Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rõngu Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2012, 30

Rõngu Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 29.11.2012 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Rõngu valla põhimääruse § 4 lõike 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Rõngu Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) on kohalikule elanikkonnale kultuurilist, meelelahutuslikku ja sporditegevust pakkuv asutus.

 (2) Rahvamaja on Rõngu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (3) Rahvamajal on oma eelarve vallaeelarve koosseisus, mille kinnitab Rõngu Vallavolikogu.

 (4) Rahvamajal võib olla oma nimega pitsat ja sümbolid.

 (5) Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Rõngu Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (6) Rahvamaja asukoht on Valga mnt 12, Rõngu alevik, Rõngu vald, Tartumaa.

§ 2.  Rahvamaja põhiülesanded ja tegevusalad

 (1) Rahvamaja põhiülesanded on:
 1) kohaliku kultuuri- ja spordielu edendamine;
 2) rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
 3) kohalikele elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku koolituse korraldamine;
 4) kohaliku seltsielu edendamine;
 5) professionaalse kunsti vahendamine;
 6) koostöö tegemine piirkonna teiste kultuuri- ja haridusasutustega ning muude asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuuri- ja hariduselu korraldamisel.

 (2) Rahvamaja tegevusalad on:
 1) taidlus-, huvi- ja spordiringide töö korraldamine;
 2) elanikkonna vaba aja veetmise korraldamine;
 3) kursuste ja õpiringide korraldamine;
 4) kultuuri- ja spordiürituste korraldamine;
 5) noorsootöö korraldamine;
 6) koostöö küladega, külaliikumise koordineerimine.

§ 3.  Rahvamaja juhtimine

 (1) Rahvamaja tegevust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhataja on vastutav rahvamaja tegevuse eest ja aruandekohustuslik vallavalitsuse ees.

 (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks võib vallavalitsus korraldada konkursi.

 (3) Juhataja kohustused:
 1) tagab rahvamaja tulemusliku töö ja juhib rahvamaja tegevust koostöös huvijuhtidega ning teiste huvigruppidega (valla asutused, külavanemad);
 2) vastutab Rõngu Vallavolikogu kehtestatud korras rahvamaja vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
 3) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks osutatavate teenuste hinnad;
 4) kannab iga kuu viimaseks tööpäevaks tasuliste teenuste osutamisest laekunud rahalised vahendid vallavalitsuse arvelduskontole ning esitab vastavad dokumendid raha vastuvõtmise kohta vallavalitsusele;
 5) esitab kord aastas vallavalitsusele kirjaliku ülevaate rahvamaja tegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
 6) teatab kirjalikult vallavalitsusele rahvamaja majandusliku seisundi halvenemisest ja järelevalveorganite tehtud ettekirjutustest;
 7) esitab hiljemalt 15. oktoobriks vallavalitsusele kooskõlastamiseks rahvamajas tegutsevate ringide, seltside ja organisatsioonide soovide ja ettepanekute alusel koostatud rahvamaja kasutamise ja ürituste kava;
 8) koostab rahvamaja eelarvekava ja esitab selle vallavalitsusele;
 9) sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles töölepingud personaliga ning koostab nende ametijuhendid;
 10) tegeleb erialase ja üldkultuurilise enesetäiendamisega;
 11) töötab välja töökorralduse reeglid;
 12) vastutab rahvamajas üldise tuleohutuse eest, sealhulgas tuleohutuspaigaldiste soetamise, kontrolli ja hoolduse eest; asutuse töötajate tuleohutusalase juhendamise eest ning seaduses ettenähtud juhtudel ka tulekahjuõppuste läbiviimiste eest;
 13) täidab muid seadustest ja Rõngu valla omavalitsusorganite õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

 (4) Juhatajal on õigus:
 1) sõlmida kehtestatud korras rahvamaja nimel lepinguid, kusjuures võetavad varalised kohustused peavad olema kooskõlas rahvamaja eelarvega;
 2) taotleda projektide kaudu täiendavaid rahalisi vahendeid;
 3) saada vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
 4) saada tööks vajalikku täienduskoolitust;
 5) esindada rahvamaja oma pädevuse piires;
 6) esitada vallavalitsusele ettepanekuid rahvamaja struktuuri ja töötajate koosseisu muutmiseks;
 7) osaleda rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses.

§ 4.  Rahvamaja struktuur ja töökorraldus

 (1) Rahvamaja struktuuriüksusteks on seltsimajad, mille tööd korraldavad kohtadel huvijuhid.

 (2) Rahvamaja struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus rahvamaja juhataja ettepanekul.

 (3) Rahvamaja töösisekord määratakse kindlaks töökorralduse reeglitega.

§ 5.  Rahvamaja vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

 (1) Rahvamaja vara moodustavad talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Rõngu Vallavolikogu kehtestatud korra alusel.

 (3) Rahvamaja tuludeks on laekumised kohalikust eelarvest.

 (4) Rahvamaja majanduslikust tegevusest (tasulised üritused, teenused jms) laekuvad tulud lülitatakse valla eelarvesse ja neid kasutatakse rahvamaja kulude katteks vastavalt Rõngu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale.

 (5) Rahvamaja eelarvekava koostab juhataja vastavalt kehtestatud korrale.

 (6) Rahvamaja raha ja vara kasutamist kontrollib vallavalitsus.

§ 6.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Rahvamaja ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja põhimääruse muutmine toimub Rõngu Vallavolikogu otsuse alusel ja tema kehtestatud korras.

 (2) Rahvamaja ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Rõngu Vallavalitsus kirjalikult maavanemale ja rahvamaja töötajatele kolm kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

§ 7.  Lõppsätted

 (1) Määrus jõustub 10. detsembril 2012. a.

 (2) Tunnistada kehtetuks Rõngu Vallavolikogu 22.11.2001. a määrus nr 35 „Rõngu Kultuurimaja ümberkorraldamine ja Rõngu Rahvamaja põhimääruse kinnitamine“.

Sulev Kuus
vallavolikogu esimees