KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri

Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2012, 29

Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri

Vastu võetud 29.11.2012 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 36² alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Eeskiri sätestab koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise korra Rõngu valla territooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on lemmikloom.

  (3) Eeskirja rakendatakse kõigi valla territooriumil asuvate või viibivate koerte, kasside ja teiste lemmikloomade suhtes.

  (4) Põllumajandusloomade pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja teistest valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

  1) loomapidaja on isik, kellele kuulub koer, kass või muu lemmikloom;
  2) hulkuv loom on koer, kass, või muu lemmikloom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) põllumajandusloom (sh linnud) - põllumajandusloom on loomsete saaduste tootmise eesmärgil peetav ja aretatav loom (veis, lammas, kits, siga, küülik, nutria jt) ja lind (kana, kalkun, hani, part, faasan, jaanalind jt). Põllumajandusloomaks loetakse ka hobune;
  4) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus;
  5) avalik koht on territoorium, hoone või ruum, mis on antud avalikuks kasutamiseks või mis on üldkasutatav (pargid, teed, tänavad, hoovid, haljasalad, parklad, avalikud veekogud, staadionid, mänguväljakud, bussiooteplatvormid, ettevõtete piirdeaiata territooriumid vms), üldkasutatavad hooned (ametiasutused, koolid, lasteaiad, klubid, raamatukogud, spordihooned, toitlustusettevõtted, kauplused, kirikud, elamud vms);
  6) registreerija on koerte registrisse andmete sisestamiseks volitatud isik;
  7) hoiupaik on hulkuvate lemmikloomade hoidmiseks ettenähtud koht;
  8) hoiupaiga pidaja on hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, hoiupaika toimetamist, hoiupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldav kohaliku omavalitsuse volitatud isik või lepinguline partner;
  9) lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks, seltsiks või vara valvamiseks peetav või neil eesmärgil pidamiseks mõeldud loom;
  10) volitatud isik – vallavalitsuse määratud kontaktisik.

2. peatükk LEMMIKLOOMADE PIDAMINE 

§ 3.   Lemmiklooma pidamine ja hoidmine

  (1) Lemmiklooma on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et lemmikloom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Lemmikloomapidaja on kohustatud välistama lemmiklooma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse.

  (2) Koera pidamisel tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on lemmikloomapidaja kohustatud paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsu juurde või piirdeaiale koera olemasolust teatava hoiatussildi.

  (3) Lemmiklooma pidamisel tuleb nende omanikul arvestada kaaskodanike turvalisuse ja heaoluga, loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi. Lemmikloomapidaja vastutab looma tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse hädakaitseseisundis.

  (4) Lemmiklooma omanik kannab täit vastutust oma looma tekitatud varalise või tervisliku kahju korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.

  (5) Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ning vaimseid kannatusi, põhjustada lemmiklooma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (6) Korterelamus ja selle territooriumil lähtutakse lemmikloomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka avaliku korra eeskirjast, korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest. Kui korterelamus puudub ühistu ning kaasomandit reguleeriv kodukord, on korteriomanikul soovituslik võtta lemmiklooma soetamiseks lähinaabrite nõusolekud.

  (7) Keelatud on lemmikloomade toitmine ning pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil.

  (8) Lemmiklooma omanik peab täitma põllumajandusministri määrust „Lemmikloomade pidamise nõuded“, jahiseadusest, loomakaitseseadusest ja loomatauditõrje seadusest tulenevaid kohustusi.

§ 4.   Lemmikloomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Koera, kassi ja muud lemmiklooma tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvistatult, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Jalutusrihmaga ohjamata koeraga on lubatud viibida inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud omaniku pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajadusel koheselt jalutusrihma külge kinnitada. Avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas ja piiramata või tähistamata erametsas võib liikuda vaid lõastatud koertega. Lõastatud ei pea olema teenistuskoerad teenistusülesannete täitmisel ja jahikoerad jahil.

  (2) Ühistranspordis peab koeral, kassil ja teistel lemmikloomadel olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud lemmikloomadel, kes on kandmisvahendis.

  (3) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui sealjuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ja koera tervist ning loomapidaja eemalviibimine mitte kauemaks kui pool tundi.

  (4) Lemmikloomapidaja ei või loomaga viibida avalikus kohas, kuhu on paigutatud vastav keelumärk.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigete 1, 2 ja 4 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesandeid täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 5.   Lemmikloomapidaja kohustused

  (1) Lemmikloomapidaja on kohustatud:
  1) tagama lemmikloomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses puhast vett ning toitu;
  2) paigaldama tarastatud territooriumi (v.a korterelamud) sissepääsu(de)le koera olemasolust teatava hoiatussildi;
  3) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid. Lemmikloomadel on keelatud reostada avalikke või üldkasutatavaid kohti (trepikodasid, hoove, tänavaid, jalakäiguradasid, muruplatse, lillepeenraid, liivakaste, majaseinu, liiklusvahendeid). Kui loom on reostanud eelnimetatud kohti, on loomade omanikud kohustatud lemmiklooma tekitatud reostuse koheselt koristama;
  4) võtma tarvitusele meetmed, et välistada lemmiklooma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
  5) lemmiklooma kadumisel viivitamatult korraldama looma otsimise;
  6) lemmiklooma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
  7) inimest või teist looma hammustanud lemmikloomast koheselt teatama veterinaarasutusse ja eraldama hammustanud looma viivitamatult inimestest ning teistest loomadest;
  8) laskma vaktsineerida marutaudi vastu kolme kuu vanuse koera või kassi ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti määratud tähtajal. Loomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi, millel on fikseeritud vaktsiini toimeaeg ja järgmise vaktsineerimise aeg;
  9) tagama ametiülesandeid täitva isiku (postiljon, arst, tuletõrje, päästeamet, politsei jt) ja kaaskodanike ohutu viibimise loomapidaja territooriumil;
  10) tagama oma koera valla koerte registrisse kandmise ühe kuu jooksul arvates looma omandamisest;
  11) teavitama oma looma surmast või loomapidaja vahetusest Rõngu Vallavalitsust kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis ühe kuu jooksul sündmuse toimumisest arvates.

  (2) Lemmikloomapidajal on keelatud:
  1) lubada lemmikloomal reostada hoone ühiskasutuses olevaid ruume ja territooriume;
  2) viibida lemmikloomaga staadionitel, mänguväljakutel, spordirajatistes, liivakastides, üldkasutatavates hoonetes (ametiasutused, koolid, lasteaiad, rahvamajad, raamatukogud, spordihooned, kauplused, kirikud vms), kortermajade üldkasutatavates ruumides (pööningud, keldrid, v.a trepikoda) ning vastava keelumärgiga tähistatud kohtades v.a Rõngu Vallavalitsuse eriloaga;
  3) ujutada ja pesta lemmiklooma avalikes supluskohtades, allikates ja tiikides;
  4) lemmiklooma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu;
  5) viibida avalikus kohas haige lemmikloomaga.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 2 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesandeid täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

  (4) Lemmikloomapidaja, kes soovib oma lemmikloomapidamise lõpetada, peab tagama looma hoiupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud.

§ 6.   Koerte vaktsineerimine ja registreerimine

  (1) Koerte arvestust peetakse Rõngu vallavalitsuses või veterinaararsti juures.

  (2) Juhul, kui omandatakse registreerimata koer, kes on vanem kui kolm kuud, tuleb koer registreerida koerte registris ühe kuu jooksul koera omandamisest. Kutsika registreerimine toimub kutsika esimesel vaktsineerimisel, s.o kutsika kolme kuuseks saamisel.

  (3) Koera registreerimisel esitab omanik järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress;
  2) looma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg või vanus, värvus, eritunnused või looma kirjeldus, võimalusel pilt;
  3) info kiibi olemasolust;
  4) koera täiskasvanuks saamisel tuleb registriandmeid täpsustada.

  (4) Koerte registreering kehtib 15 aastat, mille järel registrikanne kustutakse.

  (5) Vallavalitsus avaldab registriandmete sisestamiseks volitatud töötajate, vaktsineerimist läbiviivate veterinaararstide nimekirja Rõngu valla veebilehel www.rongu.ee.

3. peatükk OMANIKUTA VÕI HULKUVAD KOERAD JA KASSID 

§ 7.   Omanikuta või hulkuvad koerad ja kassid

  (1) Hulkuvate lemmikloomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, ettenähtud pidamiskohta toimetamist, pidamiskohas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist Rõngu valla haldusterritooriumil korraldab Rõngu Vallavalitsuse volitatud isik.

  (2) Volitatud isik korraldab hulkuvate lemmikloomade püüdmise, võimalusel omaniku kindlakstegemise, omanikule tagastamise või toimetab looma selleks ettenähtud hoiupaika.

  (3) Koera või kassi omaniku leidmiseks avaldab volitatud isik looma välimuse, lühikirjelduse, leidmise koha ja aja, soovitavalt ka looma pildi loomade varjupaiga veebilehel.

  (4) Ettenähtud hoiupaik on kohustatud pidama koera nimetatud kohas vähemalt kahe nädala pärast looma kohta teabe avalikustamist. Kui selle aja jooksul ei ole loomapidajat leitud, võib koera üle anda uuele omanikule või vajadusel looma hukata.

  (5) Omanikuga looma püüdmise, ettenähtud hoiupaika toimetamise ja seal pidamise kulud tasub loomapidaja looma tagastamisel.

  (6) Lemmiklooma korjus tuleb käidelda loomatauditõrje seaduse § 19 lõike 4 alusel kehtestatud viisil, kas põletada loomsete jäätmete põletustehases või loomapidaja soovil matta looma omanikule kuuluval kinnistul.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   Vastutus ja kontroll

  (1) Käesoleva eeskirja rikkujat karistatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, loomakaitseseadusele ja loomatauditõrje seadusele.

  (2) Järelevalvet käesoleva eeskirja nõuete täitmise üle teostavad ja rikkumisega seotud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Rõngu Vallavalitsus ja politsei volitatud isikute kaudu.

§ 9.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Rõngu Vallavolikogu 29. mai 2003. a määrus nr 11 „Rõngu valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“.

Sulev Kuus
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json