Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Küla(aleviku)vanema statuut

Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2012, 26

Küla(aleviku)vanema statuut

Vastu võetud 29.11.2012 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 ja Rõngu valla põhimääruse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Küla(aleviku)vanem (edaspidi külavanem) on küla(aleviku)elanike (edaspidi külaelanik) ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla (aleviku) ühistest seisukohtadest, väljakujunenud tavadest, küla (aleviku) ja valla arengukavast, Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest.

 (2) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) küla (alevik) (edaspidi küla) – Rõngu valla haldusterritooriumi osa. Rõngu valla alevikud on Käärdi ja Rõngu ning külad Kalme, Kirepi, Koruste, Kõduküla, Käo, Lapetukme, Lossimäe, Piigandi, Raigaste, Rannaküla, Tammiste, Teedla, Tilga, Uderna ja Valguta;
 2) külaelanik – on isik, kellel on antud külas alaline elukoht, on alalise elaniku leibkonna- või pereliige;
 3) külavanem – käesoleva korra alusel valitud täisealine isik;
 4) külakoosolek – külaelanike ühine koosolek, kus otsustatakse kohaliku elu küsimusi.

§ 2.  Külavanema valimine

 (1) Külavanem valitakse külakoosolekul täisealiste külaelanike poolthäälteenamusega. Hääletamise viisi otsustab koosolek.

 (2) Teade külavanema valimise koosoleku toimumise koha ja aja kohta teatatakse ette vähemalt üks nädal. Teade pannakse üles valla veebilehele ja küla teadetetahvlile.

 (3) Külavanema valimise saab algatada vähemalt kaks täisealist külaelanikku.

 (4) Külavanema valimise koosolekul koostatakse protokoll külavanema valimise kohta, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning lisatakse koosolekul osalenud külaelanike registreerimisleht. Teatis külavanema valimise kohta esitatakse Rõngu Vallavalitsusele kümne tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumise päevast.

 (5) Külavanema volituste tähtaeg on kuni 4 aastat, kui koosolek ei otsusta teisiti.

 (6) Naaberkülad võivad soovi korral korraldada ühise koosoleku ja valida mitme küla peale ühise külavanema.

 (7) Vajadusel võib külakoosolek külavanema igal ajal tagasi kutsuda. Vajaduse otsustab külakoosolek.

§ 3.  Külavanema õigused

  Külavanemal on õigus:
1) esindada külaelanikke volikogus, vallavalitsuses, riigiasutustes ja muudes institutsioonides;
2) kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks külaelu küsimusi, mis ei ole vastuolus seadusandlusega ning volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega;
3) saada vallavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
4) avaldada arvamust ja teha ettepanekuid vallavalitsusele küla probleemide lahendamiseks;
5) taotleda küla nimel rahalisi vahendeid erinevatest struktuurifondidest, vallaeelarvest ja muudest allikatest, lähtudes külakoosolekul vastuvõetud otsustest ja arengukavast;
6) teha külaelanikele ning küla territooriumil viibivatele isikutele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku korda jne;
7) moodustada külaelanikest seltsinguid, töögruppe, mittetulundusühinguid jne;
8) volitada ennast asendama äraoleku, haiguse jms puhul;
9) astuda külavanema kohalt tagasi, kutsudes eelnevalt kokku külakoosoleku uue külavanema valimiseks;
10) osutuda tagasivalituks uueks ametiajaks;
11) korraldada külas koosolekuid ja tähtpäevi.

§ 4.  Külavanema kohustused

 (1) Külavanem on kohustatud:
1) edastama külaelanike ettepanekud vallavalitsusele ning muudele asjakohastele institutsioonidele;
2) edastama külaelanikele volikogu, vallavalitsuse ja muud külaelu puudutavat informatsiooni;
3) teavitama volikogu või vallavalitsust küla sotsiaalsetest probleemidest;
4) korraldama küla arengukava arutelusid;
5) organiseerima külas ühistegevust, ärgitama külaelanikke koostööle;
6) korraldama külaajaloo kogumist ja külakroonika pidamist;
7) korraldama külakoosolekute protokollimist, protokollide säilitamist ja edastamist vallavalitsusele;
8) viima läbi vähemalt kord aastas külakoosoleku ja esitama külaelanikele aruande oma tegevusest.

 (2) Külakoosolek otsustab, milliseid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmist nad oma külavanemalt ootavad.

§ 5.  Külavanema vastutus

  Külavanem vastutab struktuurifondidest, vallaeelarvest ja muudest allikatest saadud rahaliste vahendite sihipärase kasutamise ja õigeaegse aruandluse eest.

§ 6.  Külavanema volituste lõppemine

  Külavanema volitused lõpevad:
1) volituste tähtaja lõppemisega;
2) külaelanike poolt tagasi kutsumisega;
3) surmaga;
4) kuriteos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
5) alalise elukoha muutumisega, kui külavanem ei vasta käesoleva statuudi § 1 lg 2 punktis 2 nimetatud tingimustele;
6) tagasiastumisega.

§ 7.  Külavanema kulude hüvitamine

 (1) Külavanem on usaldusamet. Külavanemale võidakse hüvitada külavanema kohustuste täitmisest tulenevad otsesed kulutused, mis eelnevalt on kooskõlastatud vallavalitsusega.

 (2) Küla võib moodustada oma kassa, millest võidakse katta külavanema ja muid küla ühiseid kulutusi.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub 10. detsembril 2012. a.

 (2) Tunnistatakse kehtetuks Rõngu Vallavolikogu 25.05.2000. a määrus nr 22 „Küla-(aleviku-) vanema põhimääruse kinnitamine".

Sulev Kuus
vallavolikogu esimees