Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Vändra valla hankekord

Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2013, 72

Vändra valla hankekord

Vastu võetud 17.12.2012 nr 31

Määrus kehtestatakse Riigihangete seaduse § 13 1 ja Vändra Vallavolikogu 16. oktoobri 2012. a määruse nr 26 „Vallavara valitsemise kord“ § 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Vändra valla hankekord (edaspidi kord) reguleerib Vändra Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja tema hallatavates asutustes riigihangete (edaspidi hange) planeerimist, hangete, sh lihtsustatud korras tellitavate teenuste ja lihthangete korraldamist ning hangete eest vastutavate isikute määramist hangete korraldamisel.

 (2) Hange vastavalt riigihangete seadusele on asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine hankija poolt, samuti ehitustööde tellimine ehitustöö kontsessionääri poolt.

 (3) Hankekord ja hanke korraldamine peab olema kooskõlas riigihangete seaduse ja vallavara valitsemise korraga.

§ 2.  Hangete korraldamise eesmärgid ja põhimõtted

  Hanke korraldamise eesmärgid ja põhimõtted on:
 1) hankija rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine;
 2) hanke läbipaistvus ja kontrollitavus;
 3) kõigi isikute võrdne ja mittediskrimineeriv kohtlemine;
 4) piirangute proportsionaalsus, asjakohasus ja põhjendatus;
 5) olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine;
 6) huvide konflikti vältimine ja
 7) võimalusel keskkonnasäästlike lahenduste valimine.

2. peatükk Hangete planeerimine 

§ 3.  Hankeplaan

 (1) Hankeplaan koostatakse igaks eelarveaastaks ja see kajastab planeeritavaid hankeid, mille eeldatav maksumus ületab lihthanke piirmäära.

 (2) Hankeplaani koostamisel arvestatakse reaalset vajadust asjade ostmisel või teenuse või ehitustöö tellimisel, strateegilistes dokumentides esitatud eesmärke ja rahalisi vahendeid.

 (3) Vallavalitsuse vastavate valdkondade nõunikud ja hallatavate asutuste juhid esitavad hangete eest vastutavaks isikuks määratud ametnikule info järgmisesse eelarveaastasse jäävate vastava valdkonna hangete kohta hiljemalt 1. detsember, mille põhjal koostatakse hankeplaan.

 (4) Hankeplaani kinnitab vallavalitsus oma korraldusega hiljemalt 1 kuu peale eelarve kinnitamist. Hankeplaan avalikustatakse peale kinnitamist kodulehel.

 (5) Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele hangete eest vastutava isiku ettepanekul. Muudetud hankeplaan kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (6) Hankeplaanis kajastub:
 1) hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimi ja kirjeldus;
 2) hankemenetluse liik;
 3) hankelepingu eeldatav maksumus;
 4) hanke eeldatav korraldamise aeg;
 5) hanke eest vastutav isik;
 6) hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

3. peatükk Hankemenetlused ja hangete korraldamine 

§ 4.  Alla lihthanke piirmäära jääva asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine

 (1) Hanke korraldamise ja hankelepingu sõlmimise maksumusega alla lihthanke piirmäära otsustab vallavalitsus või oma tegevusvaldkonna eelarves ettenähtud vahendite piires hallatava asutuse juht.

 (2) Vallavalitsuse hankemenetluse eest vastutab vastutavaks isikuks määratud ametnik või vallavanem.

 (3) Hallatava asutuse hankemenetluse eest vastutab hallatava asutuse juht hankemenetluse toimingute nõuetekohase ja õigeaegse täitmise ning hankelepingu täitmise eest.

 (4) Hanke korraldaja on kohustatud tegema ettepaneku pakkumise esitamiseks võimalusel vähemalt kolmele pakkujale. Kui ei ole võimalik pakkujate puuduse tõttu või ei laeku küsitud kolme pakkumist, tuleb need põhjused fikseerida.

 (5) Juhul, kui selgub, et hankelepingu maksumus ületab või võib ületada lihthanke piirmäära, peetakse läbirääkimisi pakkujatega hinna üle. Kui maksumus jääb üle lihthanke piirmäära, korraldab vallavalitsus vastutava isiku või oma tegevusvaldkonnas eelarves ettenähtud vahendite piires hallatava asutuse juhi ettepanekul lihthankemenetluse.

 (6) Hanke korraldamisel järgitakse käesoleva korra §-s 2 sätestatut.

 (7) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse hanke korral, mille maksumus jääb 1000 eurost kuni 9999 euroni.

§ 5.  Lihthange

 (1) Lihthanke piirmäär on 10 000 kuni 40 000 eurot asjade ostmise ja teenuste tellimise ja ideekonkursi korraldamise puhul, ehitustööde hankelepingu ja ehitustööde kontsessiooni korral 10 000 kuni 250 000 eurot.

 (2) Lihthanke korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega. Kui jooksva aasta eelarves ei ole ette nähtud hankelepinguga võetavaid kohustusi, annab nõusoleku hanke korraldamiseks volikogu.

 (3) Lihthanke teates määratakse pakkumuste esitamiseks mõistlik aeg, kuid mitte vähem kui neli (4) tööpäeva.

 (4) Lihthange algab registris avaldamisega. Üldjuhul on hankedokumendid pakkujatele kättesaadavad registris või nõudmisel. Infovahetus, küsimuste esitamine toimub läbi registri. Võimalusel ja/või vajadusel korraldatakse e-menetlus.

§ 6.  Hange üle riigihanke piirmäära

 (1) Riigihanke piirmäärad on asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral 40 000 eurot, ehitustööde hankelepingu ja ehitustööde kontsessiooni korral 250 000 eurot.

 (2) Hanke korraldamiseks üle riigihanke piirmäära annab nõusoleku vallavolikogu, kui selle hanke läbiviimiseks ei ole ette nähtud vahendeid sama aasta eelarves või kui hankeleping toob kaasa rahalised kohustused järgnevatesse eelarveaastatesse.

 (3) Hangete korraldamisel, mille maksumus jääb üle riigihanke piirmäära, lähtutakse riigihangete seadusest ja käesolevast korrast.

§ 7.  Lihtsustatud korras tellitavad teenused

  (1)Lihtsustatud korras tellitavate teenuste puhul peab hankija järgima riigihangete seaduse § 19 ning käesolevat korda.

§ 8.  Vastutav isik

 (1) Vastutava isiku määrab vallavalitsus oma korraldusega.

 (2) Vastutav isik:
 1) koostab hankedokumendid;
 2) teostab toimingud hanke väljakuulutamiseks;
 3) koostab vallavalitsusele hankega seotud eelnõud, vajadusel volikogule;
 4) tagab dokumentide säilimise kuni arhiivi andmiseni;
 5) tagab riigihangete registrile vajalike dokumentide esitamise;
 6) täidab riigihangete seadusest ja käesolevast korrast tulenevaid kohustusi.

§ 9.  Hankemenetluse ettevalmistamine

 (1) Hankemenetluse korraldamise aluseks on rahaliste vahendite olemasolu valla eelarves. Kui jooksva eelarveaasta kuludes ei ole ette nähtud hankega võetavaid rahalisi kohustusi või kui hankelepingu hind, mis toob kaasa rahalised kohustused järgnevatesse eelarveaastatesse, annab nõusoleku hanke korraldamiseks vallavolikogu.

 (2) Hankemenetluse korraldamiseks annab vastava valdkonna ametnik vastutavale isikule üle andmed ja informatsiooni hankedokumentide, sh tehnilise kirjelduse koostamiseks. Vastava valdkonna ametnik vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

 (3) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid hankemenetlust korraldama.

§ 10.  Hankemenetluse korraldamine

 (1) Hankemenetluse algatab vallavalitsus oma korraldusega hankelepingu eeldatava maksumusega üle 10 000 euro. Korralduses märgitakse:
 1) hanke nimi;
 2) hankeliik;
 3) pakkumiste esitamise tähtaeg;
 4) võimalusel hanget identifitseeriv number ja toimiku number.

 (2) Käesolevas korras sätestatud juhtudel annab hanke korraldamiseks nõusoleku vallavolikogu, mis on vallavalitsuse korralduse andmise aluseks.

 (3) Alla lihthanke piirmäära korraldatava hanke otsustab vallavalitsus või oma tegevusvaldkonna eelarves ettenähtud vahendite piires hallatava asutuse juht. Hallatava asutuse juht peab säilitama riigihangete seaduse kohase hanke korraldamise tõendamiseks kõik hankemenetlusega seotud dokumendid ning esitama need eelarve aasta lõpuks, kuid mitte hiljem kui 1. detsember vallavalitsusele.

 (4) Pakkumused avatakse vallavalitsuse istungil. Pakkumuste avamine protokollitakse, mille koopiad saadetakse pakkujatele mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul. Pakkumuste avamiseks võib vallavalitsus moodustada hankekomisjoni.

 (5) Hankemenetluse tulemuse otsustab vallavalitsus oma korraldusega. Teade otsuse kohta saadetakse pakkujatele mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul peale korralduse tegemist. Korralduse ja protokolli võib saata korraga.

 (6) Hankemenetlus lõpeb:
 1) hankelepingu või raamlepingu sõlmimisega;
 2) kõikide pakkumuste tagasilükkamisega põhjusel, et ühtegi pakkumust ei tunnistatud vastavaks;
 3) kõikide pakkumuste tagasilükkamisega riigihangete seaduse §-s 49 sätestatud alustel;
 4) kõikide pakkujate või taotlejate hankemenetlusest kõrvaldamise või kvalifitseerimata jätmisega;
 5) pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste esitamata jätmisega selleks käesolevas seaduses sätestatud korras ettenähtud tähtaja jooksul;
 6) hankemenetluse kehtetuks tunnistamisega Rahandusministeeriumi otsusega või hankija enda otsusega Rahandusministeeriumi ettekirjutuse alusel või põhjendatud vajaduse korral omal algatusel;
 7) kõigi pakkumuste jõusoleku tähtaja lõppemisega, kui ükski pakkuja ei ole nõus pakkumuse jõusoleku tähtaega pikendama.

§ 11.  Hankelepingu sõlmimine

 (1) Hankelepingu sõlmib vallavanem ning käesolevas korras sätestatud juhtudel hallatava asutuse juht, mille jooksva aasta eelarves on ettenähtud vahendid vastavaks hankeks.

 (2) Kui hanke korraldamiseks, mille kohta jooksva eelarveaasta kuludes ei ole ette nähtud hankega võetavaid rahalisi kohustusi või kui hankelepingu hind, mis toob kaasa rahalised kohustused järgnevatesse eelarveaastatesse, andis nõusoleku vallavolikogu, ei pea hankelepingu sõlmimiseks vallavolikogult uuesti luba küsima.

4. peatükk Avalikustamine 

§ 12.  Avalikustatav teave

 (1) Hankemenetluse korraldamise kohta avaldatakse riigihangete registris hanketeade. Hankedokumendid on kättesaadavad kas registris või nõudmisel.

 (2) Valla kodulehel võib viidata korraldatud hankele riigihangete registris. Kodulehel avalikustatakse vähemalt järgmine teave:
 1) hanke nimi ja liik;
 2) riigihangete registris oleva teate link;
 3) pakkumuste esitamise tähtaeg;
 4) vastutava isiku kontaktid;
 5) viide hankedokumentidega tutvumiseks.

 (3) Pakkumuste esitamise tähtaja määramisel tuleb lähtuda mõistlikkusest ning riigihangete seaduses sätestatud korrast.

 (4) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste korral võib avaldada teate riigihangete registris, kuid peab esitama teate, kui eeldatav maksumus on võrdne või ületab 40 000 eurot.

§ 13.  Teave planeeritavate hangete kohta

  (1)Valla kodulehel avalikustatakse kinnitatud hankeplaan.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 14.  Järelevalve

  (1)Hankelepingu täitmise üle teostab järelvalvet vastutav isik, selle puudumisel vallavanem.

§ 15.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Kaido Madisson
Vallavolikogu esimees