HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvikoolide finantseerimise ja õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse katmise kord

Huvikoolide finantseerimise ja õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse katmise kord - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2013, 27

Huvikoolide finantseerimise ja õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse katmise kord

Vastu võetud 19.12.2012 nr 141

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 5 ja huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab huvikooli finantseerimise alused ja õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse katmise.

§ 2.   Finantseerimine

  Huvikooli eelarve tulud moodustuvad riigi- ja linnaeelarve eraldistest, huvikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, sihtasutustelt laekunud summadest, annetustest ja huvikooli põhimääruses sätestatud huvikooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning muudest vahenditest. Huvikooli kulud kaetakse kooli pidaja poolt kinnitatud eelarve alusel.

§ 3.   Õpilaskoha maksumus

  (1) Kohtla-Järve huvikoolide teeninduspiirkond on Kohtla-Järve linn.

  (2) Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kinnitab igaks eelarveaastaks õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe õpilase kohta.

  (3) Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikusse maksumusse kuuluvad:
  1) personalikulu;
  2) majandamiskulu;
  3) õppevahenditega seotud kulu.

  (4) Linnavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lapsevanemalt võetava õppetasu suuruse.

  (5) Kohtla-Järve linna huvikoolide tegevuskulude katmises osalevad teised vallad või linnad proportsionaalselt selles huvikoolis õppivate nende haldusterritooriumil elavate õpilaste arvuga.

  (6) Väljapoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi Kohtla-Järve linna huvikoolidesse tingimusel, kui lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb huvihariduse kulude katmisel või lapse seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse.

  (7) Juhul, kui kulude katmisel osaleb teine omavalitsus, sõlmib linnapea vastava omavalitsusega lepingu või sõlmitakse omavalitsuste ja lapsevanema vahel kolmepoolne leping.

  (8) Teised omavalitsused katavad huvikooli tegevuskulud pärast ülaltoodud lepingu sõlmimist (v.a. lapsevanema poolt makstav õppetasu) linnavalitsuse poolt esitatud arvete alusel.

  (9) Linnavalitsus võib katta teise omavalitsuse huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse Kohtla-Järve linnas elava õpilase eest juhul, kui:
  1) teise omavalitsusega on sõlmitud õpilaskoha maksumuse katmise leping või;
  2) Kohtla-Järve linna huvikoolides puudub õpilasele meelepärane huviala või;
  3) õpilane on vahetanud elukohta (varem elas teises linnas või vallas, kus alustas huviharidust) või;
  4) õpilane elab Oru, Sompa või Viivikonna linnaosas.

  (10) Linnavalitsus ei kata teise omavalitsuse huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse Kohtla-Järve linna teeninduspiirkonnas elava õpilase eest juhul, kui:
  1) teise omavalitsusega ei ole sõlmitud vastavat lepingut või;
  2) õpilane on kustutatud Kohtla-Järve huvikooli nimekirjast põhjuseta puudumiste või väärkäitumise eest.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 23. septembri 2009. a määrus nr 207 „Kohtla-Järve linna huvikoolide finantseerimine ja õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse katmine“.

  (2) Käesoleva määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. aprilli 2010. a määrus nr 19 „Kohtla-Järve Linnavolikogu
23. septembri 2009. a määruse nr 207 „Kohtla-Järve linna huvikoolide finantseerimine ja õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse katmine“ muutmine“.

  (3) Määrus jõustub 24. detsembril 2012. a.

Arne Berendsen
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json