SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sünnitoetuse maksmise kord Meeksi vallas

Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2012, 10

Sünnitoetuse maksmise kord Meeksi vallas

Vastu võetud 17.01.2006 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sünnitoetuse maksmise kord sätestab Meeksi vallas lisaks riiklikule lapsetoetusele makstava täiendava sünnitoetuse maksmise korra ja tingimused. Sünnitoetus on Meeksi valla eelarvest makstav sotsiaaltoetus, mille suuruse määrab valla-volikogu igaks eelarveaastaks.

  (2) Sünnitoetus koosneb üldjuhul rahalisest toetusest.

  (3) Sünnitoetust makstakse last kasvatavale vanemale, eestkostjale või hooldajale edaspidi Taotleja ainult järgmiste asjaolude üheaegsel esinemisel:
  1) taotleja Eesti rahvastikuregistri järgne faktiline elukoht on olnud vähemalt viimased kuus kuud enne lapse sündi Meeksi vald;
  2) lapse registrijärgseks elukohaks on Meeksi vald.

  (4) Sünnitoetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel.

  (5) Mitmikute sünni puhul makstakse sünnitoetust iga lapse kohta.

§ 2.   Sünnitoetuse taotlemine ja selleks vajalikud dokumendid

  (1) Taotleja esitab sünnitoetuse taotlemiseks Meeksi valla sotsiaalnõunikule avalduse pärast lapse sündi ühe kuu jooksul.

  (2) Sünnitoetuse taotlemiseks esitatakse järgmised dokumendid:
  1) taotleja avaldus;
  2) lapse sünnitoetuse koopia;
  3) taotleja panga rekvisiidid (arveldusarve number ja panga nimetus).

  (3) Valla sotsiaalnõunikul on õigus nõuda vajaduse korral täiendavaid dokumente, mis aitavad tõendada taotleja õigust saada toetust (tõend lapsendamise kohta, eestkoste kohta jne).

§ 3.   Sünnitoetuse määramine

  (1) Sotsiaalnõunik vaatab sünnitoetuse taotlemiseks esitatud dokumendid läbi 10 päeva jooksul arvestades nende saabumise päevast ning teeb otsuse toetuse määramise või keeldumise kohta. Keeldumise korral teatatakse taotlejale sellest kümne (10) päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, märkides ära keeldumise põhjuse.

  (2) Sotsiaalnõunikul on õigus probleemsesse perre sündinud lapse puhul teha ettepanek Vallavalitsusele rahalise toetuse asendamiseks materiaalse toetusega.

  (3) Sünnitoetuse taotlemise päevaks loetakse päeva, mil võeti vastu taotleja avaldus koos kõigi vajalike dokumentidega.

§ 4.   Sünnitoetuse maksmine

  (1) Sotsiaalnõuniku ettepanekul kannab raamatupidaja sünnitoetuse panka taotleja arveldusarvele kümne päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

  (2) Vallavalitsuse otsusel võib rahalise sünnitoetuse probleemsetele peredele asendada samaväärse materiaalse toetusega (imikutarbed, imiku toit jne.).

§ 5.   Rakendamine

  Määrus jõustub alates 01.02.2006. a.

Margus Narusing
volikogu esimees

Lisa Sünnitoetuse taotlemise avaldus

/otsingu_soovitused.json