Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Nõmme Spordikeskuse põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2013, 40

Nõmme Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 17.10.2012 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra" p 2.6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 23. augusti 2012 otsuse nr 111 „Nõmme Spordikeskuse alluvuse muutmine" p-dega 1 ja 2.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Nõmme Spordikeskus (edaspidi asutus) on Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (edaspidi amet) hallatav linna spordiasutus.

  (2) Asutuse ametlik nimetus on Nõmme Spordikeskus ja inglise keeles Nõmme Sportcentre.

  (3) Asutus asub Tallinnas. Asutuse postiaadress on Külmallika 15a, 12617 Tallinn.

  (4) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (5) Asutusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid ning oma sümboolika.

  (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

  (7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel ametiga kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

  (2) Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
  1) Hiiu Staadion (Pidu 11, 11612 Tallinn);
  2) Mustamäe hüppetorn (Vana-Mustamäe 16, 11611 Tallinn).

§ 3.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Asutuse tegevuse eesmärk on luua Nõmme linnaosas tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks tingimused ja võimalused ning pakkuda sportimisvõimalusi, anda sportimiseks ja spordi- ja kultuuriürituste tarbeks kasutusse spordiehitisi, neid teenindavaid ehitisi ja spordivahendeid ning sälilitada ajaloo- ja kultuuriväärtusi.

  (2) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) loob tingimused tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks ja arendab neid;
  2) soodustab laste, noorte ja puuetega inimeste sportimist;
  3) eelistab sportimisvõimaluste pakkumisel Tallinna sporditegevuse toetust saavaid spordiorganisatsioone, kes korraldavad sporditegevust Tallinna lastele, noortele ja puuetega inimestele;
  4) haldab, hooldab ja parendab enda valdusse antuid kinnistuid ja muud vara;
  5) osutab või võimaldab osutada toitlustus-, majutus- ja olmeteenuseid;
  6) korraldab muud asutuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust;
  7) korraldab või võimaldab korraldada spordi- ja kultuuriüritusi ja loob selleks sobivad tingimused;
  8) annab kasutusse spordihooneid- ja rajatisi, neid teenindavaid ehitisi ja spordivahendeid;
  9) korraldab või võimaldab korraldada spordiseminare ja -koolitusi;
  10) kirjastab ja levitab asutuse tegevuse ja spordiga seotud trükiseid;
  11) arendab koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
  12) säilitab ajaloo- ja kultuuriväärtusi;
  13) korraldab või võimaldab korraldada spordi- ja kultuuriüritusi, sh spordivõistlusi ja loob selleks vastavad tingimused.

  (3) Lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmisel osutab asutus tasulisi ja tasuta teenuseid vastavalt Tallinna õigusaktidele ja kinnitatud hindadele.

§ 4.   Vara ja vahendid

  (1) Asutus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara linnavara valitsema volitatud asutusena lähtudes riigi- ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. Asutuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit ning tagama nende vahendite kasutamise arvestuse.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Direktoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ja täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja. Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse direktorile otsustab ameti juhataja.

  (3) Asutuse direktorit asendab ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

  (4) Asutuse direktor:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab asutuse valdusesse antud vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse majandustegevust;
  3) tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest asutuse eelarve piires;
  4) teeb tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks asutusele linnaeelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja üksnes linna õigusaktidega määratud juhtudel ja korras, tagades sealjuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  5) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks vajaduse korral teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid määravad teisiti;
  6) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras isiklikku vastutust asutuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  7) tagab asutuse eelarve kavandi koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra kohaselt. Jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral ametile eelarve muutmise ettepanekuid;
  8) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  9) tagab ameti otsuste ja ülesannete täitmise;
  10) kooskõlastatult ameti juhatajaga kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhendi);
  11) sõlmib töötajatega töölepingud, kinnitab töötajate ametijuhendid ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid korraldavate aktidega;
  12) kinnitab asutuse asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid;
  13) annab oma pädevuse piires asutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  14) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  15) korraldab asutusele saabunud teabenõuete, kirjade, märgukirjade ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
  16) täidab muid talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

  (2) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras.

  (3) Asutus koostab ja esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides ettenähtud korras ja tähtpäevaks.

  (4) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb linnavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga ametile.

  (3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 1997 määrus nr 51 „Nõmme Spordikeskuse põhimääruse kinnitamine".

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json