Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Sonda Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2020, 6

Sonda Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 26.11.2020 nr 121

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Sonda Raamatukogu kasutamise eeskiri reguleerib teeninduse korralduse, raamatukogu kasutajate õigused, kohustused ja sisekorra Sonda Raamatukogus.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (2) Eriteenused (printeri väljatrükk, koopiate tegemine jne.) on tasulised, eriteenuste hinnad kinnitab Lüganuse Vallavalitsus.

  (3) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, kellelt ei ole kasutamisõigus ära võetud.

  (4) Raamatukogu elektrooniline kataloog on nähtav aadressil www.lugeja.ee.

§ 3.   Lugeja registreerimine

  (1) Lugeja registreeritakse raamatukogu elektroonilises andmebaasis või lugejakaardil ühel korral isikut tõendava dokumendi alusel.

  (2) Lugeja registreeritakse järgmiste andmetega:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoha aadress;
  4) telefoninumber;
  5) elektronposti aadress.

  (3) Andmeid kasutatakse teenuste osutamiseks, statistiliseks aruandluseks ja analüüsi tegemiseks. Juurdepääs andmetele on teenust osutavatel raamatukogutöötajatel, kes on kohustatud hoidma isikuandmete konfidentsiaalsust. Lugeja andmed kustutatakse andmebaasist, kui lugeja pole raamatukogu teenuseid kasutanud kolm aastat ja tal pole raamatukogu ees täitmata kohustusi.

  (4) Esmasel registreerimisel tutvustatakse lugejale raamatukogu kasutamise eeskirja, mille tingimustega nõustumise kohta ta annab allkirja.

  (5) Alaealise lugejaks registreerimisel on raamatukogul kohustuslik küsida lapsevanema või eestkostja nõusolekut.

  (6) Lugeja andmete õigsust kontrollitakse kord aastas lugeja raamatukogu külastusel.

  (7) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

§ 4.   Teavikute kasutamise kord

  (1) Laenutus ja tagastus registreeritakse elektroonilises andmebaasis või lugejakaardil.

  (2) Teavikuid laenutatakse 30 päevaks. Väga nõutud teavikute või perioodikaväljaannete laenutamisele võib raamatukogu seada laenutuspiirangu. Tähtaega pikendatakse teavikutele, millele pole järjekorda. Teavikuid pikendada saab e-posti ja telefoni teel, raamatukogus kohapeal või veebipõhises raamatukogude infosüsteemis URRAM aadressil www.lugeja.ee, logides sisse ID-kaardiga või lugeja soovil talle raamatukoguhoidja poolt antud kasutajanime ja parooliga.

  (3) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (4) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku saabumisest informeeritakse lugejat kokkulepitud viisil.

§ 5.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogus ja laenutada kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume, taotleda puuduva teaviku tellimist teisest raamatukogust.

  (2) Lugejal on õigus saada raamatukoguhoidjalt teenusealast nõustamist ja abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

  (3) Lugejal on õigus saada raamatukoguhoidjalt teavet ja abi teemaotsingul, fakti- ja bibliograafiliste andmete leidmisel ja täpsustamisel.

§ 6.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul või vajadusel tähtaega pikendama.

  (2) Lugeja kohustub teavikut korralikult hoidma, laenutamisel kontrollima selle korrasolekut ning rikutud teavikust informeerima raamatukoguhoidjat.

  (3) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplariga või raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või hüvitama selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Hinna määrab direktor.

  (4) Käesoleva eeskirja rikkumise eest võib raamatukogu kasutusõiguse ära võtta kuni aastaks.

§ 7.   Avaliku internetipunkti kasutamine

  (1) Avaliku internetipunkti (AIP) arvutite kasutamine on tasuta.

  (2) Arvuti kasutamise eelduseks on arvutikasutamise oskus.

  (3) Keelatud on:
  1) arvuti omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine,
  2) arvuti seadete muutmine,
  3) tarkvara ja arvutimängude installeerimine,
  4) väliste andmekandjate kasutamine raamatukogutöötaja loata,
  5) heade tavadega vastuolus olevate materjalide kasutamine ja levitamine,
  6) teiste kasutajate häirimine.

  (4) Kasutaja süül internetipunkti riist- või tarkvarale tekitatud kahju hüvitab kasutaja.

  (5) Eeskirja rikkumisel kaotab kasutaja õiguse kasutada AIP teenuseid kaheks nädalaks.

  (6) Korduval eeskirja eiramisel võtab raamatukogu AIP kasutamise õiguse ära kuni üheks aastaks.

§ 8.   Raamatukogu sisekord

  (1) Raamatukogu külastaja ei tohi häirida teisi ruumisviibijaid, ei tohi oma tegevusega kahjustada raamatukogu teavikuid ja muud vara ning teavikuid loata raamatukogust välja viia.

  (2) Raamatukogu külastaja peab täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesolevast eeskirjast või hea käitumise tavadest.

  (3) Alkoholi- ja narkouimas ning silmnähtavalt määrdunud riietega külastajaid ei teenindata.

  (4) Raamatukogu ei vastuta isiklike esemete eest.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Sonda Vallavolikogu 13.02.2012 määrus nr 2 „Sonda Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json