Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Mulgi valla ametiasutuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2021, 5

Mulgi valla ametiasutuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 01.12.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Mulgi valla ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnike ja töötajate (edaspidi koos nimetatud teenistujad) värbamise ja valiku põhimõtted ning korraldus.

  (2) Värbamise ja valiku eesmärk on tagada parima kvalifikatsiooniga teenistujate teenistusse võtmine.

  (3) Värbamise käigus kutsutakse nõutava hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskustega isikuid kandideerima vabale või vabanevale ameti- või töökohale (edaspidi koos nimetatud vaba teenistuskoht).

  (4) Valiku käigus valitakse vabale teenistuskohale kandideerijate hulgast sobivaim kandidaat, hinnates kandideerija vastavust teenistuskoha nõuetele.

§ 2.   Värbamise ja valiku põhimõtted

  (1) Teenistuskoha vabanemisel või uue loomisel analüüsib vallavanem koostöös vaba teenistuskoha vahetu juhiga ja vajadusel teiste asjasse puutuvate teenistujatega teenistuskoha täitmise vajadust, võttes arvesse olemasolevate teenistujate koormust, töökorraldust, kvalifikatsiooni, arengupotentsiaali jms ning otsustab teenistuskoha täitmata jätmise, olemasoleva teenistuja vabale teenistuskohale üleviimise või uue teenistuja värbamise.

  (2) Personali värbamise aluseks on vallavanema või vaba teenistuskoha vahetu juhi ettepanek teenistuja värbamiseks. Enne värbamist peab olema koostatud vaba teenistuskoha ametijuhend.

  (3) Personali värbamine toimub ühel järgneval viisil:
  1) avaliku konkursi teel;
  2) sisekonkursi teel.

  (4) Värbamine ja valik põhineb kandidaatide võrdsel kohtlemisel. Värbamine ja valik viiakse läbi nii, et see ei kahjusta kandidaatide eneseväärikust ega ametiasutuse mainet. Kandidaatide kohta käivat infot kolmandatele isikutele ei väljastata ning konkursi raames kandideerijate kohta saadav teave on konfidentsiaalne.

§ 3.   Teenistuskoha täitmise põhimõtted

  (1) Vaba teenistuskoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  (2) Avaliku konkursi väljakuulutamisest võib loobuda avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel, eelkõige kui on põhjendatud alus arvata, et vaba ametikoht on otstarbekas täita sisekonkursi korraldamisega või ametniku tähtajalise üleviimisega või kui avaliku konkurss või sisekonkurss on luhtunud.

  (3) Vaba töökoha täitmiseks võidakse korraldada avalik konkurss või kasutada teisi värbamise ja valiku võimalusi. Avaliku konkursi võib jätta korraldamata, kui on teada potentsiaalne kandidaat, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused võimaldavad tal täita ülesandeid parimal võimalikul viisil. Avaliku konkursi korraldamata jätmisel viiakse teenistuskoha vahetu juhi, vallavanema ja personalispetsialisti poolt läbi kandidaadiga töövestlus, veendumaks kandidaadi sobivuses antud töökohale.

  (4) Sisekonkursi korraldamine on otstarbekas, kui sisekonkursiga hõlmatud ametiasutuse teenistujate haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldavad eeldatavalt täita teenistusülesandeid paremini, kui avalikult välja kuulutatud konkursil kandideerivatel isikutel.

  (5) Avaliku konkursi ja sisekonkursi läbiviimisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest ja käesolevast korrast.

§ 4.   Avaliku konkursi korraldamine

  (1) Avaliku konkursi korraldamise eest vastutab ja kontaktisiku määrab vallavanem.

  (2) Avaliku konkursi viib läbi konkursikomisjon ja selle korralduse eest vastutab vaba teenistuskoha vahetu juht.

  (3) Avaliku konkursi kuulutuse (edaspidi kuulutus) koostavad vaba teenistuskoha vahetu juht ja personalispetsialisti ja see peab sisaldama:
  1) ametiasutuse ja teenistuskoha nimetust;
  2) teenistuskoha ülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks nõutavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormusega töötamise korral koormuse suurust;
  6) määratud ajaks (tähtajalise) teenistuskoha puhul teenistustähtaega;
  7) teenistuskoha asukohta;
  8) kontaktisiku kontaktandmeid.

  (4) Avaliku konkursi kuulutus avaldatakse ametiasutuse veebilehel, avaliku teenistuse seadusega määratud veebilehel ja Eesti Töötukassa veebilehel. Lisaks võib kuulutuse täiendavalt avaldada muude infokanalite (sotsiaalmeedias, ajakirjandusväljaannetes jms) kaudu.

  (5) Vaba töökoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi kuulutuse avaldamise otsustavad
vaba ametikoha vahetu juht ja personalispetsialist vastavalt vajadusele. Töökoha täitmiseks välja kuulutatud avaliku konkursi kuulutust ei avaldata avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

  (6) Sisekonkursi korraldamisel teavitatakse kandideerimise võimalusest vabale teenistuskohale ametiasutusesisese infovahetuskanali kaudu või saadetakse konkursi kuulutus kõikide teenistujate ametialaseks suhtlemiseks määratud e-posti aadressile. Vastavasisuline teada avaldatakse valla kodulehel.

  (7) Väljakuulutatud konkursist võib loobuda või konkursi avalikustatud tingimusi muuta ainult põhjendatud juhul, teatades sellest kandidaatidele esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (8) Vabale teenistuskohale kandideerimise tähtaeg on vähemalt 14 kalendripäeva konkursikuulutuse avaldamise päevast arvates.

§ 5.   Konkursikomisjoni moodustamine

  (1) Konkursil osalevate kandidaatide hindamiseks ja valiku tegemiseks moodustab vallavanem käskkirjaga vähemalt kolmeliikmelise konkursikomisjon (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad vaba teenistuskoha vahetu juht, personalispetsialist ja vajadusel teised teenistujad.

  (2) Komisjoni moodustamisel määratakse komisjonile esimees, vajadusel aseesimees ja liige.

  (3) Komisjoni volitused algavad selle moodustamisele järgnevast tööpäevast ning lõpevad konkursi tulemuste kinnitamiseni või konkursi luhtunuks tunnistamise või luhtunuks lugemiseni.

  (4) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolek on kinnine ning sellel võivad osaleda ainult komisjoni liikmed ning konkursile kutsutud isikud. Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokollijaks on üks komisjoni liikmest.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, nende hulgas komisjoni esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega.

  (6) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud lähtuma isikuandmete kaitse seadusest ning hoidma selle käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

§ 6.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkursil saavad osaleda kandidaadid, kes vastavad kuulutuses esitatud nõuetele ja kelle eesti keeles esitatud dokumendid on laekunud ametiasutusse kuulutuses märgitud tähtajaks. Kuulutuses märgitud tähtaja postitempliga dokumendid loetakse tähtajaks esitatuks.

  (2) Kandidaatide esitatud dokumendid registreerib sekretär ning kandidaatide vastavust teenistuskohale ja kuulutuses esitatud nõuetele kontrollib personalispetsialist. Kandideerimistähtaja saabumisel või vastavalt vajadusele jooksvalt konkursi kestel teostab personalispetsialist koostöös vaba teenistuskoha vahetu juhiga eelvaliku, märkides ülevaatlikusse tabelisse kandidaadid, kes kandideerimisdokumentide põhjal vastavad konkursi raames püstitatud tingimustele, lisades omapoolse hinnangu kandidaatide võimaliku sobivuse ja pingerea osas.
Personalispetsialist edastab ülevaatliku tabeli koos kandideerimisdokumentidega värvatava teenistuja vahetule juhile ja teistele värbamisprotsessi kaasatud isikutele nendepoolse esmase hinnangu saamiseks

  (3) Kandidaadid, kes ei vasta nõuetele või kelle dokumendid ei ole ametiasutusse saabunud määratud tähtajaks, konkursil osaleda ei saa ja need jäetakse edasisest valikust kõrvale ning neile tagastab ametiasutus kandidaadi soovil dokumendid. Elektrooniliselt esitatud dokumente ei tagastata. Personalispetsialist saadab neile e-postiga vastavasisulise teate 5 (viie) tööpäeva jooksul.

  (4) Kandidaatide esitatud dokumendid registreeritakse dokumendiregistris.

  (5) Komisjon hindab kandidaate üldjuhul vähemalt kahes voorus: dokumendivoorus ja sellele järgnevas vestlusvoorus. Vajadusel võib komisjon korraldada täiendavaid voore või kirjalikku tööd (esse, tööülesanne antud teemal vmt).

  (6) Dokumendivoorus komisjon hindab ja analüüsib esitatud dokumentide põhjal kandidaatide vastavust värbamisel püstitatud kriteeriumitele, koostab teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastavatest kandidaatidest paremusjärjestuse, mis fikseeritakse komisjoni koosoleku protokollis.

  (7) Vestlusele kutsutakse kandidaadid kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim konkursi raames püstitatud tingimustele.

  (8) Vestlusele kutsutavate kandidaatide arv otsustatakse iga konkursi puhul eraldi tulenevalt dokumentide analüüsi tulemustest. Komisjonil on õigus otsustada vestlusvooru kutsutavate kandidaatide arvu üle.

  (9) Vestluse käigus täpsustatakse kandidaadi kandideerimisdokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja võimalik varasem kogemus, hoiakud, tulevikuperspektiivid ja motiveeritus. Ühtlasi saab kandidaat töövestlusel ülevaate teenistusülesannetest, töökorraldusest ja -tingimustest.

  (10) Kandidaadi taustauuring tehakse personalispetsialisti poolt ainult kandidaadi eelneval kirjalikul nõusolekul või kandidaadi poolt kandideerimisdokumentides esitatud soovitaja(te)ga vesteldes.

§ 7.   Konkursi tulemused

  (1) Valiku tegemisel kandidaatide teenistuskohale sobivuse kohta osalevad kõik komisjoni liikmed.

  (2) Valiku käigus hinnatakse kandidaadi vastavust konkursikuulutuses esitatud nõuetele, kasutades selleks erinevaid hindamismeetodeid, sh
  1) kandideerimisdokumentide analüüsi;
  2) vestlust;
  3) kirjalikke töid /essee, tööalane hindamisülesanne vmt;
  4) taustauuringuid.

  (3) Kandidaatidest koostatakse kirjalikult vormistatud paremusjärjestus, kui teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastab mitu kandidaati. Paremusjärjestusse lisatavate kandidaatide arvu ja pingerea otsustab komisjon.

  (4) Teenistuskohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele. Juhul kui komisjoni liikmed jäävad kandidaadi valiku osas eriarvamusele, teeb valiku vaba teenistuskoha vahetu juht.

  (5) Konkursi lõppedes esitab komisjoni esimees valituks osutunud kandidaadi teenistusse võtmise põhjendatud ja argumenteeritud ettepaneku vallavanemale kooskõlastamiseks.

  (6) Vallavanema kooskõlastuse olemasolul teavitab personalispetsialist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teenistusse võtmiseks esitatud kandidaati otsusest ja teenistusse asumise tingimustest.

  (7) Kandidaatidele, kes ei osutunud valituks, saadab personalispetsialist äraütlemise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

  (8) Konkursil osalenud kandidaadi andmeid ei avalikustata teistele kandidaatidele ega valikuprotsessis mitteosalenud isikutele. Kandideerimisdokumendid, vestluste tulemused on kasutamiseks ainult ametiasutusele.

  (9) Kandidaadil on õigus saada konkursi toimumise ajal konkursikuulutuses märgitud kontaktisikult informatsiooni värbamise ja valiku käigus teda puudutava otsuse kohta ühe kuu jooksul teate saatmisest arvates.

§ 8.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vasta teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Otsus konkursi luhtumise kohta tehakse kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaega.

  (3) Vallavanem võib 120 päeva jooksul konkursi luhtumise otsuse tegemisest arvates nimetada teenistuskohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata, kuulates ära värvatava teenistuskoha vahetu juhi arvamuse. Kui isik osutub katseaja jooksul ebasobivaks, tuleb teenistuskoha täitmiseks korraldada uus konkurss.

  (4) Vallavanem võib 120 kalendripäeva jooksul ilma uut konkurssi välja kuulutamata teha teenistusse asumise ettepaneku konkursil paremuselt järgmisele kandidaadile, kui konkursi võitnud isik loobub teenistusse asumisest, ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad isiku teenistusse võtmise või teenistuja vabastatakse teenistusest katseaja jooksul.

§ 9.   Dokumentide säilitamine

  Värbamise ja valiku käigus kandidaatidelt kogutud dokumente säilitatakse 1 (üks) aasta valiku lõppotsuse tegemisest, misjärel need hävitatakse.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Imre Jugomäe
Vallavanem

Milja Janson
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json