HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eralasteaia toetamise ja eralapsehoiu teenuse rahastamise kord Harku vallas

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2020, 49

Eralasteaia toetamise ja eralapsehoiu teenuse rahastamise kord Harku vallas

Vastu võetud 26.05.2016 nr 13
RT IV, 02.05.2016, 5
jõustumine 01.09.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.10.2016RT IV, 04.11.2016, 1307.11.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.09.2016.
21.09.2017RT IV, 29.09.2017, 1702.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.09.2017.
28.12.2017RT IV, 06.01.2018, 109.01.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.
28.03.2019RT IV, 02.04.2019, 1905.04.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2019.
30.04.2020RT IV, 12.05.2020, 1815.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020.
26.11.2020RT IV, 08.12.2020, 2911.12.2020, osaliselt 01.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, erakooliseaduse § 22 lõike 4 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Harku valla eelarvest:
  1) lapsehoiuteenuse rahastamist pooleteise- kuni kolmeaastasele lapsele, kellele Harku vald ei ole loonud, lähtuvalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõikest 1, võimalust käia teeninduspiirkonna munitsipaallasteasutuses ja
  2) eralasteaias käimise toetamist pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele.
[RT IV, 02.04.2019, 19 - jõust. 05.04.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2019.]

  (2) Määrusega kehtestatakse toetuse maksmise ja teenuse rahastamise alused, määramise ja maksmise kord ning järelevalve kord nende kasutamise üle.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) eralasteaed – koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning koolitusluba omav eraomandis olev koolieelne lasteasutus, kellel on Harku Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus) sõlmitud finantseerimisleping käesoleva määruse alusel;
  2) eralapsehoid – kehtiva tegevusloa alusel tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes osutab lapsehoiuteenust ja kellel on vallavalitsusega sõlmitud finantseerimisleping käesoleva määruse alusel;
[RT IV, 08.12.2020, 29 - jõust. 11.12.2020]
  3) eralasteasutus – eralasteaed ja eralapsehoid ühiselt;
  4) munitsipaallasteasutus – vallavalitsuse hallatav asutus;
  5) eralasteasutuse toetus (edaspidi toetus) – Harku valla eelarvest makstav toetus lapsevanemale, kelle laps käib eralapsehoius või eralasteaias;
  6) [kehtetu - RT IV, 08.12.2020, 29 - jõust. 01.01.2021]
  7) kohatasu – Harku Vallavolikogu poolt kehtestatud lapsevanema poolt kaetava koha kasutamise määr munitsipaallasteasutuses;
  8) [kehtetu - RT IV, 08.12.2020, 29 - jõust. 01.01.2021]
  9) [kehtetu - RT IV, 08.12.2020, 29 - jõust. 01.01.2021]
  10) Harku valla elanik – isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Harku vald;
  11) lapsevanem – lisaks lapse vanemale ka lapse eestkostja või hooldaja.

2. peatükk Eralasteaed ja –lapsehoid 

§ 3.   Toetuse maksmise alused

  (1) Toetuse saamise õigus on eralasteasutusel, kus käib laps, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.

  (2) Toetust ei maksta lapse eest, kes on saanud jooksva aasta 1. oktoobriks vähemalt 3-aastaseks ja/või kellele on pakutud kohta Harku valla piirkonna munitsipaallasteaias, kuid millest lapsevanem on loobunud.
[RT IV, 02.04.2019, 19 - jõust. 05.04.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2019.]

  (21) Erandkorras makstakse põhjendatud vajadusel eralasteaiale toetust vallavalitsuse korralduse alusel lapse eest, kellele on pakutud kohta Harku valla munitsipaallasteasutuses ja lapsevanem on pakutud kohast loobunud, juhul kui:
  1) laps on pärit muukeelsest perekonnast ja
  2) lapsevanem taotleb kohta lapsele, kes on esimese oktoobri seisuga vähemalt 6-aastane ja
  3) laps asub käima kuue- kuni seitsmeaastaste laste lasteaiarühmas ja
  4) laps ei ole varasemalt käinud munitsipaallasteasutuses.
[RT IV, 04.11.2016, 13 - jõust. 07.11.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.09.2016.]

  (22) Erandkorras makstakse põhjendatud vajadusel eralasteaiale toetust vallavalitsuse korralduse ja arsti tõendi alusel lapse eest, kes vajab tervisliku seisundi tõttu tavalasteaiast väiksemat kollektiivi.
[RT IV, 29.09.2017, 17 - jõust. 02.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.09.2017.]

  (3) Eralasteaiale makstakse toetust lapse eest, kes Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) andmetel arveldamisele kuuluva kalendrikuu kümnenda kuupäeva seisuga on kantud eralasteaia nimekirja.

  (4) Ühe lapse eest makstakse sama ajaperioodi eest toetust ainult ühele eralasteasutusele.

  (5) Lapse asumisel eralasteasutuse teenusele, makstakse finantseerimislepingu olemasolul, selle lapse eest toetust proportsionaalselt teenusele asumise ajaga.
[RT IV, 02.04.2019, 19 - jõust. 05.04.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2019.]

  (6) Toetuse saamise õigus lõppeb lapse eralasteasutusest lahkumisele järgnevast kalendrikuust.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Lapsevanem esitab Harku valla veebilehel lasteasutuse kohtade jagamise e-keskkonnas taotluse vastavalt Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määrusele nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ igaks õppeaastaks.
[RT IV, 02.04.2019, 19 - jõust. 05.04.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2019.]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 29.09.2017, 17 - jõust. 02.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.09.2017.]

§ 5.   Toetuse suurus ja maksmine

  (1) Eralasteaiale makstava toetuse suurus ühe lapse kohta ühes kalendrikuus on kakssada (200) eurot.

  (2) Eralapsehoiu toetuse suurus ühe lapse kohta ühes kalendrikuus on kohatasu määr. Lapsevanema tasu arvutamisel ja tasumisel lähtutakse Harku Vallavolikogu 30. oktoobri 2014 määruse nr 20 „Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ sätestatust.
[RT IV, 08.12.2020, 29 - jõust. 01.01.2021]
  1) [kehtetu - RT IV, 08.12.2020, 29 - jõust. 01.01.2021]
  2) [kehtetu - RT IV, 08.12.2020, 29 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Toetuse maksmise tähtajad, poolte õigused ja kohustused arveldamisel lepitakse kokku finantseerimislepingus.

  (4) Toetust makstakse üldjuhul üks kord kuus kui ei ole kokku lepitud teisiti, eralasteasutuse esitatud arve alusel.

  (5) Teenuse mõjuva põhjuseta mittekasutamisel järjestikusel kahel kuul, on vallavalitsusel õigustoetuse maksmine lõpetada.

  (6) Toetuse saajale lõpetatakse toetuse maksmine lapse eest, kes lahkub eralasteaia või -lapsehoiu teenuselt. Toetuse maksmine lõpetatakse alates teenuselt lahkumise kuule järgnevast kuust.

§ 6.   Eralasteasutuse toetuse taotluse läbivaatamine, selle rahuldamine või läbi vaatamata jätmine

  (1) Eralasteasutus esitab e-keskkonnas vastava taotluse finantseerimislepingu sõlmimiseks, koos kinnitusega, et ta vastab kõigile seaduses nõutud tingimustele.

  (2) Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi osakond) kontrollib taotluse vastavust käesoleva korra tingimustele ning nõuab vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi. Eralasteasutus peab nõutavad andmed esitama osakonna poolt määratud tähtajaks.

  (3) Juhul, kui eralasteasutus ei likvideeri taotluses märgitud puudusi määratud tähtajaks, jätab osakond taotluse läbi vaatamata.

  (4) Taotluse rahuldamise korral sõlmib vallavalitsus eralasteasutusega finantseerimislepingu, milles sätestatakse vähemalt järgmised tingimused:
  1) lepingu periood;
  2) toetuse kasutamise sihtotstarve;
  3) toetuse suurus ja väljamaksmise tähtaeg;
  4) toetuse andja ja toetuse saaja õigused ja kohustused;
  5) osakonna õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  7) aruannete esitamise tähtaeg ja kord;
  8) toetuse kasutamisega seotud vaidluste lahendamine.

  (5) Kui eralasteasutus keeldub toetuse kasutamise lepingu sõlmimisest lõpetab osakond vastava taotluse menetluse.

§ 7.   Aruandlus ja järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Eralasteasutus on kohustatud teavitama osakonda kirjalikult eralasteasutuses käivate Harku valla elanikest laste andmete muutumisest hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

  (2) Osakonnal on igal ajal õigus nõuda seletusi ning kontrollida eralasteasutusele eraldatud toetuse kasutamise vastavust sihtotstarbele.

  (3) Vallavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse maksmine ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on kasutatud valeandmeid;
  3) eralasteasutus lõpetab tegevuse toetuse eraldamise perioodi kestel;
  4) muudel eralasteasutusega sõlmitud lepingus sätestatud juhtudel.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus kinnitada toetuse taotlus- ja aruandlusvormid ning finantseerimislepingu vorm.

  (2) Käesoleva korra § 5 lõike 2 punktides 1 ja 2 märgitud lapsevanema poolt kaetava kohatasu maksmise kohustust ei kohaldata ajal, kui Eesti Vabariigis on kehtestatud eriolukord.
[RT IV, 12.05.2020, 18 - jõust. 15.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020]

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2016. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json