Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Saue Vallavalitsuse põhimäärus

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2017, 4

Saue Vallavalitsuse põhimäärus

Vastu võetud 30.11.2017 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 34 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Saue Vallavalitsuse põhimäärusega sätestatakse Saue Vallavalitsuse kui ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkonnad ja ülesanded, juhtimise põhimõtted, struktuur ning teenistuskorraldus, sh nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele.

§ 2.   Asutuse liik ja nimi

  (1) Saue Vallavalitsus (edaspidi ametiasutus) on Saue valla (edaspidi vald) ametiasutus, kelle peamine eesmärk on teostada valla haldusterritooriumil avalikku võimu ja täita õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevaid ülesandeid.

  (2) Ametiasutuse ametlik nimi eesti keeles on Saue Vallavalitsus, inglise keeles Saue Rural Municipality.

  (3) Ametiasutus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid oma ülesandeid täites esindab ametiasutus Saue valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.

  (4) Ametiasutus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik registris.

§ 3.   Ametiasutuse asukoht

  (1) Ametiasutus asub Saue vallas Saue linnas.

  (2) Ametiasutuse halduskeskused asuvad:
  1) Laagri alevikus;
  2) Riisipere alevikus;
  3) Haiba külas.

  (3) Ametiasutuse täpsed asukoha aadressid sätestatakse ametiasutuse asjaajamist reguleerivas korras.

§ 4.   Ametiasutuse asjaajamine

  (1) Ametiasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Ametiasutusel on valla vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid ning väikese riigivapi kujutisega pitsat. Ametiasutuses võib asjaajamist reguleeriva korraga kasutusele võtta muid pitsateid.

§ 5.   Ametiasutuse eelarve ja pangakonto

  (1) Ametiasutusel on oma eelarve Saue valla eelarves.

  (2) Ametiasutusel on oma pangakonto. Asutusel võib olla kasutusel mitu pangakontot.

2. peatükk AMETIASUTUSE ÜLESANDED 

§ 6.   Ametiasutuse ülesanded

  (1) Ametiasutuse pädevuses on õigusaktidega ametiasutusele pandud ülesannete täitmine ning Saue vallale kui kohalikule omavalitsusüksusele pandud ülesannete täitmine, mis ei kuulu õigusaktide alusel Saue Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ega Saue Vallavalitsuse kui omavalitsusüksuse täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) pädevusse.

  (2) Ametiasutuse põhiülesanded on:
  1) valla territooriumil avaliku võimu teostamine;
  2) valla elanikele avalike teenuste (sotisaalhoolekanne, kommunaalteenused, haridus, kultuur jms) osutamise korraldamine;
  3) valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise korraldamine ja täitmine;
  4) omavalitsusüksuse toimimiseks ning omavalitsusorganite tegevuseks organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine;
  5) volikogu ja vallavalitsuse asjaajamise korraldamine, sh õigusaktide, istungite, koosolekute ja nõupidamiste ettevalmistamine ning dokumentide vormistamine ja säilitamine;
  6) ametiasutuste hallatavate asutuste ülalpidamine, tegevuse korraldamine ja juhendamine;
  7) ametiasutuse kasutusse antud vallavara valitsemine;
  8) valla suhete korraldamine avalikkusega;
  9) koostöö arendamine teiste kohaliku omavalitsuse üksustega Eestis ja väljaspool Eestit.

  (3) Valla territooriumil avaliku võimu teostamisel täidab ametiasutus vähemalt järgmiseid ülesandeid:
  1) väärteomenetluse seadustiku alusel kohtuvälise menetleja ülesannete täitmine;
  2) korrakaitseseaduse ja muude õigusaktide alusel korrakaitseorgani ülesannete täitmine;
  3) riigihangete seaduse alusel valla kui hankija ülesannete täitmine;
  4) perekonnaseaduse alusel eestkostja ja eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
  5) lastekaitseseaduse alusel kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmine.

3. peatükk AMETIASUTUSE JUHTIMINE 

§ 7.   Vallavanem

  (1) Ametiasutuse juht on Saue vallavanem (edaspidi vallavanem), kelle ülesandeks on juhtida ametiasutuse arengut ja tegevust ning tagada ametiasutuse eesmärkide saavutamine ja ülesannete täitmine.

  (2) Ülesannete täitmiseks vallavanem:
  1) korraldab ametiasutuse teenistust, sh teeb ettepaneku ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja teenistusgruppideks liigitamise ja palgamäärade kehtestamise kohta;
  2) täidab ametiasutuse teenistujate suhtes avaliku teenistuse seaduse alusel ametisse nimetamise õigust omava isiku ja töölepingu seaduse alusel tööandja ülesandeid;
  3) esindab ametiasutust kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute ning asutuste ja organisatsioonide ees ning annab volitusi ametiasutuse esindamiseks;
  4) annab käskkirju ametiasutuse sisemise töö korraldamiseks ja õigusaktidest tulenevate ametiasutuse tegevusega seotud ülesannete täitmiseks;
  5) allkirjastab ametiasutuse dokumendid ja kirjad, kui nende allkirjastamise õigust pole käskkirjaga antud abivallavanematele või ametiasutuse teenistujatele;
  6) sõlmib ametiasutuse pädevusse kuuluvates ülesannetes Saue valla nimel lepingud või volitab selleks vajadusel ametnikke, töötajaid või teisi isikuid;
  7) korraldab valla eelarve koostamist, täitmist ja täitmise kontrolli;
  8) korraldab ametiasutuse valduses oleva vallavara valitsemise kooskõlas vallavara valitsemise korra ja teiste õigusaktidega;
  9) moodustab vajadusel käskkirjaga nõuandva õigusega komisjone ja töörühmi ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  10) otsustab ametiasutuse pädevusse kuuluvaid küsimusi, kui nende otsustamine ei ole seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud abivallavanemale või ametiasutuse ametnikele;
  11) annab vallavalitsusele ja volikogule aru ametiasutuse tegevusest;
  12) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduste, nende alusel antud õigusaktide ning volikogu või vallavalitsuse õigusaktidega.

§ 8.   Abivallavanemad

  (1) Abivallavanem koordineerib ja juhib valla arengut ja ülesannete täitmist oma tegevusvaldkonnas.

  (2) Ülesannete täitmiseks abivallavanem:
  1) korraldab valla arengukava koostamist ja selle täitmist oma tegevusvaldkonnas;
  2) korraldab oma valdkonnas valla eelarve eelnõu ja vajaduse korral lisaeelarve kohta käivate ettepanekute ettevalmistamist ning jälgib oma valdkonnas eelarve täitmist;
  3) esitab arupärimisi ametnikele ja hallatavate asutuste juhtidele nende tegevuse kohta ning teeb vallavanemale ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks;
  4) korraldab oma valdkonnas vajalike vallavalitsuse või volikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamist;
  5) esindab ametiasutust vallavanemalt saadud volituste piires;
  6) kirjutab oma pädevuse piires alla ametiasutuse kirjadele ja dokumentidele;
  7) täidab muid vallavanema poolt antud ülesandeid.

  (3) Abivallavanema tegevusvaldkonna ning täpsemad ülesanded kinnitab käskkirjaga vallavanem abivallavanema ametijuhendis.

§ 9.   Struktuuriüksuste juhid

  (1) Ametiasutuse struktuuriüksust juhib selle juhataja.

  (2) Struktuuriüksuse juhataja:
  1) juhib struktuuriüksuse tegevust, korraldab selle tööd ja tagab struktuuriüksuse ülesannete ja kohustuste täitmise;
  2) teeb ettepanekuid oma valdkonna edasiarendamise ja arengusuundade kohta, osaleb oma valdkonna arengukava väljatöötamises;
  3) juhendab vajadusel oma valdkonda puudutavates küsimustes ametiasutuse hallatavate asutuste tegevust;
  4) esindab ametiasutust oma valdkonda puudutavates küsimustes ja annab arvamusi ning kooskõlastusi;
  5) tagab oma struktuuriüksuses finantsdistsipliinist kinnipidamise;
  6) teeb vallavanemale ettepanekuid struktuuriüksuse personaliküsimustes (värbamine, koolitamine, ergutamine, distsiplinaarmenetluse läbiviimine jms);
  7) viib struktuuriüksuse teenistujatega läbi arenguvestlusi ning annab alluvatele teenistujatele juhiseid ning korraldusi;
  8) allkirjastab struktuuriüksuses koostatud dokumendid vastavalt vallavanema poolt antud pädevusele;
  9) teeb vallavanemale või abivallavanemale ettepanekuid struktuuriüksuse funktsioonide ja koosseisude muutmise kohta;
  10) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud valla õigusaktidega ja struktuuriüksuse juhi ametijuhendis.

4. peatükk AMETIASUTUSE STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 10.   Ametiasutuse struktuur

  (1) Ametiasutuse struktuuriüksused on osakonnad ja halduskeskused.

  (2) Ametiasutuse struktuuriüksused ja nende juhid alluvad vallvanemale või palgalisest vallavalitsuse liikmest abivallavanemale.

  (3) Ametiasutuse struktuuri kujutav joonis kinnitada vastavalt määruse lisale.

§ 11.   Ametiasutuse struktuuriüksused

  (1) Ametiasutusel on üheksa osakonda:
  1) vallakantselei;
  2) rahandusosakond;
  3) kommunikatsiooniosakond;
  4) arendusosakond;
  5) majandus- ja tugiteenuste osakond;
  6) ehitusosakond;
  7) haridusosakond;
  8) kultuuriosakond;
  9) sotsiaalosakond.

  (2) Ametiasutusel on kolm halduskeskust:
  1) Laagri halduskeskus;
  2) Haiba halduskeskus;
  3) Riisipere halduskeskus.

  (3) Halduskeskuste asukohtades täidavad teenistusülesandeid ja osutavad teenuseid ka teenistujad, kes kuuluvad ametiasutuse osakondade koosseisu.

§ 12.   Vallakantselei

  (1) Vallakantselei on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab ametiasutuse ja Saue valla omavalitsusorganite ning nende tööorganite asjaajamist, teabe- ja dokumendihaldust, õigusalast teenindamist, personalitööd ning elukoha- ja perekonnaseisutoimingute tegemist.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks vallakantselei:
  1) osaleb oma valdkonnas valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös ametiasutuse teiste osakondadega;
  2) koostab teabe- ja dokumendihalduse nõuetekohaseks korraldamiseks vajalike õigusaktide eelnõud;
  3) peab dokumendiregistrit ja tagab ametiasutuse ning omavalitsusorganite dokumentide nõuetekohase haldamise;
  4) juhendab ja nõustab ametiasutuse teenistujaid, vallavalitsuse ja vallavolikogu ning nende komisjonide liikmeid ja hallatavate asutuste juhte dokumendihalduse korraldamisel;
  5) korrastab ametiasutuse arhiivi, tagab arhiividokumentide (sh arhivaalide) nõuetekohase säilitamise ning korraldab ametiasutuse valdusse antud arhiividokumentide kasutamise ja hävitamise;
  6) teostab ametiasutuses ja ametiasutuse hallatavates asutustes järelevalvet teabe- ja dokumendihalduse nõuetest kinnipidamise üle;
  7) tagab omavalitsusorganite istungite ettevalmistamise, protokollimise ning õigusaktide, protokollide ja tegevuse nõuetekohase avalikustamise;
  8) tagab koostöös arendusosakonnaga ametiasutuses andmekaitsealastest nõuetest kinnipidamise;
  9) tagab ametiasutuse, vallavalitsuse ja vallavolikogu ning nende komisjonide õigusalase nõustamise, sh annab seisukoha lepingudokumentide ja omavalitsusorganite õigusaktide õiguspärasuse kohta;
  10) korraldab valla esindamise kohtus;
  11) korraldab ametiasutuse personalitööd ja sisekommunikatsiooni ning tagab ametiasutuse ja vajadusel ametiasutuse hallatavate asutuste personalitööalase nõustamise;
  12) kogub, analüüsib ja edastab personalivaldkonna statistilisi andmeid ning korraldab palkade avalikustamise;
  13) tagab koostöös majandus- ja tugiteenuste osakonnaga ametiasutuses töötervishoiu ja –ohutuse nõuetest kinnipidamise;
  14) korraldab elukohatoimingute ja kohalikule omavalitsusele täitmiseks antud perekonnaseisutoimingute tegemist;
  15) korraldab vallas valimiste ja rahvahääletuste läbiviimist ning valla valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjonide teenindamist;
  16) korraldab Saue valla veebilehel vallakantselei tegevusvaldkondadega seotud info avalikustamise.

§ 13.   Rahandusosakond

  (1) Rahandusosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste finantsjuhtimisealast tegevust, raamatupidamist ning vallaeelarve koostamist ja täitmist, samuti peab arvestust valla vara kohta.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks osakond:
  1) osaleb oma valdkonnas valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös ametiasutuse teiste osakondadega;
  2) koostab valla eelarvestrateegia eelnõu;
  3) analüüsib valla eelarve tulu ja kulu, koostab nende kohta andmestiku ning kogub, analüüsib ja edastab finantsvaldkonna statistilisi andmeid;
  4) analüüsib kohalike maksude vajalikkust ning teeb ettepanekuid nende kehtestamisel;
  5) koordineerib vallaeelarve koostamist;
  6) koostab ja esitab vallavalitsusele vallaeelarve eelnõu ning koordineerib vallaeelarve menetlust;
  7) jälgib vallaeelarve täitmist, koostab majandusaasta aruande ning esitab selle õigusaktidega sätestatud asutustele ja organitele;
  8) esitab oma pädevuse piires seisukohad kõigis vallavalitsuse ja volikogu istungitel menetletavates finantsküsimustes;
  9) analüüsib vallaeelarve olukorda ning teeb ettepanekuid valla raha ja vara efektiivsemaks kasutamiseks;
  10) valmistab ette vallale laenude võtmise ja jälgib laenude tagasimakseid;
  11) tagab valla asutuste keskse raamatupidamise ja palgaarvestuse;
  12) korraldab seadusega ettenähtud korras ning vastavalt vallaeelarvele valla asutuste ja teiste kulustruktuuride finantseerimise ja kontrollib raha kasutamist;
  13) täidab lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi vastavalt vallaeelarvele;
  14) korraldab valla asutustele raamatupidamis- ja eelarvealase informatsiooni esitamise;
  15) vaatab läbi valla finantstegevusega seotud avaldused;
  16) peab arvestust valla vara ja selle kasutamise üle;
  17) valmistab ametiasutusele, vallavalitsusele ja volikogule ette nende tööks vajalikud finantsalased materjalid;
  18) haldab Saue valla veebilehel rahandusosakonna tegevusvaldkonnaga seotud infot.

§ 14.   Kommunikatsiooniosakond

  (1) Kommunikatsiooniosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab Saue valla asutuste ja organite avalikke suhteid ja suhtlust, info avaldamist ja valla kuvandi loomist.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks osakond:
  1) osaleb oma valdkonnas valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös ametiasutuse teiste osakondadega;
  2) korraldab valla lehe väljaandmist;
  3) korraldab valla veebilehe sisu haldamist;
  4) haldab valla sotsiaalvõrgustike kontosid;
  5) korraldab koostöös kultuuriosakonnaga valla sümboolika ja korporatiivse identiteedi kujundamist ja kasutamist ning valla tunnustusavalduste väljatöötamist;
  6) korraldab valla meenete väljatöötamist, tellimist ja kasutamist;
  7) esindab valda suhtluses meediaga, korraldab vajadusel pressiteadete avaldamist;
  8) korraldab suhtlust sõprusomavalitsustega ning sise- ja välisdelegatsioonide vastuvõtmist.

§ 15.   Arendusosakond

  (1) Arendusosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab valla arendustegevust, valla poolt osutatavate teenuste kaardistamist ja arendamist, valla ühistransporti, valla asutuste infotehnoloogilist teenindamist ning andmeturbealast tegevust.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks osakond:
  1) korraldab valla arengukava koostamist ja menetlemist;
  2) osaleb oma valdkonnas valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös ametiasutuse teiste osakondadega;
  3) tagab valla arendamiseks vajalike välisvahendite kaasamise ning korraldab sellega seotud projektitaotluste koostamist, projektide juhtimist ja aruandlust;
  4) abistab ametiasutuse teenistujaid ja hallatavaid asutusi ning munitsipaalettevõtteid arendusprojektide koostamisel ja menetlemisel, valdkondlike arengukavade koostamisel ja uuendamisel;
  5) kaardistab valla poolt osutatavad teenused ja korraldab nende arendamist ning teenuste kvaliteedikontrollisüsteemi väljatöötamist ja rakendamist;
  6) korraldab vallasisest ühistransporti;
  7) koordineerib arendusalast koostööd ettevõtjate, ettevõtjate ühenduste ja kolmanda sektoriga;
  8) arendab valla infotehnoloogilisi vahendeid;
  9) korraldab valla asutustele infotehnoloogiliste vahendite hankimist, haldamist ja kasutamist;
  10) osutab infotehnoloogilisi tugiteenuseid valla asutustele;
  11) korraldab valla asutuste andmeturvet ja seda reguleerivate dokumentide väljatöötamist ning tagab andmeturbalaste nõuete järgimise valla asutustes;
  12) haldab Saue valla veebilehel arendusosakonna tegevusvaldkonnaga seotud infot.

§ 16.   Majandus- ja tugiteenuste osakond

  (1) Majandus- ja tugiteenuste osakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab valla kinnis- ja vallasvara keskset hooldamist ja haldamist ning sellega seotud tugiteenuste osutamist valla asutustele, samuti vallavara käsutamist, valla ehitiste ja rajatiste, sh teede, ehitamist, remontimist ja hooldamist.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks osakond:
  1) osaleb oma valdkonnas valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös ametiasutuse teiste osakondadega;
  2) korraldab valla varaga seotud ehitustegevust ja järelevalvet;
  3) korraldab vallale kuuluvate ja avalikuks kasutamiseks mõeldud teede, haljasalade, parkide, kalmistute haldamist, ehitus- ja remonttöid ning hooldust;
  4) tagab teehoiukava väljatöötamise ja riiklikusse teeregistrisse andmete edastamise;
  5) korraldab liiklust valla territooriumil;
  6) korraldab tänavavalgustuse ning selleks vajalike hoonete, rajatiste ja seadmete haldamist ning ehitamist;
  7) kogub informatsiooni munitsipaalmaa ja selle kasutamise kohta ning tagab valminud või valla omandusse tulnud vara, sh munitsipaalmaa arvelevõtmise rahandusosakonna poolt;
  8) korraldab munitsipaalmaal heakorraalaseid ja avaliku ruumiga seotud konkursse;
  9) korraldab valla objektidel heakorra tagamisega seotud tegevusi;
  10) osutab valla asutustele hangete läbiviimisega ning vallavara haldamisega seotud tugiteenuseid;
  11) korraldab ametiasutuse hoonetes tuleohutusalast tegevust ning korraldab tuletõrje- ja päästeteenistusealast ning kodanikukaitsealast tegevust vallas;
  12) korraldab valla kriisikomisjoni tööd ning hädaolukorra seadusest vallale tulenevate ülesannete täitmist;
  13) haldab Saue valla veebilehel majandus- ja tugiteenuste osakonna tegevusvaldkonnaga seotud infot.

§ 17.   Ehitusosakond

  (1) Ehitusosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab Saue vallas ruumilist planeerimist, ehitustegevust ja maakorraldust, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks ehitusosakond:
  1) osaleb oma valdkondades valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös ametiasutuse teiste osakondadega;
  2) korraldab valla üldplaneeringu ja detailplaneeringute koostamist ja järelevalvet;
  3) tagab planeeringute ja ehitusprojektide läbivaatamise ning neile seisukohtade andmise;
  4) koostab projekteerimistingimuste eelnõud, vormistab ja väljastab ehitusseaduse alusel väljastatavad load;
  5) esitab andmeid ehitisregistrisse, vajadusel väljastab sealt andmeid ning peab ehitiste ja planeeringute toimikuid;
  6) täidab seadusega kohalikule omavalitsusele pandud riikliku järelevalve ülesandeid;
  7) korraldab valla ruumilise planeerimisega seotud tegevusi, edastab andmed kohanimeregistrisse ja korraldab välireklaami kasutamist;
  8) teeb maakorraldusega, maamaksuarvestusega ning omandi- ja maareformiga seonduvaid toiminguid;
  9) korraldab valla territooriumil (v.a munitsipaalmaal) heakorra tagamisega seotud tegevusi;
  10) korraldab jäätmekäitlust ning jäätmevaldajate registri pidamist;
  11) korraldab seadustega omavalitsustele pandud keskkonnakaitselisi tegevusi;
  12) tagab kehtestatud koormiste täitmise;
  13) täidab kohalikule omavalitsusele seadustega pandud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kaugküttega seotud ülesandeid;
  14) esindab ametiasutust elektrivarustuse- ja elektrisidealases tegevuses;
  15) haldab Saue valla veebilehel ehitusosakonna tegevusvaldkonnaga seotud infot.

§ 18.   Haridusosakond

  (1) Haridusosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab valla koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide tegevust ning haridusvaldkonnaga seotud tugiteenuste osutamist.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks haridusosakond:
  1) osaleb oma valdkonnas valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös ametiasutuse teiste osakondadega;
  2) teeb ettepanekuid haridusasutuste asutamiseks, nende tegevuse ümberkorraldamiseks või -kujundamiseks ja tegevuse lõpetamiseks;
  3) analüüsib haridusasutuste õppe- ja kasvatustöö tingimuste vastavust kehtestatud nõuetele;
  4) jälgib valla haridusasutuste andmete esitamist ning muutmist Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  5) nõustab haridusasutusi, õpilasi ja lapsevanemaid koolikorralduslikes ja haridusalastes küsimustes;
  6) lahendab hallatavate haridusasutuste ning nende juhtide tegevuse õigusvastasuse ja ebaotstarbekuse kohta laekunud kaebusi;
  7) koordineerib abi osutamist hariduslike erivajadustega lastele ning korraldab haridusvaldkonnaga seotud tugiteenuste (logopeed, tugiisikud jms) keskset osutamist Saue valla lastele;
  8) haldab Saue valla veebilehel haridusosakonna tegevusvaldkonnaga seotud infot.

§ 19.   Kultuuriosakond

  (1) Kultuuriosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab kultuuri-, noorsoo- ja sporditööd, kodanikualgatusliku tegevuse, sealhulgas külaliikumise ja kolmanda sektori töö koordineerimist ja soodustamist ning nendesse valdkondadesse kuuluvate küsimuste lahendamist.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks osakond:
  1) osaleb oma valdkonnas valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös ametiasutuse teiste osakondadega;
  2) koordineerib ja arendab kultuurialast koostööd kolmanda sektori ja kogukonnaga, sh külakeskuste rahastamist;
  3) teeb ettepanekuid kultuuri-, nootsootöö ja spordiasutuste asutamiseks, nende tegevuse ümberkorraldamiseks või -kujundamiseks ja tegevuse lõpetamiseks;
  4) juhendab ja koordineerib hallatavate kultuuri, noorsootöö- ja spordiasutuste tegevust;
  5) lahendab hallatavate kultuuri-, nootsootöö ja spordiasutuste ning nende juhtide tegevuse õigusvastasuse ja ebaotstarbekuse kohta laekunud kaebusi;
  6) osaleb valla sümboolika ja korporatiivse identiteedi kujundamisel ning valla tunnustusavalduste väljatöötamisel;
  7) korraldab valla tunnustusavalduste väljaandmist ning tunnustusavalduste saajate üle arvestuse pidamist;
  8) koordineerib valla kultuuri-, nootsootöö ja spordiürituste korraldamist;
  9) korraldab tähtsündmuste (Eesti Vabariigi aastapäev, valla sünnipäev vms) puhul vastuvõtte või üritusi;
  10) menetleb avalike ürituste lubade taotlusi;
  11) haldab Saue valla veebilehel kultuuriosakonna tegevusvaldkonnaga seotud infot.

§ 20.   Sotsiaalosakond

  (1) Sotsiaalosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab vallas sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist, eakate hoolekannet ning tervishoiu- ja lastekaitsealast tegevust.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks sotsiaalosakond:
  1) osaleb oma valdkonnas valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös ametiasutuse teiste osakondadega;
  2) määrab sotsiaaltoetusi vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale;
  3) korraldab sotsiaalteenuste osutamist vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale;
  4) korraldab sotsiaaleluruumide kasutusele andmist ning kontrollib eluruumide kasutamist vastavalt kehtivatele õigusaktidele;
  5) osutab vältimatut sotsiaalabi;
  6) abistab erivajadustega inimesi abivahenditega varustamisel;
  7) korraldab Saue valla territooriumilt leitud tundmatute või Saue vallas elanud omasteta surnute matmist või tuhastamist;
  8) kogub, analüüsib ja edastab sotsiaalhoolekandealaseid statistilisi andmeid;
  9) teeb ettepanekuid liikumisvõimaluste tagamiseks liikumispuudega inimestele;
  10) korraldab rehabilitatsiooniprotsessi;
  11) esitab andmed sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse, analüüsib registri alusel andmeid;
  12) aitab kaasa riiklike sotsiaalabiprogrammide teostamisele ning töötab välja, korraldab ja koordineerib kohalikke sotsiaalhoolekande ning lapsi arendavaid ja kaitsvaid programme;
  13) informeerib elanikke sotsiaalküsimustes, teeb koostööd ühiskondlike organisatsioonide ja ühingutega;
  14) korraldab vajadusel lapse perekonnast eraldamise ning teeb kohtule ettepanekuid vanemate hooldusõiguse piiramiseks või hooldusõiguse täielikuks äravõtmiseks;
  15) täidab eestkosteasutuse ülesandeid, sh täidab seadusliku esindaja (eestkostja) ülesandeid ja korraldab eestkoste seadmist;
  16) korraldab vajadusel laste asenduskoduteenusele suunamise, jälgib asenduskoduteenusel viibivate laste arengut ja heaolu;
  17) korraldab lapse hooldamise perekonnas, kelle liikmete hulka laps ei kuulu;
  18) aitab kaasa lapsendamise korraldamisele;
  19) teostab järelevalvet koolikohustuse täitmise üle ning selgitab välja koolikohustuse täitmata jätmise põhjused ning rakendab meetmeid koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes;
  20) teeb lastekaitsealast selgitustööd;
  21) aitab kaasa esmatasandi tervishoiuteenuste korraldamisele;
  22) korraldab tervisekaitsealaste õigusaktide täitmise ja kontrollib nende järgimist Saue vallas;
  23) korraldab elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevust;
  24) haldab Saue valla veebilehel sotsiaalosakonna tegevusvaldkonnaga seotud infot.

§ 21.   Halduskeskused

  (1) Halduskeskus on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab avalike teenuste osutamist halduskeskuse piirkonnas ning infovahetust valla piirkondade ja keskuse vahel, et tagada kohalike vallaelanike kaasarääkimise võimalus kohalikes ja ülevallalistes otsustusprotsessides ning aidata koguda tagasisidet piirkonna tervikliku arengu küsimuste lahendamiseks ja halduse/valitsemise kvaliteedi kohata.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks halduskeskus:
  1) osaleb oma piirkonna osas valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös ametiasutuse teiste struktuuriüksustega;
  2) korraldab kodanike vastuvõttu ja vahendab nende pöördumisi;
  3) võtab vastu ja registreerib halduskeskuse kaudu ametiasutusele laekuvad kirjad, avaldused ja muud dokumendid;
  4) tagab järelevalve halduskeskuse piirkonnas osutatavate teenuste kvaliteedi üle;
  5) vahendab infot halduskeskuse piirkonna ja vallavalitsuse vahel, sh tõstatab vajadusel vallavalitsuse ees kohalikke probleeme, ettepanekuid ja algatusi;
  6) korraldab koostöös majandus- ja tugiteenuste osakonnaga halduskeskuse piirkonnas asuvate valla hoonete ja vallavara arendamist, haldamist ja toimimist;
  7) haldab Saue valla veebilehel halduskeskuse hoonega ning tegevuspiirkonnaga seotud infot.

  (3) Halduskeskus ülesandeks on korraldada oma piirkonnas järgmiste teenuste osutamist:
  1) sünni ja surma kannete tegemine rahvastikuregistris ning seotud tõendite väljastamine;
  2) elanike registreerimine rahvastikuregistrisse ning elukoha kohta käivate tõendite väljastamine;
  3) kodanike nõustamine lastekaitse, sotsiaalabi ja –teenuste küsimustes;
  4) kodanike nõustamine maa- ja ehitusvaldkonna küsimustes;
  5) avaliku korra ja heakorra tagamine.

5. peatükk TEENISTUSKORRALDUS 

§ 22.   Ametiasutuse teenistuse korraldamise üldised alused

  (1) Töö- või teenistussuhe ametiasutuse ülesannete täitmiseks on avalik teenistus.

  (2) Ametiasutuse teenistuskohad jagunevad ameti- ja töökohtadeks ning teenistuskohale nimetatud või tööle võetud isikud ametnikeks ning töötajateks.

  (3) Ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu (jaotuse ameti- ja töökohtadeks) ja liigituse (ameti- ja töökohtade nimetuse, teenistuskohtade tähtaja ja koormuse) kehtestab vallavolikogu otsusega.

§ 23.   Ametnik

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu ülesandeid, on ametiasutuse ametnik ning ametiasutuse avaliku võimu ülesannete täitmiseks on tal Saue vallaga avalik-õiguslik teenistus- ja usaldussuhe.

  (2) Ametniku õiguslikku seisundit (nõudeid, õigusi ja kohustusi) reguleerib avaliku teenistuse seadus.

  (3) Ametniku teenistusülesanded kehtestatakse vastava ametikoha ametijuhendiga. Ametijuhendi kehtestab vallavanem käskkirjaga. Ametijuhend peab olema kehtestatud enne ametniku ametikohale asumist.

  (4) Ametniku nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt vallavanem käskkirjaga.

§ 24.   Töötaja

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu teostamist toetavaid ülesandeid, on ametiasutuse töötaja ning ametiasutuse selliste ülesannete täitmiseks, mis ei ole seotud avaliku võimu teostamisega, on isikul Saue vallaga eraõiguslik töösuhe.

  (2) Töösuhted reguleeritakse lähtuvalt töölepingu seadusest ja teistest töösuhteid reguleerivatest seadustest, sh osaliselt avaliku teenistuse seadusest.

  (3) Töötaja tööülesannete kirjeldus kehtestatakse vastava töökoha ametijuhendiga. Ametijuhendi kehtestab vallavanem käskkirjaga. Ametijuhend peab olema kehtestatud enne töötaja tööle asumist.

  (4) Töölepingu töötajaga sõlmib ja töösuhte lõpetab vallavanem.

§ 25.   Ametnike ja töötajate kohustused ja õigused

  (1) Ametiasutuse struktuuriüksusele pandud ülesandeid täidavad vastavate struktuuriüksuste ametnikud ja töötajad, kes:
  1) valmistavad ette struktuuriüksuse tegevusvaldkonnaga seonduvate õigus- ja haldusaktide eelnõud;
  2) annavad vastavalt õigusaktide ja ametijuhenditega antud pädevusele haldusakte ning vastavad ametijuhendiga sätestatud pädevusest lähtuvalt ametiasutuse nimel ametiasutusele saadetud kirjadele või koostavad kirjade kavandid;
  3) nõustavad ametiasutuse ametnikke ja töötajaid ning omavalitsusorganite liikmeid oma pädevuses olevates küsimustes;
  4) esitavad õigusaktidest ja ametijuhenditest tulenevalt andmed riiklikesse või kohalikesse registritesse ja andmekogudesse ning väljastavad neist teavet;
  5) vaatavad läbi ning teevad valdkonna juhile ettepanekuid ja annavad arvamusi riiklike õigusaktide eelnõude ning riiklike, maakondlike ja valdkondlike arengudokumentide kohta;
  6) korraldavad vastavalt oma pädevusele riigihangete seadusest tulenevaid toiminguid;
  7) täidavad vastavalt antud volitustele riikliku järelevalve ning kohtuvälise menetleja ülesandeid;
  8) täidavad muid struktuuriüksuse tegevusega seonduvaid ülesandeid.

  (2) Ametnikul ja töötajal on õigus:
  1) saada ametiasutuse teistelt ametnikelt ja töötajatelt ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatelt tööks vajalikku informatsiooni;
  2) teha vallavanemale ettepanekuid töös tekkinud küsimuste lahendamiseks ning komisjonide, töögruppide moodustamiseks;
  3) kaasata ametiasutuse ametnikke ja töötajaid ning spetsialiste väljastpoolt ametiasutust oma töös tekkivate küsimuste lahendamisele.

§ 26.   Konkursi korraldamise kohustus

  (1) Ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus märgitud vaba ametikoht täidetakse avaliku teenistuse seadusega sätestatust lähtuvalt konkursi korras.

  (2) Ametiasutuse ametnike värbamise ja valiku täpsema korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Konkursi korraldamise nõuetekohase täitmise eest vastutab vallavanem.

§ 27.   Teenistusse võtmise tingimused

  (1) Ametnikuna võib teenistusse võtta isiku, kes vastab avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.

  (2) Ametnikuna ei või teenistusse võtta isikut, kelle suhtes kehtib vähemalt üks avaliku teenistuse seaduses sätestatud piirangutest.

  (3) Nõuded haridusele:
  1) ametnikul peab olema vähemalt keskharidus;
  2) ametnik, kelle ametikohale on muu õigusaktiga sätestatud haridus- või pädevusnõue, peab vastama õigusaktis sätestatud nõuetele;
  3) juhi teenistuskohal oleval ametnikul peab olema kõrgharidus.

  (4) Juhi teenistuskohale ametisse nimetamiseks peab olema vähemalt kaheaastane juhtimiskogemus või selle puudumisel vähemalt kaheaastane töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas.

  (5) Nõuded teadmistele ja oskustele:
  1) ametnik peab teadma oma teenistusülesannetega seonduvaid õigusakte ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
  2) ametnik peab tundma ametiasutuse asjaajamisele, dokumendihaldusele ja andmekaitsele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt täitma;
  3) ametnik peab oskama koostada õigusakti eelnõu ja haldusakti ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid.

  (6) Täpsemad nõuded ametniku haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele kehtestab vallavanem ametikoha ametijuhendis.

§ 28.   Palgakorraldus

  (1) Ametiasutuse ametnikul on õigus saada palka vastavalt avaliku teenistuses seaduses ja töötajal saada töötasu vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

  (2) Ametnikule ja töötajale palga (töötasu) määramine ja maksmine toimub vastavalt ametiasutuse palgajuhendile, mille kehtestab vallavolikogu.

  (3) Ametniku palk avalikustatakse vastavalt avaliku teenistuse seadusele, töötaja töötasu ei avalikustata.

6. peatükk FINANTSTEGEVUS JA VARA 

§ 29.   Ametiasutuse finantseerimine

  Ametiasutuse tegevust finantseeritakse Saue valla eelarvest.

§ 30.   Finantstegevus

  (1) Ametiasutus korraldab valla eelarve täitmist õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Ametiasutuse kaudu on korraldatud kõikide valla asutuste raamatupidamine.

§ 31.   Vara kasutamine

  (1) Ametiasutus valitseb ametiasutuste valduses ja kasutuses olevat vallavara, tehes seda vallavolikogu kehtestatud korras.

  (2) Ametiasutuse varade arvestust korraldatakse Saue valla raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras.

7. peatükk AMETIASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 32.   Ametiasutuse tegevuse ümberkorraldamine või ümberkujundamine

  (1) Ametiasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Ametiasutuse ümberkorraldamine seisneb ametiasutuste ühinemises või jagunemises.

  (3) Ametiasutused ühinevad või jagunevad järgmiselt:
  1) ametiasutused ühendatakse üheks ametiasutuseks, kusjuures ühendatavad ametiasutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus ametiasutus;
  2) ametiasutus liidetakse teise ametiasutusega ja liidetav ametiasutus lõpetab tegevuse;
  3) ametiasutus jaotatakse vähemalt kaheks ametiasutuseks ja jagunev ametiasutus lõpetab tegevuse;
  4) ametiasutus eraldatakse teisest ametiasutusest, selle tulemusena moodustatakse uus ametiasutus ja säilib esialgne ametiasutus.

  (4) Ametiasutuse ümberkujundamine on ametiasutuse muutmine millekski muuks asutuseks kui kohaliku omavalitsuse asutus.

  (5) Ametiasutus korraldatakse või kujundatakse ümber vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 33.   Ametiasutuse tegevuse lõpetamine

  Ametiasutuse tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 34.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saue Linnavolikogu 20. novembri 2003 määrus nr 24 „Saue Linnavalitsuse põhimääruse kinnitamine“:
  2) Saue Linnavolikogu 16. juuni 2016. a määrus nr 49 „Saue Linnavolikogu Kantselei põhimäärus“;
  3) Nissi Vallavolikogu 14. märtsi 2013. a määrus nr „Nissi Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

Lisa Saue Vallavalitsuse struktuur

/otsingu_soovitused.json