SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2013, 43

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad

Vastu võetud 27.12.2012 nr 82

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" § 2 lg-te 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

  Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad isiku kohta kalendriaastas on järgmised:
  1) laps (alla 18aastane isik ja üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19aastane (kaasa arvatud) õpilane) 350 eurot;
  2) toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetus 32 eurot;
  3) paljulapselise pere laste toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks 39 eurot;
  4) tööealine isik 250 eurot;
  5) isik, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vanaduspensioniealine 250 eurot.

§ 2.   Universaaltoetuste määrad

  Universaaltoetuste määrad eurodes on järgmised:
  1) sünnitoetus 320 eurot;
  2) mitmike sünnitoetus 6 392 eurot;
  3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus 320 eurot;
  4) puudega lapse toetus 76.70 eurot;
  5) ellusuunamise toetus 320 eurot;
  6) pensionilisa, sh toetus 76.70 eurot ja soodustused 52 eurot.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 134 „Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärade ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json