HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Narva linna munitsipaalhuvikooli direktori, direktori asetäitja õppealal ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2014, 10

Narva linna munitsipaalhuvikooli direktori, direktori asetäitja õppealal ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 30.04.2008 nr 521
jõustumine 12.05.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2013RT IV, 09.01.2014, 312.01.2014

Määrus kehtestatakse haridusministri 2. oktoobri 2002.a. määruse nr 69 “Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord” § 4 lg 1 punkti 1, Huvikooli seaduse § 15 lg 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 1 ja Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a. määruse nr 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab Narva linna munitsipaalhuvikoolides (edaspidi huvikool) töötavatele direktoritele, direktorite asetäitjatele õppealal, õpetajatele, treeneritele-õpetajatele ja teistele pedagoogidele, kelle tööülesannete hulka kuulub vahetu õppe- ja kasvatustöö läbiviimine, esitatavaid kvalifikatsiooninõudeid, kirjeldades nõutavat haridustaset, erialast ettevalmistust ja juhtimisalast koolitust.

  (2) Välisriigis pedagoogi kvalifikatsiooni omandanud isikul on õigus oma kutsekvalifikatsiooni võrdlemiseks Eestis pedagoogina töötamiseks esitatavate kvalifikatsiooninõuetega ja oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks «Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusega» (RT I 2000, 29, 168; 2002, 61, 375) kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 2.   Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud kursused

  Käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud kursused läbitakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljaantud koolitusluba omavas organisatsioonis/asutuses.

§ 3.   Direktori kvalifikatsiooninõuded

  Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) kooli profiilile vastav kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 4.   Direktori asetäitja õppealal kvalifikatsiooninõuded

  Huvikooli direktori asetäitja õppealal kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) muu kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 5.   Õpetaja, munitsipaalspordikooli treeneri-õpetaja ja huvikooli muu pedagoogi kvalifikatsiooninõuded

  (1) Huvikooli õpetaja ja muu pedagoogi kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas või
  2) muu kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas ja läbitud või läbimisel 160-tunnine pedagoogikakursus või
  3) muu kõrg- või keskeriharidus, omandatud huviharidus õpetatavas aines, läbitud või läbimisel 160-tunnine pedagoogika- ja ainekursus.

  (2) Munitsipaalspordikooli treener-õpetaja peab vastama käesoleva määruse § 5 lõike 1 ühele punktile ja omama vähemalt II kategooria või Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) 4. taseme treeneri kutsekvalifikatsiooni Kutseseaduse tähenduses vastavalt Spordiseaduse § 6 lõikele 2.
[RT IV, 09.01.2014, 3 - jõust. 12.01.2014]

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatut ei kohaldata pedagoogidele, kes on kursuse(d) läbinud enne käesoleva määruse jõustumist.

  (2) Huvikooli direktoril on õigus nõutava eriharidusega õpetaja puudumisel, mis selgub konkursi tulemusel, võtta tööle töötaja, kellel on keskharidus, omandatud huviharidus õpetatavas aines, läbitud või läbimisel 160-tunnine pedagoogika- ja ainekursus.

  (3) Narva linna huvikoolide pedagoogide, kes on käesoleva määruse jõustumise hetkel töösuhtes huvikooliga, kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaeg on 01. september 2013.a.

  (4) Määrus jõustub 12. mail 2008. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json