HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2023, 26

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele

Vastu võetud 10.10.2019 nr 64
RT IV, 18.10.2019, 14
jõustumine 21.10.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.11.2023RT IV, 08.12.2023, 2301.01.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 151 alusel.

§ 1.   Korra reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Kose vallas elavate 7-19 aastaste noorte (edaspidi noorte) huvihariduse ja huvitegevuse toetamist Kose valla eelarvest vahendite olemasolul.

  (2) Korra eesmärgiks on kehtestada ühtne kord Kose vallas elavate noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks.

  (3) Toetuse andmise eesmärgiks on süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ning võimaluste mitmekesisuse parendamine paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele.

§ 2.   Mõisted

  (1) Huviharidus on pikaajaline ja süsteemne noorte juhendamine nende poolt valitud huvialal hariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust antakse eelkõige huvikoolis.

  (2) Huvikool on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob eeldused ja võimalused noortele huvihariduse omandamiseks, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades. Huvikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) ja omab koolitusluba.

  (3) Huvitegevus on lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevuse toimumise koht ei ole üheselt määratletud. Huvitegevuseks ei loeta lühiajalisi kursusi, koolitusi ja tervisesporti.

§ 3.   Üldsätted

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse 7-19-aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks.

  (2) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse arvestamisel võetakse kulutustena arvesse järgmised kulud:
  1) huvitegevuse ja huviringi osavõtutasud;
  2) huvihariduse ja huvitegevuse kohta jõudmiseks vajalik transpordikulu;
  3) huvitegevusega kaasnevatel võistlustel, konkurssidel ja huvitegevusega seotud laagrites osalemine.

  (3) Toetuse taotleja on lapsevanem või noore seaduslik esindaja.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise tingimused

  (1) Noore ja vähemalt ühe tema vanema või seadusliku esindaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kose vallas.

  (2) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmisel peab lisaks antud määruse § 4 lg 1 tingimusele olema täidetud veel vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
  1) pere, kus on vähemalt kolm alla 20-aastast last;
  2) erivajadusega lapse pere;
  3) üksikvanemaga pere, kellel puudub teise vanema toetus;
  4) pere, kelle üks lapsevanem on pikaajaline Eesti Töötukassas arvel olev tööotsija või töötu või tema tervislik seisund ei võimalda töötamist;
  5) pere, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on alla 500 euro kuus toetuse taotlusele eelneva 3 kuu jooksul;
[RT IV, 08.12.2023, 23 - jõust. 01.01.2024]
  6) või muud toimetulekuraskustes pered.

§ 5.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määrad

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse osalustasu kompenseerimiseks saab toetust määrata kuni 75% tasumisele kuuluvatest huvihariduse ja huvitegevuse kuludest, kuid mitte rohkem kui 360 eurot lapse kohta aastas.

  (2) Transpordikulu hüvitatakse esitatud ühistranspordipiletite alusel või sellise võimaluse puudumisel arvestuse alusel 0,2 eurot/km kodu – huviring/huvikool – kodu, kuid mitte rohkem kui 40 eurot taotleja kohta kuus.

  (3) Huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevatel võistlustel, konkurssidel ja laagrites osalemise kulu hüvitatakse taotlejale ööpäevase laagri eest kuni 10 eurot päev, kuid mitte rohkem kui 7 päeva noore kohta aastas.

  (4) Erivajadustega noortele huvi- ja sporditegevuse toetuse maksmist käsitletakse juhtumipõhiselt.

§ 6.   Toetuse taotlemine, menetlemine, rahuldamine

  (1) Toetuse maksmise aluseks on taotleja poolt vallavalitsusele esitatud kirjalik taotlus ja osalustasu maksmist tõendavate dokumentide (maksekorraldus või pangakonto väljavõte) koopiad.

  (2) Toetuse taotlus esitatakse korra perioodi jooksul. Vallavalitsus kinnitab toetuse lapse kohta ning edaspidi kinnitab abivallavanem toetuse väljamaksed ning vallavalitsuse finantsosakond korraldab toetuste väljamakse. Lapsevanem esitab osalustasu maksmist tõendavad dokumendid arve tasumise kohta järgneva kuu 20. kuupäevaks.

  (3) Vallavalitsus teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 14 päeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega ning seejärel teatab toetuse andmisest või mitte-andmisest taotlejat 7 päeva jooksul.

  (4) Kui taotluses on puudusi, määrab vallavalitsuse vastav ametnik taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, jätab vallavalitsus taotluse läbi vaatamata.

  (5) Toetus kantakse taotleja taotluses näidatud pangakontole 14 päeva jooksul otsustuse tegemise päevast arvates.

  (6) Taotlust ei rahuldata kui:
  1) toetuse taotlejal on võlgnevusi vallavalitsuse või tema hallatavate asutuste ees;
  2) taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
  3) taotlus on vormistatud ebakorrektselt ja/või puudulike andmetega ning kui taotleja on jätnud puudused vallavalitsuse poolt antud tähtajaks kõrvaldamata;
  4) taotluses on esitatud valeandmeid.

§ 7.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsusel või tema poolt volitatud isikul on õigusteostada järelevalvet ja kohapealset kontrolli toetuse kasutamise, sh ringide, laagrite toimumist ja laste osalemist taotleja esitatud taotluses.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Vallavalitsusel kehtestada huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluse vorm.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json