HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastele sõidusoodustuste andmise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2018, 22

Õpilastele sõidusoodustuste andmise kord

Vastu võetud 21.11.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel, juhindudes Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkist 8, Sotsiaalministri 27.03.2001 määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 7 lõikest 1.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri järgi Kehtna vallas elavatele põhikoolis või gümnaasiumis õppivatele õpilastele sõidusoodustuse andmine. Sõidusoodustus määratakse õppeperioodi ajaks kui haridusasutusse ja tagasi jalgsi käimise tee on pikem kui 3 km ning Kehtna vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) ei ole korraldanud transporti lähimasse elukohajärgsesse kooli ja tagasi koju või ei ole tagatud elukohajärgsesse kooli sõiduks ühistransport.

  (2) Vallavalitsus määrab kindlaks õpilasliinid ja korraldab neil eriotstarbelist liinivedu lepingu alusel.

  (3) Isikliku sõiduautoga kooli sõitmiseks tehtud kulu hüvitatakse taotlejale, kes on hüvitamise aluseks olevad asjaolud (põhjendatus, marsruut, koolitee pikkus) vallavalitsusega kooskõlastanud.

  (4) Kooskõlastuse saamiseks esitab isik vallavalitsusele taotluse, milles kirjeldab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaolusid. Vallavalitsusel on õigustaotluses esitatud asjaolusid kontrollida.

  (5) Vallavalitsus kooskõlastab isiku taotluse protokollilise otsusena ja teeb seisukoha taotlejale teatavaks kirjalikult.

  (6) Toetuse määrad kehtestab, arvestust ja maksmist ning lahendusi erandolukordadele korraldab vallavalitsus.

§ 2.   Sõidusoodustused

  (1) Kehtna Põhikooli, Valtu Põhikooli, Eidapere Kooli ja Järvakandi Kooli õpilastele on sõit valla õpilasliinidel tasuta. Põhjendatud asjaoludel, sobiva õpilasliini puudumisel, kompenseeritakse kulud reisijateveo liinide sõidupiletite alusel.

  (2) Põhikoolide õpilastele, kes õpivad väljaspool Kehtna valda asuvates koolides, sõidusoodustust ei rakendata.

  (3) Rapla maakonna gümnaasiumite X-XII klassides õppivatele õpilastele kompenseeritakse päevas üks sõit päevas haridusasutusse või tagasi koju juhul kui neil ei ole võimalik kasutada selleks õpilasliini.

  (4) Väljaspool Rapla maakonda õppivatele gümnaasiumi X-XII klassi õpilastele hüvitatakse õppeperioodil sõidupiletite alusel kalendrikuus üks sõidukord haridusasutusse ja tagasi koju.

§ 3.   Sõidukulu kompensatsiooni väljamaksmine

  (1) Sõidukulu kompensatsioon makstakse õpilasele või tema seaduslikule esindajale.

  (2) Õpilane või tema seaduslik esindaja esitab taotluse ja sõidupiletid või isikliku sõiduauto kasutamist tõendava dokumendi (sõidulehe) kompenseerimist taotletava kuu sõidukulu kohta vallavalitsusele hiljemalt järgneva kuu viiendaks kuupäevaks.

  (3) Kuludokumendi kooskõlastab haridusvaldkonna spetsialist.

  (4) Sõidukulu kompensatsioon kantakse taotleja arvelduskontole 10 päeva jooksul.

§ 4.   Sõidukulu kompensatsiooni mittemaksmine

  Sõidukulu kompensatsioon võidakse jätta hüvitamata või hüvitada osaliselt, kui:
  1) haridusasutuse poolt esitatud andmete ja sõidupiletite alusel selgub, et õpilane ei ole kasutanud transporti haridusasutusse ja tagasi sõiduks;
  2) vastava õpilasliini olemasolu tõttu ei ole kommertsliiniveo bussi kasutamine põhjendatud;
  3) taotleja on esitanud valeandmeid;
  4) taotleja ei ole esitanud sõidupileteid käesoleva määruse § 3 lõikes 2 määratud tähtajaks.

§ 5.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavalikogu 19.03.2013. a määrus nr 77 „Õpilastele sõidusoodustuste andmise kord".

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Peeter Kustmann
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json