtudel hanke korraldamine

 (1) Erakorraline hange on seotud erakorralise sündmusega (looduskatastroofid, õnnetused, avariitööd jms.) mille korral tuleks õigustatult piisavalt kiiresti ja täpselt reageerida suurema kahju tekkimise ärahoidmiseks kiiret otsustamist vajava küsimuse lahendamisega.

 (2) Erakorralisi hankeid kooskõlastatakse Meeksi Vallavalitsusega ja viiakse läbi plaaniväliselt.

 (3) Erakorralistel juhtudel sõlmitava hankelepingu korral ei pea käesolevas korras toodud menetlusreegleid järgima.

2. peatükk Hankemenetluse algatamine, vallavalitsuse pädevus, hankekomisjoni töökorraldus, vastutav isik, asjaajamine 

§ 5.  Hankementluse eeldused ja algatamine

 (1) Hankemenetluse ettevalmistamise aluseks on selleks vajalike vahendite olemasolu Meeksi valla eelarves või omaosaluse olemasolu valla eelarves ning kaasfinantseerija osalemise korral vastava institutsiooni otsus toetuse saamise kohta vastavast toetusfondist.

 (2) Riigihanke piirmäära ületavad, lihthanke piirmäära ületavad ja lihtsustatud korras läbiviidavad hanked algatatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 6.  Hankekomisjoni moodustamine.

 (1) Hankekomisjon moodustatakse hankemenetlusega seotus toimingute teostamiseks.

 (2) Komisjoni koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Korraldusega määratakse kindlaks komisjoni liikmete arv ja koosseis (s.h. esimees ja aseesimees). Komisjon peab olema vähemalt kolme liikmeline, kuhu kuulub ka hanke eest vastutav isik.

 (3) Komisjoni juhib ja komisjoni töö eest vastutab komisjoni esimees.

 (4) Arvestades konkreetse hanke spetsiifikat on Vallavalitsusel (hankekomisjonil) õigus kaasata hankekomisjoni töösse hääleõiguseta eksperte, vastava ala spetsialiste, kes ei ole komisjoni liige.

 (5) Konkreetse hankega seoses ei või komisjoni tööst osa võtta isik, kellel on huvide konflikt või kelle puhul tekib kahtlus tema erapooletuses. Komisjoni liige peab viivitamatult teatama sellise asjaolu ilmnemisest ja hoidma konkreetse hankega seoses edaspidisest tegevusest komisjoni liikmena.

 (6) Komisjoni volitused kehtivad kuni hanke aruande lisa esitamiseni riigihangete registrisse ehk hankelepingu lõpuni.

§ 7.  Komisjoni töökord

 (1) Komisjoni töö vorm on koosolek.

 (2) Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees. Esimehe äraolekul aseesimees.

 (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa üle poole komisjoni liikmetest, s.h. komisjoni esimees või aseesimees.

 (4) Komisjoni koosolekud ja otsused protokollitakse ning allkirjastatakse kõigi koosolekul osalenud komisjoni liikmete poolt.

 (5) Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse ja protokollile lisatakse komisjoni liikme kirjalik eriaravamus.

 (6) Komisjoni otsus on vastu võetud kui selle poolt on hääletanud üle poolte kohalolnud liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on määravaks esimehe hääl.

§ 8.  Hankekomisjoni ülesanded

  Komisjon:
 1) kontrollib hankedokumendid ja nende lisad ning annab vastava kooskõlastuse;
 2) kontrollib pakkujate ja taotlejate kvalifikatsiooni;
 3) avab laekunud pakkumused hankedokumentides määratud korras, kohas ja ajal;
 4) kontrollib pakkumuses esitatud dokumentide olemasolu ja nende vastavust hankedokumentides esitatud loetelule;
 5) kontrollib pakkujate vastavaust kvalifitseerimise tingimustele ja teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkujate kvalifitseerimises;
 6) kontrollib pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele ja teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkumuste vastavaks tunnistamiseks;
 7) vajadusel nõuab pakkujatelt selgitusi pakkumuses esinevate ebatäpsuste ja ebaselguste kohta;
 8) teeb vajadusel ettepaneku kõigi pakkumuste tagasi lükkamise kohta;
 9) hindab ja võrdleb kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi hankedokumentides esitatud hindamiskriteeriumite alusel;
 10) teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkumuse edukaks tunnistamiseks ning hankelepingu sõlmimiseks;
 11) komisjon võimaldab hankija või nende volitatud esindajatel viibida pakkumuse avamise juures;
 12) põhjendamatult madala pakkumuse maksumuse korral otsustab komisjon pakkujalt asjakohase kirjaliku selgituse nõudmise, kontrollib esitatud selgitusi ja hindab esitatud tõendeid ning põhjendatud juhtudel teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkumus tagasi lükata;
 13) korraldab pakkujale pakkumuste avamise protokolli koopia saatmise 3 tööpäeva jooksul pakkumuse avamise päevast arvates, juhul kui protokolli koopiat ei anta üle pakkumuste avamisel osalenud pakkuja esindajale. Kui protokolli koopia anatkse üle pakkumise avamisel osalenud pakkuja esindajale, võetakse selle kättesaamise kohta pakkuja esindajalt allkiri.

§ 9.  Hankekomisjoni esimees

 (1) Hankekomisjoni esimehe ülesanded:
 1) kutsub kokku komisjoni koosolekud;
 2) juhatab komisjoni koosolekuid;
 3) paneb hääletusele komisjonis tekkinud vaidlusküsimused ning komisjoni otsuste eelnõud;
 4) anda komisjoni liikmetele ülesandeid komisjoni tööd puudutavates küsimustes.

 (2) Komisjoni esimees vastutab komisjoni tööülesannete korraldamise eest, sealhulgas:
 1) pakkumuste korrektse avamise eest;
 2) riigigangete seaduses ette nähtud tähtaegadest kinnipidamise eest.

§ 10.  Hanke eest vastutav isik

 (1) Hanke eest vastutav isik on hankekomisjoni liige, kes:
 1) koostab riigihanke teate ja hankedokumendid (s.h. hankelepingu projekti);
 2) koostab ja väljastab hankedokumendid ja vajadusel nende muudatused ning annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osapooltele ja huvitatud isikutele;
 3) koostab hanke tehnilised tingimused ;
 4) korraldab pakkumuste vastuvõtmise hanketeates märgitud viisil ja ajal;
 5) teostab toiminguid riigihanke väljakuulutamiseks;
 6) tagab kõigi nõutavate hanketeadete, aruannete, aruannete lisade jm. dokumentide õigeaegse esitamise riigihangete registrile, kaasa arvatud ka kõik muudatused;
 7) määrab hankemkomisjoni koosolekute toimumise aja kooskõlas komisjoni esimehega;
 8) tagab hangete dokumentide toimiku koostamise ja arhiveerimise;
 9) tagab hanke kohta teabe avaldamise valla veebilehel www.meeksi.ee;
 10) teavitab pakkujaid hankija otsustest;
 11) koostab hankemenetluses vajalikud haldusaktide eelnõud;
 12) jälgib lepingu korrektset täitmist;
 13) täidab muid riigihangete seadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid;
 14) peab kinni Riigihangete seaduses sätestatud tähtaegadest;
 15) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise korral korraldab pakkujatele hankedokumentide eest tasu tagastamise (tagatisraha);

 (2) Hanke eest vastutav isik korraldab valla veebilehel eduka pakkumuse esitanud isiku/juriidilise isiku nime ja registrikoodi ning pakkumuse avaldamise.

§ 11.  Vallavalitsuse ülesanded hankemenetluses

 (1) Vallavalitsus kinnitab komisjoni ettepanekul korraldusega:
 1) pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise;
 2) pakkuja või taotleja kvalifitseerituks tunnistamise või kvalifitseerimata jätmise;
 3) pakkumuse vastavaks tunnistamise;
 4) pakkumuse või pakkumuste tagasilükkamise;
 5) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise;
 6) pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise. Määrab hankelepingu täitmise eest vastutava isiku;
 7) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
 8) hankemenetluse lõpetamine.

 (2) Otsused hankemenetluses teeb vallavalitsus oma korraldusega.

 (3) Vallavalitsusel on õigus mitterahuldavate pakkumustulemuste korral tühistada pakkumuskonkurss ja teatada sellest 10 tööpäeva jooksul osavõtnud firmadele (pakkujatele).

§ 12.  Hankelepingu sõlmimine ja muutmine

 (1) Hankelepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus pakkuja edukaks tunnistamise korralduses.

 (2) Hankelepingu võib sõlmida 14 päeva möödumisel pärast edukaks tunnistamise otsuse kohta teate edastamisest. Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis. Lepingu allkirjastab vallavanem või teda asendav isik.

 (3) Hankelepingut võib muuta üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal võimalik hankelepingu sõlmimise ajal ette näha ja hankelepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine.

 (4) Igas sõlmitavas hankelepingus määrab hankija hankelepingu täitmise eest vastutava isiku.

§ 13.  Hankelepingu täitmine

 (1) Hangete täitmise eest vastutab hanke eest vastutav isik, kui vallavalitsuse korraldusega ei ole määratud teisiti.

 (2) Hanke eest vastutav isik kontrollib hankelepingu täitmist ja vastutab ostetud kauba või teenuste vastuvõtmise eest ning kontrollib lepingu täitja esitatud arvetel näidatud koguste, hindade ja arvutuste õigsust. Muuhulgas jälgitakse ka lepingu tähtaegadest kinnipidamist, pretensioonide esitamise tähtaegadest, garantii kehtivuse ajal pretensioonide esitamist jne.

 (3) Hangete eest vastutav isik esitab riigihanke aruande ja aruande lisa riigihangete registrile, kui pole kokkulepitud teisiti.

 (4) Hanke eest vastutav isik hoiab hankega seotud dokumente, mis vajaduse möödumisel antakse üle vallavalitsuse arhiivi.

§ 14.  Asjaajamine, hanke dokumendid ja säilitamine

 (1) Hangetega seotud toimingute kohta koostatakse kirjalik dokument.

 (2) Hankekomisjoni toimingud protokollitakse.

 (3) Hanke dokumendid registreeritakse vastavalt vallavalitsuses kinnitatud dokumentide loetelule dokumendiregistris.

 (4) Kõik ühe hankega seotud dokumendid ja kirjavahetus koondatakse hanke korraldamise menetluse kestel ühte toimikusse, toimik arhiveeritakse pärast hankelepingu lõppemist ja riigihanke registrile aruande lisa esitamist.

 (5) Hangete hankemenetluse dokumente säilitatakse 10 aastat.

3. peatükk Riigihanke rahvuslikku piirmäära ületava hankemenetluse läbiviimine 

§ 15.  Riigihanke rahvuslikku piirmäära ületava hankemenetluse läbiviimine

  Riigihangete korral, mille eeldatav maksumus on võrdne või ületab riigihangete seaduses sätestatud riigihanke piirmäära (asjade ja teenuste hankeleping ning ideekonkursi korral 40 000 eurot, ehitustööde hankelepingu korral 250 000 eurot), rakendatakse hankemenetluse läbiviimisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid ja käesoleva määruse sätestatud korda.

§ 16.  Riigihanke hankemenetluse ettevalmistamine

 (1) Vallavalitsus valmistab ette kõik asjade ostmiseks, teenuste tellimiseks, konkursi korraldamiseks või ehitustöö (s.h.kontsessioonid) tellimiseks riigihanke korraldamise otsustamiseks vajalikud andmed ja teostab muud vajalikud toimingud.

 (2) Riigihangete puhul juhindutakse hankedokumentide koostamisel ja hankemenetluse liigi valikul riigihangete seaduse nõuetes

§ 17.  Riigihanke korraldamise otsustamine.

 (1) Riigihanke korraldamise, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab riigihanke piirmäära, otsustab vallavalitsus korraldusega.

 (2) Vallavalitsuse korralduses riigihanke korraldamise otsustamisel määratakse kindlaks:
 1) riigihanke nimetus;
 2) kasutatav hankemenetluse liik;
 3) pakkumuse hindamiskriteeriumid;
 4) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral isikud, kellele esitatakse hankedokumendid;
 5) pakkumuse tagatise nõutavus, liik, summa ja esitamise kord;
 6) hanke eest vastutav isik.

 (3) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid teostama hankemenetlusega seotuid toiminguid. Vallavalitsuse korralduses määratakse kindlaks volituse ulatus. Volitatud isikud võivad kuuluda hankekomisjoni koosseisu.

§ 18.  Pakkumuse taotluste avamine

  Pakkumuse avamisel teeb komisjon RHS § 46 lg 2 nimetatud toimingus.

4. peatükk Lihthange ehk Riigihangete korraldamine hangetel, mille hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvuslik piirmäär, kuid kõrgem kui 10 000 eurot asjade ja teenuste tellimisel või 30 000 eurot ehitustööde puhul  

§ 19.  Lihthanke läbiviimine

 (1) Lihthange korraldatakse vastavalt Riigihangete seaduse § 18² sätestatule ilma käibemaksuta.

 (2) Lihtmenetlusega hange viiakse läbi hangete puhul, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on asjade ostmisel ja teenuste tellimisel 10 000 eurot ilma või üle selle ja ehitustööde tellimisel 30 000 eurot või üle selle, kuid jääb alla Riigihangete seaduses toodud piirmäära

 (3) Lihthanke läbiviimise otsustab vallavalitsus ja määrab vastutava isiku. Lihthange algab hanketeate avaldamisega riigihangete registris.

 (4) Hanke eest vastutav isik koostab hankedokumendid ja teeb muid toiminguid, mis on vajalikud lihtmenetlusega hanke läbiviimiseks. Hankedokumendid kinnitab vallavalitsus.

 (5) Lihthanke puhul tuleb jälgida raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi olemasolu korral erinevate pakkumuste (vähemalt kolme pakkumuse küsimine) võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte ja vältides huvide konflikti.

 (6) Hanke eest vastutav isik korraldab hanketeate avaldamise valla veebilehel ja riigihangete registris.Lihthanke teates määratakse pakkumuse esitamiseks mõistlik tähtaeg, mis ei või olla lühem kui 4 tööpäeva.
[RT IV, 06.10.2015, 7 - jõust. 09.10.2015]

 (7) Pakkumuskutse peab sisaldama:
 1) hanke nimetust ja tehnilist kirjeldust, s.h. asjade kogust, teenuste või ehitustööde mahtu;
 2) pakkumuse esitamise viisi, tähtpäeva ja kohta;
 3) pakkumuste hindamise kriteeriumid;
 4) hankelepingu täitmise tähtpäeva;
 5) kontaktandmeid, kus on võimalik saada täiendavat infot hanke kohta;
 6) pakkumuse avamise täpset aega ja kohta;
 7) pakkumuses nõutavate dokumendide loetelu, nõuded pakkumuse vormile ja sisule, s.h. pakkumuse kehtivus ja vajadusel tagatised;
 8) nõuded pakkuja kvalifikatsioonile;
 9) vajadusel muud oluliseks peetavad andmed või tingimused.

 (8) Hanke eest vastutav isik väljastab hankedokumendid hankija poolt valitud pakkujatele postiga või e-postiga ja/või veebilehel avaldatud hanketeadete alusel osalemistaotluse esitanud huvitatud isikutele samal ajal.

 (9) Juhul kui riigihanke esemest lähtuv tegevus eeldab registreeringuid erialases registris või nõutavate lubade olemasolu, kontrollib vastutav isik pakkumuskutse saajate vastavust seadusest tulenevatele erinõuetele.

 (10) Kolme hinnapäringu esitamise nõue ei ole kohustuslik vähemalt ühe alljärgneva tingimuse olemasolul:
 1) kui asju ostetakse samalt pakkujalt varem ostetud asjade osaliseks asendamiseks või täiendamiseks ning pakkuja vahetuse tõttu tuleks osat teistsuguste tehniliste omadustega asju, mis ei oleks olemasolevate asjadega tehniliselt kokkusobivad või mille haldamine ja käitamine võib kaasa tuua tehnilisi probleeme;
 2) asju ostetakse eriti soodsatel tingimustel või lühikese aja jooksul pakutud soodsat võimalust ära kasutades tavalisest turuhinnast oluliselt madalama hinnaga;

§ 20.  Eduka pakkumuse väljaselgitamine

 (1) Hankekomisjon avab pakkumused, kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni ja kvalifitseeritud pakkujate esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele, hindab vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuse vastavaks tunnistamise või tagasi lükkamise ning pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokolli. Vastava ettepaneku esitab hankekomisjon vallavalitsusele.

 (2) Juhul, kui hinnapakkumised ületavad hanke eeldatavat maksumust, peetakse pakkujatega läbirääkimisi hanke naksumuse, hanke eseme või muude hankeölepingu tingimuste üle. Läbirääkimistel koheldakse kõiki lihthankel osalejaid võrdselt.

 (3) Pakkumus, mis ei vasta hanke teatises esitatud nõuetele, fikseeritakse hindamisprotokollis, kus muuhulgas kajastatakse asjaolu, milles seisnes nimetatud pakkumuse mittevastavus.

 (4) Nõuetele mittevastavat pakkumust teistega üldjuhul ei võrrelda, v.a. juhul, kui pakkumuses on sisemisi ebatäpsusi või vasturääkivusi või ei selgu sellest üheselt ja selgemõtteliselt nõutud andmeid või asja omadused, võib komisjon määrata pakkujale tähtajapakkumuse tüpsustamiseks. Tähtaegselt täpsustuste saamisel võidakse otsustada, et esitatud pakkumust võrreldakse teiste nõuetekohaste pakkumustega.

 (5) Vallavalitsus otsustab oma korraldusega pakkujate lihtmenetlusest kõrvaldamise, pakkujate kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või pakkumuste tagasilükkamise, hankemenetluse kehtetuks tunnistamise ning pakkuja edukaks tunnistamise hankekomisjoni poolt esitatud protokolli alusel. Korraldus otsuse kohta edastatakse pakkujatele 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.
[RT IV, 06.10.2015, 7 - jõust. 09.10.2015]

 (6) Vaide esitamisel peatatakse lihthanke menetlus kuni vaidluse lõppemiseni.

 (7) Lihthanke eduka pakkujaga sõlmib kirjaliku hankelepingu vallavanem või teda asendav isik.

 (8) Pärast eduka pakkumuse väljaselgitamist korraldab hanke eest vastutav isik valla veebilehel eduka pakkumuse esitanud isiku nime, registrikoodi ja pakkumuse maksumuse avaldamise.

 (9) Hanke eest vastutav isik esitab riigihanke aruande ja aruande lisa riigihangete registrile 20 päeva jooksul pärast lihthanke lepingu sõlmimist.

5. peatükk Väikehange 

§ 21.  Väikehange

 (1) Väikehange on riigihange, mille hankelepingu eeldatav maksumus on asjade ja teenuste puhul vähemalt 2000 eurot, kuid väiksem kui 10 000 eurot ja ehitustööde puhul vähemalt 2000 eurot, kuid väiksem kui 30 000 eurot.

 (2) Väikehanke piirmäära jäävate asjade ja teenuste ostmisel ning ehitustööde tellimise korra peab vastava valdkonna spetsialist vastavalt hanke eripärale võtma vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist.

 (3) Hanke eest vastutav isik koostab vajadusel hankedokumendid (pakkumuse kutse, hinnapäring jms.). Pakkumuse kutse peab koosnema vähemalt lähteülesandest ja hinnapakkumise vormist.

 (4) Väikehanke piirmäära jäävate hangete puhul tuleb järgida raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi olemasolu korral erinevate pakkumiste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi.

 (5) Hankelepingute vormi sätestab RHS § 5 lg 2.

6. peatükk Alla väikehanke piirmäära hanked 

§ 22.  Alla väikehanke piirmäära hanked

 (1) Alla 2000 euro maksva riigihanke puhul kohaldatakse RHS §-s 3 sätestatud üldpõhimõtteid selliselt, et hanke korraldamisel kaasneks võimalikult väike halduskoormus ning aja- ja rahakulu.

 (2) Hankelepingud maksumusega alla 2000 euro võib sõlmida suuliselt, sellisel juhul toimub ostetud asja, tellitud teenuse või ehitustööde eest tasumine arve alusel vastavalt kehtestatud tingimustele ja korrale. Võimaluse korral tuleb võtta vähemalt kolm pakkumust. Ehitustööde tellimise korral on kirjaliku lepingu sõlmimine alati kohustuslik.

7. peatükk Lihtsustatud korras tellitavad teenused 

§ 23.  Lihtsustatud korras tellitavad teenused

 (1) Hankija ei ole kohustatud korraldama hankemenetlust teenuste hankelepingu sõlmimiseks CPV määruse lisas VII1 nimetatud teenustele juhul, kui hangitavate teenuste kogumaksumus ei ületa riigihanke piirmäära.
 1) hotelli ja restoraniteenused;
 2) raudteetranspordi- ja veetransporditeenused;
 3) transpordi abi- ja lisateenused;
 4) õigusteenused;
 5) personali komplekteerimine ja otsing;
 6) uurimis- ja turvateenused;
 7) haridus- ja kutseharidusteenused;
 8) tervishoiu- ja sotsiaalteenused;
 9) meelelahutus-, kultuuri- ja sporditeenused;
 10) muud teenused:

 (2) (Nimekiri on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 15.3.2008 L74/375).

§ 24.  Lõppsätted

 (1) Hangete läbiviise vastavaust hankekorrale kontrollib volikogu revisjoniomisjon.

 (2) Määrus jõustub 01. detsember 2012. a.