Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 6 „Linnavara valitsemise kord” muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2018, 6

Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 6 „Linnavara valitsemise kord” muutmine

Vastu võetud 28.11.2018 nr 37

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 6 „Linnavara valitsemise kord” muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruses nr 6 „Linnavara valitsemise kord” tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 28 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2 ) Linna omandis olevale kinnisasjale või selle osale reaalservituudi, reaalkoormatise seadmise otsustab volikogu otsusega.“;
  2) paragrahv 28 täiendatakse lõikega 2¹ järgmises sõnastuses:
„(2¹ ) Linna omandis olevale kinnisasjale või selle osale reaalservituudi seadmise, kui see seatakse tehnovõrgu või –rajatise kasuks, otsustab valitsus korraldusega.“;
  3) paragrahvi 29 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1 ) valitsus, kui see toimub vastaval kinnisasjal asuva või rajatava tehnovõrgu või -rajatise omaniku kasuks;“.

Riina Ivanova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json