Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2016, 4

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Vastu võetud 30.11.2016 nr 78

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 366 ja jäätmeseaduse § 66 lg 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab järgneva:
  1) jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu;
  2) jäätmeveopiirkonna;
  3) vedamise sageduse ja aja;
  4) korraldatud jäätmeveoga liitumine ja lepingute sõlmimine;
  5) korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine;
  6) jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra.

§ 2.   Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu

  (1) Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed, sh määrdunud pakendid. Korraldatud jäätmeveoga võidakse hõlmata ka teisi jäätmeliike, kui seda tingib oluline avalik huvi.

  (2) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud:
  1) ühissõidukipeatustes, tänavatel, parkides, kalmistutel ning haljasaladel paiknevate avalikult kasutatavate jäätmemahutite tühjendamine ja nendes jäätmemahutites asuvad jäätmed;
  2) avaliku ürituse korraldamise luba vajavatel üritustel tekkivad jäätmed.

§ 3.   Jäätmeveopiirkond

  Kadrina vallas on üks veopiirkond, milleks on kogu valla haldusterritoorium.

§ 4.   Vedamise sagedus ja aeg

  (1) Segaolmejäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna häiringut, kuid tiheasustusalal (Kadrina alevik, Hulja alevik) mitte harvemini, kui üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

  (2) Tiheasustusaladel, kus biolagunevate jäätmete kompostimine kinnistes kompostimisnõudes (kompostrites) on tagatud, võib segaolmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul.

  (3) Hajaasustusaladel (Ama, Arbavere, Hõbeda, Härjadi, Jõepere, Jõetaguse, Kadapiku, Kallukse, Kihlevere, Kiku, Kõrveküla, Lante, Leikude, Loobu, Läsna, Mõndavere, Mäo, Neeruti, Ohepalu, Orutaguse, Pariisi, Põima, Ridaküla, Rõmeda, Salda, Saukse, Tirbiku, Tokolopi, Udriku, Uku, Undla, Vaiatu, Vandu, Viitna, Vohnja, Võduvere, Võipere külad) asuvate ühepereelamute juurest peab jäätmemahuti tühjendamine toimuma vähemalt üks kord 12 nädala jooksul ja minimaalne jäätmemahuti maht on 100 liitrit (max mass 10 kg).

  (4) Tootmismaa ja ärimaa sihtotstarbega kinnistutel või juriidilistel isikutel nende asukohast olenemata peab jäätmemahuti tühjendamine toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja jäätmemahuti minimaalne arvestuslik maht on 80 l konteiner.

  (5) Jäätmekotte on lubatud kasutada juhul, kui selle valdaja tagab kahjustamata (lindude-, loomade või kaaskodanike poolt või muul põhjusel rikkumata) jäätmekoti üleandmise jäätmevedajale.

  (6) Jäätmevedajal on õigus jätta tühjendamata jäätmemahutid, milles on Kadrina valla jäätmehoolduseeskirja § 6 lõikes 3 nimetatud jäätmeid, teavitades selles kohe kohalikku omavalitsust.

  (7) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 kuni 4 sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedusele vaatamata on jäätmemahuti ületäitunud või levitab tugevat häirivat haisu või on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna häiring, tuleb jäätmemahutit tühjendada käesoleva paragrahvi lõigetes 1 kuni 4 sätestatust sagedamini.

  (8) Jäätmemahutite tühjendamine peab toimuma sellisel ajal, millal see kõige vähem häirib avalikku korda ja liiklust. Jäätmemahutite tühjendamine ja jäätmete vedu võib toimuda tööpäeviti ajavahemikul kell 07:00 - 22:00.

§ 5.   Korraldatud jäätmeveoga liitumine ja lepingute sõlmimine

  (1) Kadrina valla haldusterritooriumil loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks kõik jäätmevaldajad jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel, kusjuures jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga sõltumata sellest, kas ta on sõlminud jäätmeveo lepingu konkursi korras valitud jäätmevedajaga või mitte.

  (2) Jäätmevedaja sõlmib veopiirkonnas kõigi jäätmevaldajatega jäätmekäitluslepingud. Jäätmevedajal on õigus volitada kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtteid sõlmima jäätmevaldajatega jäätmekäitluslepinguid jäätmevedaja nimel. Nimetatud lepinguga täpsustatakse korraldatud jäätmeveoga seonduvat. Jäätmekäitluslepingu mittesõlmimisel juhinduvad jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vastastikuste õiguste ja kohustuste kindlaksmääramisel korraldatud jäätmevedu reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu peale ühismahutit, kui on sõlmitud sellekohane jäätmekäitlusleping. Ühismahuti suurus peab vastama tegelikkuses tekkivatele jäätmekogustele ja ühismahutina ei ole lubatud kasutada jäätmekotti.

  (4) Ühismahuti kasutamiseks on jäätmevaldajad kohustatud sõlmima kirjaliku kokkuleppe, milles on fikseeritud kõik ühismahutit kasutavad jäätmevaldajad, hõlmatud kinnistud, ühismahuti eest vastutav isik, ühismahuti suurus, tühjendamissagedus ja mahuti asukoht. Kokkuleppes peavad ühismahutit kasutavad jäätmevaldajad volitama ühte jäätmevaldajat sõlmima nende nimel jäätmevedajaga jäätmekäitluslepingut.

  (5) Mitme kinnistu omanik liitub kõikide tema omandis olevate veopiirkonnas asuvate kinnistutega ning tal on õigus neil kinnistutel tekkivad jäätmed üle anda tema poolt valitud ühel kinnistul. Vastav taotlus tuleb esitada Kadrina Vallavalitsusele.

§ 6.   Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

  (1) Kadrina Vallavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Liitumisest vabastamise aluseks on jäätmevaldaja vastav taotlus.

  (2) Jäätmevaldaja poolt esitatud kirjalik taotlus peab sisaldama järgmist teavet:
  1) andmeid jäätmevaldaja isiku kohta (ees- ja perekonnanimi või ärinimi, elu- või tegevuskoht, kontaktandmed);
  2) korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise põhjust (kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata);
  3) ajaperiood, mille kestel jäätmevaldaja soovib vabastust korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

  (3) Jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, milles sätestatakse:
  1) jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise põhjused;
  2) mitteliitunuks lugemise ajaline kestvus;
  3) käesoleva korra § 6 lõikes 4 toodud kinnituse esitamise tähtaeg.

  (4) Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks Kadrina Vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui vabastatud jäätmevaldaja 20. jaanuariks kinnitust ei esita, loetakse ta korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

  (5) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama Kadrina Vallavalitsust tema mitteliitunuks lugemise aluseks olnud asjaolude muutumisest või äralangemisest hiljemalt 30 päeva jooksul alates jäätmevaldajale nende asjaolude teatavaks saamisest.

§ 7.   Jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord

  (1) Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete jäätmeveo teenustasu suurus on määratud kindlaks jäätmevedaja poolt hankes esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumuses. Jäätmeveo teenustasu peab katma jäätmeseaduse § 66 lõikes 5 sätestatu.

  (2) Vedaja võib taotleda teenustasu muutmist hankelepingus ja/või riigihangete seaduses sätestatud tingimustel.

  (3) Vedaja esitab teenustasu muutmise taotluse Kadrina Vallavalitsusele.

  (4) Taotlus peab sisaldama hindade muutmise vajaduse põhjendust ning taotlusele tuleb lisada taotletavate teenustasude kalkulatsioon, näidates ära muudatused võrreldes pakkumuse ajal tehtud teenustasude kalkulatsiooniga.

  (5) Kadrina Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavate selgituste ja dokumentide esitamist, mis on vajalikud taotluse hindamiseks.

  (6) Juhul kui vedaja selgitused ei ole piisavad või ta ei esita täiendavaid dokumente nõutud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlus.

  (7) Muudetud teenustasud rakenduvad mitte varem kui kolmkümmend päeva pärast seda, kui Kadrina Vallavalitsus need avalikustab.

  (8) Teenustasusid ei saa muuta esimesel veoaastal ja edaspidi mitte sagedamini kui üks kord veoaasta jooksul.

§ 8.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Kadrina Vallavolikogu 17. detsembri 2010 määrus nr 26 „Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2017.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json