Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Raasiku valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.09.2014
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2013, 19

Raasiku valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 27.11.2012 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 361 ja § 662 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Raasiku valla (edaspidi: vald) heakorraeeskirja (edaspidi: eeskiri) eesmärgiks on tagada valla haldusterritooriumil puhtus ning heakord.

  (2) Eeskiri kehtestab heakorra nõuded ja koormised heakorranõuete täitmiseks.

  (3) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Raasiku valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele, samuti omanike poolt asja valdama, haldama või kasutama antud volitatud isikutele.

  (4) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus valla jäätmehoolduse, kaevetööde, lemmikloomade pidamise ja avaliku korra eeskirjadega.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgnevalt:
  1) Omanik - füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on maa või ehitised või kelle kasuks on seatud hoonestusõigus. Omanikuna eeskirja nõ uete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud haldaja või kasutaja.
  2) Kinnistu - juriidilise või füüsilise isiku omandis või kasutuses olev maa-ala, millega on võrdsustatud territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad.
  3) Avalik koht - avalikult kasutatav ala, territoorium, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav (sh ühissõiduk).
  4) Haljasala - teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum tiheasustusalal, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, taimestik ja vastavad f unktsionaalsed rajatised.
  5) Hooldusala - on kinnistuga piirnev kõnnitee või muu territoorium mõistlikus ulatuses, mis ei ole tee osa.
  6) Heakorratööd - rohu ja muru niitmine; puulehtede, prahi, liiva, lume ja jää koristamine ning libeduse tõrje. Tiheasustusalal ei tohi muru (kulu, hein) olla kõrgem kui 15cm.
  7) Tiheasustusala - aleviku ja küla selgelt piiritletav kompaktse asustusega ala. Vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule Aruküla ja Raasiku alevikud.
  8) Ehitustöö - tegevus mis toimub kooskõlas ehitusseadusega ning ehitusloa või kirjaliku nõusoleku alusel.
  9) Ehitustöö tegija (ehitaja) - ehitusseadusele vastavalt ehitusloa või kirjaliku nõusoleku alusel ehitustöid teostav füüsiline või juriidiline isik.
  10) Kaevetöö - töö, mida teostatakse Raasiku Vallavalitsuse kaevetööde loa alusel vastavalt Raasiku valla kaevetööde eeskirjale.
  11) Kaevetööde tegija (kaevaja) - füüsiline või juriidiline isik, kes on vormistanud enda nimele kaevetööde loa või kes on asunud tegema avariikaevetööd tehnovõrgu avarii likvideerimiseks võrguvaldaja poolt kinnitatud avariikaevetöö akti alusel;
  12) Jäätmemahuti - nõuetele vastav vahend prügi kogumiseks.
  13) Romusõiduk - sõiduk, millel puuduvad mehaanilised osad, kereosad, autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab valla esteetilist väljanägemist ning rikub valla puhtust ja heakorda.
  14) Illegaalne grafiti - omaniku või vallavalitsuse loata ehitise olulistele osadele (näiteks seintele, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele) kantud kritseldused ja joonised.

2. peatükk Kohustused heakorra tagamiseks 

§ 3.   Vallavalitsuse kohustused

  Vallavalitsus on kohustatud tagama:
  1) vallale kuuluvate teede, tänavate, väljakute, parkide, haljasalade, kalmistute jt. munitsipaalmaaüksuste korrashoiu ja heakorratööd;
  2) avalikult kasutatavatele haljasaladele vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende õigeaegse tühjendamise;
  3) heakorra ühissõiduki peatustes ja ootepaviljonides koos jäätmemahutite paigaldamisega (v.a rongipeatustes);
  4) tiheasustusalal tänavanimega siltide olemasolu tänava alguses, lõpus ja ristmikel;
  5) avalikus kasutuses olevate teede (v.a riigimaantee) algusesse, lõppu ja ristmikele teenimega siltide või viitade paigaldamise.

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Väljaspool oma kinnistut tohib avalikku kohta lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, hekki, vitriini või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse loal.

  (2) Laste mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas igal kevadel mänguvahendite ning väikevormide regulaarse hooldamise ning vajadusel kohese remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus tagada.

  (3) Heakorratöid tuleb teha aastaringselt. Liikumist segavad ja ohtlikud esemed tuleb koristada kohe.

3. peatükk Kinnistu heakord 

§ 5.   Kinnistu omaniku kohustused

  Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) tegema kinnistul heakorratöid;
  2) korras hoidma oma kinnistu piirde (aed, hekk) ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  3) korraldama kinnistul avalikult kasutatava tee ääres põõsaste ja puude kärpimist nii, et oleks tagatud jalakäijate ja sõidukite ohutu liiklemine ning liiklust reguleerivate tehniliste vahendite nähtavus (vastavalt Raasiku Vallavolikogu 13. novembri 2012. a määrusele nr 15 “Raieloa andmise kord”);
  4) paigutama oma kinnistule vajalikul hulgal jäätmemahuteid, hoidma korras jäätmemahutite hoiukohad ja juurdepääsuteed. Korraldama kinnistul jäätmekäitlust vastavalt Raasiku valla jäätmehoolduseeskirjale;
  5) hajaasustusalal korraldama rohu (heina, kulu) niitmise ümber hoone kuni 15m ulatuses;
  6) kasutusel mitteoleva kinnistu hooldamise vastavalt käesoleva eeskirja nõuetele;
  7) niitma või hekseldama heina põllumaal, mida ei kasutata põllukultuuride kasvatamiseks, vähemalt üks kord aastas, ajavahemikul 15.juuni-1.oktoober, kusjuures esimene niitmine peab toimuma enne 20.juulit;
  8) tagama kinnistul asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni;
  9) puhastama regulaarselt sadeveekraave ja -truupe, maa-aluste tehnovõrkude luuke ja reste, kui eelpoolloetletu jääb tema hooldusala piiresse;
  10) järgima reklaamiobjektide paigaldamisel valla poolt kehtestatud korda.

§ 6.   Ehitise omaniku kohustused

  Ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras ehitise fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid, mis peavad olema terved, viimistletud ning vastavuses ehitusprojektiga;
  2) tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel tegema nende lume- ja libedusetõrje;
  3) varustama ehitised ja mitmekorterilised elamud tänavalt nähtavate korrektsete numbrisiltidega või maaüksuste nimedega. Aiandusühistud peavad varustama siltidega aiandusühistute sissesõidud;
  4) hoidma korras hoone vihmaveerennid ja –torud, kõrvaldama nendesse kogunenud prügi;
  5) paigutama üldkasutatava hoone juurde jäätmemahutid ja seda õigeaegselt tühjendama ning hooldama jäätmemahuti ümbrust;
  6) tagama heitvee kogumiskaevu ja kuivkäimla korrasoleku, veepidavuse, õigeaegse tühjendamise, kaane korraliku sulgemise ja ümbruse korrasoleku;
  7) kõrvaldama viivitamatult kinnistul tänava- või teeäärse ehitise katuselt varisemisohtlikud jääpurikad, kivid, plaadid ja muud ohtu põhjustavad esemed ning tagama nende tööde ajal tänaval ohutu liikluse;
  8) kindlustama üldkasutatavate trepikodade korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustamise võimaluse;
  9) tagama kasutuses mitteoleva ehitise ja kinnistu heakorra, vältima ehitise varisemisohtlikuks muutumist;
  10) lammutama lagunenud ehitised riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud korras (Raasiku Vallavolikogu 08. märts 2005. a määrus nr 7 “Raasiku valla ehitusmäärus”);
  11) tagama põllumajandushoonete ja rajatiste vastavuse riigi ja valla õigusaktides sätestatud nõuetele, hoidma ümbruse korras ja vältima selle saastumist.

§ 7.   Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija kohustused

  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) jälgima ehitise välisilme muutmisel ning ümberehitamisel riigi ja valla õigusaktidega sätestatud korda;
  2) vältima objektilt pori ja prahi sattumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  4) rajama ning hoidma korras objekti piirdeaia või muu tõkke;
  5) pärast tööde lõpetamist heakorrastama objekti ja selle ümbruse.
  6) tagama, et kinnistu loodusliku maapinna reljeefi muutmine toimub üksnes detailplaneeringus või projekteerimistingimustes või ehitusprojektis (sh haljastusprojektis) sätestatud alal ja ulatuses;
  7) taotlema kaevise ladustamiseks (ka ajutiseks ladustamiseks) vallavalitsuselt vastava loa. Taotlusele tuleb lisada kinnistu omaniku kirjalik nõusolek, tegelikkust tõeselt kajastav geodeetiline alusplaan või krundi plaan, kus on näidatud ladustava kaevise asukoht ja kogus. Vallavalitsusel on õigus nõuda kaevise ladustamise taotlejalt naabrite kooskõlastust, kaevise ladustamise ala piiramist turvaaiaga, andmeid tehnoloogilise käigu ja kaevise käitlemise kohta ning kinnistu heakorrastamist pärast ladustamise lõpetamist.

§ 8.   Tehnovõrgu omaniku kohustused

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma korras
  1) temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) tehnovõrgu, mis tagab liiklusohutuse ja kaasinimeste turvalisuse. Maa-aluste tehnovõrkude kaevupead peavad olema teekattega ühel tasapinnal.

§ 9.   Müügi- või teeninduspunkti omaniku kohustused

  Müügi- või teeninduspunkti omanik on kohustatud varustama müügi- või teeninduspunkti nõuetele vastava jäätmemahutiga ning hoidma pidevalt korras müügi- või teeninduspunkti ümbruse kogu kinnistu ulatuses.

§ 10.   Reostuse koristamine

  (1) Maa-ala reostaja või risustaja on kohustatud maa-ala viivitamatult puhastama. Kui reostamise või risustamise põhjustaja ei ole teada, peab maa-ala puhastama selle omanik, omaniku puudumisel kasutaja.

  (2) Veose või prügi vedaja peab koristama pealelaadimisel, sõidul või mahalaadimisel mahapudenenud esemed või jäätmed.

  (3) Põllumajandustööde tegemisel peab tööde tegija koristama avalikult kasutatavale teele pudenenud sõnniku, mulla, heina jms.

  (4) Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, millel üritus toimub, puhastama hiljemalt 12 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või loal määratud tähtajaks ning tagama piirnevate alade puhtuse.

§ 11.   Tule tegemine küttekoldeväliselt

  (1) Küttekoldevälise tule tegemist reguleerib Siseministri 30.augusti 2010.a määrus nr40 “Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded”.

  (2) Küttekoldevälise tule tegemine on lubatud ainult territooriumi valdaja loal või vastavalt tähistatud ja selleks ettevalmistatud kohas, täiskasvanud isiku juuresolekul ning tuule kiirusel kuni 1,5 m /s. Pärast lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel. Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb järgida üldisi tuleohutusnõudeid.

  (3) Tiheasustusaladel on keelatud tugevat suitsu tekitavate haljastusjäätmete põletamine (puu-ja põõsalehed).

§ 12.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra tagamiseks on valla haldusterritooriumil keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, teha ehitiste seintele, müüridele, piirdeaedadele, pinkidele jms illegaalset grafitit või kahjustada neid muul viisil;
  2) paigaldada hoone fassaadile sobimatuid esemeid;
  3) kuivatada tiheasustusalal pesu rõdul rõdupiirdest kõrgemal, kloppida riideid ja vaipu mitmekorteriliste elamute rõdul, aknal ja uksel;
  4) hoida küttepuid, ehitusmaterjali ja mehhanisme väljaspool oma kinnistu piiri (välja arvatud lühiajalised ümberpaigutused kestusega kuni 1 nädal);
  5) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnni- või pargiteel;
  6) avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid, päevalilleseemneid jms.
  7) kahjustada või lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahutit, lillevaasi, pinki, valgustit vms);
  8) vigastada ja omavoliliselt maha võtta kõrghaljastust (v.a viljapuud, marjapõõsad) nii avalikes kui ka kinnistu territooriumil, rikkuda murukamarat, teekatet, kinnitada puude külge tarasid, traate, silte. Kõrghaljastuse (v.a viljapuud, marjapõõsad ja hekid) mahavõtmine võib nii avalikes kohtades kui ka kinnistu territooriumil toimuda maatüki omaniku nõusolekul ning kooskõlastatud vallavalitsusega;
  9) kuhjata soolasegust liiva või lund puude ümber või teeäärsele haljasalale, paigutada soolasegust puistematerjali või muud prahti haljasalale, metsa või mujale selleks mitte ettenähtud kohta;
  10) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid ilma kinnistuomaniku nõusolekuta;
  11) paigutada avalikus kohas vallavalitsusega kooskõlastamata teisaldatavaid väikevorme (sh lillevaase, jäätmemahuteid, pinke, tõkkepiirdeid, vitriine jms);
  12) muuta detailplaneeringus ette nähtud haljastust vallavalitsuse loata;
  13) teha ehitusalaseid kaevetöid ilma vallavalitsuse kirjaliku loata;
  14) paigaldada üldkasutatavale territooriumile ilma vallavalitsuse loata ajutisi ehitisi ja rajatisi;
  15) sõita mootorsõidukitega või parkida neid jalgteel, kõnniteel, hooldus- ja haljasalal, pargis, kalmistul, laste mänguväljakul, staadionil ja teistes kohtades, mis pole selleks ette nähtud (v.a omaniku loal);
  16) pesta mootorsõidukeid veekogu ääres lähemal kui 20 m vee piirist;
  17) parkida romusõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal või kinnistu tänavaäärses õue osas. Romuõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema maaomaniku või -valdaja luba;
  18) lasta pinnasesse, veekogusse, kanalisatsiooni või sadeveetorustikku naftasaadusi ning söövitavaid, kergesti süttivaid ja terava lõhnaga aineid;
  19) lasta olmeheitvett või reostatud sadevett pinnaveekogudesse ning reostada või risustada pinnaveekogusid muul viisil. Sademetevee kraavi kinniajamine või sulgemine torusse ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  20) ladustada sõnnikut avalikult kasutatavale teele lähemal kui 20 m;
  21) panna jäätmeid maha või matta pinnasesse selleks mitteettenähtud kohta. Kompostimine toimub vastavalt Raasiku valla jäätmehoolduseeskirjale;
  22) paigutada selleks mitte ettenähtud mahutisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonjäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, ohtlikke jäätmeid, jätta lahti jäätmemahuti kaant;
  23) põletada jäätmeid väljaspool oma kinnistu piire (vt Raasiku valla jäätmehoolduseeskiri);
  24) telkida selleks ettevalmistamata kohas ja kinnistu omaniku loata;
  25) viibida lemmikloomaga üldkasutatavas supluskohas.

§ 13.   Loomapidamise tingimused

  (1) Loomapidamine on lubatud vaid loomapidamiseks sobilikes kohtades ja sellekohast kasutusluba omavates hoonetes nii, et oleks välistatud reostuse sattumine põhjavette ja veekogudesse.

  (2) Karjatatavaid loomi tuleb karjatada karjaku järelvalve all või aia või elektrikarjusega piiratud alal. Omanik on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt.

  (3) Igapäevasel karja liikumisel on keelatud kasutada avalikke teid, välja arvatud vallavalitsusega kirjalikult kooskõlastatud ülekäigukohad.

  (4) Loomapidamisega seotud reostus tuleb likvideerida koheselt, reostamisega tekitatud kahju on kohustatud korvama reostuse tekitaja või looma omanik.

  (5) Mesilaste pidamine ei tohi häirida teiste isikute rahu, tervist või piirata nende vabadusi.

§ 14.   Vastutus

  (1) Käesoleva eeskirja rikkumisel kannab süüdlane vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (2) Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele § 662 lg 1 ja 2 heakorra- ja kaevetööde eeskirjade rikkumise või koormise täitmata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 1300 eurot.

  (3) Eeskirja täitmist kontrollivad, õigusrikkumise asja menetlevad ja karistust määravad seaduses nimetatud kohtuvälised menetlejad, kes osalevad menetluses ametniku kaudu.

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Määrus avalikustatakse Raasiku valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.

  (2) Raasiku Vallavolikogu 10. juuni 2008. a määrus nr 19 „Raasiku valla heakorraeeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013.

Kaido Kirsip
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json