ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2018, 24

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.11.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise tingimused ja kord (edaspidi määrus) sätestab riigi poolt rahastatava projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused.

  (2) Eluruumi kohandamise eesmärk on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku (s.h. hügieeni- ja köögitoimingutega) või suhtlemisega, võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel.

  (3) Toetuse taotluste esitamiseks kuulutab Kehtna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma halduspiirkonnas meetme taotlusvooru avanemisel. Informatsiooni taotlusvooru kohta jagatakse valla veebilehel ja valla ajalehes.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja või tema esindaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles:
  1) põhjendab eluruumi kohandamise vajadust;
  2) nimetab planeeritava kohanduse;
  3) esitab andmed eluruumi kasutamise õiguse kohta;
  4) annab loa töödelda isikuandmeid;
  5) kinnitab esitatud andmete õigsust.

  (2) Taotleja esitab koos taotlusega:
  1) koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
  2) Sotsiaalkindlustusameti otsuse puude raskusastme määramise kohta;

  (3) Vajadusel lisatakse taotlusele:
  1) koopia taotleja esindaja isikut tõendavast dokumendist;
  2) koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (eestkoste seadmise kohtumäärus, volikiri);
  3) eluruumi omaniku (sh kaasomanike) nõusoleku, kui kohandust taotletakse eluruumi sees;
  4) korteriühistu kirjaliku nõusoleku, kui eluruumi kohandusega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi;
  5) selle olemasolu korral ka eksperdi hinnang eluruumi kohandamise vajaduse kohta.

  (4) Vallavalitsusel on õigus küsida taotlejalt täiendavaid dokumente.

  (5) Kohandamise vajaduse põhjendatuse ja võimalikkuse korral võtab kohanduse saaja hinnapakkumised vähemalt kahelt pädevalt pakkujalt. Hinnapakkumise võtmisel tuleb lähtuda optimaalsuse printsiibist ning tehtavad tööd peavad lähtuma otseselt puudega seotud erivajadusest.

  (6) Hinnapakkumine peab sisaldama:
  1) kohandamiseks vajalike materjalide maksumus;
  2) tööde maksumus;
  3) muud kulud kululiikidena välja toodult.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlusi menetletakse vastavalt laekumise järjekorrale. Taotlused registreeritakse sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistris (STAR).

  (2) Taotlused menetleb vallavalitsuse moodustatud projektikomisjon.

  (3) Nõuetele vastava taotluse sisuliseks kontrollimiseks teeb projektikomisjon kodukülastuse kodukohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks ning koostab kodukülastuse ankeedi. Vajadusel kaasatakse teisi spetsialiste.

  (4) Kohandamiseks vajamineva ehitusteatise esitamine või ehitusloa taotlemine ja sellega kaasnevad asjaajamised on kohanduse saaja enda või kohandamise tööde teostaja korraldada.

  (5) Kui taotluses esineb puudusi, määratakse kolme tööpäeva jooksul taotluse esitajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (6) Andmete esitamisest keeldumisel, ettenähtud tähtajaks esitamata jätmisel või valeandmete esitamisel taotluse menetlemine lõpetatakse.

  (7) Vallavalitsus esitab taotluse ja lisad Rahandusministeeriumi rakendusüksusele (edaspidi ministeerium) struktuuritoetuse registri kaudu.

  (8) Ministeerium teeb esitatud taotluse ja lisadokumentide põhjal otsuse taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks.

  (9) Vallavalitsus annab korralduse ministeeriumi otsuse alusel, kus märgitakse:
  1) taotleja isikuandmed;
  2) eluruumi asukoht ja kasutamise alus;
  3) kulu hüvitamise õiguslik alus ja põhjendus;
  4) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;
  5) toetuse maksimaalne suurus suhtarvuna planeeritud ja põhjendatud kuludest, mis ei või olla suurem kui hüvitise maksimaalmäär;
  6) planeeritud tööde teostamise tähtaeg;
  7) toetuse väljamaksmise info;
  8) põhjendus taotluse rahuldamata jätmise kohta.

§ 4.   Lepingu sõlmimine ja kohanduse elluviimine

  (1) Taotluse rahuldamise otsuse tegemise järel sõlmib vallavalitsus taotleja ja tööde teostajaga kolmepoolse lepingu. Lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) teostatavad kohandustööd;
  2) osapoolte rahalised kohustused (muuhulgas kas toetus makstakse välja taotlejale või kohandustöid teostavale isikule, samuti vahe- või lõpparuande esitamine, tööde ja väljamaksete tähtajad jm);
  3) kohandamise teostamise aeg;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

  (2) Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse vallavalitsuse ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

  (3) Kohanduse elluviimise eest vastutab ja selleks vajalike tööde teostamise korraldab taotleja. Vajalikud tööd on tööde tellimine ja vastuvõtmine projekteerijalt ning ehitusettevõttelt, abivahendite lõplik valik ja tellimine abivahendeid müüvalt ettevõttelt, ehitustöödeks vajalike lubade, s. h ehituslubade, korteriühistu nõusoleku jm hankimine.

§ 5.   Eluruumi kohandamise kulude hüvitamise tingimused

  (1) Kulu hüvitatakse, kui eluruumi kohandamise tulemusel:
  1) paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;
  2) väheneb taotleja vajadus kõrvalabi järele kas liikumisel, hügieenitoimingutes, toiduvalmistamisel, turvalisuse tagamisel või suhtlemisel;
  3) väheneb taotleja hooldusvajadus.

  (2) Kulu ei kuulu hüvitamisele, kui:
  1) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  2) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei lähtu taotleja vajadustest ja sellel ei ole iseseisvat kasutusotstarvet;
  3) taotleja ei täida lepingust tulevaid tingimusi;
  4) eluruumi on võimalik kasutada ebamõistlikult lühikese aja vältel tulenevalt eluruumi lepingulise kasutusõiguse tähtajast või tehnilisest seisukorrast.

  (3) Kui kohandamise tööde tegelik maksumus ületab lepingus kokku lepitud maksumuse, tuleb taotlejal ülejäänud summa katta omaosalusena.

  (4) Eluruumi kohandamise abikõlbulikke kulusid rahastatakse 85% ulatuses riigieelarvelistest vahenditest ja 15% ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvelistest vahenditest.

  (5) Toetuse suurus määratakse standardiseeritud ühikuhindade alusel (Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määrus nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ Lisa 1), nende puudumisel tegelike kulude alusel.

  (6) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui projekti eesmärgid, tulemused või väljundid on saavutatavad ka taotletust väiksema toetuse summaga.

§ 6.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab taotleja pärast kohanduste teostamist vallavalitsusele kulu tõendavad dokumendid.

  (2) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud dokumentide saamist teostab projektikomisjon ülevaatuse koostades vastavasisulise tööde üleandmise-vastuvõtmise akti. Märkuste puudumisel allkirjastatakse akt taotleja, tööde teostaja ja vallavalitsuse esindaja poolt.

  (3) Vallavalitsus tasub kohandamisega seotud kulude eest arvete alusel tööde teostajale peale üleandmise-vastuvõtmise akti sõlmimist, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 7.   Dokumentide säilitamine, kohandamise toetust saanud projektide järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  (1) Projektiga seonduvat dokumentatsiooni säilitatakse vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduses sätestatule.

  (2) Kohandamise toetust saanud projektide üle teostab järelkontrolli ja hindab kohanduse mõju projektikomisjon.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas ja kehtib kuni 31. augustini 2023. a.

Peeter Kustmann
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json