Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Mustvee valla avalikuks kasutamiseks määramata erateedel lumetõrje teostamise kord

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2021, 3

Mustvee valla avalikuks kasutamiseks määramata erateedel lumetõrje teostamise kord

Vastu võetud 01.12.2021 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Mustvee vallas avalikuks kasutamiseks määramata ning hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja kord.

§ 2.   Nõuded tasuta lumetõrje saamiseks

  (1) Tasuta lumetõrjet on õigus saada erateele, mis viib majapidamisteni, mida kasutatakse rahvastikuregistri andmetel aastaringselt alalise elukohana.

  (2) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
  1) õuealal;
  2) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
  3) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmanda isiku vara;
  4) kui kinnistu on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

  (3) Tasuta lumetõrje teostamisest võib vallavalitsus keelduda, kui:
  1) tee servad ja tee ääres asuvad kraavid on tähistamata viisil, mis tagab asukoha määratavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata;
  2) tee servad on takistusest (nt ilupõõsad, puiestikud, truubiotsad, kivid, kiviparkett jms) puhastamata või takistused on märgistamata viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata;
  3) tee kohal on puude oksad madalamal kui 4 meetri kõrgusel ja teeservades lähemal kui 1,5 meetri kaugusel mõlemalt poolt teed;
  4) tee kõrval pole ruumi, kuhu lund lükata;
  5) tee laius (alla 3 meetri) ja kurvikõverad ei võimalda lumetõrjetehnika liikumist ning lumetõrje ohutut tegemist.

§ 3.   Tasuta lumetõrje teostamine

  (1) Tasuta lumetõrjet alustatakse, kui lumekihi paksus ületab teel 10 cm, koos piirkonna avalikult kasutavatel teedel lumetõrjega või pärast selle lõpetamist.

  (2) Tasuta lumetõrje ei sisalda libedustõrjet, sulailmadega läbivajunud teel tekkinud lörtsikihi eemaldamist, lume laadimist ja äravedu.

§ 4.   Tasuta lumetõrje taotlemine

  (1) Tasuta lumetõrje saamiseks tuleb esitada Mustvee Vallavalitsusele taotlus hiljemalt 15. novembriks vastaval blanketil (lisa 1). 2021. aastal saab avaldusi esitada kuni 15. detsembrini.

  (2) Taotleja peab kasutama taotluses märgitud kinnistut alalise elukohana ja taotleja elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema registreeritud taotluses märgitud kinnistule.

  (3) Kui taotleja ei ole eratee omanik, tuleb taotlusele lisada teeomaniku nõusolek.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. detsembrist 2021.

Ülle Rosin
vallavolikogu esimees

Lisa 1  Taotluse blankett

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json