SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2015, 4

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 26.11.2015 nr 54

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5, Sotsiaalhoolekande seaduse § 15, § 23 lg 1 ning Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 21 lg 1 ja 2 p 1 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse puudega laste ja täiskasvanute hooldajatele või eestkostjatele hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord.

  (2) Hooldajatoetus on igakuine toetus, mida makstakse vallaeelarvest selleks ettenähtud vahenditest kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet vajava isiku hooldajale või eestkostjale.

  (3) Kõrvalabi või juhendamine on abi osutamine inimesele, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega. Järelvalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

  (4) Hooldajatoetuse maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja selle üle arvestust peab vallavalitsus.

  (5) Hooldajatoetust on õigus taotleda isikul, kelle enda ja tema hooldusel või eestkostel oleva inimese elukoht on rahvastikuregistri andmetel Luunja vald ning kelle tegelik elukoht on Luunja vald.

  (6) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud tagama puudega isikule kõrvalabi, juhendamise või järelevalve seadusega ettenähtud ulatuses.

§ 2.   Õigustatud isikud

  Hooldajatoetust on õigus taotleda isikul, kes hooldab:
  1) 3-15-aastast keskmise, raske või sügava puudega last,
  2) 16-17-aastast raske või sügava puudega last,
  3) täiskasvanud raske või sügava puudega isikut.

§ 3.   Hooldajatoetust ei maksta

  (1) Isikule, kellele on määratud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel raske või sügav puue.

  (2) Raske puudega isiku (välja arvatud puudega lapse) hooldajale, kellele on perekonnaseaduse alusel hooldatava ülalpidamiskohustus (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine võõras- või kasulaps).

  (3) Raske puudega täisealise inimese seadusjärgsetele ülalpidajatele võib vallavalitsus määrata hooldajatoetuse erandkorras.

§ 4.   Hooldajatoetuse määr

  (1) Sügava puudega inimese hooldajale makstakse hooldajatoetust 40,0 eurot kuus.

  (2) Raske puudega inimese hooldajale makstakse hooldajatoetust 20,0 eurot kuus.

  (3) Puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust 55,0 eurot kuus.

  (4) Ühele hooldajale või eestkostjale makstakse hooldajatoetust kuni kahe hooldatava hooldamise eest.

§ 5.   Hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Hooldajatoetuse taotleja esitab hooldajatoetuse saamiseks vormikohase avalduse vallavalitsusele. Puudega lapse hooldaja esitab lisaks avaldusele lapse kehtiva isikliku rehabilitatsiooniplaani.

  (2) Volikogu sotsiaalkomisjonil on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kuni kolmekümne päeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.

  (3) Hooldajatoetuse taotlused, millele ei ole ühe kuu jooksul avalduse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest esitatud täiendavalt vajalikke dokumente, vaadatakse nimetatud tähtaja möödumisel läbi esitatud dokumentide alusel.

§ 6.   Hooldusvajaduse hindamine, hooldajatoetuse määramine ja maksmine

  (1) Hooldusvajaduse hindamiseks kasutatakse sotsiaalministeeriumi soovitatud hindamisvahendeid.

  (2) Sotsiaalametnik teeb vajadusel hooldusel või eestkostel oleva inimese kodukülastuse, mille käigus selgitatakse välja tema hoolduse vajadus ja hooldaja või eestkostja võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise ja järelvalve tagamiseks.

  (3) Vajadusel kasutab sotsiaalametnik perearsti abi, pöördub eakate puuetega isikute puhul geriaatrilise hindamise komisjoni poole või taotleb tööealiste puuetega isikute puhul isikule rehabilitatsiooniplaani koostamist riikliku rehabilitatsiooniteenuse raames.

  (4) Sotsiaalametnik teeb volikogu sotsiaalkomisjonile ettepaneku hooldajatoetuse määramiseks või sellest keeldumiseks ning annab hinnangu puudega inimesele vajalike teenuste kohta.

  (5) Aluseks võttes volikogu sotsiaalkomisjoni otsuse, annab vallavalitsus korralduse hooldajatoetuse määramise ja/või teenustele suunamise kohta hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse registreerimisest.

  (6) Hooldajatoetuse maksmisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult, esitades keeldumise põhjused, mis tulenevad hooldusvajaduse ja hoolduse hindamise tulemustest ning antud korrast.

  (7) Hooldajatoetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ning makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu viimaseks kuupäevaks.

  (8) Hooldajatoetus kantakse hooldaja pangakontole või makstakse talle välja sularahas valla raamatupidaja poolt.

§ 7.   Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
  1) kui on ära langenud hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise alus,
  2) kui hooldatav soovib uue hooldaja määramist,
  3) kui hooldaja ei täida või loobub temale hooldaja määramise korraldusega pandud kohustustest,
  4) hooldatava paigutamisel ööpäevaringsesse hoolekandeasutusse,
  5) hooldatava teise omavalitsuse territooriumil elama asumisel,
  6) hooldatava või hooldaja surma korral,
  7) muul põhjusel kaalutlusotsuse alusel sh valeandmete esitamisest teadasaamisel, hooldamise sisu ja kvaliteedi õigustatud ootustele mittevastamisel ning hooldatava kaebuse alusel.

  (2) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise peatamise, lõpetamise või suuruse muutmise 10 päeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

  (3) Käesoleva määruse § 7 lg 1 p 1, 3, 4 ja 5 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel käesolevas määruses sätestatud viisil, on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

  (4) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.

§ 8.   Vaidluste lahendamine

  (1) Isik, kes leiab, et käesoleva määruse alusel antud haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide.

  (2) Vaie lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määruse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Luunja vallavolikogu 30.01.2014.a määrus nr 4 ”Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord”.

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json