Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Saue Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2020, 6

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Saue Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 30.11.2017 nr 19
RT IV, 08.12.2017, 5
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.12.2019RT IV, 07.01.2020, 410.01.2020, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2020. a

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Saue Vallavalitsuse palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) sätestatakse Saue Vallavalitsuse (edaspidi asutus) teenistujate töö tasustamise põhimõtted, tingimused ja korraldus.

  (2) Palgajuhendi eesmärk on tagada töö õiglane, konkurentsivõimeline ja läbipaistev tasustamine.

§ 2.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja – vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 5 alusel on avalik teenistuja asutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja (s.o. töölepingu alusel töötav);
  2) ametnik – isik, kes on asutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning teostab avalikku võimu. Ametnik töötab avaliku teenistuse seaduse alusel ning ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks;
  3) töötaja – asutusega eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel ning töötaja teenistuskohta nimetatakse töökohaks;
  4) teenistuskoht – ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht;
  5) palk – tasu, mida makstakse ametnikule teenistusülesannete täitmise eest ja tasu, mida makstakse töötajale töölepingu alusel tehtud töö eest;
  6) põhipalk – fikseeritud ja regulaarne palga osa ametijuhendis ettenähtud teenistusülesannete ja ettenähtud teenistusalase hariduse, teadmiste, oskuste ja kogemuste eest;
  7) muutuvpalk – teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
  8) tulemuspalk – vallavanema või tema volitatud isiku poolt eelnevalt kindlaks määratud kriteeriumite alusel konkreetse töö või perioodi erakordsete tulemuste eest makstav ühekordne lisatasu;
  9) preemia – ühekordne tasu teenistuja tunnustamiseks erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
  10) lisatasu – seaduse alusel makstav lisatasu valveaja, ületunnitöö, ööajal tehtava töö ja riigipühadel tehtava töö eest;
  11) asendustasu – puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest, juhul kui asendamine ei ole ettenähtud teenistuja ametijuhendis;
  12) hüvitis – seaduses või käesolevas palgajuhendis ettenähtud rahaline väljamakse;
  13) teenistusgrupp – teenistuskohtade jaotus gruppidesse, lähtudes teenistuskohal ettenähtud teenistusülesannete iseloomust ning teenistuskoha keerukuse ja vastutuse astmest.

§ 3.   Üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate töö tasustamisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

  (2) Asutus maksab ametnikele ning töötajatele palka samadel alustel.

  (3) Asutus võib ametniku palgast kinni pidada ametiasutuse arvel tehtavate kulude kehtestatud limiiti ületava summa ja ametnikule makstud ettemakse, mille ametnik peab ametiasutusele tagastama. Töötaja puhul on selleks vajalik töötaja kirjalik nõusolek.

  (4) Ametniku palga määrab käskkirjaga tema ametisse nimetamise õigust omav isik. Töötaja palk (v.a tulemuspalk ja preemia) lepitakse töötaja ja vallavanema vahel kokku töölepingus või selle lisas. Ettepaneku palga määramiseks või kokku leppimiseks teeb vahetu juht.

  (5) Palgajuhendis ette nähtud põhimõtetest võib vahetu juhi põhjendatud esildise alusel vallavanema otsusel erandeid teha.

  (6) Rahandusosakond väljastab teenistujale igakuiselt teatise arvestatud palga, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta.

§ 4.   Palga komponendid

  (1) Palk koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, lisatasust ja asendustasust.

  (2) Muutuvpalka makstakse tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete eest või preemiana.

§ 5.   Põhipalga astmestik

  (1) Asutuse teenistuskohad on jaotatud palgagruppidesse. Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära.

  (2) Teenistuskohad jagunevad teenistusgruppidesse ja teenistusgrupile vastavasse palgagruppi, mille põhimõtted on kirjeldatud lisas 1.

  (3) Asutuse konkreetse teenistuskoha kuulumine teenistusgruppi ja sellele vastavasse palgagruppi määratakse Saue vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisuga.

  (4) Asutuse teenistujate palgaastmestik ehk palgagruppide palgavahemikud on toodud lisas 2.

  (5) Palgaastmestikus vastavale teenistuskohale ettenähtud palgavahemiku maksimummäärast kõrgemat põhipalka on lubatud maksta vaid erandjuhtudel, mille põhjendatust hindab vallavanem, eelkõige kui kõrgemat põhipalka saavad palgaturul analoogse kvalifikatsiooniga spetsialistid või on vajadus täita asutuse jaoks oluline ametikoht või säilitada väga raskesti asendatavat kompetentsi või kogemust.

  (6) Palgaastmestiku muutmise vajaduse analüüsimise korraldab personalijuht üks kord aastas kaasates selleks asjaomast personali.

  (7) Palgaastmestiku muutus ei tähenda automaatselt individuaalsete palkade muutmist.

§ 6.   Põhipalga määramise tingimused ja kord

  (1) Teenistuja individuaalse põhipalga määramisel lähtutakse palgaastmestikus tema teenistuskohale vastavast kuu põhipalga vahemikust.

  (2) Individuaalse põhipalga määrab või lepib kokku palgaastmestiku järgi vallavanem vahetu juhi ettepanekul, diferentseerides põhipalga vahemikku palgagrupi siseselt vastavalt ülesannete ja tööde erinevusele, tööülesannete lahendamise keerukuse astmele, töökoormusele, vastutuse ulatusele, teenistuja kompetentsusele, kogemustele, haridusele ja kvalifikatsioonile.

  (3) Teenistujate põhipalgad vaadatakse üle kord aastas jaanuarikuus. Teenistujate palkade ülevaatamise eelduseks ja aluseks on lõppenud aasta arengu- ja hindamisvestluse kinnitatud tulemused. Juhul, kui asutusel puuduvad eelarvelised võimalused teenistujate põhipalkade muutmiseks, lükatakse põhipalkade ülevaatamine aasta võrra edasi. Põhipalkade ülevaatamine ei tähenda automaatselt teenistujate põhipalkade muutmist.

  (4) Individuaalsed põhipalga muutuste motiveeritud ettepanekud teeb teenistuja vahetu juht ning ettepanekud vaadatakse üle asutuse juhtkonnas.

  (5) Erandjuhtudel tehakse vahetu juhi põhjendatud ettepanekul ja vallavanema nõusolekul individuaalseid põhipalga muutusi ka aasta jooksul.

§ 7.   Palga maksmise aeg ja viis

  (1) Palga arvestusperiood on kalendrikuu. Palka arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid. Kui teenistujale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

  (2) Palka makstakse üks kord kuus töökorralduse reeglites kindlaks määratud ajal teenistuja poolt osundatud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui jooksva kuu viimane päev on puhkepäev, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval. Pangakonto muutmisest tuleb teavitada kirjalikult rahandusosakonda.

§ 8.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

  (2) Kalendriaastas võib teenistujale välja maksta muutuvpalka kuni 20% teenistujale sama kalendriaasta määratud põhipalga kogusummast.

  (3) Tulemuspalka võib maksta arengu- ja hindamisvestluse tulemuste või vallavalitsuse töö üldise tulemuslikkuse hindamise põhjal. Tulemuspalka võib maksta ka kollektiivile, kui kriteeriumid on kindlaks määratud kollektiivi tasandil.

  (4) Ettepaneku teenistuja tulemuspalga suuruse osas teeb teenistuja vahetu juht. Otsuse teenistuja täpse tulemuspalga osas teeb vallavanem käskkirjaga.

  (5) Vallavanemal on õigus oma käskkirjaga määrata teenistujale preemia, mille suuruse otsustab vallavanem iga kord eraldi.

  (6) Muutuvpalga maksmise eesmärk on motiveerida kvalifitseeritud ja heade töötulemustega teenistujaid.

  (7) Tulemuspalga ja preemia maksmisel arvestatakse muuhulgas:
  1) valla jaoks olulises arendustegevuses saavutatud tulemusi, sh omal initsiatiivil välisrahastuse saamist oluliste arendustegevuste elluviimiseks;
  2) projekti edukat juhtimist;
  3) eriti heade uute ideede ja lahenduste väljapakkumist;
  4) erakorraliste ülesannete tulemuslikku täitmist;
  5) ettenägematute suuremahuliste teenistuskohutuste silmapaistvalt head täitmist.

  (8) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse teenistujale, kes täidab ülesandeid, mis ei tulene tema teenistuskoha eesmärgist ega ametijuhendist. Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust.

  (9) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks. Kui ülesannete kestus on pikem kui kuus kuud, muudetakse teenistuja ametijuhendit ning vaadatakse üle tema põhipalk.

  (10) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete maksmise ettepaneku teeb vallavanemale teenistuja vahetu juht. Ettepanekus peavad olema täpselt fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, mille jooksul ülesannet täidetakse. Lisatasu määramise, lisatasu suuruse ja ajavahemiku, mis aja jooksul lisatasu makstakse, otsustab vallavanem käskkirjaga.

§ 9.   Lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord

  (1) Puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest võib maksta teenistujale asendustasu, kui asendamine ei ole ettenähtud teenistuja ametijuhendis või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Kirjaliku ettepaneku vallavanemale teenistuja ülesannete panemiseks teisele teenistujale teeb vahetu juht. Ülesannete määramise ja lisatasu maksmise ulatuse otsustab vallavanem käskkirjaga.

  (3) Eritingimustes töötamisel, õhtuse ja öise töö või valveaja rakendamisel, ületunnitööl, riiklikul pühal või puhkepäeval töötamise eest palga maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seaduses kehtestatud määradest või ületunnitöö hüvitatakse vaba aja andmisega.

  (4) Lisatasu maksmise aluseks on vahetu juhi esildis. Lisatasu makstakse vallavanema käskkirja alusel.

  (5) Puuduva teenistuja ülesannete täitmise ja eritingimustes töötamise eest makstava lisatasu korral ei rakendu 20% muutuvpalga ülempiir.

  (6) Teenistujale võib vallavanema käskkirja alusel hüvitada isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud, mobiiltelefoni kasutamise kulud või muud teenistusülesannete täitmiseks otseselt vajalikud kulud põhjendatud ulatuses. Nimetatud kulud ning nende hüvitamise piirmäärad kehtestab vallavanem käskkirjaga.

  (7) Teenistujale võib hüvitada töötervishoiuarsti soovitustest lähtuvate või tervist hoidvate teenuste kasutamisele tehtud kulutused osaliselt või täielikult. Nimetatud kulud ning nende hüvitamise piirmäärad ja korra kehtestab vallavanem käskkirjaga.

§ 10.   Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

  (1) Teenistuja põhipuhkuse kestus on 35 kalendripäeva aastas.

  (2) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ alusel.

  (3) Tasu puhkuse aja eest (puhkusetasu) kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval.

  (4) Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast.

§ 11.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Lisa 1 Saue vallavalituse teenistuskohtade jagunemine palgagruppidesse

Lisa 2 Saue vallavalituse põhipalga astmestik
[RT IV, 07.01.2020, 4 - jõust. 10.01.2020, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2020. a]

/otsingu_soovitused.json