HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rannu Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Rannu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2013, 16

Rannu Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 27.12.2012 nr 42

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõige 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Nimi

  Koolieelse lasteasutuse nimi on Rannu Lasteaed.

§ 2.  Lasteasutuse liik

 (1) Lasteasutuse liik on lasteaed.

 (2) Lasteaed on Rannu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (3) Lasteaed juhindub oma tegevuses haridusseadustest, koolieelse lasteasutuse seadusest, muudest haridusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.  Asukoht

  Rannu Lasteaia asukoht on Tartu maakond, Rannu vald, Rannu alevik.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

  Lasteaial on omanimeline pitsat ja sümboolika.

§ 5.  Teeninduspiirkond

  Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Rannu valla haldusterritoorium.

2. peatükk ÕPPE-JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 6.  Tegevuse eesmärk

  Lasteaia tegevuse eesmärk on võimaldada koolieast noorematele lastele hoidmine, alushariduse andmine ja kooliks ettevalmistumine.

§ 7.  Ülesanded

  Lasteaia ülesanded on:
 1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks;
 2) hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada vaimset ja kehalist arengut arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ning iseärasusi.

§ 8.  Õppekeel

  Õppe-ja kasvatustegevus lasteaias toimub eesti keeles.

§ 9.  Arengukava

 (1) Arengukava koostatakse lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.

 (2) Arengukavas määratakse lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise kord.

 (3) Lasteaia arengukava kinnitab Rannu Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

 (4) Arengukava avalikustatakse lasteaia veebilehel.

§ 10.  Lasteaia struktuur

 (1) Lasteaias on sõime- ja lasteaiarühmad ning vajadusel liitrühmad. Lasteaias on neli rühma.

 (2) Lasteaia direktoril on õigus moodustada rühmi õppeaasta alguses arvestades laste vanuselist koosseisu. Rühmad:
 1) sõimerühma lapsed vanuses kuni 3 aastat, rühmas kuni 14 last
 2) noorem rühm lapsed vanuses 3-5 aastat, rühmas kuni 20 last
 3) keskmine rühm lapsed vanuses 5-6 aastat, rühmas kuni 20 last
 4) vanem rühm lapsed vanuses 6-7 aastat, rühmas kuni 20 last
 5) liitrühm lapsed vanuses 2-7 aastat, rühmas kuni 18 last
 6) tasandusrühm, rühmas kuni 12 last

 (3) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolul suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

 (4) Lasteaia direktori ettepanekul võib vallavalitsus moodustada lasteaias vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed.

 (5) Erivajadustega laps võetakse sobitus- või erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse §-s 50 nimetatud nõustamiskomisjoni soovitusel.

 (6) Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteaia rühmades. Üks erivajadustega laps täidab kolm kohta.

§ 11.  Õppekava

 (1) Lasteaia õppe-ja kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid.

 (3) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning lasteaia asukoha kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone.

 (4) Tegevuskava koostamise aluseks on alushariduse raamõppekava ja lasteaia traditsiooniliselt väljakujunenud suunitlus, mille eesmärgiks on laste loovuse, esinemiskindluse, suhtlemisoskuse arendamine ning laste tervise tugevdamine, et luua võimalused ja tingimused tervikliku ja harmoonilise isiksuse kujunemiseks.

 (5) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.

 (6) Lasteaed korraldab õppe-ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini järgmisel kalendriaastal.

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 12.  Lasteaia direktor

 (1) Lasteaeda juhib direktor.

 (2) Direktori ülesandeks on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

 (3) Direktor:
 1) esindab lasteaeda;
 2) sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;
 3) juhatab pedagoogilist nõukogu ja aitab korraldada hoolekogu tööd;
 4) peab arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta, korraldab vastavad toimingud, komplekteerib rühmad;
 5) kinnitab lasteaia õppekava pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse;
 6) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava;
 7) annab välja lasteaia sisemise töö korraldamiseks käskkirju, kinnitab lasteaia töökorralduse reeglid, personali ametijuhendid ning teised asutusesisesed dokumendid, tunnustab töötajaid;
 8) esitab vallavalitsusele lasteaia eelarve projekti;
 9) tagab lasteaia eelarve täitmise;
 10) korraldab koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga lasteaia arengukava koostamise ja uuendamise;
 11) tagab lasteaia arengu, vara ja rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise;
 12) korraldab pedagoogide andmete kandmise Eesti Hariduse Infosüsteemi;
 13) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud pedagoogidega ja lasteaia majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajatega;
 14) tagab laste arenguks sobiva sisustusega ja tervisekaitse nõuetele ning õigusaktidega kehtestatud tuleohutuse ja päästealade nõuetele vastava hoone, ruumide ja maa-ala olemasolu, takistuste tekkimisel informeerib koheselt vallavalitsust;
 15) lahendab teisi temale õigusaktidega ja töölepinguga pandud ülesandeid.

 (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

 (5) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 13.  Lasteaia hoolekogu

 (1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida õppe-ja kasvatustegevust ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

 (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja. Valitud isik saab esindada ühte huvigruppi.

 (3) Õpetajate esindaja valitakse lasteaia pedagoogilise nõukogu koosolekul.

 (4) Iga rühm valib oma esindaja hoolekogusse rühma lastevanemate koosolekul.

 (5) Direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu koosseisu kinnitamiseks taotluse hiljemalt 30. septembriks, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

 (6) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus oktoobrikuu jooksul.

 (7) Hoolekogu liikmete volituste kestus:
 1) valla esindaja volitus kestab kuni temale antud volituste tähtaja lõpuni;
 2) õpetajate esindaja volitus kestab pedagoogilise nõukogu poolt antud volituste tähtaja lõpuni;
 3) lastevanemate esindaja volitus kestab hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni selle muutmise või uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

 (8) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitustest loobuda. Kõiki hoolekogu kooseisu valitud esindajaid on õigus tagasi kutsuda.

 (9) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe-ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) teeb ettepanekuid lasteaia lahtioleku aja osas;
 5) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 6) kinnitab pedagoogidele läbi viidava konkursi korra lasteaia direktori ettepanekul;
 7) osaleb arengukava väljatöötamisel, annab arvamuse lasteaia õppekava osas;
 8) kooskõlastab lasteaia sisehindamise aruande;
 9) osaleb oma esindaja kaudu lasteaia vanempedagoogide atesteerimiseks moodustatud komisjoni töös;
 10) otsustab teisi seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (10) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (11) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe, tema asetäitja või direktori ettepanekul. Vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul asetäitja, kokku hoolekogu koosoleku.

 (12) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 (13) Hoolekogu kutsub kokku, juhib ja korraldab hoolekogu tööd hoolekogu esimees, tema äraolekul asetäitja. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku direktor. Hoolekogu koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Hoolekogu töösse võib kaasata asjatundjaid ja eksperte. Hoolekogu koosolekust võib sõnaõigusega osa võtta lasteaia direktor, samuti õppe-ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta esimehe, tema äraolekul asetäitja kutsel.

 (14) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul asetäitja. Hoolekogu otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel kohalolijate poolthäälteenamusega.

 (15) Hoolekogu koosoleku ja vastuvõetud otsuste kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg, koht, osalejad, päevakord ning vastu võetud otsused. Protokoll koostatakse hiljemalt kolmandal päeval arvates koosoleku toimumisest. Protokollile kirjutava alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollid säilitatakse vastavalt lasteaia asjaajamiskorrale ning protokollidega on võimalik tutvuda lasteaia asukohas.

§ 14.  Lasteaia pedagoogiline nõukogu

 (1) Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad kõik pedagoogid.

 (2) Pedagoogilise nõukogu ülesandeks on õppe-ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning edasiseks tegutsemiseks ettepanekute tegemine direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele.

 (3) Pedagoogiline nõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras.

4. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 15.  Laste õigused

  Lastel on õigus:
 1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
 2) eneseusaldust, vaimsust ja erksust toetavale tegevusele;
 3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel;
 4) oma mõtetele ja eneseväljendusele;
 5) sotsiaalsele kaitsele.

§ 16.  Vanemate õigused

  Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival kellaajal, järgides lasteaia päevakava ning kodukorda;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste loomisele;
 3) tutvuda lasteaia arengu-, õppe-ja päevakavaga;
 4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
 5) olla valitud hoolekogu liikmeks;
 6) saada teavet oma lapse arengu ja toimetuleku kohta;
 7) abistada lasteaeda;
 8) kasvatamist, õpetamist ja lasteaia töökorraldust puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda direktori, pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, omavalitsusorganite või järelevalvet teostavate asutuste poole.

§ 17.  Vanemate kohustused

  Vanemad on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 3) võtma osa rühmakoosolekutest;
 4) arvestama õpetajate, logopeedi ja arstide ettepanekuid lapse kasvatamisel ja tervise edendamisel;
 5) tasuma igakuiselt 15. kuupäevaks koolieelse lasteasutuse seadusest tuleneva ja vallavolikogu poolt kehtestatud osalustasu.

5. peatükk PERSONAL 

§ 18.  Lasteaia personal

 (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

 (2) Personali koosseisu määrab direktor ja kinnitab vallavalitsus.

 (3) Lasteaia pedagoogidena käsitletakse õpetajaid, direktorit, ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

 (4) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi.

 (5) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse töölepingu, ametijuhendi, töökorralduse reeglite ja käesoleva põhimäärusega.

 (6) Personali õigused:
 1) teha ettepanekuid lasteaia tegevuse arendamiseks;
 2) anda hinnanguid lasteaia tegevuse kohta;
 3) osaleda täiendõppes.

 (7) Personali kohustused:
 1) luua tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikul lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega;
 2) nõustada lasteaias käivate laste vanemaid nende soovil õppe-ja kasvatusküsimustes;
 3) tagada kehtiva õppe-, päeva- ja tegevuskava järgimise;
 4) hoolitseda laste elu, tervise ja turvalisuse eest;
 5) tagada lasteaia häireteta töö, majandusliku teenindamine, õpetajate abistamine ja vara korrasolek ning säilimine;
 6) tagada laste tervislik ja häireteta toitlustamine;
 7) jälgida lasteaia territooriumi, ruumide ja sisseseadete seisukorda, töökaitse ja tuleohutuse vahendite korrasolekut.

 (8) Personalil on keelatud avalikustada lapselt ja tema vanematelt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (9) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

6. peatükk SISEHINDAMINE 

§ 19.  Sisehindamine

 (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng. Sisehindamise kaudu selgitatakse välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse arengukava tegevuskava. Sisehindamisel analüüsitakse lasteaia õppe-ja kasvatustegevust, juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

 (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab direktor.

 (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja vallavalitsusega.

 (4) Sisehindamise aruande kinnitab lasteaia direktor.

7. peatükk VARA, RAHASTAMINE, ARUANDLUS, JÄRELEVALVE 

§ 20.  Lasteaia vara

 (1) Lasteaia vara moodustavad Rannu valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Vara valdamist, kasutamist ja käsutamist reguleerib Rannu vallavara valitsemise kord.

 (3) Lasteaia vara sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest vastutab direktor.

§ 21.  Rahalised vahendid

 (1) Lasteaial on oma alaeelarve vallaeelarve koosseisus.

 (2) Lasteaia rahastamine toimub:
 1) riigieelarve vahenditest seaduses sätestatud alustel;
 2) valla eelarve vahenditest;
 3) vanemate poolt kaetavast osast;
 4) annetustest;

 (3) Lapse toidukulu lasteaias ja muude kulude (lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ning sotsiaalmaksu ja õppevahendite kulude) katmine toimub vallaeelarve vahenditest ning vallavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitab vallavolikogu.

 (4) Lasteaia vallaeelarvest kaetavate majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt nende haldusterritooriumil alaliselt elavate selles lasteaias käivate laste arvuga.

 (5) Vallavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta.

§ 22.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Asjaajamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

 (2) Lasteaia asjaajamist ja aruandlust koordineerib direktor.

 (3) Õppe-ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub kehtivate õigusaktidega sätestatud korras.

§ 23.  Järelevalve

 (1) Riiklikku järelevalvet lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium või lasteaia asukohajärgne maavanem.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ning direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 24.  Ümberkorraldamine ja -kujundamine ning lasteaia tegevuse lõpetamine

  Lasteaia korraldab või kujundab ümber ja tema tegevuse lõpetab vallavolikogu otsusel vallavalitsus õigusaktidega sätestatud korras.
29.01.2013 13:50
Veaparandus - Lisatud 26-le §-le kaduma läinud laused Alus Riigi Teataja seadus § 10 lg 3 ja Rannu Valla 25.01.2013 taotlus nr 8-7/74

9. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD 

§ 25.  Põhimääruse muutmine

  Põhimääruses muudatuste ja täienduste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab vallavolikogu.

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 26.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rannu Vallavolikogu 16.12.1999.a. määrus nr 1 „Rannu Lasteaia põhimääruse kinnitamine“.

§ 27.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heino Gottlob
Volikogu esimees