HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Hiiu valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Hiiu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2015, 15

Hiiu valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 07.01.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Hiiu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavasse koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) lapse vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmise alused

  (1) Lasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastane laps tema seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) avalduse alusel.

  (2) Esmajärjekorras võetakse lasteaeda vastu Hiiu vallas rahvastikuregistri kohaselt elukohta omav laps. Võimaluse korral eelistatakse last, kelle õde või vend käib samas lasteasutuses.

  (3) Väljaspool Hiiu valla haldusterritooriumi elukohta omav laps võetakse lasteaeda vabade kohtade olemasolul.

  (4) Erivajadustega lapse rühma vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 3.   Arvestuse pidamine

  (1) Arvestust lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemise, vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor (edaspidi direktor).

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõttu koordineerib ja vajadusel nõustab lapsevanemat lasteaeda vastuvõtu küsimustes direktor või vallavalitsuse vastav ametnik.

§ 4.   Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem avalduse elektrooniliselt, posti teel või isikliku pöördumisega lasteaeda.

  (2) Avalduse vormi kehtestab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Avaldus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  2) lapse alalise elukoha andmed (Eesti rahvastikuregistri andmetel);
  3) lapsevanema ees-ja perekonnanimi, isikukood;
  4) lapsevanema postiaadress (juhul, kui postiaadress erineb lapse alalise elukoha aadressist);
  5) lasteaed, kuhu kohta soovitakse;
  6) lapse lasteasutusse vastuvõtmise soovitud aeg või õppeaasta;
  7) muu lapse lasteaeda vastuvõtu jaoks oluline teave.

  (4) Lapsevanem, kes soovib lasteaia kohta järgnevaks õppeaastaks, esitab avalduse hiljemalt 1.maiks.

  (5) Kui lapsevanem soovib vahetada juba lasteaias käiva lapse lasteaeda, tuleb esitada uus avaldus, mida menetletakse käesolevas määruses sätestatud korra alusel.

§ 5.   Avalduse registreerimine ja muutmine

  (1) Direktor registreerib esitatud avaldused nende laekumise järjekorras õppeaasta kaupa ning teavitab avalduse esitajat avalduse registreerimisest.

  (2) Lapsevanem esitab uue avalduse, kui ta soovib:
  1) lapse lasteaeda tuleku aega edasi lükata järgmisesse õppeaastasse. Laps lisatakse järgmise õppeaasta järjekorda vastavalt avalduse esmase registreerimise kuupäevale.
  2) lapse lasteaeda tuleku aega muuta varasemaks. Laps lisatakse käesoleva õppeaasta nimekirja vastavalt uue avalduse registreerimise kuupäevale.

§ 6.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Direktor komplekteerib registreeritud avalduste alusel lasteaia rühmad õppeaasta kaupa 5 tööpäeva jooksul peale avalduste esitamise tähtaega.

  (2) Komplekteerimist alustatakse juba lasteaeda vastu võetud laste paigutamisega uue õppeaasta rühmadesse vastavalt vanusegrupile. Vanusegrupi arvutamisel lähtutakse lapse vanusest seisuga 30.september tulenevalt laste koolikohustuslikku ikka jõudmisest.

  (3) Direktor teavitab avalduse teinud lapsevanemat lasteaia koha saamisest 5 tööpäeva jooksul rühma komplekteerimisest ning lapsevanem kinnitab lapse tulekut lasteaeda 5 tööpäeva jooksul direktori teavituse kätte saamisest.

  (4) Direktor kinnitab rühmade koosseisu uueks õppeaastaks hiljemalt 20. juuniks.

  (5) Vabade kohtade olemasolul võetakse laps lasteaeda vastu kogu õppeaasta kestel lapsevanema avalduse alusel.

  (6) Vabade kohtade olemasolul väljaspool Hiiu valda elukohta omava lapse vastuvõtmisel eelistatakse last, kelle lapsevanem:
  1) soovib lapse panna õe või vennaga samasse lasteaeda;
  2) töötab samas lasteaias;
  3) töötab Hiiu vallas.

  (7) Vabade kohtade puudumisel lapsevanema poolt eelistatud lasteaias säilib lapse koht järjekorras, välja arvatud juhul, kui laps võetakse vastu teise lasteaeda.

  (8) Direktor kinnitab rühmade nimekirjad ning kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 7.   Lapse lasteaeda vastuvõtust keeldumine

  (1) Avaldus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) laps ei oma rahvastikuregistri kohaselt elukohta Hiiu vallas, välja arvatud vaba koha olemasolul;
  2) lapsevanemal on vähemalt 2-kuuline võlgnevus Hiiu valla lasteaia ees.

  (2) Direktor teavitab avalduse rahuldamata jätmisest lapsevanemat kirjalikult 5 tööpäeva jooksul.

§ 8.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem kirjaliku avalduse vähemalt 1 nädal enne soovitavat lahkumist.

  (2) Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma jooksva kalendrikuu kohatasu ning toidukulu vastavalt tegelikule toidupäevade arvule.

  (3) Direktori käskkirjaga arvatakse lasteaiast välja:
  1) laps lapsevanema avalduse alusel;
  2) koolikohustuslik laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks ning ei ole taotlenud koolikohustuse täitmise edasilükkamist;
  3) laps, kui meditsiinilise otsuse (arstitõend) kohaselt on lasteaed talle vastunäidustatud.

  (4) Direktor võib käskkirjaga lasteaiast välja arvata:
  1) lapse, kelle lapsevanemal on lasteaia ees vähemalt 2-kuuline võlgnevus ning lapsevanem ei ole reageerinud võla tasumise meeldetuletuskirjale;
  2) väljaspool teeninduspiirkonda elava lapse, kelle elukohajärgne kohalik omavalitsus ei ole kahe kuu jooksul tasunud vallavalitsuse poolt esitatud arvet;
  3) lapse, kelle registrijärgne elukoht ei ole enam Hiiu vald.

  (5) Direktor teeb käskkirja lapsevanemale teatavaks kirjalikult 5 tööpäeva jooksul.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kärdla Linnavalitsuse 17.03.2010 määrus nr 6 „Kärdla Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavalitsuse 14.12.2011 määrus nr 2 „Lasteaed Vigri laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.

Georg Linkov
vallavanem

Marin Vallikivi
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json